Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 lipca 2012 r.
 
ITPB2/415-1117/11/BK Czy zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1214a/11/AK Na jakich zasadach opodatkowany będzie dochód z odpłatnego umorzenia udziałów w Spółce otrzymanych w drodze darowizny?
 
ITPB1/415-1214b/11/AK Na jakich zasadach opodatkowany będzie dochód z odpłatnego umorzenia udziałów w Spółce otrzymanych w drodze darowizny?
 
ITPB1/415-1215/11/AK Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w spółce komandytowo–akcyjnej, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez spółkę komandytowo-akcyjną powstanie dla Wnioskodawcy w dacie wypłaty dywidendy przez spółkę, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w spółce komandytowo–akcyjnej, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
ITPB1/415-1212a/11/AK Na jakich zasadach opodatkowany będzie dochód z odpłatnego umorzenia udziałów w Spółce otrzymanych w drodze darowizny?
 
ITPB1/415-1212b/12/AK Na jakich zasadach opodatkowany będzie dochód z odpłatnego umorzenia udziałów w Spółce otrzymanych w drodze darowizny?
 
ITPB1/415-1124/11/AD Czy uzyskanie przez Wnioskodawcę premii z tytułu utrzymywania określonego salda prowadzonego rachunku bankowego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą spowoduje, iż świadczone przez niego w ramach tej działalności usługi informatyczne zostaną wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-1067/11/IB 1. Czy po upływie 10 lat od uzyskania zgody na użytkowanie budynku, liczonych według przepisów ustawy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przeznaczenia budynku, sprzedaż tego budynku lub wynajem budynku osobom zaliczanym do I grupy podatkowej współwłaścicieli z którąkolwiek z tych czynności wiązać się będą dla współwłaściciela skutki w podatku dochodowym określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy - zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku – zawiadomienie o zakończeniu budowy z adnotacją o przyjęciu obiektu do użytkowania jest dokumentem, spełniającym wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie „decyzji" właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku?
 
ITPB2/415-1057/11/IL Czy wymiana wodomierzy sfinansowana funduszem remontowym stanowi dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana jest sporządzić informację PIT-8C?
 
IPPB4/415-202/12-4/MP Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie, o którym mowa w decyzji Wojewody z dnia 04.01.2011 r., dotyczącej wywłaszczenia z nieruchomości nabytej w spadku, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-805/10/12-5/S/MG W przedmiotowej sprawie zwrot dopłat dokonany do wysokości dopłat wniesionych przez poprzednich wspólników będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-124/12-2/MG W zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IPPB2/415-139/12-2/MG W zakresie obowiązków płatnika spoczywających na PKZP z tytułu wypłaty członkom środków z funduszu rezerwowego oraz obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.
 
IPPB2/415-130/12-2/MG W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową i obowiązku poboru podatku dochodowego od niepodzielonych zysków wynikających z kapitału zapasowego utworzonego z tzw. agio
 
IPPB2/415-125/12-2/MG W zakresie obowiązków płatnika związanych z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną
 
ITPB2/415-1119/11/MM 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie od dochodu z tytułu poniesionych wydatków na opłacenie przewodników na podstawie art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy do tych wydatków można zakwalifikować wydatki na zakup biletów komunikacji miejskiej osoby, która dokonuje Wnioskodawcy zakupów żywności i środków czystości?
2. W jaki sposób należy dokumentować te wydatki, tj. czy muszą być wystawiane przez przewoźnika rachunki imienne za każdy dojazd i na każdy dzień, czy należy żądać od lekarza potwierdzenia o odbytej wizycie lekarskiej oraz czy zbierać skasowane bilety komunikacji miejskiej?
 
IPPB2/415-13/12-4/MG W zakresie momentu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji pracowniczych
 
IPPB2/415-882/11-3/MK W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzenia przymusowego oraz automatycznego udziałów w Holdingu objętych w wyniku aportu udziałów „spółki D” niestanowiącego tzw. wymiany udziałów.
 
ITPB2/415-1056/11/IL Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wskaźniki gospodarcze