Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 lipca 2012 r.
 
ITPB1/415-238/12/AK Czy otrzymane dofinansowanie kosztów z tytułu nauki zawodu jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
ITPB1/415-269/12/DP Czy faktury „przejściowe” w podatku dochodowym od osób fizycznych należy ujmować z datą sprzedaży określoną na nich (data protokołu zaawansowania robót), czy też przychód taki należy ująć w całości z chwilą podpisania protokołu odbioru po wykonaniu umowy w całości?
 
IBPBI/1/415-111/12/ZK Czy naliczona amortyzacja powinna być w całości kosztem uzyskania przychodów, czy tylko w części sfinansowanej przez podatnika?
 
ITPB1/415-232/12/AK Czy wniesienie przez wspólnika aportu do spółki jawnej w postaci przedsiębiorstwa poza budynkiem jest wyłączone poza zakres działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-276/12/MR Zakres kwalifikacji podatkowej, konieczności ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczek na podatek odnośnie przychodów ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych.
 
ITPB1/415-271b/12/TK 1. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku nieuznania dochodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce, za dochód z działalności gospodarczej wykonywanej na Słowacji, można uznać, że Wnioskodawca występujący w Spółce jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności prawnej i uzyskujący z tego tytułu dochody może skorzystać z ulgi określonej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-271a/12/TK Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-239A/12/AK Czy w związku ponoszonym wydatkiem na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część zapłaconych odsetek, w proporcji odpowiadającej powierzchni biura do powierzchni nieruchomości, czyli w przypadku Wnioskodawcy 1/4 zapłaconych odsetek?
 
ITPB1/415-239B/12/AK W jakiej wartości należy wprowadzić część danej nieruchomości do ewidencji środków trwałych (wg wartości rynkowej – wyceny dokonanej przez podatniczkę, czy wg wartości nabycia widniejącej na akcie notarialnym)?
 
ITPB2/415-20/12/MM Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki przez Nią poniesione podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 
ITPB2/415-287/12/IL Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kwotę spłaty na rzecz byłego męża od 2010 r. do kwietnia 2012 r. oraz jakie dokumenty będą podstawą udowodnienia poniesionych kosztów?
 
ITPB2/415-298/12/IL Czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku i przeznaczony na cele mieszkaniowe tj. zakup domu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-296/12/IL Czy z tytułu przekazania córce w drodze umowy dożywocia udziału w lokalu mieszkalnym wraz z przynależnym do niego gruntem powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu zbycia udziału w gruncie?
 
ITPB2/415-297/12/IL Czy w przypadku, gdy nauczyciel złoży wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w formie dopłaty do okularów, protez i za pobyt w sanatorium i nie dołączy zaświadczenia lekarskiego, z którego wynikać będzie, że choroba ma charakter długotrwały lub że choruje przewlekle i z tego tytułu otrzyma zapomogę pieniężną, to kwota tej zapomogi nie będzie podlegać zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy?
 
IPPB4/415-422/12-4/MP Czy nie uznania przez Wnioskodawczynię zwrotu kosztów wydatków przez Nią faktycznie poniesionych (i udokumentowanych faktura usługodawcy) przez dewelopera, na podstawie rękojmi za wady określonej w przepisach Kodeksu cywilnego, za przychód w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych jest prawidłowe?
 
IBPBI/1/415-316/12/RM Dot. możliwości uznania z inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych na lokal użytkowy stanowiący własność Wnioskodawczyni, wniesioną do spółki do używania.
 
IPPB4/415-187/12-4/MP Czy w świetle art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osobę, która nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych, a takie centrum interesów osobistych i gospodarczych przeniosła do Włoch, jak też nie przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, zgodnie z powołanymi przepisami, uważa się za posiadającą na terytorium RP ograniczony obowiązek podatkowy, czyli zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy podlegającą obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium RP (w przypadku Wnioskodawczyni dochody z najmu lokalu mieszkalnego)?
 
IBPBI/1/415-323/12/ZK Czy pobierana należność za prowadzenie szkoły stanowi dla Niej przychód z tytułu prowadzonej działalności, który należy opodatkować?
 
IBPBI/1/415-328/12/ESZ Jeżeli wspólnicy powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej podejmą uchwałę o wypłacie całości środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i kapitałach rezerwowych Spółki przeniesionych z odpowiednich kapitałów przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej Wnioskodawcą i opodatkowanych na zasadzie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy taka wypłata będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy spółka osobowa będzie musiała obliczyć, pobrać i wpłacić do właściwych urzędów skarbowych te podatki (część pytania wymienionego w uzupełnieniu wniosku jako 1)?
 
IPPB4/415-227/12-2/MP Czy „sumy pieniężne” przyznawane na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.12.2011 r. w sprawie II FSK 1218/10?
 
IPPB1/415-325/12-2/MS Stwierdzić należy, iż zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej spowoduje powstanie u Niego przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków Wnioskodawca może zaliczyć wszystkie udokumentowane wydatki, które poniesione zostały w celu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych i które mają związek ze źródłem tego przychodu. W szczególności będą to wydatki poniesione uprzednio przez Wnioskodawcę na nabycie tego udziału. Jednocześnie należy zauważyć, że wartość udziału wnoszonego przez wspólnika do spółki winna być określona w zawartej umowie spółki komandytowej. Obliczony w ten sposób dochód podlegał będzie kumulacji z dochodami z innych źródeł opodatkowanymi na zasadach ogólnych (przy zastosowaniu skali podatkowej) i winien był być wykazany w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy wpłacić należny za rok podatkowy podatek, obliczony zgodnie z określoną w art. 27 ust. 1 ww. ustawy skalą podatkową.
 
IPPB1/415-330/12-2/MS 1) Czy dochód Spółki przypadający na Wnioskodawcę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-351/12-2/MS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „UPO”) oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa pdof”).
 
IBPBI/1/415-347/12/ZK Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-423/12/AB Moment powstania przychodu z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji i prowadzenia kursów dla dorosłych w zakresie doradztwa psychologicznego.
 
IPPB1/415-447/12-2/MS 1) Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT)?2) Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie przychodu Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-450/12/AB Sposób opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Cypru.
 
IPPB1/415-275/12-2/MS Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni sprzedając w 2012 r. lokal mieszkalny nabyty w 2008 r., czyli przed upływem 5 lat oraz nie posiadając zameldowania w tym mieszkaniu, zobowiązana jest stosownie do art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapłacić od uzyskanego ze sprzedaży dochodu (przychód – koszty) 19% podatek dochodowy, płatny w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy 2012, czyli do dnia 30 kwietnia 2013 r. Przekazanie środków pieniężnych uzyskanych z odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego na zakup innego mieszkania nie skutkuje zwolnieniem z opodatkowania uzyskanego przychodu.
 
IPPB1/415-436/12-2/MS Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia domu będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., pod warunkiem, że zakupione lokale kwalifikowane będą w chwili zakupu jako lokale mieszkalne. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokale mieszkalne będą wynajmowane przez Wnioskodawcę.
 
IPPB1/415-603/12-2/MS Należy stwierdzić, iż opierając się na oświadczeniu Wnioskodawcy, iż działka została zakupiona przez nabywcę w celu powiększenia gospodarstwa rolnego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka uprawniająca do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy - nabywca przedmiotowego gospodarstwa rolnego nabył go w celu powiększenia swojego gospodarstwa rolnego. W niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, iż zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.
 
IPPB1/415-251/12-2/MS Biorąc pod uwagę iż przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej oraz była nieruchomością niemieszkalną, dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie miał zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód ze sprzedaży części nieruchomości należącej do Wnioskodawcy stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-312/12-5/MS 1. Czy Wnioskodawca może po zakończeniu rozbudowy i adaptacji budynku magazynowego przyjąć wartość początkową w/w środka trwałego na podstawie wyceny biegłego z uwzględnieniem nakładów na rozbudowę z lat 2009-2012? (stosując się do przepisu Art. 22g ust. 8 i ust. 9)2. Czy do podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów Wnioskodawca może przyjąć wartość z wyceny biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych?
 
IBPBI/1/415-451/12/AB Sposób opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Polski.
 
IBPBI/1/415-452/12/AB Sposób opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Cypru.
 
IPPB1/415-525/12-2/MS Należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zakupionego w kwietniu 2011 r. przeznaczony, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup tego mieszkania, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym podkreślić należy, iż środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli na spłatę kredytu muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie będzie więc obejmować tej części kredytu, którą Wnioskodawca ewentualnie spłaci przed zbyciem lokalu mieszkalnego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jasno wskazuje, że wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia ma nastąpić począwszy od dnia odpłatnego zbycia. Zatem kredyt spłacony przed datą odpłatnego zbycia nie jest wydatkiem na cele mieszkaniowe.
 
ITPB1/415-321A/12/AK Czy wartość diet z tytułu podróży służbowej wypłaconych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy, w firmie która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, stanowi koszt uzyskania przychodów i czy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-453/12/AB Sposób opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Polski.
 
IPPB1/415-250/12-2/MS Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę i pozostałych współwłaścicieli udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku nie będzie źródłem przychodu Wnioskodawcy i w związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-313/12-2/MS Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w przypadku przeznaczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu letniskowego, który będzie jedynym miejscem zamieszkania i zameldowania jego rodziny?
 
IBPBI/1/415-454/12/AB Sposób opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Cypru.
 
IBPBI/1/415-455/12/AB Sposób opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Polski.
 
IPPB1/415-392/12-4/MS jeżeli w istocie wskazany we wniosku motocykl prawidłowo został zaliczony do rodzaju 740 „Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe”, który to rodzaj umiejscowiony został w grupie 7 Środki transportu - Klasyfikacji Środków Trwałych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), to Wnioskodawca może skorzystać z prawa jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego, na zasadach wynikających z cyt. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-321b/12/AK Czy wypłacona pracownikowi (kierowcy) kwota ryczałtu za nocleg korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 
IPPB1/415-471/12-3/MS 1) Czy dochód Spółki przypadający na Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
ITPB1/415-402/12/AK Czy takie działanie płatnika jest prawidłowe, ponieważ zgodnie z art. 22 ust. 2, do przychodów o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9. Zatem, czy osiągany przez Wnioskodawcę przychód z art. 13 pkt 6 jest przychodem, który Wnioskodawca jest zobowiązany ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jak również i wszelkie koszty związane z wykonywaniem tych zleceń?
 
IBPBI/1/415-478/12/ZK Czy środki obrotowe takie jak towary, wyposażenie sklepu zakupione za udzieloną i umorzoną pożyczkę są kosztem podatkowym?
 
IPPB1/415-401/12-3/MS Należy stwierdzić, iż dochód Wnioskodawcy osiągnięty z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB1/415-401/12-2/MS Należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania dywidendy od spółki kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski może pomniejszyć podatek obliczony o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek.
 
IBPBI/1/415-512/12/ZK Czy nakłady (wydatki) poniesione na remont przed wynajęciem lokalu zwiększają jego wartość początkową, a co za tym idzie mogą znaleźć odzwierciedlenie w kosztach wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od powiększonej wartości początkowej?
Czy koszty bieżących opłat (fundusz remontowy, zużycie wody, energia elektryczna, co., wywóz śmieci, koszty związane z zarządzaniem nieruchomością, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego), poniesione od daty nabycia do dnia wynajmowania zwiększają wartość początkową przedmiotowego lokalu, i mogą znaleźć odzwierciedlenie w kosztach wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od powiększonej wartości początkowej?
Czy może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%?
 
IPPB1/415-378/12-2/MS Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-513/12/ZK Czy z chwilą wynajęcia lokalu (uzyskania przychodów z najmu), wydatki dotyczące bieżących opłat, jakie będzie ponosić, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów zarówno w czasie trwania najmu jak i w okresach gdy czasowo nie prowadzony będzie najem (w okresie poszukiwania najemcy)?
 
IPPB2/415-2/12-4/MK W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym dla pracowników spółek wchodzących w skład międzynarodowego holdingu
 
IPPB1/415-470/12-3/MS Mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej cypryjski zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Cyprze na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 
IBPBI/1/415-552/12/BK Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-553/12/RM Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
ITPB1/415-408/12/AK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-554/12/BK Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-573/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-574/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-575/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.

Wskaźniki gospodarcze