Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 lipca 2012 r.
 
IPTPB2/415-173/12-4/KK Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup kabiny prysznicowej i brodzika ?
 
IPTPB2/415-282/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-170/12-4/AKr Czy tylko 5/8 przychodu podlega opodatkowaniu?
 
IPTPB1/415-181/12-5/KSU Czy Wnioskodawca może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacji i zmienić stawkę amortyzacji z dotychczasowej 2,5% w przypadku lokalu drugiego na większą, taką jak w przypadku lokalu pierwszego w wysokości 10%, w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na wyodrębnioną własność?
 
IPTPB1/415-171/12-4/DS Czy wypłacona kwota pełnomocnikowi polegająca na rozliczeniu w ramach środków finansowych Komitetu Mieszkańców i realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej, następnie przekazanej odpłatnie na rzecz Wnioskodawcy stanowiła podstawę do sporządzenia informacji o innych przychodach PIT-8C na nazwisko pełnomocnika reprezentującego inwestorów?
 
IPTPB2/415-274/12-2/AK Czy składając wraz z mężem zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną z tytułu opieki nad swoim pełnoletnim, całkowicie ubezwłasnowolnionym bratem w wysokości 1.112,04 zł?
 
IPTPB2/415-220/12-2/AKr Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zał. PIT/O do PIT-37 zakupione urządzenie o nazwie orbitrek jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w poz. PIT/O część B poz. 3 ?
 
IPTPB2/415-141/12-6/KK Czy podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych odsetki zasądzone wyrokiem sądowym?
 
IPTPB2/415-141/12-7/KK W jaki sposób zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie pełnomocnika?
 
IPTPB2/415-193/12-4/MP Czy dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawcy, tj. dla wspólnika zachowującego swe udziały w Spółce po przeprowadzeniu dobrowolnego umorzenia udziałów należących do „M”?
 
IPTPB2/415-240/12-2/TS Czy dochód uzyskany z tytułu wypłaconego odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-201/12-2/JR 1.Czy po sprzedaży przedmiotowego lokalu nr X przy ul. Z. nr Y. w K. powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość?
2.Czy po sprzedaży przedmiotowego lokalu nr X przy ul. Z. nr Y. w K. powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży związanego z tym lokalem udziału w gruncie i powierzchniach wspólnych?
 
IPTPB2/415-202/12-2/JR 1.Czy po sprzedaży przedmiotowego lokalu nr X. przy ul. Z. nr Y. w K. powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość?
2.Czy po sprzedaży przedmiotowego lokalu nr X. przy ul. Z. nr Y. w K. powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży związanego z tym lokalem udziału w gruncie i powierzchniach wspólnych?
 
IPTPB1/415-167/12-5/DS Czy wynagrodzenie wypłacone ww. Komisji należy opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też można zastosować zryczałtowany podatek dochodowy?
Czy w związku z tym, Wnioskodawca ma obowiązek, w myśl przepisów prawa podatkowego do obliczenia, pobrania, wpłacenia podatku, sporządzenia informacji PIT zgodnie z art. 31, art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również w odniesieniu do osób prowadzących działalność działalność gospodarczą, czy powinny wystawiać faktury na świadczone usługi?”
 
IPTPB2/415-183/12-4/TS Czy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zwolnienia z pracy jest wolne od podatku dochodowego ?
 
IPTPB1/415-215/12-2/DS Czy Wnioskodawca postąpił słusznie, uznając wypłacone odszkodowania lokatorom jako przychód „z innych źródeł” i sporządzając informację PIT-8C, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-216/12-3/ASZ nieodpłatne przekazanie działek gruntu oraz udziałów w działkach gruntu przez Spółkę jawną do majątku prywatnego jej wspólników.
 
IPTPB1/415-217/12-2/ASZ nieodpłatne przekazanie działek gruntu oraz udziałów w działkach gruntu przez Spółkę jawną do majątku prywatnego jej wspólników.
 
IPTPB1/415-206/12-4/MD 1. Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową z tytułu zbywania przez Spółkę Papierów Wartościowych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Luksemburgiem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” w Luksemburgu, z tytułu zbywania udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB1/415-206/12-5/MD 1. Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową z tytułu zbywania przez Spółkę Papierów Wartościowych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Luksemburgiem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” w Luksemburgu, z tytułu zbywania udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-224/12-4/MP Czy wypłata dywidendy przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytułu zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcje posiadaną przez Wnioskodawczynię jest kwalifikowana jako dochód z udziałów w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-224/12-5/MP Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów Wnioskodawczyni w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-224/12-6/MP Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawczyni jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-252/12-4/AK Czy Wnioskodawczyni może wspólnie rozliczać się z mężem nie wykazując swojej renty strukturalnej w dochodach?
 
IPTPB1/415-188/12-4/ASZ Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?
 
IPTPB1/415-188/12-5/ASZ Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?
 
IPTPB2/415-268/12-2/KR Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową po stronie wspólników spółki kapitałowej powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-82/12-S/TK 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych związany z uczestnictwem w zysku SKA powstanie dla Wnioskodawcy – osoby fizycznej, w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji dywidendy ustalonej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia?
2. Czy w związku z opisanym stanem prawnym w trakcie roku podatkowego Wnioskodawca będzie zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu udziału w zysku SKA?
3. Czy w przypadku zatrzymania zysku w SKA w całości lub części, od wartości zatrzymanego zysku Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy?
 
ITPB2/415-58/12/IB Czy kwota, którą należy wydatkować na własne cele mieszkaniowe żeby skorzystać w pełni z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to kwota określona w umowie sprzedaży, proporcjonalna do zbywanych udziałów Wnioskodawczyni (w tym wypadku 449.250 zł), czy z racji tego, że w przedstawionej sytuacji umowa sprzedaży jest konsekwencją przedwstępnej umowy sprzedaży (realizacją przyrzeczenia dokonanego przez Jej zmarłego ojca), kwota ta powinna być pomniejszona o zadatek otrzymany przez zmarłego?
 
ITPB1/415-70/12/HD Czy wykonując usługi przeglądu urządzeń przeciwpożarowych (centralka sygnalizacji pożarów wraz z czujkami dymowymi i termicznymi oraz zraszaczami wodnymi) oraz bram pożarowych sterowanych elektrycznie i klap dymowych (automatycznie otwieranych w razie pożaru) Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?
 
ITPB2/415-115/12/ENB Czy Nagroda Prezydenta Miasta przyznana pracownikowi stanowi przychód ze stosunku pracy czy też przychód z innych źródeł?
 
ITPB1/415-58/12/PSZ Czy podatnik, który zakupił budynek kwalifikowany jako budynek handlowo-usługowy według rodzaju 103 KŚT (będący budynkiem używanym w rozumieniu art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i po raz pierwszy wprowadził go do ewidencji środków trwałych ma prawo zastosować indywidualną roczną stawkę amortyzacyjną nie wyższą niż 33,33%?
 
ITPB1/415-231/12/DP Czy dochody uzyskane z wynajmu mieszkania mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 2 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
ITPB1/415-189/12/WM Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną w formie wkładu do istniejącej spółki komandytowej, podatnik wnoszący wkład, jako wspólnik spółki komandytowej ma prawo kontynuować wcześniej wybrany sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie uproszczonej, na podstawie przepisu art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 
ITPB1/415-1034/11/AD Czy na płatniku pod datą ujęcia przez Spółkę w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury VAT dokumentującej wydatek na ubezpieczenie na życie pracowników oraz ich członków rodzin spoczywa obowiązek naliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu uzyskanego przez pracownika lub członka jego rodziny z tytułu opłacania przez Spółkę składek na ubezpieczenie na życie w danym miesiącu kalendarzowym?
 
ITPB1/415-1144/11/AD Czy podatniczka może rozliczać faktury korygujące in plus wystawiane według przysyłanego do niej raportu z firmy spółki z o.o., z którego dowiaduje się o konieczności rekalkulacji swojej prowizji powodującej podwyższenie kwoty przychodu, co jest spowodowane przyczynami nie znanymi w momencie sprzedaży a związanymi np. z rekalkulacją, dosłaniem umów i dokumentów na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, nawet jeśli faktury korygujące dotyczą roku poprzedniego?
 
ITPB1/415-1122/11/DP Czy jako wspólnik, w proporcji do posiadanych udziałów, wyżej określoną pierwszą ratę leasingową Wnioskodawca może zaliczyć w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. otrzymania i zaksięgowania faktury przez Spółkę, czy też tą pierwszą ratę należy zaliczyć do pośrednich kosztów podatkowych i rozliczyć jej wartość w kosztach uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 
ITPB1/415-1201/11/TK Czy przychodem z tytułu prowadzenia apteki jest przychód wykazany w części fiskalnej paragonu oraz raportach z kasy fiskalnej, czy też przychód pomniejszony o udzielone bonifikaty?
 
ITPB1/415-288-12/IG Czy udziały w lokalu mieszkalnym nabyte w drodze umowy sprzedaży w 2010 roku oraz umów darowizny w roku 2011 przekazane na podstawie umowy o dożywocie na rzecz wnuka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia lokalu?
 
ITPB1/415-1153/11/AD Czy na płatniku pod datą zapłaty wydatku na ubezpieczenie na życie pracowników spoczywa obowiązek naliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu uzyskanego przez pracownika lub członka jego rodziny z tytułu opłacania przez Spółkę składek na ubezpieczenie na życie w danym miesiącu kalendarzowym?
 
ITPB1/415-317/12/MR Wg jakich zasad opodatkowania - „wybranych" w chwili wycofania z działalności czy też „wybranych" w chwili sprzedaży - należy rozliczyć ewentualną sprzedaż ww. nieruchomości?
 
ITPB2/415-61/12/ENB Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładach statków.
 
IPTPB2/415-233/12-2/JR Czy w świetle powyższych faktów, przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego lokalu podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej wysokości?
 
IPPB4/415-229/12-4/JK W przedmiotowej sprawie prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału przypadającego na budynek mieszkalny, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w ww. przepisie. Natomiast przychód ze sprzedaży przypadający na udział w gruncie wraz z jego wszystkimi częściami składowymi będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ustawy.
 
IPPB4/415-316/12-4/JK Należy stwierdzić, iż, jeżeli wydatki na dojazd do pracy udokumentowane biletem miesięcznym są wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, a jednocześnie Wnioskodawczyni wykaże, że ich poniesienie przyczynia się do zwiększenia przychodów z działalności wykonywanej osobiście lub zabezpieczenia albo zachowania tego źródła przychodów, to w rocznym zeznaniu podatkowym może uwzględnić koszty faktycznie poniesione, w myśl art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-261/12-4/JK Należy stwierdzić, iż zarówno spłata połowy wartości poniesionych kosztów budowy na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, jak i kupno działki przylegającej go gruntu, na którym posadowiony jest budynek w stanie surowym zamkniętym oraz wydatki związane z kosztami notarialnymi nie stanowią wydatków na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze