Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 lipca 2012 r.
 
ITPB1/415-1127/11/TK Czy składka na Fundusz Pracy, którą Pan opłaca z własnych środków z prywatnego rachunku bankowego stanowi w 100% Pana koszt uzyskania przychodów, czy w 50% zgodnie z udziałem wynikającym z umowy spółki?
 
ITPB2/415-1127/11/RS Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-1121/11/DP Czy suma pieniężna wypłacona przez Wnioskodawcę ubezpieczycielowi kontrahenta tytułem zadośćuczynienia roszczeniu regresowemu przysługującemu ubezpieczycielowi na podstawie art. 828 Kodeksu cywilnego (przejście z mocy prawa roszczenia o naprawienie szkody przysługującego ubezpieczonemu przeciw osobie trzeciej, na skutek wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela odszkodowania na rzecz ubezpieczającego) stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w sytuacji, w której szkoda (utrata towaru) została wywołana działaniem podwykonawcy, który uzyskał od Wnioskodawcy zlecenie podszywając się pod istniejące przedsiębiorstwo transportowe?
 
ITPB1/415-246/12/PSZ Czy jednorazowe wynagrodzenie wypłacone osobie fizycznej za ustanowienie służebności przesyłu stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy koszt obsługi prawnej stanowi koszt uzyskania tego przychodu?
 
ITPB1/415-266/12/AK Czy w sytuacji sprzedaży – w roku 2012 – działek, które powstaną na skutek podziału gruntu nabytego w 2004 r. transakcje te będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-216/12/TJ Opodatkowanie odszkodowania.
 
ITPB2/415-230/12/ENB Zakres zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB1/415-262/12/HD Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo wyboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów z najmu części nieruchomości w myśl art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
ITPB1/415-309a/12/MR Czy otrzymana kwota dofinansowania (przelana na konto bankowe) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-26/12/HS Obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPBI/1/415-309/12/ESZ Skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji tej spółki.
 
IBPBII/2/415-27/12/HS Obowiązki płatnika w związku z automatycznym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IPPB2/415-197/12-4/MK Czy dokonywany przez P. Sp. z o.o. zwrot kosztów pacjentom uczestniczącym w badaniach klinicznych do wysokości przewidzianych odrębnymi przepisami limitów będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b) z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-310/12/ESZ Skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji tej spółki.
 
IBPBI/1/415-311/12/ESZ Skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji tej spółki.
 
IBPBI/1/415-312/12/ESZ Skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji tej spółki.
 
IBPBI/1/415-165/12/ESZ skutki podatkowe sprzedaży udziałów w nieruchomości.
 
IPPB2/415-202/12-4/MK 1. Jaki jest moment uzyskania przychodu przez pracownika, który otrzymał akcje oraz czy Wnioskodawca (jako pracodawca) musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?2. Według jakiej wartość akcji (wg. ceny nominalnej czy ceny rynkowej - ceny notowania na giełdzie z dnia wydania pracownikom akcji) należy określić przychód do opodatkowania?
 
IBPBI/1/415-324/12/ZK Czy odsetki od kredytu można zaliczyć do koszty prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPPB2/415-234/12-2/MK 1. Czy warunkowe prawa do akcji R. otrzymywane przez uczestników w ramach Programu nie stanowi przychodu ze stosunku pracy a Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - „updof), jak również nie stanowi przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie jest zobowiązany do wystawienia uczestnikom deklaracji PIT-8C?2. Czy wartość rynkowa akcji R. nabywanych lub obejmowanych przez uczestników w ramach Programu w wyniku realizacji przyznanego warunkowego prawa do akcji, nie będzie stanowiła przychodu ze stosunku pracy a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31 updof, jak również nie będzie stanowiła przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia uczestnikom deklaracji PIT-8C?3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony w przyszłości do potrącenia jako kosztu uzyskania przychodów całkowitych wydatków administracyjnych oraz kosztów finansowania nabycia akcji poniesionych w związku z refakturowaniem przez R. na Wnioskodawcę kosztów realizacji Programu stosunkowo, w części przypadającej na uczestników, którzy są pracownikami Wnioskodawcy i którzy biorą udział w programie.
 
IPPB2/415-345/12-4/MK Czy zwrot kosztów poniesionych na wymianę okien jest przychodem podatnika, który podlega opodatkowaniu? Czy Administracja postąpiła prawidłowo wystawiając PIT- 8C za 2011 r. z tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu funkcyjnym?
 
IPPB2/415-232/12-5/MK 1. Czy warunkowe prawa do akcji R. otrzymywane przez uczestników w ramach Programu nie stanowiły przychodu ze stosunku pracy a Wnioskodawca nie był zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - „updof), jak również nie stanowiły przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie był zobowiązany do wystawienia uczestnikom deklaracji PIT-8C?2. Czy wartość rynkowa akcji R. w przypadku jeżeli byłyby nabywane lub obejmowane przed 1 stycznia 2011 r. przez uczestników w ramach Programu w wyniku realizacji przyznanego warunkowego prawa do akcji nie stanowiłyby przychodu ze stosunku pracy a Wnioskodawca nie byłby zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31 updof, jak również nie stanowiłyby przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie byłby zobowiązany do wystawienia uczestnikom deklaracji PIT-8C?
 
IBPBI/1/415-325/12/ZK Czy stawka amortyzacji właściwa dla lokali mieszkalnych (symbol KŚT 122) jest właściwa, w przypadku gdy mieszkanie jest w całości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-463/11/SK w zakresie sposobu opodatkowania dochodu przypadającego na akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
w zakresie obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB2/415-299/12-4/MG Wnioskodawca prosi o podanie podstawy prawnej, według której winno nastąpić opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji za 2011 r. Czy należy w zeznaniu podatkowym PIT-38 uwzględnić, zgodnie z art. 30b wyłącznie dochód faktyczny uzyskany ze sprzedaży, odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy też w powyższej sprawie ma zastosowanie art. 17 ustawy, który stanowi, że opodatkowaniu podlegają kwoty należne, choćby nie zostały otrzymane.Czy to nie jest tak, że przepisy ustawy wymuszają na podatniku zapłaty podatku za dochody, których w danym roku podatkowym faktycznie nie uzyskał i tym samym zmusza Wnioskodawcę do zatajenia dochodu uzyskanego w roku 2011 (druga rata płatna do 31.12.2011 r. – faktycznie zapłacona w styczniu 2012 r.) oraz dochodu za rok 2012 (trzecia rata płatna do 31.12.2012 r. – prawdopodobnie również zapłacona będzie w styczniu 2013 r.).
 
IPPB2/415-231/12-4/MG Jaki jest moment powstania dochodu i jakie jest źródło dochodu w związku z nabyciem bezpłatnych akcji w ramach programu N.?
 
IBPBI/1/4160-54/12/ESZ Czy podatek dochodowy będzie płacony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku, lub części zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz podatek będzie płacony od przypadającego zysku do podziału na akcje Wnioskodawczyni?
Czy podatek dochodowy może być odprowadzany w postaci „podatku liniowego” wg stawki 19%?
 
IPPB2/415-398/12-2/MK Czy termin przedawnienia się roszczeń z notarialnej przedwstępnej umowy, sprzedaży nieruchomości, w której występuje zabezpieczenie zadatkiem, lub termin uprawomocnienia się orzeczenia sądowego przyznającego prawo do zachowania zadatku, jest prawidłowym terminem uznania momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika zachowującego zadatek?
 
IBPBI/1/4160-55/12/ESZ Czy podatek dochodowy będzie płacony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku, lub części zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz podatek będzie płacony od przypadającego zysku do podziału na akcje Wnioskodawcy?
Czy podatek dochodowy może być odprowadzany w postaci „podatku liniowego” wg stawki 19%?
 
IPPB2/415-344/12-5/MK Co będzie przychodem Wnioskodawcy z tytułu przekształcenia NewCo w NewCo sp. osobowa?
 
IBPBI/1/4160-62/12/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/2/415-1210/11/HS Skutki podatkowe użyczenia lokalu mieszkalnego matce
 
IBPBII/2/415-1237/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży działki
 
IPPB1/415-409/12-3/AM Czy od otrzymanej spłaty w wyniku sądowego działu spadku Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-403/12-2/AM 1. Czy przychód za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu, cz też jest zwolniony z tego podatku? 2. Czy przychód ten Wnioskodawca powinien wykazać w zeznaniu za 2011 rok i odprowadzić podatek?
 
IPPB1/415-412/12-3/AM Czy zadatek na zakup mieszkania będzie uznany za wydatek mieszkaniowy, jeśli będzie on zapłacony na podstawie umowy przedwstępnej, ale nie w formie aktu notarialnego tylko zwykłej umowy „cywilno-prawnej? Czy też, aby taki zadatek był uznany za wydatek na cele mieszkaniowe musi być spisana umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego? Jaki procentowo do ceny ostatecznej może być wpłacony zadatek na podstawie zwykłej umowy przedwstępnej?
 
IBPBII/2/415-1282/11/HS Wniesienie udziałów, akcji i certyfikatów inwestycyjnych do spółki z siedzibą na terytorium UE w zmian za udziały bądź akcje tejże spółki.
 
IBPBII/2/415-1239/11/MW Przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego przez inne osoby, do którego wnioskodawczyni przystąpiła oraz na remont.
 
IPPB1/415-379/12-2/AM Czy wydatki związane z opisanym wyżej wyjazdem stanowią dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-342/12-2/AM 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności (składających się z naliczonych odsetek) na dzień wniesienia wkładu nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym występującego, jako osoby fizycznej wnoszącej wkład niepieniężny oraz wspólnika Spółki Jawnej w związku z wygaśnięciem Wierzytelności na poziomie Spółki Jawnej?2. Czy w związku z wygaśnięciem Wierzytelności w drodze konfuzji Wnioskodawca nie uzyska przychodu, o którym mowa w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?.
 
IPPB1/415-408/12-2/AM Czy przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu refinansowego są wolne od podatku dochodowego innymi słowy czy spłatę kredytu refinansowego można zaliczyć na poczet przychodów zwolnionych od opodatkowania?
 
IPPB1/415-331/12-2/AM Czy odsetki powstałe od środków ulokowanych na lokatach bankowych są zaliczane do źródła przychodu wspólników spółki z pozarolniczej działalności gospodarczej czy też stanowią źródło przychodu wspólników spółki z kapitałów pieniężnych?
 
IPPB1/415-410/12-3/AM Czy na podstawie stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży działki nr 219?
 
IPPB1/415-391/12-2/AM Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym dochód wnioskodawcy (osoby fizycznej) posiadającego status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 8 ust. la ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., czy też, zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 i art. 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w miesięcznych zaliczkach?
 
IBPBII/2/415-1291/11/HS Wniesienie udziałów, akcji i certyfikatów inwestycyjnych do spółki z siedzibą na terytorium UE w zmian za udziały bądź akcje tejże spółki.
 
IPPB1/415-327/12-3/AM Czy w związku z wyżej wymienionymi postanowieniami umownymi, przychodem z tytułu najmu nieruchomości lokalowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne będzie wyłącznie kwota czynszu najmu tj. 2050, 00 PLN czy też - oprócz powyższego do podstawy opodatkowania podatkiem zryczałtowanym należy zaliczać opłaty z tytułu: wszelkich opłat z tytułu eksploatacji Przedmiotu najmu płatnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (oraz jej następców prawnych, pełnomocników, beneficjentów cesji z tego tytułu itp.) tj. w szczególności opłaty z tytułu zarządzania nieruchomością, wydatków na nieruchomość wspólną, wywozu i usuwania śmieci i nieczystości, ciepła i wody wszelkich opłat publiczno-prawnych związanych z nieruchomością oraz zużycia energii elektrycznej, które zgodnie z umową ponosi i pokrywa Najemca wedle wskazań rachunków oraz taryfikatorów pochodzących od dostawców tychże usług w terminie 3 dni od przedstawienia danego rachunku, które będą płatne do rąk własnych wynajmującego?
 
IBPBII/2/415-1297/11/MM Wniesienie udziałów, akcji i certyfikatów inwestycyjnych do spółki z siedzibą na terytorium UE w zmian za udziały bądź akcje tejże spółki.
 
IPPB1/415-350/12-2/AM Czy przychód (dochód) osoby fizycznej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 5b ust. 2 w związku art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010.51.307 t.j.), a za moment powstania przychodu do opodatkowania biorąc pod uwagę, że nie chodzi tu o wykonanie usługi, zbycie rzeczy lub praw majątkowych - należy traktować dzień dokonania zapłaty na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wypłacie dywidendy (art. 14 ust. li u.p.d.f.), natomiast w trakcie roku podatkowego u akcjonariusza nie powstaje przychód należny, bowiem nie są spełnione przesłanki z art. 44 ust. 1 i 3 u.p.d.o.f.

Wskaźniki gospodarcze