Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 lipca 2012 r.
 
ITPB2/415-258/12/RS Czy umorzenie należności za opłaty dodatkowe, powstałe z braku opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania, skutkuje ustaleniem zobowiązania podatkowego na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1104/11/RS Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość/
 
IPTPB1/415-240/12-4/AG Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, jeśli jako mały podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu sanitarnego dokona jednorazowej amortyzacji samochodów specjalnych - ambulansów?
 
IPTPB2/415-334/12-2/KR Czy w przypadku wypłaty dywidendy przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, Wnioskodawca może odliczyć od podatku należnego na terenie Polski podatek u źródła z tytułu wypłaty dywidendy na terytorium Cypru wynikający z art. 24 ust. 3 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wysokości 10% kwoty dywidendy brutto, niezależnie od tego, czy 10% podatek u źródła został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPTPB2/415-335/12-2/KR Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Akcji na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT?
 
ITPB1/415-258/12/AK Czy podatnik ma obliczyć i płacić ryczałtowy podatek tylko od czynszu najmu czy również za dodatkowe koszty związane z normalnym użytkowaniem lokalu mieszkalnego (tj. media)?
 
ITPB1/415-214/12/PSZ Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
 
IPTPB1/415-255/12-2/KSU Czy kwota stanowiąca równowartość podatku od nieruchomości albo podatku rolnego należnego od wydzierżawiającego uiszczona przez dzierżawcę zgodnie z treścią umowy dzierżawy, jako opłaty dodatkowej, niezależne; od czynszu, bezpośrednio organowi podatkowemu będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB1/415-256/12-2/KSU Czy kwota stanowiąca równowartość podatku od nieruchomości albo podatku rolnego należnego od wydzierżawiającego uiszczona przez dzierżawcę zgodnie z treścią umowy dzierżawy, jako opłaty dodatkowej, niezależnej od czynszu, bezpośrednio organowi podatkowemu będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-277/12-4/KR Skutki podatkowe związane z otrzymaniem dopłaty z tytułu zawarcia i wykonania umowy częściowego działu spadku
 
ITPB2/415-107/12/TJ Sprzedaż nieruchomości odzyskanej w związku z orzeczeniem sadu wydanym na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
 
IPPB2/415-363/12-3/MG Czy w przypadku zawarcia i wykonania planowanej umowy częściowego działu spadku po J.W.- tj. w stanie faktycznym, wyżej opisanym - po stronie Wnioskodawcy (jako członka Grupy B) powstanie obowiązek podatkowy:1. w podatku od spadków i darowizn?2. w podatku od czynności cywilnoprawnych?3. w podatku od towarów i usług?4. w podatku dochodowym od osób fizycznych – a jeżeli tak, to jak i na jakiej podstawie prawnej należy ustalić przedmiot i podstawę opodatkowania w celu skonkretyzowania tego obowiązku?
 
IPPB2/415-214/12-4/MG Czy z godnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307ze zm.) „ ... wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł” uzyskane przez zwycięzców nagrody rzeczowe, w konkursach ogłaszanych w Internecie, przez Wnioskodawcę- z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu,- na internetowym portalu F.,- z określonym regulaminem, który zawiera zagadnienia takie jak: zasady rywalizacji, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową oraz sposób wydania i przekazania nagród zwycięzcom,- gdzie nagroda to bon zakupowy, e-karta a wartość jednorazowa nagrody wynosi od 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) do 100 zł (słownie: sto zł), czyli nie przekracza kwoty 760 zł,o której mowa w ustawie,- będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającym z cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy?
 
IPPB2/415-346/12-4/MG Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego można uznać, że kwota wypłacanej zapomogi otrzymywanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2.280 zł korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wskazane są wszelkie świadczenia wypłacane emerytom?
 
IPPB2/415-351/12-2/MG 1. Czy Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C w Sytuacji I (tj. w przypadku, gdy Spółka nie skorzysta z wynikającego z Umowy Pożyczki uprawnienia do naliczania Klientowi, będącemu osobą fizyczną, odsetek od zadłużenia przeterminowanego)?2. Czy Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C w Sytuacji III (tj. w przypadku, gdy dokona umorzenia Klientowi będącemu osobą fizyczną odsetek naliczonych od zadłużenia przeterminowanego)?
 
IPPB2/415-392/12-3/MK 1. Czy zrealizowana konwersja, zlecona przez Inwestora powoduje powstanie obowiązku raportowania IFT-3R? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie byłaby pozytywna, tj. stwierdzająca, że konwersja jednostek uczestnictwa powoduje obowiązek raportowania, Wnioskodawca zadaje następujące pytanie:2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawca powinien sumować wszystkie transakcje obejmujące umorzenia jednostek uczestnictwa oraz konwersje jednostek uczestnictwa zrealizowane w ciągu jednego roku podatkowego, które przyniosły Inwestorowi przychód?3. Czy w informacji IFT-3R Wnioskodawca uprawniony jest do zsumowania przychodów podlegających raportowaniu na poziomie jednego rejestru (poziomu technicznego w ramach ISIN, na którym rozliczane są transakcje nabycia, odkupienia, konwersji), które rozpoznawane są po stronie tej samej osoby, będącej odbiorcą faktycznym lub pośrednim (uczestnikiem)?4. W jaki sposób należy określić zakres przedmiotowy funduszy, z których osiągane przez odbiorców faktycznych lub pośrednich przychody podlegają raportowaniu?
 
IPPB2/415-199/12-4/MK 1. Czy mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny przyjęty przez Wnioskodawcę zadatek zrodził po jego stronie powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a)?2. Czy w przypadku nieuiszczenia przez Kupującego pozostałej kwoty i przeniesieniu na niego własności udziałów po kilku latach od dnia otrzymania zadatku będzie się rodzić obowiązek podatkowy z tytułu przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 9 jako nieodpłatne świadczenie - udostępnienie środków pieniężnych (przeliczone np. jako % utraconego przez kupującego zysku z lokat lub odwrotnie - % zysku od lokaty, gdyby Wnioskodawca zdeponował zadatek na oprocentowanym rachunku lokacyjnym)?
 
IPPB2/415-429/12-2/MG 1. Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania na rzecz podmiotów uprawnionych do wystawiania recept nieprzeznaczonych do sprzedaży próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w celu ich dalszego nieodpłatnego przekazania konsumentom powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób uprawnionych do wystawiania recept.2. Czy Spółka zobowiązana jest do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji nieodpłatnego przekazania próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego osobom uprawnionym do wystawiania recept, oraz czy Spółka zobowiązana jest do sporządzenia Informacji, według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego jej przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-375/12-2/MK Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez uczestników w wyniku zrealizowania uprawnień wynikających z udziału w programie opcyjnego RSU powinno być zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy czy przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej w dalszej części u.p.d.o.f., czyli opodatkowany dopiero w momencie zbycia otrzymanych akcji Spółki ?
 
IBPBI/1/415-128/12/KB sposób amortyzowania sieci kabli światłowodowych
 
IPPB2/415-385/12-2/MK Spółka wnosi o potwierdzenie, że w przypadku nabycia przez jej pracowników akcji w ramach opisywanego stanu przyszłego, z uwagi na fakt, iż rola Spółki jest ograniczona do informowania pracowników o Programie ewentualnego pośrednictwa przy transferze środków na zakup akcji poprzez potrącanie kwot przeinaczonych na zakup akcji z wynagrodzenia pracownika, a przede wszystkim w związku z faktem, że zyski z transakcji stanowią przychody kapitałowe pracowników, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika ani żadne inne obowiązki informacyjne?
 
IPPB2/415-370/12-2/MK 1. Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z tytułu nagród wydawanych w Konkursie ogólnopolskim w postaci zestawów produktów o wartości nieprzekraczającej 88,13 zł laureatom otrzymującym nagrody przysługuje zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.)?2. Czy w opisanym stanie faktycznym nieodpłatne wydawanie nagród w Konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.?3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom Konkursów?
 
IPPB2/415-296/12-2/MK 1. Czy przychód do opodatkowania z tytułu świadczeń medycznych udostępnionych przez Spółkę na rzecz jej pracowników powstaje w kwocie odpowiadającej wartości świadczeń wykraczających poza świadczenia z zakresu medycyny pracy, wartość świadczeń z zakresu medycyny pracy jest wolna od podatku, a Spółka może samodzielnie określić te wartości w sposób opisany w stanowisku własnym Spółki?2. Czy przychód do opodatkowania z tytułu udostępnienia pracownikom abonamentów medycznych powstaje w miesiącu, w którym pracownicy Spółki mieli prawo korzystania ze świadczeń medycznych w ramach abonamentu udostępnionego przez Spółkę?3. Czy kwotę przychodu do opodatkowania powstającego w wyniku zapłaty przez Spółkę za pracowników oraz byłych pracowników podatku oraz składek odprowadzanych do ZUS w części finansowanej przez ubezpieczonych stanowi kwota opłaconych przez Spółkę podatku i składek finansowanych przez ubezpieczonych?4. Czy przychód, o którym mowa w pytaniu 3 należy zakwalifikować, zarówno w przypadku pracowników, jak i byłych pracowników, jako przychód z ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o pdof?5. Czy przychód, o którym mowa w pytaniu 3 powstaje po stronie pracownika lub byłego pracownika z chwilą zapłaty zaległych podatku i składek przez Spółkę?6. Czy Spółka w korektach informacji PIT-11 za ubiegłe lata może wykazać przychód z tytułu abonamentu medycznego oraz kwoty podatku oraz składek opłacanych do ZUS należnych od przychodów z tytułu abonamentów medycznych?
 
IPPB2/415-329/12-2/MK Czy w stosunku do świadczeń emerytalnych, które Wnioskodawca będzie otrzymywał ze środków zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych, stanowiących, tzw. II filar ubezpieczeń w Szwajcarii, utworzonych w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w Szwajcarii, w sytuacji, kiedy jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych będzie znajdowało się w Polsce, będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w związku z art. 21 ust. 33 Ustawy PIT?
 
IPPB2/415-220/12-2/MK Czy w przedmiotowym stanie faktycznym można byłoby uznać, że różnica pomiędzy ceną rzeczywiście zastosowaną przez strony a wartością rynkową, skalkulowaną przez organy podatkowe, stanowi przychód dla celów podatku dochodowego (PDOF)?
 
IBPBI/1/415-131/12/KB możliwość odzyskania podatku dochodowego zapłaconego w Polsce za lata 2008 i 2009 od dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Szwecji.
 
IPPB2/415-305/12-2/MG Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy w wyniku podziału przez Spółkę Komandytową niepodzielonego zysku Spółki z o.o. podlega ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-301/12/BK Skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji tej spółki.
 
IBPBI/1/415-302/12/BK Skutki podatkowe nabycia przez wspólnika spółki osobowej innych niż środki pieniężne składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki osobowej.
 
IBPBI/1/415-303/12/BK Skutki podatkowe nabycia przez wspólnika spółki osobowej innych niż środki pieniężne składników majątku tej spółki w związku z zakończeniem działalności tej spółki bez przeprowadzenia procesu likwidacji.
 
IBPBI/1/415-305/12/AB Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu jej rozwiązania w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji, skutkować będzie powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-306/12/AB Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu jej rozwiązania w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji, skutkować będzie powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-307/12/AB Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu jej rozwiązania bez przeprowadzenia procedury likwidacji, skutkować będzie powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-308/12/AB Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu jej rozwiązania bez przeprowadzenia procedury likwidacji, skutkować będzie powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/7/SEW/2012/PK-7 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/47/SEW/2012/PK-159 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/48/SEW/2012/PK-160 skutki podatkowe wniesienia przez Wnioskodawcę składników majątku do spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze