Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 lipca 2012 r.
 
IPPB4/415-331/12-5/JK2 Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawczni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawczynię?
 
IPPB4/415-332/12-5/JK2 Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawcę?
 
IPPB4/415-201/12-5/JK2 Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawcę?
 
IPPB4/415-6/11/12-5/S/JK Czy wypłacana Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w JFC HQ Brunssum należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 
IPPB1/415-213/12-4/ES 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; „updof”), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?,
2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?,
3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-509/12-2/ES Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 
IPPB1/415-215/12-4/ES 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; „updof”), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?,
2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?,
3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-222/12-2/ES O ile zmiana udziałów w zysku, z mocą wsteczną jest działaniem prawnie dopuszczalnym, to należy wskazać, że z uwagi na transparentność podatkową spółki cywilnej, przychód należny jest alokowany na poszczególnych wspólników w takiej proporcji, w jakiej wspólnicy partycypują w jej zyskach na podstawie umowy spółki. Podobnie ustala się wysokość kosztów uzyskania przychodów u każdego wspólnika, uwzględniając jednak te wydatki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego u danego wspólnika. Dopiero dochód określony na podstawie tak ustalonych kwot przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu podlega opodatkowaniu u wspólnika podatkiem dochodowym. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania strat.
 
IPPB1/415-506/12-2/ES Czy Wnioskodawczyni ustala prawidłowo (zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 UPDOF) podstawę opodatkowania (dochód) nie ujmując w rachunku podatkowym różnic kursowych powstałych na środkach pieniężnych pochodzących z wpłat waluty obcej dokonanych z konta osobistego właściciela na konto firmowe?
 
IPPB1/415-234/12-4/ES Przychód ze zbycia samochodu stanowi przychód o którym mowa w art. 14 ust. 1 t.j. z działalności gospodarczej. W związku z powyższym, iż Wnioskodawca był obowiązany wpłacić w ciągu roku podatkowego zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 44 ust. 6 ww. ustawy tj. do dnia 20 lutego 2012 r.
 
IPPB1/415-232/12-4/ES PIT w zakresie momentu powstania przychodu
 
IPPB1/415-510/12-2/ES Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 
IPPB1/415-315/11/12-6/S/ES 1. Czy jeżeli kwotę uzyskaną ze sprzedaży darowanego wcześniej od jednego z rodziców mieszkania Wnioskodawca przeznaczy na zapłatę II raty (zgodnie z postanowieniem Sądu o podziale majątku) to czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w zapłacie 19% podatku i czy w tej sytuacji kwota uzyskana ze sprzedaży darowanego mieszkania będzie rozumiana jako wydatek na cel mieszkaniowy?,
2. Czy po sprzedaży darowanego wcześniej od jednego z rodziców mieszkania i przeznaczeniu całej lub części uzyskanej kwoty na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę domu, który wraz z działką był potem przedmiotem podziału w Sądzie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w zapłacie podatku od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania?

Wskaźniki gospodarcze