Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 czerwca 2012 r.
 
ILPB1/415-143/08-2/GM 1. Czy wniesienie posiadanych przeze mnie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialności do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Czy w następstwie zdarzenia opisanego w pyt.1 dokonana następnie sprzedaż udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów?
 
IPTPB2/415-128/12-4/JR Czy instrumenty opisane wyżej są instrumentami pochodnymi w rozumieniu art. 30b ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) i od dochodów uzyskanych z takiej działalności inwestycyjnej na tejże platformie należy płacić podatek według stawki 19%?
 
IPTPB1/415-189/12-4/ASZ 1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po Jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty dywidendy?
2) Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPTPB1/415-189/12-5/ASZ 1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po Jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty dywidendy?
2) Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPTPB1/415-189/12-6/ASZ Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA - niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA - stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy?
 
IPTPB1/415-191/12-4/ASZ 1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po Jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty dywidendy?
2) Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPTPB1/415-191/12-5/ASZ 1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po Jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty dywidendy?
2) Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPTPB1/415-191/12-6/ASZ Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA - niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA - stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy?
 
ITPB3/415-38/11/DK Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IPPB1/415-220/12-2/KS 1. Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?,
2. Mając na uwadze, iż SKA obejmie akcje lub udziały w Spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. 1a Ustawy PIT?
tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu:
1) zarejestrowania Spółki kapitałowej albo2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej, albo3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
3. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?,
4. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?,5. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 
ITPB1/415-1237/11/HD 1. Czy przedstawione plany wydatkowania środków pieniężnych, głównie na wykończenie mieszkania, są wydatkami na cele mieszkaniowe? Czy istnieją jakieś specjalne obwarowania tych wydatków?
2. Czy spłata kredytu będzie stanowiła wydatki na cele mieszkaniowe, tj. czy nie ma żadnych przeciwwskazań (obwarowań)?
3. Czy koszt poniesiony na prowizję dla pośrednika nieruchomości przy sprzedaży mieszkania można zaliczyć do kosztów związanych z zakupem mieszkania?
4. Do kiedy dokładnie (data) należy wydatkować pieniądze?
5. Czy i do kiedy należy złożyć rozliczenie do Urzędu Skarbowego?
 
ITPB2/415-819/11/MM Czy poniesione wydatki na zakup aparatu słuchowego, indywidualnej wkładki usznej oraz baterii do aparatu słuchowego uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 r.
 
ITPB2/415-804/11/MM Czy udostępnianie lokalu Klubu Garnizonowego żołnierzowi, pracownikowi wojska w celu organizacji przez niego uroczystości o charakterze rodzinnym, takich jak: komunie, chrzciny dzieci, uroczystości ślubne, stypy pogrzebowe, itp. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB3/415-43/11/MT Czy w przypadku otrzymania dywidendy ze Spółki cypryjskiej, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski może pomniejszyć podatek obliczony zgodnie z polskimi przepisami, o wartość podatku, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. podatek wynoszący 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek?
 
ITPB3/415-42/11/MT Czy w przypadku otrzymania dywidendy ze Spółki cypryjskiej, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski może pomniejszyć podatek obliczony zgodnie z polskimi przepisami, o wartość podatku, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. podatek wynoszący 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek?
 
ITPB2/415-112/12/ENB 1. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
2. Kurs NBP z jakiego dnia należy przyjąć do obliczenia należnego podatku?
 
ITPB1/415-280/12/HD Czy przyszłe przychody ze świadczenia usług konserwacji i napraw kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych oraz instalacji cieplnych CO i CW Wnioskodawca powinien opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% czy 5,5%?
 
ITPB1/415-46/12/AD Czy kwota uzyskana ze sprzedaży ekspektatywy jest wolna od opodatkowania?
 
ITPB1/415-1225/11/WM 1. Czy otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są przychodem wolnym od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (niedotyczących nabycia środków trwałych) sfinansowanych dotacją z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymaną jako jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (są to wydatki na zakup wyposażenia i materiałów wykorzystywanych w prowadzonej działalności, wykonanie strony internetowej, utrzymanie serwera, wykonanie wizytówek)?
 
ITPB1/415-1222/11/TK Czy działając jako wspólnik spółki komandytowej i osiągając za jej pośrednictwem dochody z pozarolniczej działalności ma Pan prawo korzystać z formy opodatkowania dochodów osiąganych z pośrednictwem tej spółki na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według 19% stawki liniowej?
 
ITPB1/415-1227/11/PSZ Czy przychody z opisanego najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg jednolitej stawki 8,5%?
 
ITPB1/415-1192/11/HD Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej, opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1195/11/DP Czy przychód z tytułu wygranej w opisanym powyżej konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu wygranych w konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jako przychód z działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-1075/11/DP Czy Wnioskodawca uzyskane odsetki z tytułu udzielenia pożyczek zobowiązany jest uznać za przychód z działalności gospodarczej ze sprzedaży usług finansowych podlegający zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 
ITPB1/415-347/12/AK Zwolnienia przedmiotowe, służebność przesyłu.
 
ITPB1/415-292/12/DP Czy Wnioskodawcy przysługuje dieta na czas podróży do miejsca pracy (podróż trwa około 16 godzin, Wnioskodawca pracę rozpoczyna zaraz po przyjeździe)?
 
ITPB1/415-1093/11/WM 1. Czy wysokość ryczałtu od przychodów z działalności m.in. robót budowlanych (usług wymienionych w poz. 1) wynosi 5,5%, natomiast wysokość ryczałtu od przychodów z usług wymienionych w poz. 2 wynosi 8,5%?
2. Czy świadczenie robót ogólnobudowlanych związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, oraz robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych na rzecz inwestora lub jako podwykonawca tych robót nie wyłącza Wnioskodawcy z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
ITPB1/415-1200/11/HD 1. Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji?
3. Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-1210/11/AB obowiązek opodatkowania przychodu uzyskanego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-1230/11/AB konieczności opodatkowania niepodzielonych zysków spółki z o.o. w momencie ich wypłaty przez spółkę komandytową powstałą w wyniku przekształcenia ww. spółki z o.o.
 
IBPBI/1/415-1231/11/AB przychód z tytułu zawartych ugód w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego.
 
IBPBI/1/415-1244/11/AB Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.
 
ITPB1/415-1205/11/WM Czy otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1291/11-4/AG Jeśli Wnioskodawca zakupił środek trwały przed otrzymaniem dotacji, jak również bez wiedzy, iż taka dotacja będzie w przyszłości możliwa, to czy prawidłowym jest skorygowanie kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych w okresie, w którym została otrzymana dotacja, czy też musi dokonać korekty ww. odpisów w deklaracjach za lata poprzednie?
 
IBPBI/1/415-1245/11/RM Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego, którego zakup został częściowo sfinansowany z otrzymanej dotacji, w momencie jego sprzedaży.
 
IBPBI/1/415-1251/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
IBPBI/1/415-1252/11/ESZ Skutki podatkowe sprzedaży samochodów osobowych wykupionych po zakończeniu ich leasingu.
 
IBPBI/1/415-1254/11/ESZ Czy nabyty motocykl, kwalifikowany jako środek trwały podatnika, może zostać poddany jednorazowej amortyzacji w oparciu o treść art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1081/11/MR Czy dochód ze sprzedaży samochodu będzie stanowić różnica pomiędzy ceną otrzymaną od nabywcy, a kosztami uzyskania przychodu, tzn. wydatkiem na nabycie samochodu pomniejszonym o dokonane odpisy amortyzacyjne, czyli przeliczając 10.000,00 – 17.800,00 + 3.560,00 = - 4.240,00 i nie wystąpi w tym przypadku podatek dochodowy do zapłacenia?
 
ITPB1/415-1060/11/IG Czy w związku z wniesieniem w formie aportu udziałów w Spółce do Spółki Cypryjskiej powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1169/11/PSZ 1. Czy dochody osiągane z wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 oraz dochody uzyskiwane z tytułu wyżywienia tych osób zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy zobowiązanie podatkowe ma związek z wielkością stołówki, liczbą osób przebywających jednorazowo na wypoczynku oraz długością ich pobytu w gospodarstwie?
 
ITPB1/415-1112/11/MR 1. Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową prawa handlowego, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 uopdof, będzie wartość zysku spółki przeniesionego na jej kapitał (fundusz) rezerwowy?
2. Tym samym, czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową prawa handlowego wspólnicy spółki przekształcanej zobowiązani będą do zapłaty podatku dochodowego od zysku spółki przekształcanej przeniesionego na kapitał (fundusz) rezerwowy tej spółki?
 
ITPB1/415-137/12/TK W jaki sposób należy ustalić dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek obniżenia kapitału Spółki A w sposób opisany w stanie faktycznym (tj. bez odpłatnego zbycia udziałów Wnioskodawcy na rzecz Spółki A)?
 
ITPB1/415-1023/11/AD Czy kwota, którą podatniczka otrzymała podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB1/415-287/12/MR Czy w związku z brzmieniem art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawionym stanem faktycznym sprawy, sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w podmiocie zagranicznym pod koniec 2012 r. (listopad, grudzień 2012 r.), będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 
IBPBI/1/415-1257/11/AP sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego (samochodu)
 
IBPBI/1/415-1258/11/AB Możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanej rekompensaty za rozwiązanie umowy najmu.
 
IBPBI/1/415-1261/11/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na naprawę ciągnika samochodowego uszkodzonego w wyniku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę (pracownika Wnioskodawcy)
 
IBPBI/1/415-1263/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku niepieniężnego likwidowanej spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-1264/11/AP Skutki podatkowe sprzedaży wskazanych we wniosku nieruchomości gruntowych, stanowiących środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-1265/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki jawnej, następującego w formie pieniężnej.
 
ITPB1/415-1166/11/PSZ Czy od podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego od uzyskiwanego stypendium można w rozliczeniu rocznym odliczyć koszty uzyskania przychodu wskazane powyżej?
 
IBPBI/1/415-1270/11/ESZ Czy wprowadzając samochód osobowy jako środek trwały do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca poprawnie przyjął jako wartość początkową tego środka trwałego cenę nabycia wynikającą z wystawionej na Niego faktury dokumentującej zakup samochodu w 2001 roku?
 
ITPB1/415-1181/11/PSZ Czy wydatki na otaczający park, którego grunt nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych, lecz pozostaje prywatną własnością Pana i żony, można uznać za koszty uzyskania przychodów, w zależności od ich charakteru, w momencie ich poniesienia bądź poprzez odpisy amortyzacyjne?W szczególności chodzi o wydatki na ukształtowanie terenów zielonych, tym: założenie skalniaków, rabat, zasadzenie drzew i krzewów, przekształcenie strumyka w wartki wodospad, poprawę nawierzchni istniejących alejek i ułożenie krawężników, usypanie nowych ścieżek i skarp, wykonanie i zamontowanie ławeczek, założenie instalacji oświetleniowej i posadowienie lamp wzdłuż alejek, wykonanie odwiertów pod studnie wraz z instalacją nawadniającą.
 
IPPB4/415-243/12-2/SP Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem, w przedmiotowej sprawie, fakt uzyskania przez Wnioskodawcę zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich nie wpłynął na zmianę obowiązku podatkowego w Polsce.
 
IPPB4/415-188/12-4/SP Obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego rezydentowi Iraku z tytułu świadczenia usług na terenie Iraku w ramach umowy zlecenia
 
ITPB1/415-1209A/11/HD Czy w związku z przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz syna w drodze umowy o dożywocie (w zamian za dożywocie) istnieje obowiązek zapłacenia podatku od przychodu uzyskanego z tytułu tej umowy?
 
IPPB4/415-259/12-2/JK2 Czy można zastosować - do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-199/12-4/SP Opodatkowanie świadczeń z Niemiec.
 
IPPB4/415-222/12-2/SP Możliwość odliczenia od podatku składki opłaconej w Niemczech na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
 
IPPB4/415-161/12-7/JK2 Czy sprzedaż w dniu 16.08.2011 r. działki nabytej również dnia 16.08.2011 r. w wyniku podziału nieruchomości i umowy przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 
IPPB4/415-173/12-4/JK2 1.Czy ustanowiona i wypłacana powtarzająca się renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synów jest opodatkowana?2. Czy ustanowienie renty i darowizny spisane aktem notarialnym musi być zgłoszone do urzędu skarbowego?3. Czy comiesięczny przychód z renty musi być zgłaszany do urzędu skarbowego?
 
IPPB4/415-114/12-6/JK2 Czy sprzedaż w dniu 16.08.2011 r. działki nabytej również dnia 16.08.2011 r. w wyniku podziału nieruchomości i umowy przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 
IPPB4/415-256/12-2/SP należy stwierdzić, iż od dnia wyjazdu z Polski, tj. od dnia 27 marca 2012 r. Wnioskodawczyni podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 
IPPB4/415-185/12-4/SP Obowiązki płatnika z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej.
 
ILPB1/4160-31/12-3/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB1/415-1156a/11/AD Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-179/12-4/AM 1. Czy przychód Wnioskującego z tytułu udziału w SKA w charakterze akcjonariusza powstanie dla Wnioskującego, jako przychód z działalności gospodarczej dopiero w momencie powzięcia przez SKA uchwały o wypłacie dywidendy? 2. Czy Wnioskujący, jako akcjonariusz SKA, zobowiązany będzie do wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 
IPPB1/415-194/12-4/KS 1.Czy w przypadku dokonania przez Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia udziałów, akcji (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia), zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z działalności gospodarczej?2.Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, w przypadku (i) zbycia tych certyfikatów, (ii) wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?3.Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia przez Y - Spółka Osobowa, w tym zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 
ITPB1/415-1156b/11/AD Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-340/12-2/KS Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-180/12-2/AM 1. Czy przychód Wnioskującej z tytułu udziału w SKA w charakterze akcjonariusza powstanie dla Wnioskującej, jako przychód z działalności gospodarczej dopiero w momencie powzięcia przez SKA uchwały o wypłacie dywidendy?
2. Czy Wnioskująca, jako akcjonariusz SKA, zobowiązany będzie do wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 
ILPB2/415-731/09/12-S/ES 1. Czy wartość poczęstunku podczas posiedzeń organów jest przychodem osób w nim uczestniczących?
2. Czy wartość wyjazdu szkoleniowego jest przychodem osób w nim uczestniczących?
3. Czy kwoty stanowiące zwrot poniesionych kosztów dojazdu na posiedzenia i szkolenia są przychodem dla członków organów?
 
IPPB1/415-278/12-4/KS 1.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty Dywidendy?2.Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?3.Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA - niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA - stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
ITPB1/415-1199/11/WM Czy powyższa darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy dochód z którego Wnioskodawca dokonał przedmiotowej darowizny pochodził z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej (jawnej), a Wnioskodawca jako osoba fizyczna wybrał opodatkowanie uzyskiwanego w spółce dochodu, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób i na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy?
 
ITPB2/415-1128/11/RS Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym udziałem w gruncie.
 
ITPB2/415-1078/11/MM Czy istnieje możliwość odliczania od przychodów z tytułu najmu ww. mieszkania odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na jego zakup?
 
ITPB2/415-1060a/11/MU Skutki podatkowe zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami.
 
ITPB2/415-1121/11/IB Czy dochody z pracy w Holandii w sytuacji gdy okres pobytu w Holandii oddelegowanych pracowników nie przekracza 183 dni w roku podatkowym podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce? Czy wobec faktu, że władze podatkowe Holandii uznają, że w takim przypadku faktycznym pracodawcą jest przedsiębiorstwo holenderskie, a zatem opodatkowaniu podlega także dochód uzyskany w Holandii przez osoby, które przebywają w Holandii krócej niż 183 dni w dwunastomiesięcznym okresie (ponieważ dochodzi do międzynarodowego wynajmu siły roboczej) Spółka nie powinna pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych począwszy od momentu wyjazdu tych osób do pracy w Holandii?
 
ITPB2/415-1087a/11/ENB Czy Wnioskodawca jest zwolniony z płacenia podatku w Polsce od renty wypłacanej netto z Holandii? Czy Wnioskodawca podlega abolicji podatkowej, tj. czy do dochodów z Holandii ma zastosowanie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1049/11/WM 1. Czy prawidłowym będzie zwiększenie od dnia 1 czerwca 2011 r. odpisu amortyzacyjnego od przedmiotowej kamienicy, której współwłaścicielami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie najmu, wyliczając miesięczny odpis amortyzacyjny w sposób wskazany powyżej?
2. Czy zmiana – aktualizacja sposobu naliczania amortyzacji spowoduje wzrost wartości początkowej do kwoty 1.811.873 zł 44 gr (1.833.88m2 X 988 zł), którą należy pomniejszyć o dotychczasowe umorzenie, czyli o kwotę 211.655 zł 64 gr, co spowoduje, że do umorzenia w kolejnych latach pozostanie kwota 1.600.217 zł 78 gr?
3. Czy dopuszczalne jest podwyższenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego z datą wsteczną np. od dnia 1 stycznia 2005 r., co pozwoliłoby współwłaścicielom nieruchomości na złożenie korekt zeznań rocznych PIT w zakresie zwiększenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu?
 
ITPB2/415-1034/11/IB 1. Czy Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce w związku z uzyskiwaniem dochodów z pracy najemnej na pokładzie statków w 2011 r.? Czy będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce w związku z uzyskaniem dochodów z ww. źródła w 2011 r.?
2. Czy do przedstawionego zdarzenia znajdą zastosowanie postanowienia konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899) czy umowy z dnia 19 stycznia 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5)?
 
ITPB2/415-1055/11/RS Powstanie przychodu pracowników z tytułu wykupu przez Spółkę abonamentów na miejsca parkingowe.
 
IBPBI/1/415-6/12/KB zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, sprzedawanych w sklepach firmowych położonych poza strefą
 
IBPBI/1/415-7/12/KB sposób dyskontowania kosztów inwestycji poniesionych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 
ILPB2/415-1035/11-2/AJ Czy wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi na imię i nazwisko Wnioskodawcy w okresie do 20 sierpnia 2010 r., tj. do chwili rozszerzenia wspólności majątkowej, poniesione na budowę budynku mieszkalnego, Zainteresowany może uwzględnić w rozliczeniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania stanowiącego Jego majątek odrębny i w konsekwencji skorzystać ze zwolnienia od podatku na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1306/11-2/AMN Czy wyliczenie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany miesiąc winno być dokonywane w następujący sposób: łączna kwota przychodu otrzymana od określonego najemcy, pomniejszona o wysokość opłat za zużycie mediów x stawka ryczałtu w wysokości 8,5%?
 
ITPB2/415-1140/11/ENB Zakres skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 
DD9/DD2/033/96/KZU/BRT/08/PK-797 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu diet i kosztów noclegu wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowej
 
DD9/033/35/BRT/2010/PK-1230 koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 
IPPB4/415-231/12-4/JK Należy stwierdzić, iż powyższy wydatek nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym brak jest podstaw prawnych do uznania dochodu, uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w części nabytego w darowiźnie od ojca, w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału ww. wydatku, za podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-1118/11/MM Zakres możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 
IPPB4/415-156/12-6/JK Uznać należy, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości po 01.01.2013 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu.
 
IPPB4/415-275/12-4/JK Okoliczności wskazane przez Pana we wniosku są niewystarczające do uznania, że spełnione zostały przesłanki wymagane dla zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów. Zaznaczyć jednak należy, iż zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, w sposób nie budzący wątpliwość, iż spełnia przesłanki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia od podatku.
 
DD9/033/50/BRT/BZL/11/719 określenie daty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, przyznanego na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu
 
DD9/033/51/BRT/BZL/11/720 skutki podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
 
IPPB4/415-905/11-4/SP Obowiązek podatkowy w Polsce w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Chin.
 
DD9/033/67/BZL/BRT/11/PK-696 określenie daty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów, przyznanych na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu osobie, która nabyła prawa i roszczenia od spadkobiercy dawnego właściciela tej nieruchomości
 
DD9/DD2/033/13/KOI/BRT/10/83 sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 
IBPBII/1/415-70/12/HK Czy, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy koszty związane z zakupem tego lokalu wraz z sumą spłaconych rat kredytu w okresie od czerwca 2010 r. do grudnia 2012 r. przewyższą przychód uzyskany ze sprzedaży tego lokalu mieszkalnego?
 
IBPBII/2/415-1289/11/AK Czy w związku z przekazaniem udziałów w darowiźnie osobie (osobom) najbliższym u wnioskodawczyni powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 updof oraz czy wnioskodawczyni zobowiązana będzie do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a updof?
 
DD9/033/308/BRT/2011/PK-1672 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
DD9/033/329/SEW/2011/PK-1640 skutki podatkowe wniesienia zabudowanej nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą jako wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
DD9/033/46/SEW/2012/PK-158 skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
DD9/033/164/KZU/2012/PK-595 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej
 
DD9/033/162/KZU/2012/PK-593 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki osobowej
 
IBPBI/1/415-1339/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej, następującego w formie pieniężnej.
 
IBPBI/1/415-1340/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej, stanowiącego akcje spółek kapitałowych, na moment likwidacji spółki.
 
IBPBI/1/415-1342/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej, następującego w formie pieniężnej.
 
IBPBI/1/415-1343/11/ESZ sposób rozliczenia wydatków, dotyczących 2011 i 2012 roku, z tytułu używania samochodu osobowego wynajmowanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-1348/11/ESZ Czy pracodawca tj. Ubezpieczający może zaliczać w koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności płacone przez niego kwoty składek regularnych z tytułu ww. polisy dla pracownika?
 
IPTPB2/415-288/12-2/AK 1. Czy sprzedaż domu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego działki, nabytych w dniu 29 grudnia 1993 r., będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
2. W przypadku odpowiedzi potwierdzającej, to czy po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego działki w prawo własności działki, a następnie sprzedaży, sprzedaż domu mieszkalnego wraz z działką będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-210/12-2/MP Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach przedstawionego schematu programów promocyjnych stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i - w przypadku spełnienia wymagań wynikających z w/w ustawy - korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-78/08/S-12/ENB Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-638/10/12-7/S/MG W zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa pracowników w spotkaniach
 
IPPB2/415-1237/08/12-6/S/MG W zakresie ustalenia, czy z tytułu wniesienia posiadanych akcji w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce do spółki kapitałowej z siedzibą w państwie należącym do Unii Europejskiej Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
ITPB2/415-110/11/12-S/IB Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-314/09/12-S/MM Zakres zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB1/415-135a/09/12-S/AK Zakres opodatkowania wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości wniesionej przez osobę fizyczną do spółki osobowej.
 
ITPB2/415-1126/11/RS Czy do uzyskiwanego przez Wnioskodawczynię wynagrodzenia finansowanego ze środków funduszy strukturalnych ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1290/11/JG Czy kwota uzyskana z tytułu zwrotu nakładów na lokal mieszkalny stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1293/11/JG Jak należy rozumieć „własne cele mieszkaniowe”, o którym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Czy z tzw. ulgi mieszkaniowej można skorzystać również w sytuacji kiedy dochód ze sprzedaży nieruchomości zakupionej w 2011 r. zostanie przeznaczony na zakup więcej niż jednej nieruchomości? Czy „cele mieszkaniowe” będą nadal spełnione w przypadku gdy wnioskodawca jest już właścicielem innej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-1295/11/JG Jak należy rozumieć „własne cele mieszkaniowe”, o którym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Czy z tzw. ulgi mieszkaniowej można skorzystać również w sytuacji kiedy dochód ze sprzedaży nieruchomości zakupionej w 2011 r. zostanie przeznaczony na zakup więcej niż jednej nieruchomości? Czy „cele mieszkaniowe” będą nadal spełnione w przypadku gdy wnioskodawca jest już właścicielem innej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-1310/11MMa 1. Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę, bądź przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem, udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Papierów Wartościowych, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
3. Czy jeżeli w Spółce, do której wnioskodawca zamierza wnieść aport w postaci Papierów Wartościowych, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę (bądź przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem) udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie wnioskodawcy przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez wnioskodawcę aportu?
4. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
5. Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
IBPBII/2/415-1337/11/JG ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej z przekształcenia spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-1348/11/JG ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej z przekształcenia spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-1350/11/JG ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej z przekształcenia spółki osobowej
 
ITPB2/415-1131/11/IB Zakres obowiązku pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników z pracy wykonywanej w Holandii.

Wskaźniki gospodarcze