Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 lipca 2012 r.
 
IPTPB1/415-234/12-4/DS Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom bezpośrednio realizującym cel ww. projektu podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wobec tego Wnioskodawca, jako płatnik składek, zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-435/12-2/EC Wydatki poniesione przez Spółkę nie mają żadnego związku z czynnościami mającymi na celu uzyskanie przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Obowiązek wypłacenia kwoty wystąpił bowiem w związku ze zmianą składu osobowego Spółki i w wyniku wzajemnych rozliczeń pomiędzy wspólnikami spółki jawnej. Nie spełniał zatem podstawowej przesłanki uznania go za koszt uzyskania przychodu.
 
IPPB4/415-297/12-2/JK3 Czy Wnioskodawca ma prawo i w jakiej proporcji do skorzystania z ulgi prorodzinnej za rok podatkowy 2011 w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-203/12-4/JK3 Możliwość rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.
 
IPPB4/415-345/12-2/JK3 Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca, wykonywana przez niego praca na stanowisku projektanta jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do przychodu osiąganego przez Wnioskodawcę tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 
IPPB1/415-507/12-4/EC Stwierdzić należy, że w wyniku przejęcia zadłużenia mieszkania przez osobę trzecią po stronie Wnioskodawcy wystąpi realna korzyść majątkowa. Jego dług zostanie przejęty przez osobę trzecią, czyli nastąpi zmiana dłużnika – strony stosunku zobowiązaniowego. W związku z powyższym kwota długu spłacona przez osobę trzecią na rzecz wierzyciela Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-269/12-4/EC Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu.
 
IPPB1/415-269/12-5/EC Wnioskodawca, jako mały podatnik będzie mógł dokonać jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku motocykla, o ile spełnia wszystkie ustawowe kryteria w tym zakresie. Odpisu tego należy dokonać w roku podatkowym, w którym motocykl ten zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym łączna wysokość dokonanych odpisów w 2012r. nie może przekroczyć limitu wskazanego w cyt. wyżej przepisach, tj. równowartości 50.000 euro, a także wartości początkowej tego środka trwałego, ustalonej zgodnie z cyt. art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ceny jego nabycia.
 
IPPB1/415-267/12-2/EC 1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że skoro otrzymuje w kwocie brutto (zawierające kwotę VAT należnego) wynagrodzenie z tytułu sporządzania opinii na zlecenie sądów, powinien samodzielnie dokonać korekty dotychczas złożonych zeznań w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ten sposób, że podstawę opodatkowania (czyli dochód), o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o PDoF stanowić będzie przychód w wysokości wynagrodzenia biegłego, pomniejszony o kwotę należnego podatku VAT i koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% należnego przychodu?2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym ma on w dalszym ciągu prawo do stosowania 20% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia otrzymywanego od sądów za czynności biegłego sądowego?
 
IPPB1/415-286/12-2/EC Przyjmując za Wnioskodawcą, iż przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie pochodnych instrumentów finansowych i Wnioskodawca będzie dokonywał tych transakcji, w ramach działalności gospodarczej, o której mowa art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to uzyskany przychód (dochód) z tego tytułu jak również poniesione koszty uzyskania przychodów należy rozliczyć według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W rezultacie będą one stanowić podstawę opodatkowania łącznie z przychodami oraz kosztami uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie handlowym przemysłowymi dobrami inwestycyjnymi, ponieważ jest to jedno źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-307/12-2/IF Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony zostały pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynię przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-306/12-2/IF sprzedaż samochodu w przeciągu 6 lat od wykupu, o którym mowa we wniosku, generować będzie przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-263/12-2/JK3 Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na syna, bowiem uzyskanie przez syna dochodu ze stosunku pracy w wysokości 3.348,70 zł, uniemożliwia rozliczenie na zasadach preferencyjnych. Należy w tym miejscu również podkreślić, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania.
 
IPPB1/415-219/12-5/IF W związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-349/12-2/EC W razie otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątku w toku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca na dzień otrzymania nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania takiej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynności prawna neutralna podatkowo.
 
IPPB1/415-338/12-3/EC 1. Czy przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?2. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyska Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce?3. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce?
 
IPPB1/415-217/12-5/IF W związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-450/12-2/EC Czy zapłata dotychczasowym lokatorom kwaterunkowym rekompensaty z tytułu rozwiązania z nimi stosunku najmu, która umożliwia ponowne wynajęcie lokali na zasadach wolnorynkowych, a co za tym idzie uzyskanie znacznie wyższego czynszu najmu niż dotychczas, stanowiącego przychód Wnioskodawcy, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą”)?
 
IPPB1/415-319/12-2/IF Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania podlega zwolnieniu od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z ust. 2 tego artykułu ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2008 r.?
 
IPPB1/415-309/12-4/EC wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-236/12-4/IF Stwierdzić należy, iż dochód uzyskane ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym podlega opodatkowaniu zgodnie z brzmieniem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.
 
IPPB1/415-237/12-4/IF 1. Czy podatnik zachował prawo do zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan faktyczny)?2. W jakiej formie należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dokonanych transakcjach przysługujących podatnikowi zwolnieniach z opodatkowania przychodu (zdarzenie przyszłe)?
 
IPPB1/415-294/12-2/IF Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą.Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym go uzyskano.
 
IPPB1/415-238/12-2/IF Dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez matkę oraz przez zmarłego ojca (spadkodawcę), nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Wydatkowanie ww. dochodu na spłatę długów spadkowych nie stanowi wydatkowania na spłatę własnego kredytu Wnioskodawczyni. Natomiast w przypadku, gdy dochód ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania zostanie w całości wydatkowany na remont domu jednorodzinnego, wówczas dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-515/12-2/EC 1. Czy ulgą meldunkową z art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można objąć w całości dokonaną w 2011 r. sprzedaż 4 lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, których nabycie nastąpiło w 2007 r. w drodze dziedziczenia ustawowego, w związku z tym, iż Podatniczka zamieszkiwała przed sprzedażą ponad 30 lat pod tym samym adresem, w tym samym budynku i przed dokonaniem w 2000r. zmiany stanu prawnego tej nieruchomości z nieruchomości budynkowej na nieruchomości lokalowe?2. Czy ulga meldunkowa z art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje także wartość sprzedaży gruntu przypisanego do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, w tym także gruntów przypisanych do lokalu jedynie funkcjonalnie, a nie w sensie prawnym?
 
IPPB1/415-443/12-2/EC Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).

Wskaźniki gospodarcze