Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 lipca 2012 r.
 
IPPB1/415-122/12-4/JB Przychody uzyskiwane z usług zagospodarowania terenów zielonych (PKWIU 81.30.Z) oraz usług niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych (PKWiU 81.21,Z) wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz żony, z którą Wnioskodawca pozostaje w tzw. ustawowym ustroju majątkowym, mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Nie stanowi bowiem przeszkody fakt, iż małżonka Wnioskodawcy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1068/11-4/JB Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż wpłata na rachunek Wnioskodawczyni refundowanych składek ZUS przez PFRON nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że wysokość otrzymanej refundacji nie przekracza wysokości odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże Wnioskodawczyni refundację przedmiotowych składek na ubezpieczenie społeczne winna doliczyć do dochodu, stosownie do treści art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-184/12-2/JB Przychody uzyskane z tytułu najmu ww. nieruchomości mogą zostać zaliczone do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-322/12-2/JB 1. Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT)?2. Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie przychodu Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-406/12-2/JB Odpłatne zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (3/4) - który został przez Wnioskodawcę nabyty w wyniku umowy zamiany z dnia 06.02.2012 r. - dokonanie na podstawie umowy zniesienia współwłasności, stanowić będzie źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zbycie tego udziału nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 
IPPB1/415-91/12-3/JB Jakie wartości składników majątkowych otrzymanych w darowiźnie powinien Wnioskodawca przyjąć dla celów podatkowych?
 
IPPB1/415-104/12-3/JB stwierdzić należy, iż wartość diet za czas tych podróży służbowej oraz wydatki poniesione na wynajem lokalu mieszkalnego wynajętego na czas świadczenia usług poza granicami kraju, stanowią koszt uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawcy.
 
IPPB1/415-1051/11-4/JB Stwierdzić należy, że dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię w 15.09.2010 r. wydatkowany w ciągu dwóch lat na zakup drugiego lokalu mieszkalnego będzie zwolniony z opodatkowania, na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.
 
IPPB1/415-199/12-3/JB dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który został nabyty w 2009 r. będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 
IPPB1/415-235/12-2/JB Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego przez Wnioskodawcę w styczniu 2006 r., a wydatkowany przez Niego w ciągu dwóch lat na: spłatę pozostałego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zbyte mieszkanie, spłatę rat kredytu zaciągniętego wraz z żoną na nowe mieszkanie oraz na nadpłatę kredytu na to nowe mieszkanie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania, na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r.
 
IPPB1/415-101/12-2/JB Przychód, jaki Wnioskodawczyni uzyskała z tytułu sprzedaży majątku należącego do RS, na rzecz na rzecz jej męża, jako podmiotu prowadzącego odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą (odrębnego podmiotu gospodarczego - RA), stanowią u Niej przychód z tej działalności gospodarczej. Pamiętać przy tym należy, iż ustalając warunki ww. transakcji, Wnioskodawczyni zobowiązana była uwzględniać treść wskazanego powyżej art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-88/12-2/JB Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie doszło do powstania zakładu w Polsce w rozumieniu art. 5 ust. 3 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 maja 2003 r. a w konsekwencji doszło do powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce, na podstawie art. 7 ust. 1 tej umowy. W przedmiotowej sprawie zyski zakładu winny być opodatkowane w Polsce jako dochód wspólnika D. KG, proporcjonalnie do jego udziału w zysku do momentu istnienia D. KG, tj. do momentu przejęcia D. KG przez D. GmbH.
 
IPPB1/415-1103/11-4/JB Stwierdzić należy, iż sprzedaż lokali mieszkalnych w 2012 r. będzie – zgodnie z art. 7 ust. 14 ww. ustawy – skutkowała utratą prawa do ulgi z tytułu budowy budynku z mieszkaniami na wynajem, co oznacza konieczność doliczenia do dochodu za 2012 r. uprzednio odliczonych kwot. Natomiast przychód uzyskany z tego tytułu podlegał będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W terminie płatności podatku Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do złożenia deklaracji wg ustalonego wzoru PIT-23.
 
IPPB1/415-105/12-2/JB Wydatki, jakie Wnioskodawca poniósł, na nabycie majątku firmy RS - firmy małżonki Wnioskodawcy prowadzącej odrębnie działalność gospodarczą (odrębnego podmiotu gospodarczego) - będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Niego odrębnie działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-283/12-2/MP Stwierdzić należy, iż środki przeznaczone na finansowanie uczestnictwa w programie „Erasmus for Young Entrepreneurs” wypłacone na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, będą stanowiły dla uczestników projektu przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, natomiast Wnioskodawca – stosownie do art. 42a ww. ustawy – będzie miał obowiązek wystawienia pracownikowi informacji PIT-8C. Wnioskodawca nie powinien zatem z tego tytułu pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze