Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 lipca 2012 r.
 
ITPB1/415-221/12/AD Czy przychód z tytułu otrzymanej dopłaty podlega w całości zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podatnik nie jest zobowiązany do zapłacenia podatku od kwoty dopłaty?
 
ITPB1/415-284/12/WM Czy od dnia 1 stycznia 2012 r. w roku podatkowym 2012 r. na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek ustalania różnic kursowych na zasadach określonych w art. 24c ust. 1 – 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-245/12-4/MG Czy w powyższym zdarzeniu przyszłym kwota kary umownej naliczonej z tytułu odstąpienia od umowy przez Wnioskodawczynię, z przyczyn niezależnych od Kontrahenta, może zostać zaliczona przez Wnioskodawczynię do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-245/12-5/MG Czy w powyższym zdarzeniu przyszłym kwota kary umownej naliczonej z tytułu opóźnień w dostawie towarów może zostać zaliczona przez Wnioskodawczynię do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB2/415-256/12-2/AKr Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-11/12/RS 1. Czy wypłacone nagrody osobom biorącym udział w ww. konkursie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 760 zł, bez względu na status takiej osoby (twórca, artysta, amator)?
2. Czy nagrody wypłacone osobom biorącym udział w ww. konkursie, które swoją wartością przekraczają 760 zł, są opodatkowane ponad tę kwotę 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na status takiej osoby (twórca, artysta, amator)?
 
ITPB1/415-307/12/TK 1. Jakiego rodzaju przychodem u Wnioskodawcy są przekazane Jemu, w wyniku podziału udziałów spółki jawnej, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
2. Czy przyznanie każdemu wspólnikowi zlikwidowanej spółki jawnej na jego odrębną własność udziałów, przysługujących dotychczas spółce jawnej, rodzi u wspólnika skutki podatkowe na dzień przekazania mu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
ITPB2/415-257/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (ulga meldunkowa).
 
ITPB1/415-312/12/AD Zachowania prawa do ulgi podatkowej z tytułu wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej.
 
IBPBI/1/415-576/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-577/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-578/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-579/12/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB1/415-242/12-3/AM Czy kosztem przy najmie mieszkania kupionego na kredyt są odsetki płacone od tego kredytu?
 
IPPB1/415-263/12-2/MS 1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę składniki majątku likwidowanej Spółki Cywilnej, to jest proporcjonalnie przypadająca mu część udziałów w Spółce z o.o. w momencie likwidacji Spółki Cywilnej wolna będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna, to czy Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód/dochód podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia przyznanych mu udziałów w Spółce z o.o. po upływie sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki Cywilnej (i zakończenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę), a odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
 
IPPB1/415-481/12-4/EC 1. Czy przychód i koszt związany z odpłatnym zbyciem przez Spółkę Osobową Akcji będą stanowić dla Wnioskodawcy (w części/proporcji odpowiadającej jego udziałowi w zyskach SO) przychód i koszt ze źródła kapitały pieniężne (dochód opodatkowany na podstawie art. 30b ustawy o pdof)?2. Czy przychodem z odpłatnego zbycia Akcji przez SO będzie cena uzyskana za Akcje, a kosztem uzyskania przychodów wartość odpowiadająca wydatkom na nabycie Akcji przez Spółkę Kapitałową, tj. wartość nominalna udziałów w Spółce Kapitałowej wydanych w zamian za objęcie Akcji (dla Wnioskodawcy — w części/proporcji odpowiadającej jego udziałowi w zyskach SO)?
 
IBPBII/1/415-234/12/MZ Czy przychód uzyskany przez właścicielkę nieruchomości rolnej z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działce rolnej będącej jej własnością, w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz słupa dla tej linii a także zapewnienie stałego prawa do dokonywania przeglądów, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-247/12/ASz Czy środki, które Wnioskodawca otrzymał jako wynagrodzenie w okresie od stycznia 2006r. do czerwca 2008r. w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych przy realizacji zadań bezpośrednio związanych z realizacją projektu szkoleniowego (w tym realizacją szkoleń) dofinansowanego w ramach działania 2.3 Schemat A Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr” współfinansowanego w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego są zwolnione z podatku dochodowego w części objętej dofinansowaniem z EFS?
 
IBPBII/1/415-299/12/MZ Czy przychód uzyskany przez właściciela nieruchomości rolnej z tytułu należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wraz z odsetkami, w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury energetycznej, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
DD9/033/173/KZU/2011/PK-1258 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
 
DD9/033/159/KZU/2012/PK-590 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
 
DD9/033/45/KZU/2011/PK-613 koszty uzyskania przychodów
 
DD9/033/166/KZU/2012/PK-549 skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki cywilnej rzeczy ruchomych wykorzystywanych w indywidualnej działalności gospodarczej
 
DD9/033/152/BRT/2012/PK-544 zwolnienie z opodatkowania zwrotu dopłat do wysokości wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez poprzednich wspólników

Wskaźniki gospodarcze