Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 lipca 2012 r.
 
IPPB1/415-346/12-3/ES Wnioskodawczyni jest zobowiązana do swoich dochodów z działalności gospodarczej doliczyć dochody małoletniej córki i od tej kwoty wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.
 
IPPB1/415-175/12-2/ES 1. Który dzień należy uznać za dzień wykonania usługi, by móc prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług: -ostatni dzień okresu rozliczeniowego w ujęciu miesięcznym (nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi), czy -datę wystawienia raportu przez kontrahenta zawierającego ilość i wartość odebranych połączeń?,2. Który dzień należy uznać za dzień wykonania usługi, by móc prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych: -ostatni dzień okresu rozliczeniowego (nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi), czy -datę wystawienia raportu przez kontrahenta zawierającego ilość i wartość odebranych połączeń?
 
IPPB1/415-384/12-2/ES Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki środki pieniężne z tytułu likwidacji Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdof)?
 
IPPB1/415-431/12-2/ES 1. Czy prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok?,2. Czy wartość początkowa samochodu osobowego (koszt po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej) winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia z umowy sprzedaży z lutego 2007 r.?
 
IPPB1/415-214/12-4/ES 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; „updof”), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?,2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?,3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-253/12-2/ES Czy dochody uzyskiwane ze spółki komandytowo akcyjnej Wnioskodawca może traktować jako dochody z dywidend i w związku z tym opodatkowywać podatkiem dochodowym od osób fizycznych jedynie środki wypłacane ze spółki według zasad określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na zasadzie dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym na moment ich wypłaty?
 
IPPB2/415-271/12-4/MS1 Przychód akcjonariusza z podstawowej działalności gospodarczej SKA będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który może być opodatkowany 19% podatkiem liniowym. Przychód taki powstaje w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą – stosownie do art. 5b ust. 2 i art. 8 updof - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 3 updof.
 
IPPB1/415-285/12-4/ES Stwierdzić należy, iż przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowi przychód z działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym. Analogiczne do powyższych zasady należy odpowiednio stosować w zakresie zaliczek na poczet dywidendy, przyznanych akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej niebędącemu komplementariuszem tej spółki.
 
IPPB1/415-266/12-4/ES Wydatki związane ze spłatą miesięcznych składek na ubezpieczenie na życie i dożycie Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki związane z zakupem mieszkania zapłacone do dnia przekazania mieszkania do używania m.in. pierwsza składka ubezpieczenia będą podwyższać wartość początkowej tego środka trwałego.
 
IPPB1/415-376/12-2/ES Na moment likwidacji u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania składników majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
IPPB1/415-310/12-2/ES koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 
IPPB1/415-188/12-2/AM otrzymane środki pieniężne będą stanowiły przychód Wnioskodawcy
 
ITPB2/415-254/12/MU Skorzystania z ulgi meldunkowej z tytułu sprzedaży domu mieszkalnego.

Wskaźniki gospodarcze