Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 czerwca 2012 r.
 
IPTPB2/415-64/12-4/KK Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej, określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli syn osiągnął w 2009 r. dochód ?
 
IPTPB2/415-132/12-2/AKr Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki Osobowej, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże jednocześnie przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-132/12-3/AKr Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-179/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez Jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB1/415-226/12-4/KO Czy przekazanie całego przedsiębiorstwa przez małżonka pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej drugiemu z małżonków, a następnie zakończenie działalności gospodarczej spowoduje konieczność uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-165/12-4/KR Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-140/12-5/AG Czy przyjęta przez Wnioskodawczynię forma ryczałtu, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, w dalszym ciągu może być stosowana do prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej i czy jest to prawidłowa forma rozliczenia osiąganych przez Nią przychodów?
 
IPTPB1/415-140/12-4/AG Czy przyjęta przez Wnioskodawczynię forma ryczałtu, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, w dalszym ciągu może być stosowana do prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej i czy jest to prawidłowa forma rozliczenia osiąganych przez Nią przychodów?
 
IPTPB2/415-151/12-4/AKr Czy wartość wykonania robót dodatkowych, mogę uznać za koszty uzyskania dochodu?
 
IPTPB2/436-29/12-4/KK Czy zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, w zamian za zachowek, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1246/11-2/AP Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek ubezpieczeniowych na rzecz pracownika.
 
ILPB1/415-1246/11-3/AP Opodatkowanie dochodu z tytułu składek ubezpieczeniowych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracownika.
 
ILPB1/415-1172/11-4/TW Czy przejazd pracowników przydzielonymi im samochodami służbowymi w drodze pomiędzy siedzibą Spółki lub innym miejscem wykonywania pracy a miejscami parkowania, które ze względu na dobro Spółki znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników, z uwzględnieniem charakteru ich pracy i faktu przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mienie, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-149/12-4/ASZ Czy na Wnioskodawcy, jako płatniku ciążą obowiązki określone w art. 41 ust. 4 w związku z ust. 1 oraz w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie świadczeń Wnioskodawcy - zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych - będących przychodami jakichkolwiek emerytów i rencistów, których kiedykolwiek łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy, niezależnie od tego czy odeszli bezpośrednio od Wnioskodawcy na emeryturę, czy rentę, czy po przerwie spowodowanej pobieraniem jakiegokolwiek innego świadczenia (np. przedemerytalnego) lub zatrudnieniem u innego pracodawcy, albo po przerwie niezwiązanej z zatrudnieniem u innego pracodawcy, czy pobieraniem świadczenia, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł?
 
IPTPB2/415-172/12-5/KR Czy wypłata dywidendy przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytułu zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcje posiadaną przez Wnioskodawcę jest kwalifikowana jako dochód z udziałów w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-172/12-6/KR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów Wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-172/12-7/KR Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-190/12-4/KR 1) Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową z tytułu zbywania przez Spółkę Papierów Wartościowych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
2) W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu zbywania udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-230/12-2/KR Co będzie przychodem Wnioskodawcy z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową
 
ILPB1/415-1282/11-3/AG Czy w świetle przedstawionych faktów, wydatek poniesiony w okresie zawieszenia działalności, związany bezpośrednio z rozszerzeniem działalności firmy Wnioskodawczyni, można uznać za koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-154/12-4/SP Skutki podatkowe wypłaty dywidendy osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Serbii.
 
IPPB1/415-160/12-2/ES Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo przyjmuje do ustalania różnic kursowych zgodnie z art.24c wycenę zapłaty w walutach należności i zobowiązań za pośrednictwem rachunków walutowych, w oparciu o kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji walutowej, zamiast kursów kupna i sprzedaży banku obsługującego rachunek walutowy?
 
IPPB4/415-101/12-4/SP Wnioskodawczyni w 2011 roku i latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie dochody z pracy wykonywanej na jej terytorium, na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz dochody z innych źródeł przychodów położonych w kraju, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 
ILPB2/415-1027/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek.
 
ILPB1/415-1260/11-2/AP Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-1260/11-2/AP Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1258/11-2/AP Czy wnosząc całe przedsiębiorstwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusza) do spółki komandytowo-akcyjnej na wyżej opisanych zasadach, powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie udziałowców (osób fizycznych) wnoszącego aport, od których wnoszący jest obowiązany jako płatnik pobrać zaliczki na podatek dochodowy?
 
ILPB1/415-1213/11-4/AMN Czy przedstawiony zamiar, co do zasad rozliczania wynagrodzeń wypłacanych sędziom sportowym oraz komisarzom technicznym za obsługę zawodów jest prawidłowy?
 
ITPB1/415-1001a/11/PSZ Czy zastosowana metoda ustalenia wartości początkowej wprowadzonych 21 czerwca 2011 r. do ewidencji środków trwałych warsztatu naprawczego, ogrodzenia zewnętrznego i gruntu, jest zgodna z przepisami prawa podatkowego?
 
ITPB1/415-1001b/11/PSZ Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynku warsztatu naprawczego w wysokości 7%, a dla ogrodzenia zewnętrznego w wysokości 10%?
 
IBPBII/2/415-183/12/MM Czy dziesięcioletni okres przed upływem, którego zbycie powoduje utratę prawa do ulgi na wynajem, należy obliczyć od końca roku, w którym wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ostatnich trzech lokali czyli roku 2004 r., czy też w odniesieniu do lokali objętych decyzją z dnia 30 września 2003 r., można ten okres liczyć od końca 2003 r.?
 
IBPBII/2/415-184/12/MM Czy fakt, że poszczególne lokale mieszkalne nie były wynajmowane przez pełne 10 lat ma wpływ na utratę prawa do ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?
 
IBPBII/2/415-185/12/MM Czy wydzielenie odrębnej własności lokali spowoduje zmianę wpływająca na prawo do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem?
 
IBPBII/2/415-225/12/MMa Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę oraz innych udziałowców udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie przez każdego z nich swojego pakietu udziałów w Spółce (w wyniku czego Spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-1266/11/JG Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia, spowoduje po stronie wnioskodawczyni powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 
IBPBII/2/415-1267/11/JG Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje po stronie wnioskodawczyni powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 
IBPBII/2/415-226/12/MMa Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie do spółki nabywającej (która już uprzednio uzyskała bezwzględna większość praw głosu w Spółce) udziałów w Spółce wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBII/2/415-227/12/MMa Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę oraz innych udziałowców udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie przez każdego z nich swojego pakietu udziałów w Spółce (w wyniku czego Spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-1274/11/NG Czy dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, w momencie wniesienia przez wnioskodawczynię udziału w akcjach do spółki luksemburskiej po stronie wnioskodawczyni powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1275/11/JG Czy w przypadku przeznaczenia całości środków ze sprzedaży mieszkania na nowy cel mieszkaniowy możliwe jest skorzystanie z ulgi mieszkaniowej biorąc pod uwagę fakt, że nowa nieruchomość będzie własnością wnioskodawczyni i jej męża?
 
IBPBII/2/415-1401/11/JG Czy warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej jest zameldowanie na czas stały dłużej niż 12 miesięcy, czy sam fakt złożenia oświadczenia?
 
IBPBII/2/415-1410/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-1417/11/JG Czy do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia nabytej w toku egzekucji nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia wnioskodawca może zaliczyć cenę nabycia nieruchomości stwierdzoną postanowieniem Sądu w sprawie przysądzenia własności powiększoną o udokumentowane koszty egzekucyjne oraz koszty odpłatnej sprzedaży?
 
IBPBII/2/415-1432/11/HS Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyskuje różne przychody z kapitałów pieniężnych.
 
IBPBII/2/415-1433/11/HS Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyska przychód z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów i akcji spółek kapitałowych.
 
IBPBII/2/415-1494/11/JG Czy wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego mieszkania. Jeśli tak to od jakiej kwoty ze sprzedaży?
 
IBPBI/1/415-1114/11/AP Uznanie usług dodatkowych oferowanych w ramach prowadzenia rachunku bankowego T., za nieodpłatne świadczenie.
 
IBPBI/1/415-1127/11/BK Ustalenie źródła przychodów właściwego do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu udzielania pożyczek.
 
ITPB1/415-1244/11/TK 1. Czy na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału rezerwowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki jawnej?
2. Czy takie przekształcenie rodzi jakiekolwiek zobowiązania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
DD9/DD2/033/225/BRT/09/PK-1280 moment powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanego ze sprzedaży kart prezentowych

Wskaźniki gospodarcze