Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 czerwca 2012 r.
 
IPTPB1/415-20/12-2/MD 1) Czy ustalona w protokole przez ubezpieczyciela wartość odtworzenia szkody w ww. budynku stanowi koszt uzyskania przychodów, i w którym momencie winien zostać ujęty?
Ewentualnie w przypadku odpowiedzi negatywnej na ww. pytanie to :
2) Czy wydatki poniesione na odbudowę (remont) przedmiotowego środka trwałego w budowie, tj. na doprowadzenie do stanu sprzed szkody, należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też mają zostać one doliczone do wartości tego środka sprzed powodzi i następnie całość, już po przekazaniu do użytkowania, winna zostać rozliczona poprzez stosowne odpisy amortyzacyjne?
 
IPTPB2/415-35/12-2/TS Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-35/12-3/TS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-35/12-4/TS Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-36/12-2/TS Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-36/12-3/TS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-37/12-2/TS Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-37/12-3/TS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-37/12-4/TS Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-38/12-2/MP Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawczynię będzie skutkował powstaniem u niej przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-38/12-3/MP Czy prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawczyni w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawczyni podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-38/12-4/MP Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-40/12-2/MP Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB2/415-40/12-3/MP Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-40/12-4/MP Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB1/415-368/11-4/MD Czy wniesienie aportu do spółki cywilnej będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-17/12-4/KK Czy przychód ze sprzedaży działki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28, jeśli nieruchomość nie utraci charakteru rolnego?
 
IPTPB2/415-71/12-3/AK Czy odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach i drzewostanie będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-116/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-122/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-67/12-2/AG Czy Wnioskodawczyni, w związku z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej, może nadal (po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej) odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie uproszczonej?
 
IPTPB2/415-74/12-2/MP Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres od xx 2008 r., do nadal (zatrudnienie trwa xx), w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. „pdf”)?
 
IPTPB2/415-75/12-2/MP Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres od xx 2008 r., do nadal (zatrudnienie trwa - umowa o pracę zawarta została na xx), w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. „pdf”)?
 
IPTPB1/415-76/12-2/KSU Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty przejętej umowy leasingowej?
 
IPTPB1/415-82/12-2/DS Czy poniesione wydatki na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie z wyżywieniem i koszty wynajęcia sali konferencyjnej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-86/12-4/ASZ Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zaliczyć w 2011 r. do kosztów uzyskania przychodów kwotę 42.826,26 zł, jako pozostałe koszty operacyjne tytułem uprawdopodobnienia nieściągalności opisanych wierzytelności?
 
IPTPB2/415-110/12-2/JR 1. Czy wydatkowanie w opisany wyżej sposób kwoty uzyskanej ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (w części nabytej w 2011 roku) na spłatę całego kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania wraz z drugą osobą (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział we współwłasności w wysokości 1/2), stanowi wydatek na cele mieszkaniowe i uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości w części nabytej w 1984 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-184/12-2/AG Czy koszty związane z wynajęciem lokalu mieszkalnego Wnioskodawca może potraktować jako koszty uzyskania przychodu i księgować je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 
IPTPB1/415-142/12-2/KSU 1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 
IPTPB1/415-142/12-3/KSU 1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 
IPTPB2/415-104/12-4/AKr 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczania odsetek od całej wartości kredytu, tj. od kwoty 130.000,00 zł (wynikającej z umowy kredytowej i podpisanego do niej Aneksu), czy tylko od pierwotnej kwoty kredytu 80.000,00 zł?
2. Czy prawo odliczania odsetek przysługuje Wnioskodawcy do upływu terminu spłaty zadłużenia określonego w umowie kredytowej na dzień 1 lutego 2018 r., czy to prawo przysługuje Wnioskodawcy do 31 grudnia 2027 r., gdyż zgodnie z podpisanym 20 czerwca 2007 r. aneksem do umowy kredytowej został wydłużony okres spłaty zadłużenia do 2038 r?
 
IPTPB2/415-113/12-2/AKr Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-113/12-3/AKr 1. Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji?
2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?
3. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA?
4. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 
IPTPB1/415-131/12-2/AG Od jakiej ilości wyhodowanych gęsi Wnioskodawca musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego?
 
IPTPB1/415-133/12-2/KK Czy Kasa jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty wkładów członkowskich osobie wskazanej w deklaracji przystąpienia do Kasy?
 
IPTPB2/415-135/12-2/AK Czy ulga meldunkowa, z której Wnioskodawczyni może skorzystać, obejmuje zarówno odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, jak i udziału w gruncie przynależnego do tego lokalu?
 
IPTPB1/415-153/12-4/MD Jeśli Firma Wnioskodawcy nie miałaby prawa do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury VAT RR, to czy ma prawo uznać taki nieodliczony podatek VAT, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) tiret drugi ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-1178/11/DP 1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości na podstawie dowodu wewnętrznego w dacie złożenia deklaracji DN-1, czyli w dniu 17 listopada 2011 r.?
2. Czy data złożenia deklaracji jest datą potwierdzającą dzień poniesienia kosztu?
 
ITPB1/415-1031/11/PSZ Czy sprzedaż ww. nieruchomości spowoduje powstanie jakichkolwiek zobowiązań podatkowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1032/11/PSZ Czy sprzedaż ww. nieruchomości spowoduje powstanie jakichkolwiek zobowiązań podatkowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1141a/11/BK Czy w związku ze sprzedażą mieszkania powinni zapłacić podatek?
 
ITPB2/415-1156/11/MM Zakres opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB1/415-193/12-4/KS Czy otrzymanie majątku z tytułu likwidacji Y - Spółka Osobowa będzie neutralne podatkowo dla wspólników Y, tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?
Czy takie same skutki podatkowe, jak wynikające z odpowiedzi na pytania 1-4, będą miały miejsce w przypadku rozwiązania Y - Spółka Osobowa bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
 
IPPB1/415-196/12-5/KS Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej?
Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa (i) odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?
Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako „ustawa o CIT”) oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 
IPPB1/415-284/12-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w SKS będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO?
 
IPPB1/415-284/12-3/KS Czy aport posiadanych przez Wnioskodawcę 5275 akcji w kapitale zakładowym Spółki S.A. na pokrycie jego wkładu w SKS będzie oznaczał osiągnięcie przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-193/12-5/KS Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej?
Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako „ustawa o CIT”) oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 
IPPB1/415-270/12-2/KS 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego UDZIAŁOWIEC objęty jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm. ) - zwanej dalej ustawą o PIT i w związku z tym wypłacone za wynajem spółce niemieckiej wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego UDZIAŁOWCA w spółce niemieckiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad określonych w art. 29 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o PIT?
2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i prawnego UDZIAŁOWIEC będzie objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o PIT i w związku z tym wypłacone za wynajem spółce niemieckiej wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego UDZIAŁOWCA w spółce niemieckiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad określonych w art. 29 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy o PIT?
 
IPPB1/415-271/12-2/KS 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego UDZIAŁOWIEC objęty jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm. ) - zwanej dalej ustawą o PIT i w związku z tym wypłacone za wynajem spółce niemieckiej wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego UDZIAŁOWCA w spółce niemieckiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad określonych w art. 29 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o PIT?2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i prawnego UDZIAŁOWIEC będzie objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o PIT i w związku z tym wypłacone za wynajem spółce niemieckiej wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego UDZIAŁOWCA w spółce niemieckiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad określonych w art. 29 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy o PIT?
 
IPPB1/415-260/12-2/KS 1.Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Konsultantowi z tytułu usług konsultacyjnych wykonywanych na podstawie Umowy?2.Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć należny podatek VAT o podatek naliczony wykazany w fakturach wystawianych przez Konsultanta
 
IPPB1/415-273/12-2/KS Czy spółka komandytowa jako płatnik ma obowiązek potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych w imieniu kontrahentów zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dna 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: ustawa o PIT?
 
IPPB1/415-210/12-4/KS 1. Czy w przypadku dokonania przez Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ dochód uzyskany z tego tytułu przez Wspólników Y - Spółka Osobowa będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej, a związku z tym FIZ nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i zapłaty PIT z tego tytułu?
2. Jeżeli na FIZ będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w pytaniu 1, co powinno zostać uwzględnione jako koszt uzyskania przychodu Wspólników Y - Spółka Osobowa, który FIZ będzie zobowiązany uwzględnić przy obliczaniu podatku należnego w przypadku (i) zbycia przez Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?
 
IPPB1/415-317/12-2/KS 1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez niego w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) innych składników majątkowych (w tym praw do znaków towarowych) nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?3. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcą środków pieniężnych, w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki), w żadnym zakresie nie będzie podlegało opodatkowaniu PDOF?4. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania wspólnika/wspólników wobec Spółki z tytułu zaciągniętej przez niego/nich pożyczki/pożyczek oraz odsetek, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (danego wspólnika) prawa (wierzytelności Spółki wobec danego wspólnika) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania danego wspólnika wobec Spółki), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy? 5. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki nie będzie dla wnioskodawcy skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF w żadnym innym zakresie?
 
IPPB1/415-209/12-4/KS 1. Czy w przypadku dokonania przez Wspólników Y - Spółka Osobowa po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji PIZ dochód uzyskany z tego tytułu przez Wspólników Y - Spółka Osobowa będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej, a związku z tym FIZ nie będzie zobowiązany jako płatnik do poboru i zapłaty PIT z tego tytułu?2. Jeżeli na FIZ będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w pytaniu 1, co powinno stanowić koszt uzyskania przychodu, który FIZ będzie zobowiązany uwzględnić przy obliczaniu podatku należnego w przypadku dokonania przez Wspólników Y - Spółka Osobowa po likwidacji Y - Spółka Osobowa (i) odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?3. Czy takie same skutki podatkowe, jak wynikające z odpowiedzi na pytania 1-2, będą miały miejsce w przypadku rozwiązania Y - Spółka Osobowa bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
 
IPPB1/415-316/12-2/KS 1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez niego w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) innych składników majątkowych (w tym praw do znaków towarowych) nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?3. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcą środków pieniężnych, w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki), w żadnym zakresie nie będzie podlegało opodatkowaniu PDOF?4. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania wspólnika/wspólników wobec Spółki z tytułu zaciągniętej przez niego/nich pożyczki/pożyczek oraz odsetek, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (danego wspólnika) prawa (wierzytelności Spółki wobec danego wspólnika) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania danego wspólnika wobec Spółki), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy? 5. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki nie będzie dla wnioskodawcy skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF w żadnym innym zakresie?

Wskaźniki gospodarcze