Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 lipca 2012 r.
 
IPTPB2/415-261/12-2/TS Czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę i otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce jest zwolnione z opodatkowania w Polsce, zgodnie z postanowieniami art. 16 w związku z art 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a jego wysokość może jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do ewentualnych innych dochodów Podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-222/12-4/KR 1) Czy w związku z posiadanym udziałem w Spółce, Wnioskodawca posiada na terytorium Niemiec zakład w rozumieniu postanowień umowy o UPO?
2) Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez Spółkę akcji w spółce luksemburskiej powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Niemczech, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami umowy o UPO?
3) Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki rodzi dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych - w szczególności czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek podatku od tych przychodów na podstawie ustawy o PIT?
 
IPTPB2/415-222/12-5/KR Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład na terytorium Niemiec, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 2 lit. a) umowy o UPO, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Niemiec i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
 
IPTPB1/415-205/12-4/MD Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB1/415-209/12-4/MD Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona zakład w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i dochodu od majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527), (dalej: Umowa), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie w Luksemburgu (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 
IPTPB1/415-209/12-5/MD Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona zakład w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i dochodu od majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527), (dalej: Umowa), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie w Luksemburgu (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 
IPTPB1/415-199/12-4/AG Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji obejmującej szczegółowy biznesplan inwestycyjny w 2010 r.?
 
IPTPB2/415-311/12-2/AK Czy w rezultacie dokonania planowanej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz garażu (wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i w użytkowaniu wieczystym działki gruntu) powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w rezultacie – czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku?
 
ITPB2/415-109/12/BK Czy powinien Pan zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży działki, na której został wybudowany budynek mieszkalny oraz działki niezabudowanej. Jeśli tak, to na jakim formularzu rozliczyć sprzedaż.
 
ITPB1/415-146/12/MR Czy Podatniczka jest obowiązana opodatkować w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwotę odszkodowania po śmierci męża którą uzyska z tytułu ubezpieczenia armatorskiego armatora niemieckiego?
 
ITPB1/415-237/12/DP Czy datą uzyskania przychodu w drugiej z wymienionych sytuacji będzie miesiąc, w którym bank podpisał umowę kredytu, czy też miesiąc kolejny, tzn. ten, w którym Wnioskodawca otrzymuje po weryfikacji od banku wykaz umów, od których przysługuje prowizja, gdyż formalny odbiór usługi następuje dopiero po tej weryfikacji, czy też miesiącem uzyskania przychodu będzie miesiąc wystawienia rachunku i otrzymania zapłaty?
 
ITPB2/415-192/12/RS Czy koszty zwracane pacjentom za dojazdy do ośrodków klinicznych można potraktować jako diety i inne należności za czas podróży osoby nie będącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-209/12/IG Czy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (jako jednej całej lub kilku, kilkunastu działek) Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-213/12/HD Czy poprawnie została przyjęta forma opodatkowania przedmiotu najmu zryczałtowanym?
 
ITPB1/415-257/12/TK Czy przyznanie udziałów które posiadała spółka jawna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku połączenia dla osób fizycznych (tych samych wspólników spółki jawnej) jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych u tych osób i stan ten tworzy zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z kapitałów pieniężnych?
 
ITPB1/415-191/12/WM 1. Czy posiadając współwłasność, a nie wydzielony lokal, Wnioskodawczyni może odliczać koszty związane z amortyzacją?
2. Czy określenie wartości początkowej (udziału we współwłasności, a nie lokalu, czy budynku) na podstawie wskaźnika 988 zł za m2 jest prawidłowe?
3. Czy stawka 1,5% wartości początkowej udziału we współwłasności dla potrzeb amortyzacji jest właściwa?
4. Czy sposób obliczania kosztu amortyzacji wskazany poniżej jest prawidłowy?
5. Czy sposób rozliczania się z US opisany poniżej jest właściwy (jeśli chodzi o rozliczenie roczne, przy maksymalnej kwocie przychodu 3091 zł i założeniach przytoczonych powyżej)?
 
ITPB2/415-152/12/RS Czy płatnik ma obowiązek uzyskiwać informacje od innych podmiotów (innych zakładów pracy lub związków zawodowych) o wysokości udzielanych pracownikowi lub emerytowi i renciście, z którym łączył pracodawcę uprzednio stosunek pracy w roku podatkowym zapomóg i świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26, 38 i 67 ustawy o podatku od osób fizycznych lub żądać od świadczeniobiorcy (pracownika lub emeryta i rencisty) oświadczeń o otrzymanych przez niego w danym roku podatkowym zapomogach i świadczeniach, czy też na świadczeniobiorcy (pracowniku lub emerycie i renciście) ciąży obowiązek kontrolowania wysokości otrzymywanych w roku podatkowym zapomóg i świadczeń i opodatkowywania ich nadwyżki ponad limity wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26, 38 i 67 ww. ustawy w zeznaniu podatkowym i poinformowania płatnika o przyznaniu i wysokości świadczenia?
 
ITPB1/415-197/12/MR Czy Wnioskodawca, w związku z objęciem udziałów w Spółce N w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, osiągnie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1186/11-4/IM Czy w związku z zawartą umową dzierżawy lokalu użytkowego pomiędzy małżonkami (stanowiącego ich współwłasność) Wnioskodawczyni prawidłowo postępuje, odprowadzając od uzyskanego czynszu dzierżawnego podatek dochodowy?
 
ILPB1/415-8/12-4/AMN 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
 
ILPB1/415-7/12-5/AMN 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu zbycia przez Spółkę A na rzecz Spółki B udziałów w tej spółce celem umorzenia?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu zbycia przez Spółkę A na rzecz Spółki B udziałów w tej spółce celem umorzenia?
 
ILPB1/415-6/12-5/AMN 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu zbycia przez Spółkę A na rzecz Spółki B udziałów w tej spółce celem umorzenia?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu zbycia przez Spółkę A na rzecz Spółki B udziałów w tej spółce celem umorzenia?
 
ILPB1/415-9/12-4/AMN 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
 
ILPB1/415-9/12-5/AMN 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu zbycia przez Spółkę A na rzecz Spółki B udziałów w tej spółce celem umorzenia?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu zbycia przez Spółkę A na rzecz Spółki B udziałów w tej spółce celem umorzenia?
 
IPPB1/415-169/12-2/ES Stwierdzić należy, iż w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjna dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez niego zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPPB1/415-168/12-2/ES Stwierdzić należy, iż w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjna dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez niego zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPPB1/415-170/12-2/ES Stwierdzić należy, iż w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjna dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez niego zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPPB1/415-169/12-3/ES Należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce cywilnej.
 
IPPB1/415-170/12-3/ES Należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce cywilnej.
 
IPPB1/415-168/12-3/ES Należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce cywilnej.
 
IPPB2/415-254/12-4/AS Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu nabycia w spadku środków pieniężnych jako zapłata za sprzedaną nieruchomość czy roszczenia o zapłatę ceny.
 
IPPB1/415-229/12-2/MS Należy stwierdzić, iż przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPPB4/415-273/12-4/SP Zwolnienie z opodatkowania stypendiów wypłacanych z własnego funduszu stypendialnego Uczelni.
 
IPPB4/415-245/12-4/SP Należy stwierdzić, iż w roku 2012 i latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca podlega/będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce podlega będzie podlegał opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
IPPB4/415-176/12-13/SP Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie z tytułu umowy zlecenia zawartej w ramach działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-245/12-5/SP Opodatkowanie przychodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.
 
ILPB2/415-1034/11-2/ES Czy od niewykorzystanej kwoty 20 000 zł Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli 19% od tej kwoty, tj. 3 800 zł i złożyć PIT-39 do dnia 30 kwietnia 2012 r.?
 
IPPB4/415-451/09/12-8/S/JK 1. Czy do wynagrodzeń wypłacanych w latach 2006 – 2008 r. finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ma zastosowanie zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. W przypadku stwierdzenia, że wypłacone wynagrodzenie w części nie podlega opodatkowaniu to Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu zwrotu nadpłaconego podatku.
 
IPPB4/415-524/09/11-6/S/JK3 Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Austrii oraz jej remont.
 
ITPB1/415-321/11/12-S/MR Czy wypłacone przez spółkę wynagrodzenie podstawie porozumienia z tytułu ostatecznego rozliczenia roszczeń wynikających z niewykonania umowy pośrednictwa w zakupie nieruchomości podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami tj. w dacie jego poniesienia?
 
ITPB1/415-322/11/12-S/MR Czy wypłacone przez spółkę wynagrodzenie podstawie porozumienia z tytułu ostatecznego rozliczenia roszczeń wynikających z niewykonania umowy pośrednictwa w zakupie nieruchomości podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami tj. w dacie jego poniesienia?
 
ITPB2/415-1125/08/12-S/MM Zakres opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 
DD9/DD2/033/17/KOI/BRT/10/88 sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 
DD9/033/12/SEW/2012/PK-57 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/13/SEW/2012/PK-58 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/75/SEW/2012/PK-210 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/79/SEW/2012/PK-214 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze