Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 lipca 2012 r.
 
IPTPB1/415-241/12-2/DS Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów winno być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowany kartą podatkową zgodnie w wybraną formą opodatkowania i tym samym nie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako inne źródła?
 
IPTPB2/415-283/12-2/TS Czy zbycie nieruchomości w drodze dożywocia, w rozumieniu przepisów art. 908 – art. 916 Kodeksu cywilnego, powoduje powstanie przychodu kwalifikowanego przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych za źródło przychodów, definiowane art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy?
 
IBPBI/1/415-221/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa.
 
IPTPB2/415-294/12-4/JR Czy sprzedaż opisywanego budynku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy korzysta ze zwolnienia, gdyż jest to część gospodarstwa rolnego.
 
IPTPB2/415-236/12-4/MP Czy prawidłowo został naliczony i zapłacony podatek dochodowy od osób fizycznych od 1/2 wartości samej działki nr 430/3 bez budynku mieszkalnego, który nigdy nie stanowił własności Wnioskodawczyni, ani męża?
 
IPTPB1/415-220/12-4/DS Jakie obowiązki ciążą na Spółdzielni jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego przekazania gruntów rolnych członkom Spółdzielni?
 
IPTPB2/415-306/12-2/TS Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w opisanym stanie faktycznym, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu dokonania sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym bracie jest zwolniony z opodatkowania?
 
IBPBI/1/415-491/12/KB sposób ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zwrotu wpłat dokonanych przez klientów
 
IBPBI/1/415-492/12/KB sposób ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług agenta
 
IBPBI/1/415-537/12/KB skutki podatkowe zniesienia współwłasności akcji
 
IPPB1/415-320/12-4/ES Czy Wnioskodawca może ww. kwotę w jakikolwiek sposób odliczyć od podatku dochodowego (Wnioskodawca ma potwierdzenie wpłaty 233.000 zł uzyskane z Sądu)?
 
IPPB4/415-274/12-2/JK2 Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię w latach 2008-2011 z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-274/12-3/JK2 Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię od 2012 r. (o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny) z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-538/12/KB skutki podatkowe darowizny akcji
 
IPPB1/415-311/12-4/ES Czy zawarte po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w wyniku zgłoszonego przez byłego kontrahenta roszczenia porozumienie z podatniczką, w tym uznanie za błędnie naliczoną na ostatniej fakturze rozliczeniowej z kontrahentem pozycję wynagrodzenia w formie odszkodowania, jak również dokonany na tej podstawie zwrot uzyskanej kwoty brutto kontrahentowi jest wystarczającą podstawą do dokonania korekty deklaracji VAT i rozliczeń z tytułu podatku dochodowego w zaistniałej sytuacji, a jeśli nie to jak na gruncie obowiązującego prawa ma postąpić podatnik, aby prawidłowo dokonać korekty podatku VAT i wysokości osiągniętego za rok 2011 dochodu?
 
IBPBI/1/415-566/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-567/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB1/415-517/12-2/ES W opisanym we wniosku stanie faktycznym, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Wnioskodawca nie ma jednak prawa do pomniejszenia przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, o kwotę przypadającej na niego proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości, części wydatków poniesionych na spłatę pożyczki zaciągniętej przez zmarłą. Kwota 100.000 zł wypłacona Wnioskodawczyni bezpośrednio przez kupującego nie stanowi więc podstawy do ustalenia podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającej jej części nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-568/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB1/415-363/12-2/ES 1. Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego tj. likwidacji SKA otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego (w postaci m.in. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku takich jak środki trwałe i prawa majątkowe w formie wierzytelności pożyczkowych) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?,2. Czy w razie spłaty przez pożyczkobiorców na rzecz Wnioskodawcy pożyczki (bez naliczonych odsetek) z tytułu wierzytelności pożyczkowej otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-162/12-3/AM W rozpatrywanym przypadku wydatki związane z uiszczeniem opłaty za studia podyplomowe winny być zaewidencjonowane w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo – w dacie ich poniesienia. Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 (prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
 
IBPBI/1/415-569/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-572/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB1/415-480/12-4/EC W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie akcji, a spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej dokona takich transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany przychód (dochód) z tego tytułu podlega u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Jednocześnie zachowując zasadę sukcesji określoną w powołanych powyżej przepisach należy uznać, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych w wyniku transakcji wymiany udziałów kosztem uzyskania przychodów będą poniesione przez udziałowca wydatki na nabycie lub objęcie akcji w spółce, której udziały są przekazywane spółce nabywającej.
 
IPPB1/415-74/12-2/AM W zakresie pobrania przez Wnioskodawcę zaliczek na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem
 
IPPB1/415-231/12-4/IF Stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą, a nie jak twierdzi Wnioskodawca w miesiącu, w którym dywidenda faktycznie wpłynie na jego rachunek bankowy lub będzie w gotówce pobrana z kasy SKA.
 
IPPB4/415-308/12-4/JK2 Ewentualna sprzedaż wydzielonych działek, na których zostały wybudowane domki jednorodzinne, nie będzie w ogóle stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie nieruchomości upłynęło pięć lat. W przypadku Wnioskodawcy bez znaczenia pozostanie fakt wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia domków jednorodzinnych na cele mieszkaniowe. Tym samym, ponieważ nabycie gruntu miało miejsce w 2003 r., nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący od 01.01.2009 r., który stanowi iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
 
IPPB1/415-218/12-4/IF Stwierdzić należy, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą, a nie jak twierdzi Wnioskodawca w miesiącu, w którym dywidenda faktycznie wpłynie na jego rachunek bankowy lub będzie w gotówce pobrana z kasy SKA.
 
IPPB1/415-372/12-2/IF przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu,jeżeli uchwałą walnego zgromadzenia zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczkowej dywidendy, wówczas, przychód akcjonariusza staje się jego przychodem należnym, w tym samym momencie, co przy ustaleniu przychodu akcjonariusza z tytułu dywidendy, tj. z datą podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień zaliczki na poczet dywidendy – w tym dniu.
 
IPPB4/415-265/12-4/JK2 Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w odniesieniu do ich udziałów nabytych w drodze darowizny Wnioskodawca może zaliczyć kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanych udziałów przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości udziałów przyjętej do opodatkowania tym podatkiem. Natomiast koszty poniesione z tytułu opłat sądowo – notarialnych nie mieszczą się w ustawowych kryteriach kosztów uzyskania przychodu zawartych w art. 22 ust. 6d ww. ustawy.
 
IPPB4/415-351/12-3/JK2 W przedmiotowej sprawie prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającego na budynek mieszkalny. Natomiast przychód ze sprzedaży przypadający na grunt będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ustawy.
 
IPPB1/415-360/12-2/KS Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odkupienia przez SKA w celu umorzenia akcji nabytych przez Wnioskodawcę (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego sfinansowanego ze środków własnych SKA (tj. z zatrzymanego zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-343/12-2/KS Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odkupienia przez SKA w celu umorzenia akcji nabytych przez Wnioskodawcę (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego sfinansowanego ze środków własnych SKA (tj. z zatrzymanego zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-344/12-2/KS Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-348/12-2/MS Stwierdzić należy, iż Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, gdyż obowiązku takiego nie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-347/12-2/MS Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, gdyż obowiązku takiego nie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki gospodarcze