Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 lipca 2012 r.
 
IPTPB1/415-202/12-4/DS Czy w przypadku wpływu na rachunek klienta świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym przekazanego przez ambasadę obcego państwa ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym dla tej ambasady w banku krajowym ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika?
 
IPTPB1/415-202/12-5/DS Czy w przypadku wpływu na rachunek domu pomocy społecznej świadczenia emerytalno - rentowego z zagranicy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika?
 
IPTPB1/415-202/12-6/DS Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę osobie fizycznej środków pochodzących z rent/emerytur zagranicznych otrzymywanych przez tę osobę za granicą a obecnie jedynie przekazywanych przez tę osobę lub za pośrednictwem innej osoby do Polski na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika?
 
IPTPB1/415-212/12-4/AG Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawa podatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
IPTPB1/415-213/12-4/AG Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawa podatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
IPTPB2/415-248/12-2/MP Czy cywilnoprawna umowa kupna - sprzedaży materiałów budowlanych i wykończeniowych będzie zaakceptowana przez Urząd Skarbowy, jako dowód potwierdzający wydatkowanie kwoty przychodu ze sprzedaży nieruchomości na remont lub modernizację domu?
 
IPTPB2/415-263/12-2/TS Czy w zaistniałym stanie faktycznym do sprzedaży lasu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-228/12-4/JR Czy za datę nabycia lokalu, od której liczony jest pięcioletni termin, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8, należy uznać datę nabycia spółdzielczego prawa, w przypadku Wnioskodawcy - marzec 2008 r.?
 
IPTPB1/415-222/12-4/ASZ Jakie obowiązki będą ciążyły na stowarzyszeniu, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do pracowników i osób niepozostających w stosunku pracy od wręczonych odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów i książek?
 
IPTPB1/415-222/12-5/ASZ Jakie obowiązki będą ciążyły na stowarzyszeniu, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do pracowników i osób niepozostających w stosunku pracy, uczestniczących w poczęstunku (w formie stołu szwedzkiego)?
 
IPPB1/415-22/12-2/AM stwierdzić należy, iż w związku z rozszerzeniem swojej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty na podmioty inne niż osoby fizyczne Wnioskodawca nie utraci prawa do opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej.
 
IPPB1/415-55/12-2/AM Stwierdzić należy, iż wartość wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez Wnioskodawcę zatrudnionego przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem na podstawie umowy o pracę, nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, co wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę przez spółkę, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca - spółka, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy.
 
IPPB1/415-130/12-2/AM 1. Czy otrzymana w dniu 22 grudnia 2011 roku wpłata przez podatnika od sponsora stanowi przychód dla podatnika w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-43/12-2/AM Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mogła uznać za koszt uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych kwoty naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy mediów tj. gazu, energii elektrycznej, zimnej wody i ścieków oraz wywozu śmieci. Natomiast usługi telekomunikacyjne, jako świadczenia oddzielne i odrębne od usługi najmu nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokali podatku VAT naliczonego w ww. usługach.
 
IPPB1/415-145/12-4/AM Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży w 2011 roku działek o nr 9/7 i 9/8 powstałych w skutek podziału działki nabytej w drodze darowizny w 2009 roku nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych natomiast będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem. Jednocześnie należy wskazać, iż przeznaczając środki ze sprzedaży działek dochód ten może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-16/12-4/AM Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży działki rolnej nabytej w darowiźnie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-157/12-4/AM Czy w związku ze sprzedażą części nieruchomości rolnej, która nie zmieniła sowiego przeznaczenia i została zakupiona, jako ziemia rolna, powinien zostać zapłacony podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-35/12-4/AM Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-35/12-5/AM Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wolno odliczyć całość odsetek od kredytu, który został zaciągnięty łącznie przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz ich małżonków na budowę nieruchomości, która zostanie wprowadzona do środków trwałych spółki?
 
IPPB1/415-364/12-2/ES 1. Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego tj. likwidacji SKA otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego (w postaci m.in. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku takich jak środki trwałe i prawa majątkowe w formie wierzytelności pożyczkowych) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?,2. Czy w razie spłaty przez pożyczkobiorców na rzecz Wnioskodawcy pożyczki (bez naliczonych odsetek) z tytułu wierzytelności pożyczkowej otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-87/12-4/AM Należy stwierdzić, iż dochód Wnioskodawczyni osiągnięty na terytorium Polski z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą na terytorium Polski zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 4 Konwencji – nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Dochód ze zbycia udziałów może być opodatkowany jedynie w Luksemburgu. Nie będzie przy tym miało znaczenie czy podatek w Luksemburgu zostanie faktycznie pobrany cz też nie.
 
IPPB1/415-377/12-2/ES 1. Czy dochód Spółki przypadający na Wnioskodawcę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-381/12-2/ES Do jakiego źródła przychodu Wnioskodawca powinien zakwalifikować przychody, które uzyska z wynajmu Lokalu?
 
IPPB1/415-502/12-4/ES ma Pani prawo do odliczenia opłaconych - z tytułu prowadzonej działalności - składek na ubezpieczenie zdrowotne od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 
IPPB1/415-416/12-2/ES Wartość wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez wspólnika zatrudnionego przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem na podstawie umowy o pracę, oraz składki na ubezpieczenie związane z jego zatrudnieniem, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca - spółka, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy.
 
IPPB4/415-232/12-2/JK2 Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2011 r. domu jednorodzinnego nabytego w drodze spadku po zmarłym ojcu w 2010 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje środki uzyskane z tej sprzedaży w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonała odpłatnego zbycia na remont domu, który jest jej współwłasnością oraz na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu zaciągniętego na kupno domu w Szwecji, wówczas może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-457/09/12-7/S/JK2 1. Czy do wynagrodzeń finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu zwrotu nadpłaconego już podatku w przypadku stwierdzenia, że wypłacone wynagrodzenie w części nie podlega opodatkowaniu.
3. W przypadku potwierdzenia powyższego stanowiska, Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu naliczania należnego podatku od osób fizycznych, a pobieranego po wydaniu interpretacji.
 
IPPB4/415-319/12-2/JK2 Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 
IPPB4/415-329/12-3/JK2 otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne w wyniku podziału majątku wspólnego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-264/12-2/JK2 Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni w 2010 roku nie uzyskała innych dochodów w Polsce, nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób z tytułu dochodów uzyskanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Tym samym, po stronie Wnioskodawczyni nie wystąpił obowiązek składania zeznania podatkowego w Polsce.
 
IPPB4/415-281/12-2/JK2 Otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota odsetek za nieterminową spłatę stanowi przychód „z innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy ją wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym została otrzymana.
 
IPPB2/415-22/12-2/MG W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IPPB1/415-417/12-2/ES Wartość wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez wspólnika zatrudnionego przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem na podstawie umowy o pracę, oraz składki na ubezpieczenie związane z jego zatrudnieniem, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca - spółka, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy.
 
IPPB4/415-270/12-2/JK2 W przypadku gdy powyższe warunki wypłacanego ekwiwalentu zostaną spełnione, a więc ekwiwalent będzie wypłacony w pieniądzu i będzie odpowiadał poniesionym przez pracowników wydatkom w związku z wykorzystywaniem sprzętu, materiałów i narzędzi (np. drukarki, kserokopiarki, materiałów biurowych, mebli biurowych), które stanowić będą ich własność oraz rzeczy te będą wykorzystywane przez pracowników do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, to wypłacony ekwiwalent będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-463/09/12-5/S/JK2 Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-756/09/12-5/S/JK2 Należy stwierdzić, iż wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze