Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 czerwca 2012 r.
 
IPTPB2/415-156/12-2/KR Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku objęcia przez podatnika udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci opcji na akcje, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów spółki - przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dalej updof, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż ich wartość rynkowa/wartość rynkowa przedmiotu aportu?
 
IPTPB1/415-168/12-2/AG Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy?
 
IPTPB2/415-251/12-4/KR Czy przyznana Wnioskodawcy - funkcjonariuszowi ulga na przejazdy koleją obowiązująca od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. prawidłowo zwiększyła Jego przychód za rok 2010?
 
IPTPB1/415-162/12-4/ASZ 1) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, które zostały oddane przez właściciela w posiadanie zależne osobie posiadającej i prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-162/12-5/ASZ 1) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela nie przekracza powierzchni 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, które zostały oddane przez właściciela w posiadanie zależne osobie posiadającej i prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela nie przekracza powierzchni 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-163/12-4/KSU 1) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody (zniszczenia) wynikłe bezpośrednio z wykonywania robót na nieruchomości obciążonej, związanych z budową, przebudową i wykonaniem innych robót budowlanych, eksploatacją, konserwacją, remontami, naprawami i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej 400kV, powstałych przy wykonywaniu czynności w ramach służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody (zniszczenia) wynikłe bezpośrednio z wykonywania robót na nieruchomości obciążonej, związanych z budową, przebudową, wykonaniem innych robót budowlanych, eksploatacją, konserwacją, remontami, naprawami i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej 400kV, powstałych przy wykonywaniu czynności w ramach służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, które zostały oddane przez właściciela w posiadanie zależne osobie posiadającej i prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-163/12-5/KSU Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania za szkody (zniszczenia) osobom fizycznym - właścicielom nieposiadającym gospodarstwa rolnego, w tym właścicielom, którzy oddali przedmiotowe grunty w posiadanie zależne osobie posiadającej gospodarstwo rolne.
 
IPTPB1/415-164/12-4/MD Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
 
IPTPB1/415-165/12-4/DS Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-189/12-2/KK Czy powstanie przychód ze sprzedaży mieszkania (sprzedaż mieszkania po upływie 5 lat) przy otrzymaniu zadatku przed upływem 5 lat ?
 
ITPB3/415-35/11/DK Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
ITPB1/415-1152/11/PSZ 1. Czy w tak opisanym stanie faktycznym koszt wykonanych robót budowlanych będzie stanowił dla Pana koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy ponoszone co miesiąc koszty utrzymania dojazdu i chodnika w stanie pozwalającym na prawidłowe korzystanie z parkingu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1106/11/MR 1. Czy koszty wynagrodzenia związane z wykonaniem umowy agencyjnej należy zaliczyć do kosztów działalności w 2011 r., w przypadku gdy przychody z produkcji łodzi motorowych będą osiągnięte w roku 2012 i latach następnych?
2. Czy koszty wynagrodzenia związane z wykonaniem umowy agencyjnej należy rozliczać przez okres realizacji podpisanej umowy na produkcję łodzi motorowych, tzn. przez okres 10 lat licząc od momentu sprzedaży pierwszych egzemplarzy łodzi?
 
ITPB3/415-44/11/MT Zakres opodatkowania dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB1/415-1090/11/TK Czy umorzenie udziałów za zgodą udziałowca bez wynagrodzenia spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie udziałowców, których udziały nie zostaną umorzone (osoby fizyczne) – tzn. czy Wnioskodawca obowiązany będzie do naliczenia i odprowadzenia tego podatku jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB3/415-45/11/MT Zakres opodatkowania dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB2/415-1130/11/IB Czy w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada obywatelstwo francuskie (nie posiada obywatelstwa polskiego) – wobec dyspozycji art. 19 ust. 2 lit. b) umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5) oraz konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139) – otrzymywana przez Niego emerytura z tytułu pracy polegającej na świadczeniu usług na rzecz państwa francuskiego lub belgijskiego, jego jednostki terytorialnej albo organu lokalnego podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
ITPB2/415-1132/11/MM 1. Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni na podstawie zawartej ugody dokonała częściowego zwrotu zadatku - w 2011 kwoty 2.000 zł i w 2012 r. kwoty 3.000 zł, powinna dokonać korekty złożonego zeznania podatkowego za 2009 r. i wystąpić o zwrot podatku dochodowego?
2. Czy też zwracane kwoty winny zostać wykazane jako pomniejszenie dochodu w załączniku PIT/O w poz. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek) odpowiednio w zeznaniu za rok 2011 – zwrócone w 2011 r. i w zeznaniu za 2012 r. – zwrócone w 2012 r.
 
ITPB2/415-1107/11/ENB Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku od spłaty otrzymanej w wyniku zniesienia współwłasności?
 
ITPB2/415-1079/11/MU Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-1230/11/TK 1. Czy na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału rezerwowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki jawnej?
2. Czy takie przekształcenie rodzi jakiekolwiek zobowiązania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1401/11-4/AMN Czy wydatki poniesione ze środków otrzymanych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-18/12/WM Czy kwoty, wynikające z przedstawionych faktur VAT, których uzyskanie przez spółkę w której Wnioskodawca jest wspólnikiem od dłużnika jest niemożliwe z uwagi na brak środków po stronie spółki, która jest dłużnikiem oraz jej likwidację, stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli uprzednio na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zarachowane jako przychody należne, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona?
 
ILPB1/415-1287/11-2/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1288/11-2/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1289/11-2/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1290/11-2/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB1/415-5a/12/TK Zakres skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu zwrotu części wkładu wniesionego do spółki komandytowej.
 
ITPB1/415-5b/12/TK Zakres powstania przychodu w związku z wypłatą zysku ze spółki komandytowej.
 
IPPB2/415-45/12-4/MK W zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu wypłat świadczeń, których wysokość jest gwarantowana w ramach produktu ubezpieczeniowego oraz opodatkowania dochodu z tytułu wypłat, których wysokość nie jest gwarantowana w ramach Produktu ubezpieczeniowego
 
ITPB1/415-5c/12/TK Zakres powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB1/415-5d/12/TK Zakres powstania przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym.
 
DD9/033/307/BRT/2011/PK-1671 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
DD9/033/332/SEW/2011/PK-1643 skutki podatkowe wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/333/SEW/2011/PK-1644 skutki podatkowe wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/335/SEW/2011/PK-1646 skutki podatkowe wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki komandytowej)
 
DD9/033/176/KZU/2011/PK-1357 skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki partnerskiej przedsiębiorstwa

Wskaźniki gospodarcze