Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 czerwca 2012 r.
 
IPTPB2/415-148/12-2/TS Czy odszkodowanie z tytułu utraty roszczenia o nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymane na podstawie wyroku łub ugody sądowej w wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-143/12-4/DS Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi, jeżeli będzie kontynuował amortyzację żony w przypadku naczepy wywrotki?
 
ITPB1/415-1085/11/PSZ Czy jeżeli rozpoczęte zostanie odpłatne zbywanie działek uzyskanych w wyniku czynności opisanych w zdarzeniu przyszłym, to tego typu sprzedaż będzie podlegała obowiązkowi uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-153/12-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-150/12-4/MG Przychód z tytułu zapłaconej za byłego pracownika z własnych środków Spółki składki na ubezpieczenia społeczne w części, w której winny być sfinansowane przez podatnika stanowi przychód ze stosunku pracy.
 
IPPB2/415-156/12-2/MK Umorzenie części posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów skutkuje powstaniem przychodu zakwalifikowanego do przychodów z kapitałów pieniężnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Opodatkowaniu będzie podlegała różnica pomiędzy przychodem uzyskanym w związku z umorzeniem udziałów, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie. W przypadku gdy przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej będzie równy lub mniejszy kosztowi uzyskania przychodu nie wystąpi dochód do opodatkowania. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem z tytułu umorzenia udziałów w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki będzie wartość rynkowa nieruchomości w części przypadającej na danego udziałowca pomniejszona o koszty poniesione przez udziałowca na nabycie/objęcie umarzanych udziałów
 
IPPB2/415-178/12-3/MG Czy prawidłowym jest uznanie, że jedynym momentem powstania u Wnioskodawcy przychodu (poza przychodem z dywidend) związanego z uczestnictwem w Programie DSBS będzie moment zbycia przez Wnioskodawcę w przyszłości akcji nabytych w ramach Programu DSBS, poprzez zakwalifikowanie tego przychodu do przychodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o PIT?
 
IPPB4/415-223/12-2/JK Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała w 2006 roku, a sprzedała w 2011?
 
IBPBI/1/415-1319/11/RM Dot. możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem i wymianą zbiorników na paliwo.
 
DD2/033/31/PMN/12/260 Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-1128/11/AB Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IBPBI/1/415-1132/11/BK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za prowadzenie rachunku bankowego T.
 
IBPBI/1/415-1136/11/AB Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-1146/11/AP Skutki podatkowe sprzedaży wskazanego we wniosku spółdzielczego praw do lokalu użytkowego.
 
IBPBI/1/415-1149/11/KB Utrata prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku ze sprzedażą środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 
IBPBI/1/415-1151/11/AP Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków ponoszonych w związku z budową pensjonatu.
 
IBPBI/1/415-1153/11/BK Skutki podatkowe udostępnienia programu komputerowego.
 
IBPBI/1/415-1154/11/AB Przychód z działalności gospodarczej z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia.
 
IBPBI/1/415-1163/11/AB Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-1170/11/KB Przychód z działalności gospodarczej z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia.
 
IBPBI/1/415-1174/11/AP Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków związanych z wymianą silnika w samochodzie stanowiącym środek trwały w tej działalności.
 
IBPBI/1/415-1175/11/BK Określenie momentu powstania przychodu z tytułu świadczonych usług w zakresie prowadzenia kursu prawo jazdy oraz zasadności dokumentowania rachunkiem każdej otrzymanej wpłaty za kurs.
 
DD2/033/21/KOI/2012/DD-159 moment powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 
DD9/033/311/BRT/2011/PK-1675 skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Wskaźniki gospodarcze