Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 lipca 2012 r.
 
IPTPB2/415-182/12-4/AKr Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ?
 
IPTPB2/415-182/12-5/AKr Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ?
 
IPTPB2/415-192/12-4/AKr 1. Czy Wnioskodawczyni może w całości w stosunku do kwoty 69.000,00 zł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży odziedziczonego mieszkania, czy przysługuje Jej jedynie to zwolnienie od połowy kwoty tj. 34.500,00 zł z racji tego, że posiada wspólność majątkową z mężem i wspólnie spłacili zaciągnięty kredyt na zakup mieszkania?
2. Czy Wnioskodawczyni słusznie rozliczyła się na druku PIT-39 z tytułu uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia ww. mieszkania w 2011 r.?
 
IPTPB1/415-263/12-2/KO Czy w przedstawionym stanie faktycznym, pracownikom, którym powierzono pojazdy służbowe, w celu należytego wywiązywania się przez nich z obowiązków służbowych, należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym na trasie: miejsce parkowania - siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytułu powinien wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-207/12-4/KSU Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona „zakład” w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej: Umowa; Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 
IPTPB1/415-207/12-5/KSU Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona „zakład” w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej: Umowa; Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 
IPTPB1/415-208/12-4/KSU Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-262/12-2/MP Czy w świetle przytoczonych faktów po sprzedaży mieszkania położonego przy ul. R dokonanej w czerwcu 2009 r., Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości ?
 
IPTPB2/415-215/12-6/MP Czy otrzymane świadczenie z systemu ubezpieczeń społecznych (chorobowe) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce ?
 
ILPB1/4160-48/12-2/AP 1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
 
ILPB1/415-650/11/12-S/AMN Czy przychody projektu „Wzrost kształcenia zawodowego ...” z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło, wolne są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) oraz prawem europejskim – art. 60 lit d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 
ILPB2/415-1196/11-4/WM Ulga odsetkowa.
 
ILPB2/415-23/12-2/AJ Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
ILPB2/415-24/12-2/AJ Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
IPPB1/415-402/12-4/ES Czy w przypadku wniesienia do spółki zagranicznej aportu w postaci udziałów (przy założeniu, że, zgodnie z opisanym wyżej scenariuszem, objęcie udziałów w spółce zagranicznej dokonane zostanie po wartości wyższej od ich wartości nominalnej a nadwyżka zasili kapitał zapasowy w formie agio), przychodem Wnioskodawcy będzie wyłącznie nominalna wartość objętych udziałów w kapitale zakładowym spółki zagranicznej?
 
IPPB1/415-404/12-2/ES Czy objęcie udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych udziałów wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy dochodu w momencie objęcia udziałów?
 
IPPB1/415-59/12-2/ES Nie ma podstaw prawnych do pomniejszania wartości składników majątkowych a zarazem wartości początkowej firmy o wartość zobowiązań spółki B. Sp. z o.o., które związane były ze składnikami majątkowymi będącymi przedmiotem wkładu do spółki komandytowej spełniającego wymogi art. 551 Ustawy kodeks cywilny.
 
IPPB1/415-48/12-2/ES Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2011 r. jednoznacznie wskazuje, że spółka komandytowa obejmująca aportem wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa nie nabywa uprawnień do ponownego ustalania wartości początkowej składników majątkowych wchodzących w skład objętego wkładu a wręcz odwrotnie zgodnie z art. 22g ust. 12 w związku z ust. 14a ma obowiązek kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych określonej w stosownej ewidencji prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W konsekwencji, nie ma podstaw prawnych do pomniejszania wartości składników majątkowych a zarazem wartości początkowej firmy o wartość zobowiązań spółki B. Sp. z o.o., które związane były ze składnikami majątkowymi będącymi przedmiotem wkładu do spółki komandytowej spełniającego wymogi art. 551 Ustawy kodeks cywilny.
 
IPPB1/415-249/12-4/ES Czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej części środka trwałego „inwestycje w obcych środkach trwałych spowodowana brakiem woli wynajmującego do przedłużenia mojej umowy najmu tego lokalu na dalszy okres użytkowania, a nie utratą przydatności gospodarczej tego lokalu na skutek zmiany działalności jest kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy?Ponieważ Wnioskodawca mógłby mieć z tego powodu konflikt z Urzędem Skarbowym w temacie interpretacji tego zapisu Wnioskodawca prosi o jednoznaczną indywidualną interpretację opisanego zdarzenia.
 
IPPB1/415-132/12-4/ES Należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku w ciągu 6 lat licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzyma składniki majątku przychodem podatkowym Wnioskodawcy będzie wynagrodzenie otrzymane w zamian za odpłatne zbycie składników majątku a kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie tych składników majątkowych, poniesione przez Spółkę.
 
IPPB1/415-202/12-4/ES Należy stwierdzić, iż w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz wyżej przytoczonych przepisów prawnych wnioskodawca spełnia warunki do opodatkowania usług doradztwa, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, podatkiem liniowym przy jednoczesnym opodatkowaniu według skali podatkowej przychodów z działalności wykonywanej osobiście osiąganych jako członek zarządu wykonujący usługi zarządzania.
 
IPPB1/415-131/12-2/ES Kwalifikacji do źródeł przychodów nie może zmieniać także fakt, że odsetki od udzielonych pożyczek zostały otrzymane przez Wnioskodawcę w następstwie likwidacji spółki osobowej. A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż ewentualny przychód podatkowy z tytułu otrzymanych przez Wnioskodawcę odsetek od pożyczek, które zostałyby mu przekazane w toku likwidacji Spółki, stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT należało uznać za nieprawidłowe.
 
IPPB1/415-102/12-4/ES 1. W którym momencie powstanie przychód u Wnioskodawcy z tytułu posiadania akcji SKA?,2. Czy w przypadku pobrania przez płatnika (na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o p.d.o.f.) zryczałtowanego podatku w wysokości 19% od całości przychodów SKA z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1-5 (np. od odsetek bankowych lub od dywidendy z posiadanych przez SKA udziałów w spółkach kapitałowych) powstanie nadpłata podatku? Jeżeli tak, to komu powinna zostać ona zwrócona?
 
IPPB1/415-262/12-4/ES W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym oraz opodatkowania usług konsultingowych
 
IPPB4/415-238/12-4/MP Brak jest podstaw, aby uznać, że świadczenia mieszkaniowe, które Wnioskodawca otrzymał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, korzystają ze zwolnienia art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-267/12-6/MP brak jest podstaw, aby uznać, że świadczenia mieszkaniowe, które Wnioskodawca otrzymał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, korzystają ze zwolnienia art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-221/12-6/MP Wydatki poniesione z tytułu profesjonalnej pomocy prawnej i zastępstwo procesowe, uiszczone na rzecz pełnomocnika procesowego na podstawie umowy zlecenia prowadzenia przedmiotowej sprawy o zapłatę, w związku z reprezentowaniem Wnioskodawczyni w postępowaniu przed sądem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Należy jednak zauważyć, iż w sytuacji, gdy w wyroku zasądzono na rzecz Wnioskodawczyni zwrot kosztów sądowych, tj. wniesionej opłaty oraz zastępstwa procesowego to ww. wydatki poniesione na profesjonalną pomoc prawną i zastępstwo procesowe należałoby pomniejszyć o zwrócone kwoty.
 
IPPB4/415-318/12-2/MP Wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy oraz osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od tych wypłat w pełnej wysokości, zgodnie z art. 31 ustawy, w przypadku pracowników oraz zgodnie z art. 41 ustawy, w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło.
 
IPPB4/415-300/12-2/MP Opodatkowanie wynagrodzeń dla osób realizujących projekt mobilności w programie „Leonardo da Vinci” – „Uczenie się przez całe życie”
 
IPPB1/415-295/12-2/IF Czy w opisanej powyżej sytuacji wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez zbywcę nazwy domeny tj. czy powinien potrącić z wynagrodzenia zbywcy zaliczkę na podatek dochodowy i uiścić go oraz doręczyć zbywcy PIT-11?

Wskaźniki gospodarcze