Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 czerwca 2012 r.
 
IPTPB2/415-616/11-3/TS Czy obliczając wysokość podatku z tytułu otrzymanej dywidendy wypłacanej przez Spółkę, który podlega zapłacie na terytorium Polski, Wnioskodawca może obniżyć polski podatek, o podatek jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek wynoszący 10% od otrzymanych dywidend?
 
IPTPB2/415-616/11-2/TS Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
IPTPB2/415-598/11-2/KR Czy art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w planowanej transakcji, tj. czy do przychodów z kapitałów pieniężnych Wnioskodawca może zaliczyć, przychody w postaci wartości nominalnej objętych akcji lub udziałów objętych w spółce mającej osobowość prawną (spółce kapitałowej), w przypadku wniesienia części bądź wszystkich akcji SKA w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (mającej osobowość prawną) będącej, rezydentem podatkowym Państwa Unii Europejskiej, w tym polskiej spółki kapitałowej?
 
IPTPB2/415-634/11-2/KR Czy dokonany po 1 stycznia 2011 r. zwrot wspólnikowi spółki komandytowej – osobie fizycznej - w formie pieniężnej, całości lub części wniesionego do spółki komandytowej przed 1 stycznia 2010 r. wkładu niepieniężnego, w wysokości nieprzekraczającej wartości wkładu określonej przez wspólników umową spółki na dzień wniesienia wkładu do spółki, spowoduje powstanie po stronie wspólnika dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-593/11-6/TS Czy od sprzedaży działki nr 99 powinnam odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, a jeśli tak jak powinien on być liczony, nabycie gospodarstwa w 2004 r. zniesienie współwłasności w 2007 r. w szczególności jeśli jednocześnie miałabym obowiązek wystawienia faktury VAT, z której też istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego (podwójne opodatkowanie - raz na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży, drugi raz na podstawie faktury VAT) ?
 
IPTPB1/415-252/11-2/AG Czy koszty nieodpłatnych szkoleń stanowią przychód ich uczestników (dyrektorów i pracowników powiatowych urzędów pracy) i czy w związku z tym należy naliczać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? W jaki sposób i kiedy należy pobrać od uczestnika szkolenia należną zaliczkę podatku?
 
IPTPB1/415-352/11-2/KO Czy, Wnioskodawca zostając udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub członkiem organów tej spółki (zarząd, rada nadzorcza), będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej?
 
IPTPB1/415-311/11-4/MD Czy w przypadku Firmy, naliczony podatek od towarów i usług przy zakupie urządzeń medycznych, służących do wykonywania badań mammograficznych i ultrasonograficznych jest kosztem uzyskania przychodów (jest wydatkiem kwalifikowanym), to znaczy, czy istnieje możliwość prawna zwrotu (odzyskania) podatku od towarów i usług związanego z zakupionym sprzętem?
 
IPTPB1/415-21/12-2/MD 1) Czy ustalona w protokole przez ubezpieczyciela wartość odtworzenia szkody w ww. budynku stanowi koszt uzyskania przychodów, i w którym momencie winien zostać ujęty?
Ewentualnie w przypadku odpowiedzi negatywnej na ww. pytanie to :
2) Czy wydatki poniesione na odbudowę (remont) przedmiotowego środka trwałego w budowie, tj. na doprowadzenie do stanu sprzed szkody, należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też mają zostać one doliczone do wartości tego środka sprzed powodzi i następnie całość, już po przekazaniu do użytkowania, winna zostać rozliczona poprzez stosowne odpisy amortyzacyjne?
 
IPTPB2/415-19/12-2/AKr Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę renta niemiecka podlega opodatkowaniu w Polsce czy w Niemczech i czy w Jego sytuacji na miejsce podwójne opodatkowanie i w związku z tym, czy może dokonać korekty deklaracji podatkowych i złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?
 
IPTPB1/415-46/12-2/ASZ Czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi zatrudnionemu w ramach projektu „Perspektywa”, w części refundowanej, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-61/12-2/MP W jaki sposób Wnioskodawczyni winna ustalić wartość polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w Spółce A w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego?
 
IPTPB2/415-62/12-3/MP W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić wartość polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w Spółce A w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego?
 
IPTPB1/415-373/11-6/DS Czy przekazanie mieszanki popiołowo-żużlowej nieodpłatnie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie związanym ze Spółką Wnioskodawcy, spowoduje u tych osób powstanie przychodów z innych źródeł, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 10 ust. 1 pkt 9, a Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia PIT-8C za 2011 rok?
 
IPTPB1/415-27/12-2/KR Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Sp. j., składników majątku w postaci udziałów w Sp. z o.o. z tytułu likwidacji Sp. j., skutkować będzie powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-27/12-3/KR Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawczynię udziałów w Spółce Zbywanej do Spółki Cypryjskiej, skutkującego nabyciem przez Spółkę Cypryjską bezwzględnej większości praw głosu w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawczyni powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce Cypryjskiej przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-373/11-5/DS Czy przekazanie mieszanki popiołowo-żużlowej nieodpłatnie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie związanym ze Spółką Wnioskodawcy, spowoduje u tych osób powstanie przychodów z innych źródeł, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 10 ust. 1 pkt 9, a Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia PIT-8C za 2011 rok?
 
IPTPB2/415-34/12-3/TS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-34/12-4/TS Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-34/12-2/TS Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPTPB1/415-28/12-2/KR Czy wniesienie do Sp. z o.o. przedsiębiorstwa Sp. j., w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, wiązać się będzie z powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-29/12-2/KR Czy wniesienie do Sp. z o.o. przedsiębiorstwa Sp. j., w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, wiązać się będzie z powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-29/12-2/KR Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika Sp. j., składników majątku w postaci udziałów w Sp. z o.o. z tytułu likwidacji Sp. j., skutkować będzie powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-383/11-4/KO Czy wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych przez Wnioskodawcę w ogólnodostępnej sieci internet, skierowane do nieograniczonego grona uczestników, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu o wartości nieprzekraczającej 760 zł jednorazowej wartości poszczególnych nagród i w związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobierania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-383/11-5/KO Czy wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych przez Wnioskodawcę w ogólnodostępnej sieci internet, skierowane do nieograniczonego grona uczestników, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu o wartości nieprzekraczającej 760 zł jednorazowej wartości poszczególnych nagród i w związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobierania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-381/11-4/ASZ Czy otrzymana kwota dotacji przeznaczona na sfinansowanie zakupu towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (środków trwałych dofinansowanych w 85% kwoty w ramach realizacji Projektu) nie stanowi przychodu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-381/11-5/ASZ Czy otrzymane środki finansowe w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zakupu towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w części dotyczącej naliczonego podatku od towarów i usług, podlegającego odliczeniu w tym podatku, stanowią przychód w świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jest zwolniony na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-381/11-6/ASZ Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8, w tej części ich wartości, których zakup nie został pokryty dotacją, wg stawek podwyższonych - zgodnie z art. 22k ust. 1 stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
IPTPB1/415-366/11-4/ASZ Czy w sytuacji, w której wartość otrzymanych towarów handlowych nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego - również wycenić te towary i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego?
 
IPTPB1/415-366/11-5/ASZ Czy z tytułu przekazania samochodu osobowego na potrzeby osobiste podatnika nie powstaje przychód?
 
IPTPB1/415-6/12-4/MD Obowiązki płatnika w związku z nieodpłatnym objęciem akcji (spółki matki z s. w Londynie) przez pracowników Wnioskodawcy w ramach programu motywacyjnego wprowadzonego przez spółkę matkę.
 
IPTPB2/415-55/12-2/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IPTPB2/415-12/12-4/TS Czy z tytułu dokonanej sprzedaży wystąpi podatek dochodowy?
 
IPTPB2/415-20/12-4/TS Czy Wnioskodawczyni może cały udział 2/6 części nabytych w drodze dziedziczenia po matce, czyli 43.333,33 zł uzyskany ze sprzedaży lokalu, który nabyła w drodze dziedziczenia do majątku odrębnego, wykorzystać do spłaty kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem na budowę domu jednorodzinnego?
Czy przychód 43.333,33 zł uzyskany ze sprzedaży w dniu 15 grudnia 2011 r udziału 2/6 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłej w październiku 2011 r. mamie przeznaczony w całości na spłatę kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami, który został udzielony na małżonków (na zasadach wspólności małżeńskiej), korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-32/12-2/KSU Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę całości posiadanych przez Nią akcji na potrzeby własne wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcy, każdemu proporcjonalnie do wynikającego z umowy Spółki prawa wspólników, w tym Wnioskodawcy, do udziału w zysku Spółki, w drodze zmiany umowy Spółki, będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-33/12-2/KSU Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę całości posiadanych przez Nią akcji na potrzeby własne wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcy, każdemu proporcjonalnie do wynikającego z umowy Spółki prawa wspólników, w tym Wnioskodawcy, do udziału w zysku Spółki, w drodze zmiany umowy Spółki, będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-34/12-2/KSU Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę całości posiadanych przez Nią akcji na potrzeby własne wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcy, każdemu proporcjonalnie do wynikającego z umowy Spółki prawa wspólników, w tym Wnioskodawcy, do udziału w zysku Spółki, w drodze zmiany umowy Spółki, będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-35/12-2/KSU Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę całości posiadanych przez Nią akcji na potrzeby własne wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcy, każdemu proporcjonalnie do wynikającego z umowy Spółki prawa wspólników, w tym Wnioskodawcy, do udziału w zysku Spółki, w drodze zmiany umowy Spółki, będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-45/12-2/DS Czy koszty wymiany zużytej nawierzchni betonowej placu na kostkę brukową, będą stanowiły pośrednie koszty uzyskanego przychodu w okresie poniesienia jako remont środka trwałego, czy też zwiększą wartość początkową środka trwałego jako wydatki na ulepszenie i będą amortyzowane w czasie?
 
IPTPB1/415-69/12-2/MD Czy opłaty za przesyłkę określonego towaru, które są częścią składową kwoty należnej z tytułu sprzedanego towaru, powinny być opodatkowane w stawce 3%, tj. tak samo jak sprzedawane towary, czy też należy opodatkować je jako usługę i ewidencjonować w stawce 8,5%?
 
IPTPB1/415-41/12-2/DS Gdzie powinny być opodatkowane przychody z działalności gospodarczej w części dotyczącej usług wykonywanych w Belgii?
 
IPTPB1/415-41/12-3/DS Gdzie powinny być opodatkowane przychody z działalności gospodarczej w części dotyczącej usług wykonywanych w Belgii?
 
IPTPB2/415-52/12-4/AK Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni nie uzyskała przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, gdyż spłaciła Ona kredyt hipoteczny będzie mogła zostać zwolniona z płacenia podatku?
 
IPTPB2/415-65/12-2/KR Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPTPB1/415-3/12-4/ASZ Czy Spółka dokonując wypłat wynagrodzeń (odszkodowań), z tytułu ustanowienia na Jej rzecz służebności przesyłu w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego, na rzecz powyżej wskazanych grup osób (od nr 1 do nr 7) ma obowiązek sporządzać na rzecz tych osób jakąkolwiek informację o osiąganych przez te osoby dochodach podlegających opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-43/12-4/AK 1. Czy wkład pieniężny wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego stanowiący podstawę do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przedmiotowej sytuacji polegającej na zawarciu umowy zamiany własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego powstało po stronie Wnioskodawczyni zobowiązanie podatkowe związane z tą zamianą, a jeżeli tak, to jaka kwota stanowi podstawę do opodatkowania?
 
IPTPB1/415-44/12-4/MD 1. Czy Wnioskodawca może, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną? Czy stawka ta może być ustalona na okres nie krótszy niż 3 lata?
2. Czy zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może w pełnej wartości wprowadzić ulepszony budynek na stan środków trwałych i od całej wartości naliczać amortyzację?
 
IPTPB1/415-44/12-5/MD 1. Czy Wnioskodawca może, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną? Czy stawka ta może być ustalona na okres nie krótszy niż 3 lata?
2. Czy zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może w pełnej wartości wprowadzić ulepszony budynek na stan środków trwałych i od całej wartości naliczać amortyzację?
 
IPTPB2/415-27/12-6/KR Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawczynię udziałów w Spółce Zbywanej do Spółki mającej siedzibę w Polsce, skutkującego nabyciem przez tę Spółkę bezwzględnej większości praw głosu w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawczyni powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-85/12-4/KSU Czy Wnioskodawca może wykonywać usługi działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 930 z późn. zm.), w części I pod Nr 22 (teleradiomechanik) takie jak: montaż, naprawa i konserwacja domofonów dla wspólnot mieszkaniowych, gdzie wartość faktur wystawionych w ciągu roku podatkowego będzie powyżej 100.000 zł?
 
IPTPB1/415-139/12-4/DS Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:
1) umowy o pracę (po wprowadzaniu zmian wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego),
2) tabelaryczne zestawienia projektów,
3) ewidencja wykonanych i przekazanych jedynemu wspólnikowi Wnioskodawcy programów komputerowych (utworów) prowadzona przez Wnioskodawcę,
są wystarczające dla udokumentowania pod kątem 50% kosztów uzyskania przychodów, faktu tworzenia przez pracowników utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 
IPTPB2/415-150/12-4/JR Czy wydatki na spłatę wspomnianego kredytu, a także odsetek od niego, poniesione w okresie od 15 grudnia 2010 r. do 15 grudnia 2012 r., mogą zostać odliczone od dochodu uzyskanego ze sprzedaży ww. działki, a konkretnie czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-160/12-4/AG Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów koszty związane z nabyciem kasku oraz odzieży ochronnej do jazdy motocyklem: rękawiczek, butów, kurtki, spodni?
 
IPTPB1/415-169/12-4/MD Czy Wnioskodawca jako płatnik, jest zobowiązany do obliczania, pobierania zaliczek na podatek i wpłacania ich we właściwym terminie do organu podatkowego z tytułu wydawanych pracownikom kuponów (bonów, talonów) profilaktycznych, jak np. Kupon Profilaktyczny X, uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków lub artykułów spożywczych służących do przyrządzania przez pracowników posiłków we własnym zakresie oraz napojów bezalkoholowych (bez możliwości zakupu na ich podstawie innych niż ww. towarów), w zakresie wynikającym z obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów (art. 232 Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów), czy też nie ma takiego obowiązku z uwagi na zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-174/12-4/ASZ Czy wobec przedstawionego stanu Wnioskodawca może dokonać rozliczenia wspólnego z małżonką, dochodów za 2011 r.?
 
IPTPB2/415-211/12-4/TS Czy w przypadku sprzedaży budynku mieszkalnego wybudowanego na gruncie opisanym we wniosku w okresie krótszym niż 5 lat od wybudowania budynku mieszkalnego, wraz z gruntem posiadanym powyżej 8 lat, na którym wyodrębniono działkę wokół budynku mieszkalnego - wyodrębnienie nastąpi na kilka miesięcy przed sprzedażą - powstanie przychód ze sprzedaży nieruchomości ?
 
IPTPB2/415-185/12-2/MP 1. Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na zakup certyfikatów inwestycyjnych poniesione przez Wnioskodawcę, a obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie blokady na papierach wartościowych zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w części, w jakiej pożyczka ta została wydatkowana na ich zakup?
2. Czy opłata za ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki, poprzez dokonanie blokady na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w całości, czy w części przypadającej proporcjonalnie do tej części pożyczki, która została wydatkowana na zakup certyfikatów inwestycyjnych?
 
IPTPB2/415-185/12-3/MP 1. Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na zakup certyfikatów inwestycyjnych poniesione przez Wnioskodawcę, a obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie blokady na papierach wartościowych zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w części, w jakiej pożyczka ta została wydatkowana na ich zakup?
2. Czy opłata za ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki, poprzez dokonanie blokady na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w całości, czy w części przypadającej proporcjonalnie do tej części pożyczki, która została wydatkowana na zakup certyfikatów inwestycyjnych?
 
IPTPB2/415-185/12-4/MP Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na inwestycje kapitałowe (w efekcie na zakup certyfikatów inwestycyjnych) obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie zabezpieczenia na określonych papierach wartościowych zdeponowanych w Domu Maklerskim, potrącane będą do kosztów uzyskania przychodów w momencie ustalania dochodu ze sprzedaży/umorzenia tych certyfikatów inwestycyjnych, czy też na bieżąco w roku, w którym zostały zapłacone?
 
IPTPB1/415-218/12-4/KSU Czy przy posiadaniu przez Wnioskodawcę, jako właściciela, faktury zakupu ww. samochodu, może On przyjąć jako wartość początkową do amortyzacji, koszt zakupu pojazdu zgodnie z fakturą, co byłoby zgodne z zapisem art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-239/12-2/MD Czy czynsz najmu, który będzie otrzymywał Wnioskodawca od Spółki, będąc jednocześnie wspólnikiem tej Spółki, będzie mógł opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPTPB2/415-247/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-161/12-2/MK W przedmiotowej sprawie wypracowany w latach ubiegłych zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową „wartość niepodzielonych zysków” znajdujących się na kapitale zapasowym spółki z o.o. stanowić będzie na dzień przekształcenia przychód byłych wspólników Spółki z o.o. od którego spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia, jako płatnik pobierze zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy – jako spółce kapitałowej nie będą ciążyć obowiązki płatnika.
 
IPPB1/415-315/12-2/KS 1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez niego w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) innych składników majątkowych (w tym praw do znaków towarowych) nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?3. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcą środków pieniężnych, w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki), w żadnym zakresie nie będzie podlegało opodatkowaniu PDOF?4. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania wspólnika/wspólników wobec Spółki z tytułu zaciągniętej przez niego/nich pożyczki/pożyczek oraz odsetek, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (danego wspólnika) prawa (wierzytelności Spółki wobec danego wspólnika) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania danego wspólnika wobec Spółki), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy? 5. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki nie będzie dla wnioskodawcy skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF w żadnym innym zakresie?
 
IPPB4/415-703/11-2/JK3 Z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca uzyska przychód będący przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien rozpoznawać w momencie, gdy stanie się on przychodem należnym z tej działalności prowadzonej w formie spółki komandytowo-akcyjnej, tj. w momencie uzyskania go przez spółkę z tytułu przeprowadzenia poszczególnych transakcji gospodarczych w trakcie roku podatkowego. Przy czym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do pomniejszenia tego przychodu o koszty jego uzyskania. Zarówno przychód jak i koszty jego uzyskania Wnioskodawca powinien ustalać na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych proporcjonalnie do wysokości jego prawa do udziału w zysku spółki. Od tak ustalonego dochodu powinien w trakcie roku podatkowego odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym. Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem liniowym, po spełnieniu warunków określonych w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze