Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 lipca 2012 r.
 
ITPB1/415-227/12/TK Czy jeżeli w okresie od podpisania umowy najmu – od 11 lipca 2012 r. do lutego 2012 r., tj. momentu podpisania aneksu wprowadzającego obowiązek comiesięcznego płacenia czynszu przez najemcę - Wnioskodawca nie pobierał żadnych opłat za najem, to nie miał obowiązku odprowadzania z tego tytułu podatku do urzędu skarbowego?
 
ITPB1/415-177/12/PSZ Czy ww. przekazanie majątku można zakwalifikować jako darowiznę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 3; art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 
ITPB1/415-168/12/WM Czy w roku podatkowym 2012 r. Wnioskodawca może opodatkować dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c?
 
ITPB2/415-28/12/MU Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-49/12/RS Spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.
 
ITPB2/415-22/12/TJ Skutki darowizny udziałów w spółce z o.o. dla darczyńcy.
 
IPPB2/415-411/12-2/MS1 1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu wskazanego w opisie stanu faktycznego?2. Jeśli tak, to czy: wartość nieruchomości należy wyliczyć od udziału 4/60 powierzchni działki przeniesionej przez Gminę w ramach odszkodowania 1098 m kw. pomniejszone o 342 m kw. (przeznaczone pod drogę) co daje 756 m kw?
 
IPPB2/415-365/12-2/MS1 Mając na uwadze fakt, że matka zmarła 25 lipca 2006 r., a postanowienie sądu o nabyciu spadku wydane zostało w dniu 18 grudnia 2006 r. powstaje pytanie czy Wnioskodawca będzie z bratem płacił podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania w 2012 r.? Jeżeli sprzedaż mieszkania w 2012 r. podlegałaby opodatkowaniu – to od którego roku przy sprzedaży tegoż mieszkania Wnioskodawca z bratem byliby zwolnieni od podatku dochodowego?
 
IPPB2/415-311/12-2/MS1 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo wypełniła swoje obowiązki jako płatnika uwzględniając w składanej deklaracji PIT-4R za 2011 r. kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników przejętych w trybie art. 23(1) § 1 Kodeksu pracy również za okres poprzedzający ich przejęcie?
 
IPPB2/415-417/12-2/MS1 Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-333/12-2/MS1 Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-167/12-2/AK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu ze zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytuł zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcje posiadaną przez Wnioskodawcę jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPPB2/415-325/12-2/MS1 Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB2/415-353/12-3/MS1 Należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów/akcji, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane zbycie udziałów/akcji zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 
IPPB2/415-353/12-2/MS1 Stwierdzić należy, iż w przypadku umorzenia udziałów/akcji w sposób dobrowolny po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania dochodu z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia zbywanych udziałów/akcji. Dochód ten nie będzie rozliczany przez płatnika, lecz będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-337/12-2/MS1 Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce opisanych funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director), dyrektora wykonawczego (ang. executive director) lub dyrektora nadzorczego (ang. supervisory director) ma zastosowanie art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., Dz. U. z dnia 8 grudnia 1993 r., nr 117, poz. 523) i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 tej umowy wynagrodzenie to jest w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze?Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) będzie miał zastosowanie artykuł 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307)?
 
IPPB2/415-324/12-2/MS1 Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-427/12-3/AK Stwierdzić należy, iż w przypadku umorzenia udziałów/akcji w sposób dobrowolny po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania dochodu z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia zbywanych udziałów/akcji. Dochód ten nie będzie rozliczany przez płatnika, lecz będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-427/12-4/AK Należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów/akcji, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane zbycie udziałów/akcji zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 
IPPB2/415-355/12-2/AK Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
 
IPPB2/415-426/12-3/AK Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
 
IPPB2/415-388/12-2/AK Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
 
IPPB2/415-389/12-2/AK Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawczyni z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1
 
IPPB2/415-387/12-2/AK Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
 
IPPB2/415-357/12-2/LS W związku ze skorzystaniem z ulgi z tytułu nabycia działki budowlanej i budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w sytuacji zbycia działki – Wnioskodawczyni będzie obowiązana do zwrotu tej ulgi poprzez wykazanie i doliczenie kwoty uprzednio odliczonej z tego tytułu. Natomiast w sytuacji przekazania budynku mieszkalnego w darowiźnie córce, wykorzystana ulga z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie będzie podlegała zwrotowi
 
IPPB2/415-410/12-2/LS Należy stwierdzić, że zbycie na podstawie umowy o dożywocie nieruchomości – przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem określonym zgodnie z dyspozycją art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi w oparciu o art. 22 ust. 6c ww. ustawy. Tak ustalony dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 
IPPB2/415-376/12-2/LS W przypadku umorzenia udziałów, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-378/12-3/LS Należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów/akcji, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane zbycie udziałów/akcji zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny
 
IPPB2/415-378/12-2/LS Czy umorzenie (dobrowolne, przymusowe lub automatyczne) w Spółce udziałów/akcji za wynagrodzeniem w wartości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów?
 
IPPB2/415-367/12-2/LS sprzedaż przedmiotowych udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności budynku mieszkalnego nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży udziału Wnioskodawcy nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-366/12-2/LS Czy wydanie przez Prezydenta Miasta, w związku z art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu, decyzji administracyjnej, ustanawiającej na rzecz Wnioskodawcy, jako następcy prawnego właścicieli nieruchomości objętej działaniem Dekretu, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udział w prawie współwłasności posadowionego na nieruchomości budynku oraz zawarcie w formie aktu notarialnego umowy ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo odrębnej własności budynku, a obecnie zbycie udziału w użytkowaniu wieczystym oraz we współwłasności budynku będzie źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem, w sytuacji gdy zbycie zostanie dokonane przed upływem 5 lat od wydania decyzji administracyjnej o zwrocie nieruchomości oraz przed upływem 5 lat od zawarcia umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste gruntu oraz prawo odrębnej własności budynku posadowionego na tym gruncie?
 
IPPB2/415-406/12-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-349/12-2/LS 1.Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce opisanych funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), będzie miał zastosowanie art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., Dz. U. z dnia 8 grudnia 1993 r., nr 117, poz. 523) i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 tej umowy wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze? 2.Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), będzie miał zastosowanie artykuł 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307)? 3.Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPB2/415-270/12-4/MS1 W zakresie kwalifikacji przychodu akcjonariusza z podstawowej działalności gospodarczej SKA do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym
 
IPPB2/415-272/12-4/MS1 W zakresie kwalifikacji przychodu akcjonariusza z podstawowej działalności gospodarczej SKA do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym
 
IPPB2/415-404/12-2/AS Ulga podatkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie przysługuje w przypadku ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej.
 
IPPB4/415-278/12-4/JK Za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli dzień 29 września 2003 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2008 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 28 listopada 2011 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziałem w gruncie i powierzchniach wspólnych.
 
IPPB4/415-330/12-2/JK W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskał prawo własności lokalu mieszkalnego na mocy umowy darowizny jednakże dopiero w 2010 roku. Zatem nie spełnia wszystkich warunków określonych przepisami art. 26b ww. ustawy, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowego odliczenia.

Wskaźniki gospodarcze