Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 czerwca 2012 r.
 
IBPBI/1/415-547/12/KB Skutki podatkowe zniesienia współwłasności akcji.
 
IBPBI/1/415-548/12/KB Skutki podatkowe darowizny akcji.
 
ILPB2/415-1096/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty otrzymanej z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków.
 
ILPB1/415-1189/11-3/TW Czy pracownik Spółki, korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, uzyskuje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1189/11-4/TW Czy pracownik Spółki, korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, uzyskuje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1091/11/TK Czy jeżeli jako wspólnik spółki jawnej uzyska Pan przychody ze świadczenia usług (handlowych i dzierżawy pomieszczeń) na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą wiąże Pana stosunek pracy (prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) ma Pan możliwość opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według liniowej 19% stawki podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-1030/11/IG Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z dokształcaniem przedsiębiorcy tj., opłatę (czesne) za studia z wyceny nieruchomości?
 
IPPB2/415-259/12-5/MS1 Składki opłacane przez Spółkę na ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej stanowić będą dla nich dodatkowy przychód z działalności wykonywanej osobiście, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zmienia tego faktu ogólny charakter umowy ubezpieczeniowej, ponieważ za każdym razem można wskazać, kto jest ubezpieczonym i w jakim okresie korzystał z ochrony prawnej. Innymi słowy, liczba ubezpieczonych jest wiadoma, a składka płacona przez Spółkę rozkłada się równo na wszystkich ubezpieczonych. Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia i pobrania należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadczenia te należy wycenić zgodnie z art. 11 ust.2a ww. ustawy według cen zakupu usługi ubezpieczeniowej opłaconej przez Wnioskodawcę.
 
IPPB2/415-259/12-4/MS1 Należy stwierdzić, że składki opłacane przez Spółkę na ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej stanowić będą dla nich dodatkowy przychód z działalności wykonywanej osobiście, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zmienia tego faktu ogólny charakter umowy ubezpieczeniowej, ponieważ za każdym razem można wskazać, kto jest ubezpieczonym i w jakim okresie korzystał z ochrony prawnej. Innymi słowy, liczba ubezpieczonych jest wiadoma, a składka płacona przez Spółkę rozkłada się równo na wszystkich ubezpieczonych. Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia i pobrania należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadczenia te należy wycenić zgodnie z art. 11 ust.2a ww. ustawy według cen zakupu usługi ubezpieczeniowej opłaconej przez Wnioskodawcę.
 
IPPB2/415-187/12-2/MG Kiedy w powyższym stanie faktycznym powstaje przychód z tytułu zbycia udziałów w Spółce?
 
IPPB2/415-195/12-3/MG W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wartość zgromadzonych przez klienta Spółki punktów w zamian za połączenia przychodzące oraz sms, a potem wykorzystanie ich na usługi świadczone przez Spółkę lub otrzymanie ich przelewem, w sytuacji gdy dzienna wypłata premii nie przekracza 760 zł podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, z uwagi na to, że dla skorzystania ze zwolnienia w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jednorazowa, a nie dzienna wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Spółka, jako płatnik obowiązana będzie do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od przedmiotowej nagrody. Tym samym, po zakończeniu roku podatkowego na Spółce nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia deklaracji PIT dla klientów Spółki, bowiem zgodnie z treścią art. 42 ust. 1a ww. ustawy Spółka zobowiązana będzie do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-8AR.
 
IPPB2/415-172/12-2/MK 1. Czy świadczenie dodatkowe uzyskiwane przez Uczestnika będącego osobą fizyczną na podstawie umowy z Funduszem, będzie stanowiło przychód kwalifikowany do źródła „kapitały pieniężne” i opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczanym w dniu wypłaty odrębnie od wartości każdego świadczenia dodatkowego wynikającego z każdej z umów zawartych z daną osobą fizyczną?2. Czy płatnikiem pdof z tego tytułu będzie Fundusz?
 
ITPB1/415-105a/12/DP Czy postanowienie umowne o zwolnieniu Wnioskodawcy, jako najemcy, z czynszu stanowi dla Wnioskodawcy przychód będący nieodpłatnym świadczeniem podlegającym wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, do kolumny „pozostałe przychody" na podstawie zapisu umowy?
 
IPPB4/415-240/12-2/MP Wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-181/12-2/MP 1. Czy dochody pracowników zatrudnionych przez Spółkę bezpośrednio realizujących zadania badawcze projektu, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części finansowanej przez Komisję Europejską?
2. Czy przedstawiony sposób określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu jest prawidłowy?
3. Czy dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie, w przedmiotowej sprawie obowiązują te same zasady dokumentowania czasu pracy oraz określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które są stosowane dla pracowników etatowych?
 
ITPB1/415-105b/12/DP Czy wartość poniesionych nakładów do wysokości czynszu za ustalony okres niepłacenia, tj. za dwa miesiące i 10 dni, w tym przypadku w kwocie 8.166,67 zł należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów, jako zwrot wydatków na wytworzenie środków trwałych poprzez nie uznanie odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości inwestycji w obcym środku trwałym za koszt uzyskania przychodówulepszenie? Czy w tym konkretnym przykładzie jeśli wartość inwestycji na dzień przyjęcia w styczniu wyniosła ogółem 19.000 zł, z czego amortyzacja w stawce 10% za rok wynosi 1.900 zł, tylko część, tj. 57% stanowi koszt uzyskania przychodu, a amortyzacja w części udziału zwrotu wydatków (poprzez niepłacenie czynszu) w wartości ogółem inwestycji, tj. 43% nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-73/12-2/AM Skutki podatkowe - pobrania przez Wnioskodawcę zaliczek na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem – zwrotu w roku podatkowym pobranych tytułem zaliczek kwot oraz rozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego.,
 
IBPBII/1/415-67/12/AŻ skutki podatkowe sprzedaży działki
 
IBPBII/1/415-68/12/AA Czy obowiązują spadkobierców zasady wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2008 r. czy z 2009 r. dotyczące wykorzystania środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, gdyż przepisy z 2008 r. takiej możliwości nie dają?
 
IPPB1/415-103/12-2/ES Dla potrzeb ustalenia różnic kursowych, Wnioskodawca powinien przeliczać środki pieniężne w dniu ich wpływu na rachunek oraz w dniu ich wypływu z rachunku po kursie faktycznie zastosowanym, tzn. po kursie ogłaszanym przez bank, w którym ww. rachunek jest prowadzony, bądź po kursie wynegocjowanym z bankiem (w przypadku transakcji, w których jest on ustalany), a nie po kursie średnim NBP. W przypadku gdy bank publikuje różne kursy tej samej waluty, należy przyjąć do stosowania ogłaszany przez bank kurs otwarcia, bądź zamknięcia.
 
IPPB1/415-1133/11-2/ES 1. Czy przy ustaleniu wysokości dochodu z tytułu wystąpienia ze spółki,które wynika z przepisów art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wziąć pod uwagę przychody wykazane wzłożonych zeznaniach podatkowych PIT-28 za lata 2007 i 2008 nieuwzględniając kosztów uzyskania tych przychodów i traktując je jak dochód?,
2. Czy określenie wysokości wypłaconych środków pieniężnych należnychWnioskodawcy jako wspólnikowi z tytułu udziału w spółce cywilnej, wynikającez art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,powinno uwzględniać okres opodatkowania prowadzonej działalności w latach2007- 2008 opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
IBPBII/1/415-71/12/ASz Czy umowa dzierżawy na odpłatne używanie zakupionych środków trwałych zawarta z firmą ojca Wnioskodawcy może być opodatkowana ryczałtowym podatkiem dochodowym 8,5%?
 
IBPBII/1/415-72/12/MCZ Czy na mocy art. 21 ust 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku dochodowego w zakresie całego dochodu uzyskanego, ze sprzedaży udziału w nieruchomości ?
 
IBPBII/1/415-73/12/MCZ Czy na mocy art. 21 ust 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku dochodowego w zakresie całego dochodu uzyskanego, ze sprzedaży udziału w nieruchomości ?
 
ITPB1/415-1168a/11/PSZ 1. Czy wartość budynku gospodarczego z kotłownią (który został wyburzony), która została oszacowana przez rzeczoznawcę, podnosi wartość nowopowstałej inwestycji tj. nowego budynku, czy podnosi wartość drogi o ile ta będzie stanowiła odrębny środek trwały, czy ostatnie podnosi wartość gruntu? Jeżeli będzie podnosiła wartość drogi, to w jakiej wysokości, skoro budynek częściowo znajdował się na terenie nowopowstałej drogi a częściowo na terenie, gdzie powstanie pas zieleni?
2. Czy nieumorzona wartość budynku stanowiącego środek trwały i amortyzowanego (wiata warsztatowa) może być ujęta bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, gdyż likwidacja nie następuje w związku ze zmianą rodzaju działalności?
3. Czy koszty poniesione na rozbiórkę i wywóz gruzu dotyczące wyburzanych budynków można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, czy podnoszą one wartość początkową nowego budynku powstającego obok?
 
IBPBII/1/415-260/12/AA Czy dopuszczalne jest, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów, stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 
IBPBII/1/415-924/11/BJ Czy sfinansowanie lub zwrot poniesionych wydatków kandydatom na pracowników przejazdu do miejsca sprawdzania ich kwalifikacji skutkuje u nich powstaniem przychodu, w związku z czym Spółka ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-943/11/MK Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup lekarstw przeciw malarii oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników Spółki, odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowią przychód pracownika, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na obowiązek pracodawcy ponoszenia kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, które są niezbędne ze względu na warunki pracy?
 
IBPBII/1/415-944/11/MK Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup lekarstw przeciw malarii oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników Spółki, odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowią przychód pracownika, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na obowiązek pracodawcy ponoszenia kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, które są niezbędne ze względu na warunki pracy?
 
ITPB2/415-1139a/11/ENB Opodatkowanie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.
 
ITPB2/415-1139b/11/ENB Czy sprzedaż i przedterminowy wykup obligacji oraz odkupienie jednostek uczestnictwa nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1106/11/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za prowadzenie rachunku bankowego T.
 
ITPB2/415-1138/11/ENB Czy zwrot wkładu mieszkaniowego wypłacony w związku z podziałem majątku wspólnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy wkład mieszkaniowy został zgromadzony w 1967 r., a wypłata wartości rynkowej mieszkania nastąpiła w 2010 r.?
 
IPTPB2/415-164/11-4/12-S/ASZ 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. w związku z art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej, dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży nieruchomości, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż zwolnienie z opodatkowania, przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., będzie miało zastosowanie zarówno do dochodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży gruntu stanowiącego część nieruchomości, jak i posadowionego na nim domu jednorodzinnego?
 
DD9/033/14/SEW/2012/PK-59 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki jawnej
 
DD9/033/15/SEW/2012/PK-60 skutki podatkowe wniesienia, w formie aportu, wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
DD9/033/16/SEW/2012/PK-61 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki cywilnej lub spółki jawnej
 
DD9/033/17/SEW/2012/PK-62 skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 
DD9/033/167/KZU/2012/PK-577 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
DD9/033/168/KZU/2012/PK-578 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
DD9/033/180/KZU/2011/PK-1364 skutki podatkowe w związku z wniesieniem w formie aportu nieruchomości do spółki jawnej
 
DD9/033/182/KZU/2011/PK-1366 skutki podatkowe wniesienia nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/183/KZU/2011/PK-1367 skutki podatkowe wniesienia nieruchomości stanowiących wkład wspólnika spółki jawnej do spółki komandytowej
 
DD9/033/187/KZU/2011/PK-1371 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki jawnej

Wskaźniki gospodarcze