Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 lipca 2012 r.
 
IPTPB2/415-287/12-2/KR Czy w momencie objęcia nowo powstałych udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa, niż wartość kapitału własnego oraz wartość rynkowa Spółki, u Wnioskodawcy - osoby fizycznej powstaje przychód, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu w dacie objęcia udziałów?
 
IPTPB1/415-250/12-2/ASZ Jaką formę opodatkowania należy zastosować i jak rozliczyć podatek kiedy zostaną przekazane Wnioskodawcy środki z tytułu uczestnictwa w programie G. „A”?
 
IPTPB2/415-260/12-2/TS Czy w zaistniałym stanie faktycznym do sprzedaży lasu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-269/12-2/KSM Czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu podlega w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach ulgi meldunkowej.
 
IBPBI/1/415-240/12/AP Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-587/12/AP Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-588/12/AP Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-589/12/AP Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-590/12/AP Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca
 
IBPBI/1/415-591/12/AP Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-592/12/AP Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IBPBI/1/415-593/12/AP Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 
IPPB4/415-242/12-4/JK3 opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB1/415-223/12-2/ES Kwalifikacji przychodu akcjonariusza z podstawowej działalności gospodarczej SKA do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym
 
IPPB4/4160-28/12-3/JK2 przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. warunkujący zwolnienie od podatku dochodowego nie będzie miał zastosowania do przychodu ze sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce w sytuacji przeznaczenia tych przychodów na nabycie nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii bowiem przychód ten nie zostanie przeznaczony na cel wymieniony w tym przepisie. Przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie podlegał opodatkowaniu według zasad przewidzianych w treści art. 28 ustawy.
 
IPPB1/415-333/12-2/EC Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie uczestniczy bezpośrednio w podziale przychodów i kosztów ich uzyskania wynikających z działalności tej spółki. Przychodem akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej jest wysokość przyznanej mu dywidendy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą.
 
IPPB1/415-442/12-5/EC Czy zasądzone na rzecz wnioskodawcy wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. świadczenie z tytułu należnej Panu Ł. jednorazowej pomocy materialnej /finansowanej/ ze środków budżetu państwa w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym — zaatakowaniem stada indyków przez wirus ptasiej grypy, stanowiące 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia ustalonej na podstawie art. 50 ust. 2 w związku z art. 49 cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 342) oraz zwrot kosztów utylizacji padłych zwierząt na skutek zaatakowania stada przez wirus ptasiej grypy jest zwolnione na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy” „Podatek dochodowy od osób Fizycznych” od podatku dochodowego ?
 
IPPB1/415-63/12-2/KS 1.Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym po przekształceniu Spółki kapitałowej w Spółkę osobową, Wnioskodawczyni będzie miała prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w części przypisanej do Wnioskodawczyni zgodnie z art. 8 updof) pełne odpisy amortyzacyjne od budynków wchodzących w skład nieruchomości obliczone od wartości początkowej tych budynków odpowiadającej wartości początkowej tych budynków w spółce kapitałowej?2.Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przez Spółkę osobową dochodem Wnioskodawczyni do opodatkowania jest dochód (w części przypisanej do Wnioskodawczyni zgodnie z art. 8 updof) obliczony jako różnica pomiędzy ceną zbycia, a wartością początkową gruntu i budynków wchodzących w skład Nieruchomości odpowiadającą wartości początkowej gruntu i budynków w Spółce kapitałowej, powiększony o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych budynków w obu spółkach (w części przypisanej do Wnioskodawczyni zgodnie z art. 8 updof)?
 
IPPB1/415-56/12-2/AM Wartość wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez Wnioskodawcę zatrudnionego przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem na podstawie umowy o pracę, nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, co wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę przez spółkę, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca - spółka, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy.
 
IPPB1/415-158/12-4/AM należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży ww. części gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
 
IPPB1/415-34/12-5/AM Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wolno odliczyć całość odsetek od kredytu, który został zaciągnięty łącznie przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz ich małżonków na budowę nieruchomości, która zostanie wprowadzona do środków trwałych spółki?
 
IPPB1/415-34/12-4/AM Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-33/12-4/AM Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-6/12-2/AM W momencie likwidacji lub rozwiązania spółki nie wystąpi przychód podatkowy z tytułu nie spłaconych zobowiązań dotyczących pożyczek własnych wspólników oraz nie spłaconych odsetek od tych pożyczek.
 
IPPB1/415-569/12-2/EC Czy wierzytelności otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) nie będą stanowiły przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w momencie ich otrzymania przez Wnioskodawcę jak i w momencie ich późniejszej spłaty przez dłużnika?
 
IPPB1/415-107/12-2/AM Czy za okres 2011 roku, w którym przysługiwało mi zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości połowy dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu oraz obowiązywał jednocześnie obowiązek płacenia podatku dochodowego od połowy dochodu uzyskanego z tej działalności gospodarczej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze, zm.), opłaconą w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
IPPB1/415-474/12-4/EC Stwierdzić należy, iż zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej spowoduje powstanie u Niego przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, stanowi różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z tej sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z ww. przepisami (tj. wartością wkładu wniesionego do spółki). Obliczony w ten sposób dochód podlegał będzie kumulacji z dochodami z innych źródeł opodatkowanymi na zasadach ogólnych (przy zastosowaniu skali podatkowej) i winien był być wykazany w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy wpłacić należny za rok podatkowy podatek, obliczony zgodnie z określoną w art. 27 ust. 1 ww. ustawy skalą podatkową.
 
IPPB1/415-75/12-2/AM Jeżeli w myśl odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji, dopuszczalne jest pobieranie przez wspólnika spółki komandytowej w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłego zysku, to w przypadku, gdy Wnioskodawca na koniec roku podatkowego rozliczy się z pobranych zaliczek (poprzez zwrot różnicy między kwotą pobranych zaliczek a przypadającym na niego zyskiem, bądź poprzez całkowity zwrot pobranych zaliczek), po stronie Wnioskodawcy, w związku z pobieraniem w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków nie wystąpi przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Wskaźniki gospodarcze