Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 lipca 2012 r.
 
IPTPB2/415-227/12-4/AKr Czy należności otrzymane przez Wnioskodawcę na mocy opisanych wyroków sądowych w części dotyczącej:
 • odsetek od zadośćuczynienia zapłaconych przez dłużników za okres od daty wynikającej z wyroku do daty uprawomocnienia się wyroku,
 • odsetek od zadośćuczynienia zapłaconych przez dłużników za okres od daty uprawomocnienia się wyroku do daty ich faktycznej zapłaty przez dłużników,
 • odsetki od renty zapłacone przez dłużników za okres od daty wynikającej z wyroku do daty uprawomocnienia się wyroku,
 • odsetki od renty zapłacone przez dłużników za okres od daty uprawomocnienia się wyroku do daty ich faktycznej zapłaty przez dłużnikówsą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 •  
  ITPB1/415-243/12/PSZ Czy stawka ryczałtu w wysokości 5,5% jest właściwa dla prowadzonej działalności w zakresie usług kierowania pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 12 ton?
   
  IBPBII/2/415-120/12/MW Sposób obliczenia dochodu z tytułu wykonania Opcji lub Opcji zbywalnych.
   
  IBPBII/2/415-180/12/AK Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji objętych w wyniku przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną i wykupem obligacji
   
  IBPBII/2/415-181/12/AK Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji w celu umorzenia objętych w wyniku przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną i wykupem obligacji
   
  IPTPB1/415-228/12-4/KO Czy kolejne raty odsetek od kredytu gotówkowego zaciągniętego z konta osobistego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarcza, na rozwój i poszerzenie ww. działalności, mogą być księgowane jako koszt uzyskania przychodu?
   
  IPTPB2/415-259/12-2/AKr Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  IPTPB2/415-273/12-2/TS Czy Wnioskodawca może odliczyć, w ranach ulgi rehabilitacyjnej, wydatki na zakup komputera dla niepełnosprawnej córki ?
   
  IPTPB2/415-250/12-4/JR Czy ewentualna sprzedaż nieruchomości spowoduje, że będzie naliczony podatek od osób fizycznych?
   
  IPTPB2/415-216/12-5/KR Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
   
  IPTPB2/415-257/12-4/MP Czy Wnioskodawczyni jako właścicielka 1/6 udziałów w nieruchomościach nabytych w październiku 2010 r. i sprzedanych we wrześniu 2011 r., powinna przychód ten wykazać w deklaracji PIT-39 za 2011 r., jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości?
   
  IPTPB1/415-258/12-4/MD Czy Wnioskodawca jest zobowiązany przesłać podatnikom (właścicielom posesji, którzy otrzymali zwrot wydatku za zużytą energię elektryczną do zasilania przydomowych przepompowni ścieków) imienną informację PIT-8C?
   
  IPTPB2/415-291/12-4/TS Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku ?
   
  IPPB1/415-226/12-4/AM 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IPPB1/415-227/12-4/AM 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IPPB1/415-332/12-4/KS 1. Czy otrzymane refundacje (dotacje) będą dla Wnioskodawczyni, na gruncie ustawy o PIT, przychodem podatkowym dopiero w momencie ich otrzymania przez spółkę?2. Czy otrzymane refundacje (dotacje) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?3. Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni powinna dokonać jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji?
   
  IPPB1/415-345/12-2/KS 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawczynię z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jej stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana płacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IPPB1/415-367/12-2/KS 1. Czy w rozliczeniu podatkowym za 2011 r. na podstawie art. 27g updof Wnioskodawca był uprawniony do odliczenia od podatku przewidzianej w tym przepisie kwoty - w trakcie roku podatkowego (przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy), czy też ma prawo do takiego odliczenia dopiero w rozliczeniu rocznym podatku?2. Czy w rozliczeniu podatkowym za 2012 r. i kolejne lata podatkowe na podstawie art. 27g updof Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podatku przewidzianej w tym przepisie kwoty - w trakcie roku podatkowego (przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy), czy też ma prawo do takiego odliczenia dopiero w rozliczeniu rocznym podatku?
   
  IPPB1/415-321/12-2/KS 1. Czy otrzymane refundacje (dotacje) będą dla Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o PIT, przychodem podatkowym dopiero w momencie ich otrzymania przez spółkę?2. Czy otrzymane refundacje (dotacje) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?3. Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca powinien dokonać jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji?
   
  IPPB1/415-368/12-2/KS 1. Czy w rozliczeniu podatkowym za 2011 r. na podstawie art. 27g updof Wnioskodawca był uprawniony do odliczenia od podatku przewidzianej w tym przepisie kwoty - w trakcie roku podatkowego (przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy), czy też ma prawo do takiego odliczenia dopiero w rozliczeniu rocznym podatku?2. Czy w rozliczeniu podatkowym za 2012 r. i kolejne lata podatkowe na podstawie art. 27g updof Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podatku przewidzianej w tym przepisie kwoty - w trakcie roku podatkowego (przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy), czy też ma prawo do takiego odliczenia dopiero w rozliczeniu rocznym podatku?
   
  IPPB1/415-422/12-2/AM 1. Czy opłata ponoszona na rzecz banku na podstawie Umowy rachunku bankowego z tytułu prowadzenia rachunku bankowego i usług dodatkowych stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy otrzymana premia za lojalność będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej?
   
  IPPB1/415-380/12-2/KS 1. Czy w rozliczeniu podatkowym za 2011 r. na podstawie art. 27g updof Wnioskodawca był uprawniony do odliczenia od podatku przewidzianej w tym przepisie kwoty - w trakcie roku podatkowego (przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy), czy też ma prawo do takiego odliczenia dopiero w rozliczeniu rocznym podatku?2. Czy w rozliczeniu podatkowym za 2012 r. i kolejne lata podatkowe na podstawie art. 27g updof Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podatku przewidzianej w tym przepisie kwoty - w trakcie roku podatkowego (przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy), czy też ma prawo do takiego odliczenia dopiero w rozliczeniu rocznym podatku?
   
  IPPB1/415-432/12-2/KS Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki środki pieniężne z tytułu likwidacji Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu pdof?
   
  IPPB1/415-424/12-2/AM Kiedy należy rozliczyć korektę VAT w podatku dochodowym - w roku bieżącym (2012), czy też w roku, w którym były wystawione faktury pierwotne (2011)? Problem dotyczy wyłącznie usług objętych akredytacją?
   
  IPPB1/415-496/12-2/AM Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, warunkujących w świetle Prawa o adwokaturze wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
   
  IPPB1/415-426/12-2/AM Kiedy należy rozliczyć korektę VAT w podatku dochodowym - w roku bieżącym (2012), czy też w roku, w którym były wystawione faktury pierwotne (2011)? Problem dotyczy wyłącznie usług objętych akredytacją?
   
  IPPB1/415-674/12-3/AM Czy spełniając wymóg Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, ale niespełniając wymogu Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, oraz spełniając wymagania Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. U. 2005/12/90, art. 14, jednocześnie niespełniając wymagań Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, art. 15,a także przyjmując Polskę za miejsce zamieszkania w myśl art. 4 pkt. li 2 Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekraczając jednocześnie 183 dni pobytu na terenie Niemiec w okresie 12 miesięcy?
   
  IPPB1/415-674/12-2/AM Czy spełniając wymóg Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, ale niespełniając wymogu Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, oraz spełniając wymagania Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. U. 2005/12/90, art. 14, jednocześnie niespełniając wymagań Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, art. 15, a także przyjmując Polskę za miejsce zamieszkania w myśl art. 4 pkt. li 2 Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekraczając jednocześnie 183 dni pobytu na terenie Niemiec w okresie 12 miesięcy?
   
  IPPB1/415-434/12-3/MS 1. Czy aport udziałów w cypryjskiej Spółce kapitałowej do słowackiej Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkował powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?2. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z udziału w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?3. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu wypłaty przez nią zysku, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
   
  IPPB1/415-473/12-2/AM Czy wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega spłata Udziałów w majątku spółki cywilnej tj. określona w pieniądzu wartość wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, odpowiadająca stosunkowi, w którym wnioskodawca, jako występujący wspólnik uczestniczył w zyskach, pochodząca z wcześniej opodatkowanego dochodu na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej oraz rocznego rozliczenia podatku za poprzedzające wystąpienie ze spółki lata podatkowe?
   
  IPPB1/415-287/12-2/MS 1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę składniki majątku likwidowanej Spółki Cywilnej, to jest proporcjonalnie przypadająca mu część udziałów w Spółce z o.o. w momencie likwidacji Spółki Cywilnej wolna będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna, to czy Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód/dochód podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia przyznanych mu udziałów w Spółce z o.o. po upływie sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki Cywilnej (i zakończenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę), a odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
   
  IPPB1/415-479/12-2/MS Podatnik chce uzyskać pewność, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do jego przychodów uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym Podatnik chce uzyskać pewność, iż zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda.
   
  IPPB1/415-206/12-4/MS 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IBPBII/1/415-62/12/ASz Czy za datę nabycia 1/2 nieruchomości (dom jednorodzinny) należy uznać datę śmierci małżonka (tj. 2007 r.), czy też występują dwie daty nabycia nieruchomości, tzn. dla 1/8 części data śmierci spadkodawcy (tj. 2007 r.), a dla 3/8 data zniesienia współwłasności w drodze działu spadku (2009 r.)?
  Czy w rozliczeniu podatku dochodowego za 2011 r. Wnioskodawczyni skorzystać ma tylko z ulgi meldunkowej, czy też zarówno z meldunkowej, jak i mieszkaniowej?
  Czy ulga meldunkowa dotyczy tylko budynku, czy również gruntu?
   
  IPPB1/415-433/12-2/MS 1) Czy transakcja wniesienia aportem akcji polskiej spółki akcyjnej do spółki prawa słowackiego, w zamian za co Podatnik obejmie udziały w spółce prawa słowackiego, będzie neutralna podatkowo dla Podatnika, tzn. nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w PDOF?2) Czy dochód uzyskiwany w przyszłości przez Podatnika z tytułu udziału w spółce prawa słowackiego, gdzie Podatnik będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie zwolniony z opodatkowania PDOF w Polsce?3) Czy dochód uzyskiwany w przyszłości przez Podatnika z tytułu udziału w spółce prawa słowackiego, gdzie Podatnik będzie wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie zwolniony z opodatkowania PDOF w Polsce?
   
  IPPB1/415-429/12-2/MS 1. Czy dochód ze sprzedaży otrzymanego darowizną mieszkania będzie zwolniony z opodatkowania?2. Czy ma znaczenie data zawarcia umowy przedwstępnej z deweloperem lub data aktu notarialnego zakupu mieszkania?3. Czy bankowy dokument potwierdzenia wcześniejszej częściowej spłaty jest wystarczający w celu udokumentowania poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe?4. Czy akt notarialny musi zawierać dodatkowe zapisy, aby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego?
   
  IPPB1/415-274/12-2/MS Czy podatnik według aktualnie obowiązującego stanu prawnego (podatnik nabył nieruchomość w drodze spadku w 1984 r. tj. przed 31.12.2006 r. a sprzedał w 2011 r.) to od sprzedaży tej nieruchomości nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych tzn. będzie w całości zwolniony z zapłaty podatku od sprzedaży tej nieruchomości oraz nie jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej w związku ze zbyciem tej nieruchomości?
   
  IBPBII/1/415-66/12/BD Czy dochód osiągnięty w wyniku sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny podlega opodatkowaniu?
   
  IBPBI/1/415-580/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
   
  IPPB1/415-458/12-3/MS 1. Czy aport udziałów w cypryjskiej Spółce kapitałowej do słowackiej Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkował powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?2. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z udziału w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?3. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu wypłaty przez nią zysku, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
   
  IPPB1/415-207/12-4/MS 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IBPBI/1/415-581/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
   
  IBPBII/2/415-179/12/AK Powstanie przychodu z tytułu dyskonta od papierów wartościowych – obligacji, których wykup miał miejsce w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną i wiązał się z objęciem akcji tej spółki.
   
  IBPBI/1/415-582/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
   
  IPPB1/415-419/12-2/MS 1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, przychód po jego stronie powstanie w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub gdy statut spółki tak stanowi w innym dniu), czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie wnioskodawcy na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza tj. zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Do którego źródła przychodów należy zaliczyć podlegające podatkowi dochodowemu przychody Wnioskodawcy?
   
  IBPBII/2/415-229/12/MM Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę oraz innych udziałowców udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie przez każdego z nich swojego pakietu udziałów w spółce (w wyniku czego spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podatnie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  IPPB1/415-265/12-4/AM 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IPPB1/415-205/12-5/MS 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IBPBI/1/415-583/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
   
  IBPBII/2/415-230/12/MM Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie do spółki nabywającej (która już uprzednio uzyskała bezwzględna większość praw głosu w Spółce) udziałów w Spółce wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  IBPBII/2/415-234/12/MM Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie do spółki nabywającej (która już uprzednio uzyskała bezwzględna większość praw głosu w Spółce) udziałów w Spółce wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  IBPBI/1/415-584/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
   
  IPPB1/415-245/12-5/AM 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidendaz SKA?
   
  IPPB1/415-204/12-5/MS 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IBPBII/2/415-236/12/MW Sposób obliczenia dochodu z tytułu nabycia akcji w przypadku przyznania wnioskodawcy ekwiwalentu akcji o ograniczonej zbywalności (GSU)
   
  IPPB1/415-526/12-2/MS W związku z tym, że zbyciu uległy wszystkie elementy nieruchomości tj. lokal mieszkalny, udział w części wspólnej budynku, w którym ten lokal się znajduje, oraz prawo użytkowania wieczystego części gruntu, na którym budynek jest posadowiony, z którym jest nierozerwalnie związany, Wnioskodawczyni ma następujące pytanie:Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy za sprzedane wraz z lokalem mieszkalnym prawo do wieczystej dzierżawy części gruntu na którym budynek jest posadowiony?
   
  IBPBII/2/415-237/12/MW Sposób obliczenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia Akcji uprzednio objętych (nabytych) w wykonaniu GSU
   
  IPPB1/415-421/12-2/MS Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód i rozliczyć poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym SKA osiągnęła zysk czy też dopiero za miesiąc, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
   
  IBPBI/1/415-585/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
   
  IPPB1/415-291/12-2/AM 1. Czy zakup mieszkania za przychód w formie zadatku może być uznany, jako re inwestycja?2. Czy ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na mieszkanie zawarte w racie kredytu hipotecznego może być uznane, jako reinwestycja? 3. Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2006 roku będzie reinwestycją jeżeli spłacony zostanie do końca 2012 roku.
   
  IBPBII/2/415-315/12/AK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytułu zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcję posiadaną przez wnioskodawcę jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
   
  IBPBI/1/415-586/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
   
  IPPB1/415-123/12-5/AM Czy spełniając wymóg Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, ale niespełniając wymogu Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, oraz spełniając wymagania Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. U. 2005/12/90, art. 14, jednocześnie niespełniając wymagań Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, art. 15, a także przyjmując Polskę za miejsce zamieszkania w myśl art. 4 pkt. li 2 Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, podlegam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekraczając jednocześnie 183 dni pobytu na terenie Niemiec w okresie 12 miesięcy?
   
  IBPB/II/2/415-121/12/MW Sposób obliczenia dochodu z tytułu nabycia akcji w przypadku przyznania wnioskodawcy ekwiwalentu akcji o ograniczonej zbywalności (GSU).
   
  IPPB1/415-521/12-2/MS Czy zapłata dotychczasowym lokatorom kwaterunkowym rekompensaty z tytułu rozwiązania z nimi stosunku najmu, która umożliwia ponowne wynajęcie lokali na zasadach wolnorynkowych, a co za tym idzie uzyskanie znacznie wyższego czynszu najmu niż dotychczas, stanowiącego przychód Wnioskodawczyni, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą”)?
   
  IPPB1/415-123/12-4/AM Czy spełniając wymóg Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, ale niespełniając wymogu Rozdziału 1, artykułu 3, ust. 1a) pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, oraz spełniając wymagania Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. U. 2005/12/90, art. 14, jednocześnie niespełniając wymagań Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, art. 15, a także przyjmując Polskę za miejsce zamieszkania w myśl art. 4 pkt. li 2 Umowy w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania Pomiędzy Niemcami a Polską, Dz. Ust. 2005/12/90, podlegam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekraczając jednocześnie 183 dni pobytu na terenie Niemiec w okresie 12 miesięcy?
   
  IPPB1/415-243/12-5/AM 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IBPB/II/2/415-122/12/MW Sposób obliczenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia Akcji uprzednio objętych (nabytych) w wykonaniu Opcji lub Opcji Zbywalnych.
   
  IBPBII/2/415-316/12/AK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu nabycia akcji/udziałów wnioskodawcy w celu umorzenia jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
   
  IBPBII/2/415-123/12/MW Sposób obliczenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia Akcji uprzednio objętych (nabytych) w wykonaniu GSU.
   
  IBPBII/2/415-124/12/MW Sposób obliczenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia GSU.
   
  IBPBII/2/415-317/12/AK Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
   
  IPPB1/415-264/12-4/AM 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IPPB1/415-244/12-5/AM 1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód w postaci faktycznie otrzymanej Dywidendy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
   
  IBPBII/2/415-318/12/HS Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów objętych przez członka spółdzielni w związku z przekształceniem spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty, które staną się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej, a mianowicie wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej, będą kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  IBPB/II/2/415-144/12/JG Czy w przypadku wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
   
  IPPB1/415-268/12-2/AM 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż w dniu 13 lutego 2012 r. 50% wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym byłem przez kilka lat zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f.? 2. Czy powyższe zwolnienie dotyczy całej nieruchomości gruntowej, tj. zarówno gruntu, jak i jego części składowej, tj. budynku?
   
  IPPB1/415-420/12-2/MS Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód i rozliczyć poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym SKA osiągnęła zysk czy też dopiero za miesiąc, w którym powstało po jego stronie roszczenie o wypłatę dywidendy?
   
  IBPBII/2/415-146/12/AK Sposób ustalenia przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu z tytułu sprzedaży akcji spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki jawnej.
   
  DD9/033/42/SEW/2012/PK-154 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia znaku towarowego jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
   
  DD9/033/43/SEW/2012/PK-155 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia przez spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, znaku towarowego jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
   
  DD9/033/312/BRT/2011/PK-1676 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
   
  DD9/033/315/BRT/2011/PK-1679 skutki podatkowe wniesienia aportem akcji spółki akcyjnej do spółki osobowej
   
  DD9/033/177/KZU/2011/PK-1360 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
   
  DD9/033/184/KZU/2011/PK-1368 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej

  Wskaźniki gospodarcze