Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 czerwca 2012 r.
 
IPTPB2/415-161/12-4/TS Czy kwota uzyskana ze sprzedaży udziału nabytego w 2007 r. będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w całości (działka + dom) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-199/12/DP Czy przedmiotowa dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od roku 2007 do chwili obecnej, tj. generuje przychód podatkowy, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1213/11/AK Zakres sposobu opodatkowania przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB1/415-1240/11/AD Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego podatniczka jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w myśl 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), 30e ust. 2 oraz art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1233/11/PSZ 1. Czy terminem nabycia całej nieruchomości przez Panią, będącej skutkiem dziedziczenia jest data 11 lutego 1989 r. oraz 14 czerwca 2002 r.?
2. Czy sprzedaż 14 listopada 2011 r. części nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-244/12/PSZ Czy podatnik, który zakupił budynek kwalifikowany jako budynek handlowo-usługowy według rodzaju 103 KŚT (będący budynkiem używanym w rozumieniu art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i po raz pierwszy wprowadził go do ewidencji środków trwałych ma prawo zastosować indywidualną roczną stawkę amortyzacyjną nie wyższą niż 33,33%?
 
ITPB1/415-1234a/11/PSZ Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowe jest przyjęcie, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 22g ust. 8 i w art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartości początkowej środka trwałego na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego powołanego przez podatnika?
 
ITPB1/415-1234b/11/PSZ Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowe jest przyjęcie, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 22j ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualnej stawki amortyzacji środka trwałego uwzględniając, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat?
 
IPPB2/415-36/12-2/MS1 W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego stanu faktycznego, nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową, a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.
 
IPPB4/415-260/12-2/JK3 Skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wydatków na remont lokalu mieszkalnego,
 
IPPB4/415-790/11-2/JK3 Czy Spółka przekazując pracownikom PIT-40 i PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych powyżej prawidłowo realizuje obowiązek nałożony na nią jako na płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przez przepisy - odpowiednio art. 37 ust. l i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 352 z późn. zm.), dalej zwanej „Ustawą”?Słowa kluczowe: deklaracje, podpis elektroniczny, płatnik, zaliczka na podatek, zeznanie podatkowe
 
IPPB4/415-190/12-4/JK3 opodatkowanie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z odsetkami oraz obowiązek wystawienia informacji PIT- 8C
 
IPPB4/415-258/12-2/JK3 opodatkowanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
 
IPPB4/415-234/12-2/JK3 możliwość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka.
 
IPPB4/415-197/12-2/JK3 Otrzymana przez Wnioskodawczynię rekompensata stanowi dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Podkreślić bowiem należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy po stronie Wnioskodawcy nastąpiło konkretne przysporzenie majątkowe. W opisanej sytuacji podmiot wypłacający Wnioskodawczyni kwotę pieniężną jest zobowiązany do sporządzenia oraz przekazania Wnioskodawczyni, oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla poszkodowanej, informacji PIT-8C.
 
IPPB4/415-251/12-2/JK3 Możliwość skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka.
 
IPPB4/415-196/12-2/JK3 opodatkowanie otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji oraz obowiązek wystawienia informacji PIT- 8C przez dystrybutora wadliwego produktu
 
ITPB1/415-274a/12/PSZ 1. Czy opłata administracyjna stanowi koszt podatkowy okresu bieżącego?
2. Czy wstępna opłata leasingowa stanowi koszt okresu bieżącego?
 
ITPB1/415-274b/12/PSZ Czy faktura VAT (bądź umowa) z ośrodka szkoleniowego za tę usługę dla pracowników będzie kosztem uzyskania przychodu? Czy warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów będzie tylko zdanie egzaminu na prawo jazdy? Czy w sytuacji, gdy pracownik kilkukrotnie przystępował będzie do egzaminu, kursy doszkalające i koszty dodatkowych opłat za egzamin stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli pracownik rozwiąże umowę o pracę czy wydatki stanowić nadal będą koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB1/415-62/12-2/KS 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po przekształceniu Spółki kapitałowej w Spółkę osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w części przypisanej do Wnioskodawczyni zgodnie z art. 8 updof) pełne odpisy amortyzacyjne od budynków wchodzących w skład nieruchomości obliczone od wartości początkowej tych budynków odpowiadającej wartości początkowej tych budynków w spółce kapitałowej?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przez Spółkę osobową dochodem Wnioskodawcy do opodatkowania jest dochód (w części przypisanej do Wnioskodawcy zgodnie z art. 8 updof) obliczony jako różnica pomiędzy ceną zbycia, a wartością początkową gruntu i budynków wchodzących w skład Nieruchomości odpowiadającą wartości początkowej gruntu i budynków w Spółce kapitałowej, powiększony o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych budynków w obu spółkach (w części przypisanej do Wnioskodawcy zgodnie z art. 8 updof)?
 
IBPBI/1/415-1271/11/KB sposób i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej za zawarcie umowy franszyzy.
 
IBPBI/1/415-1273/11/KB możliwość uznania poniesionych nakładów za ulepszenie środka trwałego oraz sposób ustalenia wartości tych nakładów
 
IPTPB2/415-218/12-4/JR Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1279/11/WRz Czy działalność rolnicza w zakresie odchowu kurcząt opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1282/11/ESZ Czy pomimo tego, że do czasu cesji praw z umowy ubezpieczenia wszelkie prawa do jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych przysługuję ubezpieczającemu, może on na bieżąco, w miarę wpłacania kolejnych składek ubezpieczeniowych, zaliczyć wpłacane składki w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 ust. l pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/325/KZU/2011/PK-1667 skutki podatkowe wniesienia akcji w spółce akcyjnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
 
DD9/033/169/KZU/2012/PK-579 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

Wskaźniki gospodarcze