Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 lipca 2012 r.
 
ITPB1/415-265/12/AK Czy Wnioskodawca, w przypadku wniesienia akcji/udziałów spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji/udziałów Spółek?
 
ITPB1/415-264/12/AK Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1114/11/RS Powstanie przychodu pracowników z tytułu dowozu do zakładu pracy sfinansowanego przez pracodawcę.
 
ITPB1/415-203b/12/AD Zakres sposobu rozliczenia różnic kursowych.
 
IBPBII/2/415-24/12/AK Możliwość korzystania z tzw. ulgi odsetkowej w przypadku spłaty rat kredytu w walucie, do jakiej jest indeksowany kredyt, zakupionej poza bankiem, który udzielił kredytu.
 
IBPBII/1/415-245/12/MK Jak prawidłowo należy obliczyć zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w przypadku rezygnacji przez płatnika ze statusu zakładu pracy chronionej?
 
IBPBII/2/415-28/12/JG Obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny
 
ILPB1/415-1292/11-2/AMN Czy amortyzacja oprogramowania komputerowego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla wspólnika spółki?
 
ITPB1/415-349/12/WM Czy do przeniesienia na wspólników własności nieruchomości likwidowanej Spółki można przyjąć wartość, według której wspólnicy wnosili tę nieruchomość do Spółki, czy też konieczne jest ustalenie aktualnej rynkowej wartości tej nieruchomości (poprzez wycenę biegłego) i w zależności od tej rynkowej wartości, jeżeli wartość ta będzie wyższa, Spółka jako płatnik powinna pobrać od wspólników zryczałtowany podatek od osób fizycznych przewidziany w art. 31 a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1273/11-2/IM Czy amortyzacja oprogramowania komputerowego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla wspólnika spółki?
 
ILPB1/415-1237/11-4/AA Czy mam prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne od nieruchomości oddanej do wynajmu w koszty stanowiące koszty podatkowe?
 
IBPBII/1/415-840/11/BD Czy pracownik korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca wykonywania pracy do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkujący i garażujący ten samochód w miejscach bezpiecznych wskazanych przez Spółkę w regulaminie (w szczególności w prywatnych garażach pracowników, prywatnych posesjach, na parkingach strzeżonych, jak również w innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka) uzyskuje przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Tym samym czy Spółka jako płatnik tego podatku jest zobowiązana do jego pobrania?
 
IBPBII/1/415-957/11/AA Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie naliczając podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż z powodu braku listy uczestników nie było możliwe zindywidualizowanie wysokości świadczenia na poszczególne osoby korzystające z basenu?
 
IBPBII/1/415-958/11/BJ 1. Czy kwota dofinansowania do wycieczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi przychód dla pracownika i podlega w tym przypadku opodatkowaniu?
2. Czy kwota dofinansowania do wycieczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla dzieci pracownika stanowi przychód pracownika i podlega w tym przypadku opodatkowaniu?
3. Czy w przypadku otrzymania faktur z wyszczególnionymi wydatkami na poszczególne elementy wycieczki (np. przejazd, pobyt w pensjonacie) należy okreslić koszt przypadający na jednego uczestnika wycieczki przez podzielenie wysokości faktury przez ilość uczestników?
 
IBPBII/1/415-956/11/BD Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników imprez sfinansowanych w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy paczki świąteczne dla dzieci, które są w części finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią przychód pracownika i podlegają w tym przypadku opodatkowaniu, mimo, że nie można oszacować jaka kwota została wydatkowana na jedną paczkę, gdyż paczki były o różnej, ale zbliżonej wartości? Czy paczki świąteczne dla dzieci, które są w całości finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią przychód pracownika i podlegają w tym przypadku opodatkowania?
 
IBPBII/2/415-29/12/JG Obowiązki płatnika w związku z automatycznym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPBI/1/415-282/12/KB Podział przychodów i kosztów między wspólników spółki jawnej w przypadku wykluczenia jednego ze wspólników ze spółki z datą wsteczną
 
IBPBII/2/415-50/12/HS Zamiana mieszkania w możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej w sytuacji gdy tylko jeden z małżonków był w nim zameldowany.
 
IBPBII/2/415-147/12/AK Sposób ustalenia przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu z tytułu sprzedaży akcji spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki jawnej
 
IBPBI/1/415-1321/11/WRz Czy przychód z najmu prywatnego lokali może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IBPBI/2/423-1418/11/JD Czy opisane powyżej otrzymane dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy koszty uzyskania przychodów służące działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych - np. komunikacja publiczna oraz pozostałe usługi transportowe czy też działalność stołówkowa, sfinansowane z otrzymanych dopłat, o których mowa w pytaniu 1 należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w sensie podatkowym?
 
IBPBII/1/415-69/12/BD Czy szacowaną cenę nabywanej nieruchomości tj. 54.900 zł Wnioskodawczyni może potraktować jako wydatek na własne cele mieszkaniowe?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to jak należy obliczyć wysokość podlegających zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów ze zbycia nieruchomości?
Czy do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zmiany nieruchomości przez podatnika można zaliczyć wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe?
 
IPPB1/415-135/12-2/EC 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności składających się z naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności na skutek konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Czy wniesienie przez Nowego Wspólnika do Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki (ewentualnie również z tytułu niespłaconego kapitału pożyczki) zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę u Nowego Wspólnika, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności na skutek konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPPB1/415-134/12-3/EC 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności składających się z naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Czy wniesienie przez Spółkę do Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności składających się z naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności w drodze konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?3. Czy wniesienie przez Nowego Wspólnika do Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę u Nowego Wspólnika (ewentualnie również z tytułu niespłaconego kapitału), na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności w drodze konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/1/415-967/11/MK Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek wystawienia przejętym pracownikom imienne informacje PIT-11 za cały rok 2011 czy tylko za okres od przejęcia pracowników do końca 2011 roku, a za pozostały okres obowiązek ten ciąży na dotychczasowym pracodawcy?
 
IPPB1/415-135/12-3/EC 1) Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności składających się z naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności na skutek konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2) Czy wniesienie przez Nowego Wspólnika do Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki (ewentualnie również z tytułu niespłaconego kapitału pożyczki) zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę u Nowego Wspólnika, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności na skutek konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/1/415-973/11/AA Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPPB1/415-508/12-2/EC Czy w związku ze zbyciem w dniu 14.10.2011 r. jednej z otrzymanych w drodze spadku po J.D. działek, Wnioskodawczyni podlega z tego tytułu obowiązkowi podatkowemu i obowiązkowi złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym PIT 39?
 
IBPBII/1/415-975/11/BJ Czy przyznane świadczenie stanowi zapomogę otrzymaną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (śmierci) i podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-982/11/MCZ Czy bank słusznie pobiera podatek od renty?
 
IPPB1/415-134/12-2/EC 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności składających się z naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Czy wniesienie przez Spółkę do Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności składających się z naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności w drodze konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?3. Czy wniesienie przez Nowego Wspólnika do Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę u Nowego Wspólnika (ewentualnie również z tytułu niespłaconego kapitału), na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności w drodze konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPPB1/415-293/11-4/EC 1. Czy obniżenie wartości wkładu przez wspólnika spółki jawnej bez likwidacji tej spółki ani wystąpienia wspólnika ze spółki wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca - według jakich zasad należy opodatkować wycofanie części wkładu przez wspólnika ze spółki jawnej? 3. Czy sprzedaż samochodu osobowego, stanowiącego uprzednio wkład do spółki jawnej i wykorzystywanego przez spółkę jawną na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, dokonywana po wycofaniu tego wkładu ze spółki bez jednoczesnego wystąpienia z niej wspólnika, wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 4. Jeżeli odpowiedź na pytanie trzecie jest twierdząca - według jakich zasad należy opodatkować sprzedaż samochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jak w takim przypadku ustalić wartość przychodu dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym i jak ustalić wartość kosztu uzyskania tego przychodu, (jaka kwota stanowi przychód, a jaka stanowi koszt uzyskania tego przychodu)? 5. Czy sprzedaż samochodu będzie objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (VAT), czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Wskaźniki gospodarcze