Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 lipca 2012 r.
 
IPTPB2/415-209/12-6/KR 1) Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 18 polsko-niemieckiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie, z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 5, poz. 90) występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce od otrzymanego świadczenia emerytalnego, po zmarłym mężu, obywatelu Niemiec, skoro świadczenie to jest opodatkowane w Niemczech?
2) Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 18 ust. 1 przywołanej Umowy, stwierdzający, że emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.
 
IPTPB1/415-197/12-4/DS Jakie są skutki podatkowe dla otrzymującego dofinansowanie mieszkańca, czy wypłacony przez Spółdzielnię z funduszu remontowego zwrot części kosztów wymiany okien bądź grzejników dla osób posiadających odrębną własność lokali lub spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, spowoduje powstanie przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy powstanie jednocześnie obowiązek wystawienia przez spółdzielnię informacji PIT8-C dla osób korzystających z dotacji?
 
IPTPB1/415-198/12-4/DS Jakie są skutki podatkowe dla otrzymującego dofinansowanie mieszkańca, czy wypłacony przez Spółdzielnię z funduszu remontowego zwrot części kosztów wymiany okien bądź grzejników dla osób posiadających odrębną własność lokali lub spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, spowoduje powstanie przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy powstanie jednocześnie obowiązek wystawienia przez spółdzielnię informacji PIT8-C dla osób korzystających z dotacji?
 
IPTPB1/415-187/12-4/DS Czy prowizja i odsetki od kredytu płacone przez Wnioskodawcę stanowią koszt uzyskania przychodu?
 
IPTPB2/415-223/12-4/AK Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?
 
IPTPB1/415-238/12-2/ASZ Czy pokrywane przez najemcę koszty (poza czynszem) nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPPB2/415-319/12-2/AS Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB2/415-33/12-4/AS W momencie, gdy pracownik otrzymuje nieodpłatnie akcje amerykańskiej spółki – od podmiotu z nim niezwiązanego, nie dochodzi do powstania przychodu ze stosunku pracy, pomimo ponoszenia przez Pracodawcę kosztów uczestnictwa w programie. Nieodpłatne otrzymanie akcji od Spółki amerykańskiej skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki płatnika, w tym obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości rynkowej otrzymanych przez pracowników akcji.
 
IPPB2/415-327/12-2/AS Wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki cypryjskiej akcji, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów (akcji) bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane akcje, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości. W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku stanie faktycznym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-283/12-7/AS Wnioskodawca, jako udziałowiec spółki z siedzibą na Cyprze w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB2/415-283/12-5/AS Należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku wniesienia Udziałów Spółki Polskiej jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Polskiej. Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie do wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Brak jest uprawnień na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej.
 
IPPB2/415-283/12-6/AS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacany w formie wynagrodzenia jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-284/12-4/AS Należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku wniesienia Udziałów Spółki Polskiej jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Polskiej. Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-284/12-6/AS Wnioskodawca, jako udziałowiec spółki z siedzibą na Cyprze w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim. W przypadku uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze oraz z tytułu likwidacji spółki cypryjskiej, o ile prawo cypryjskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji, dochód taki będzie podlegał dyspozycji art. 10 Umowy, a zatem dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce i na Cyprze.
 
IPPB2/415-284/12-5/AS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacany w formie wynagrodzenia jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-312/12-5/AS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacany w formie wynagrodzenia jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-312/12-6/AS Wnioskodawca, jako udziałowiec spółki z siedzibą na Cyprze w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim. W przypadku uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze oraz z tytułu likwidacji spółki cypryjskiej, o ile prawo cypryjskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji, dochód taki będzie podlegał dyspozycji art. 10 Umowy, a zatem dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce i na Cyprze. W tym przypadku w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy.
 
IPPB2/415-312/12-4/AS Należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku wniesienia Udziałów Spółki Polskiej jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Polskiej. Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie do wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Brak jest uprawnień na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej.
 
IPPB2/415-339/12-2/AS Czy będąc zatrudnionym na tym stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując przypisane temu funkcje zawodowe w zeznaniach podatkowych dla lat 2007-2011 przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-340/12-2/AS Czy w latach 2007 – 2011 wykonując funkcję kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-419/12-4/AS W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży w 2011 roku niezabudowanej działki nabytej w 2008 roku
 
IPPB4/415-968/10/12-8/S/JK Wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-273/12-4/MS1 Uzyskane przez Wnioskodawczynię przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego nie są dochodami z działalności gospodarczej i nie powinny być kumulowane z pozostałymi dochodami wypracowanymi przez wspólników spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a tym samym nie powinny być łączone przy ustalaniu dochodów z podstawowej działalności operacyjnej, tj. ze sprzedaży towarów i usług.
 
IPPB2/415-230/12-8/AS Dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nie może zostać pomniejszony o kwotę dochodu wydatkowanego na budowę budynku mieszkalnego (na własne cele budowlane) na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której to nieruchomości prawo własności posiadali teściowie Wnioskodawcy.

Wskaźniki gospodarcze