Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 lipca 2012 r.
 
ITPB2/415-1023/11/MM Czy wydatki na zakup kuchni w zabudowie stałej oraz na zakup komórki lokatorskiej, która jest związana z lokalem mieszkalnym stanowią wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-998/11/IL Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, z tytułu otrzymanego odszkodowania powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-300/12/AD Czy właściwe jest zastosowanie ww. stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży detalicznej w sklepie wielobranżowym (47.19.Z) oraz stawki 8,5% od przychodów ewidencjonowanych z prowadzenia Agencji Pocztowej (53.10.Z)?
 
ITPB1/415-1270b/11/DP Czy, jeżeli przy zastosowaniu amortyzacji częściowej, wartość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jest mniejsza niż 3.500 zł, to odpis ten stanowi pomoc de minimis?
 
ITPB1/415-1270a/11/DP Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo dokonania korekty w przypadku opisanym we wniosku?
 
ITPB1/415-1148/11/HD Czy zakup „poczęstunku powitalnego”, w składającego się z buteleczki 0,2 litra alkoholu i puszki "...", będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1143/11/PSZ Czy sposób wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych w związku z dotacją jest prawidłowy?
 
ITPB1/415-51/12/HD Czy w związku z przeniesieniem na córkę i zięcia własności nieruchomości (przedmiotowego lokalu) w drodze umowy o dożywocie – w zamian za zobowiązanie do zapewnienia Wnioskodawczyni dożywotniego zamieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, opieki i pomocy w razie choroby bądź niedołęstwa – można mówić o odpłatnym zbyciu tej nieruchomości oraz w jakiej wysokości należałoby określić dochód Wnioskodawczyni, wystąpienie którego warunkuje konieczność zastosowania art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1125/11/DP Czy Wnioskodawca zobowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanej dotacji na zakup kolektora słonecznego?
 
ILPB1/415-1322/11-2/IM Czy wniesienie do SKA wkładu niepieniężnego obejmującego wszystkie, bądź niektóre ze wskazanych w opisie stanu faktycznego aktywów rodzi po stronie Wnioskodawcy konsekwencje podatkowe w postaci powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1148/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB1/415-1307/11-2/AMN Czy wyliczenie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany miesiąc winno być dokonywane w następujący sposób: łączna kwota przychodu otrzymana od określonego najemcy, pomniejszona o wysokość opłat za zużycie mediów x stawka ryczałtu w wysokości 8,5%?
 
ILPB1/415-1381/11-2/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1378/11-2/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1374/11-2/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB1/415-1115/11-2/JB Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na drobny poczęstunek podawany podczas spotkań z kontrahentami (klientami, podwykonawcami, potencjalnymi kontrahentami) oraz usługi gastronomiczne w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych podczas spotkania biznesowego poza siedzibą prowadzonej działalności np. w kawiarniach, restauracjach, wynajętych salonach, czy tez innych miejscach nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni nie może również zaliczyć zakupu odzieży.
 
ILPB1/415-263/12-4/AMN Czy spotkanie z klientem (potencjalnym klientem) w trakcie szkolenia (lub w innym terminie) daje Wnioskodawcy prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne w trakcie tego spotkania?
 
ILPB1/415-309/12-2/AMN Czy spożywanie przez pracowników Spółki kawy, herbaty, cukru, mleka, słodyczy, owoców należy zakwalifikować jako nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników i doliczyć pracownikom do przychodów ze stosunku pracy?
 
ILPB1/415-1263/11-2/AP Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
 
ILPB1/415-103/12-2/AG Czy dotacje z budżetu gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ILPB1/415-103/12-3/AG Jak rozliczać koszty związane z prowadzeniem przedszkola?
 
ILPB1/415-1238/11-4/AG Czy dochody z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy Kierownika Projektu oraz wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy Trenera, uzyskiwane w ramach realizacji przedstawionego powyżej projektu, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1090/11/MM Zakres zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB2/415-10/12/ENB Zakres opodatkowania rent wypłacanych z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec.
 
ILPB1/415-1379/11-2/AP 1. Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
2. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 
ILPB1/415-1376/11-2/AP 1. Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
2. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 
ILP1/415-1382/11-2/AP 1.Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
2. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 
ILPB1/415-1216/11-4/TW Czy w związku z powyższym wystawiane przez Wnioskodawczynię rerachunki stanowią Jej przychód, który powinna opodatkować w formie ryczałtu?
 
ILPB1/415-1212/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do osób które będą bezpośrednio wykonywać zakontraktowane usługi.
 
ILPB1/415-1212/11-3/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do osób, które będą zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.
 
ILPB1/415-1387/11-2/IM W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy ewidencjonować zakup materiałów zużywanych do świadczenia usług fryzjersko-kosmetycznych. W kolumnie 10 czy 13?
 
IPPB2/415-354/12-2/AK W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji lub innych papierów wartościowych na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-425/12-3/AK W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji lub innych papierów wartościowych na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-342/12-4/AK Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym.
 
IPPB2/415-371/12-3/AK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy obliczaniu podatku należnego do zapłaty w Polsce z tytułu dywidendy otrzymanej od spółki cypryjskiej, Osoba Fizyczna jest uprawniona do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę podatku cypryjskiego wynoszącą 10% wartości dywidendy, bez względu na to, czy podatek ten został, czy też nie został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPPB2/415-371/12-2/AK Czy wynagrodzenie, otrzymywane przez Osobę Fizyczną z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji Dyrektora, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, ale powinno zostać uwzględnione przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce?
 
IPPB2/415-167/12-3/AK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów Wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPPB2/415-167/12-4/AK Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
DD3/033/140/IMD/10/PK-424 obowiązki płatnika w przypadku wypłat w naturze na rzecz pracowników zatrudnionych na warunkach umowy o pracę a przebywających na zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich wypłacanych przez ZUS
 
DD9/DD2/033/35/KOI/BRT/10/107 sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów
 
DD9/DD2/033/14/KOI/BRT/10/85 sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 
DD9/DD2/033/110/KZU/BRT/10/PK-379 możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 
DD9/033/40/SEW/2012/PK-152 skutki podatkowe wniesienia przez spółkę jawną wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/41/SEW/2012/PK-153 skutki podatkowe wniesienia przez spółkę jawną wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze