Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB2/415-332/12-2/TS Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisie art. 24 ust. l lit. a) i ust. 4 polsko - cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją)?
 
IPTPB2/415-296/12-2/MP Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w drodze darowizny na cele uzasadniające wywłaszczenie, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-290/12-4/TS Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku ?
 
IPTPB1/415-254/12-4/ASZ Czy Spółka jako płatnik, jest zobowiązana pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z udziałem pracownika w imprezie integracyjnej?
 
IPTPB2/415-264/12-4/AKr Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki 1, jak również zespoły składników majątkowych przyporządkowane do działalności budowlano - warsztatowej oraz działalności handlowej, które pozostaną w Spółce. stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym podział ten nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-265/12-4/JR Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki 1, jak również zespoły składników majątkowych przyporządkowane do działalności budowlano - warsztatowej oraz działalności handlowej, które pozostaną w R... stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym podział ten nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-279/12-4/AKr Czy w przypadku planowanego wynajmu mieszkania w najbliższej przyszłości, które będzie działaniem doraźnym, podyktowanym skomplikowaną, trudną sytuacją finansową, gdy mieszkanie to nadal (docelowo) stanowi prywatne mieszkanie Wnioskodawcy z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
 
IPTPB2/415-299/12-4/AK Czy przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga podatkowa z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie zawartej umowy (ugody), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej?
 
IPTPB2/415-319/12-4/AK Czy należy się ulga z tytułu wychowania dziecka pełnoletniego, uczącego się, które otrzymało niezamierzony jednorazowy dochód z pracy po zmarłym ojcu przekraczający sumę 3.091 zł
 
IPTPB2/415-340/12-2/KR Czy w związku z likwidacją SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku
 
IPTPB2/415-344/12-2/KR Czy w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę wkładów niepieniężnych do SKA powstanie po stronie Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu dochód?
 
IPTPB2/415-216/12-7/KR Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 
IPTPB2/415-216/12-8/KR Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 
IPTPB1/415-260/12-4/DS 1)Czy Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku oraz jego wpłacenia organowi podatkowemu, z tytułu otrzymanych przez pracowników dopłat (dofinansowania) do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (PKD 55.2), w formie wczasów, kolonii, zimowisk, w tym również połączonego wypoczynku leczniczo-sanatoryjnego oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem dzieci i młodzieży do lat 18, na podstawie faktury wystawionej przez biuro podróży, szkołę, klub za obóz, kolonię, zieloną szkołę, wczasy, która jest dokumentem wystarczającym i będącym podstawą zastosowania przez płatnika zwolnienia dofinansowania z ZFŚS przy obliczaniu i pobraniu podatku z tytułu dopłat do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2)Czy Wnioskodawca jako płatnik, w przypadku wypłaty dofinansowania do wypoczynku dla dzieci do lat 18, może zastosować zwolnienie od podatku zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku od osób fizycznych, odnośnie dziecka, które w momencie przekazania dofinansowania nie miało ukończonych 18 lat, a w czasie pobytu na wypoczynku (które było dofinansowane) ukończyło 18 lat?
 
IPTPB1/415-260/12-5/DS 1) Czy Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku oraz jego wpłacenia organowi podatkowemu, z tytułu otrzymanych przez pracowników dopłat (dofinansowania) do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (PKD 55.2), w formie wczasów, kolonii, zimowisk, w tym również połączonego wypoczynku leczniczo-sanatoryjnego oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem dzieci i młodzieży do lat 18, na podstawie faktury wystawionej przez biuro podróży, szkołę, klub za obóz, kolonię, zieloną szkołę, wczasy, która jest dokumentem wystarczającym i będącym podstawą zastosowania przez płatnika zwolnienia dofinansowania z ZFŚS przy obliczaniu i pobraniu podatku z tytułu dopłat do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy Wnioskodawca jako płatnik, w przypadku wypłaty dofinansowania do wypoczynku dla dzieci do lat 18, może zastosować zwolnienie od podatku zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku od osób fizycznych, odnośnie dziecka, które w momencie przekazania dofinansowania nie miało ukończonych 18 lat, a w czasie pobytu na wypoczynku (które było dofinansowane) ukończyło 18 lat?
 
IPTPB2/415-284/12-4/JR Czy w kontekście ww. stanu faktycznego, stan prawny do rozliczenia z Urzędem Skarbowym będzie na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy w związku z tym przepisem upłynął już okres 5 lat od momentu, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie Jej lokalu (ekspektatywy) do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, czy też na podstawie umowy o przeniesieniu lokalu ze stycznia 2010 r., będą obowiązywały Wnioskodawczynię przepisy do art. 10 lub art. 30e, z którego będzie wynikał obowiązek opodatkowania 19% podatkiem przy zastosowaniu kosztów nabycia poniesionych w okresie od 2001 r. do 2004 r. i czy w związku z tym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi w mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-394/12-2/KSM Czy przychód ze sprzedaży całej nieruchomości objętej aktem notarialnym podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?
 
IPTPB2/415-276/12-6/MP Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży w dniu 13 grudnia 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeżeli kwota tego przychodu została w całości przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 29 kwietnia 2010 r., który to kredyt zgodnie z umową zaciągnięty był na dowolny cel, ale faktycznie w całości przeznaczony został na zakup udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi P.
 
IPPB4/415-295/12-4/SP Wypłata kwoty z ugody na rzecz rezydenta holenderskiego.
 
IPPB4/415-286/12-4/SP Obowiązek podatkowy.
 
IPPB4/415-304/12-3/SP Skutki podatkowe zwrotu pracownikowi przez Wnioskodawcę opłaty za egzamin.
 
IBPB/II/1/415-1011/11/MK Skutki podatkowe wypłaty ryczałtu pieniężnego.
 
IBPB/II/1/415-1012/11/MK Skutki podatkowe wypłaty ryczałtu pieniężnego z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych.
 
IBPBI/1/415-155/12/KB skutki podatkowe likwidacji spółki cywilnej
 
IBPB/II/1/415-1018/11/MZ Czy udział pracowników w imprezie integracyjnej, zorganizowanej przez pracodawcę prowadzi do powstania u pracownika przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy pracodawca powinien zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę, w związku z tym, że wzięli oni udział w tej imprezie i jak powinien wyliczyć kwotę tego przychodu?
 
IBPBI/1/415-174/12/KB możliwość, moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę podatku akcyzowego oraz odsetek od zaległości podatkowej.
 
IBPBI/1/415-175/12/KB możliwość, moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę podatku akcyzowego oraz odsetek od zaległości podatkowej.
 
IBPBI/1/415-177/12/AB Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje darowizna przedsiębiorstwa dla darczyńcy?
 
IBPBI/1/415-179/12/KB skutki podatkowe likwidacji spółki cywilnej
 
IBPBI/1/415-142/12/AP Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego wynajmowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBII/2/415-42/12/MMa Czy wnioskodawczyni może zostać zwolniona z podatku dochodowego od sprzedaży opisanego mieszkania?
Jeżeli wnioskodawczyni nie przysługuje zwolnienie to czy koszt kredytu wraz z odsetkami pomniejszą dochód od sprzedaży mieszkania?
 
IBPBII/2/415-260/12/MMa Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, na spółce przekształcanej będzie spoczywał obowiązek płatnika
 
IBPBII/2/415-283/12/MMa Kiedy dla współwłaścicieli kamienicy powstaje przychód z tytułu najmu, jeżeli zarząd kamienicą sprawuje ustanowiony prawomocnym postanowieniem Sądu przymusowy Zarządca Sądowy, który pobiera czynsz z najmu i wpłaca go na wyodrębniony rachunek bankowy i co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-231/12/ESZ Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu Jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?
 
IBPBII/2/415-284/12/MMa Kiedy dla współwłaścicieli kamienicy powstaje przychód z tytułu najmu, jeżeli zarząd kamienicą sprawuje ustanowiony prawomocnym postanowieniem Sądu przymusowy Zarządca Sądowy, który pobiera czynsz z najmu i wpłaca go na wyodrębniony rachunek bankowy i co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-285/12/MMa Kiedy dla współwłaścicieli kamienicy powstaje przychód z tytułu najmu, jeżeli zarząd kamienicą sprawuje ustanowiony prawomocnym postanowieniem Sądu przymusowy Zarządca Sądowy, który pobiera czynsz z najmu i wpłaca go na wyodrębniony rachunek bankowy i co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-288/12/MMa Czy nabywca nieruchomości zakupionej ze środków finansowych uzyskanych przez bank w formie kredytu mieszkaniowego na cele mieszkaniowe zalicza odsetki od kredytu jako koszt przy sprzedaży mieszkania, a podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości będzie pomniejszony o koszt odsetek z tytułu kredytu mieszkaniowego?
 
IBPBII/2/415-398/12/ŁCz zbycie działki wyodrębnionej z nieruchomości nabytej w spadku oraz w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności
 
IPPB2/415-249/12-5/MG 1. powstające po podjęciu uchwały walnego zgromadzenia Spółki lub istniejącej spółki akcyjnej, wskazującej Dyrektora jako osobę uprawnioną, prawo Dyrektora do nabycia w przyszłości Akcji w zdarzeniu przyszłym nr 1 oraz akcji Istniejącej spółki akcyjnej w zdarzeniu przyszłym nr 2, nie będzie stanowiło przychodu w momencie podjęcia uchwały a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - „updof”), jak również nie będzie stanowiło przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C;2. dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową Akcji Spółki w zdarzeniu przyszłym nr 1 lub akcji Istniejącej spółki akcyjnej w zdarzeniu przyszłym nr 2 a ceną zapłaconą przez Dyrektora, nie będzie stanowiła przychodu w dniu ich nabycia a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 updof, jak również nie będzie stanowiła przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C; oraz3. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 updof od przychodu w postaci wynagrodzenia lub wynagrodzenia dodatkowego uzyskanego przez Dyrektora na podstawie Umowy, jak również wskazane wynagrodzenie lub wynagrodzenie dodatkowe nie będzie stanowiło przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C.
 
IBPBII/2/415-404/12/MMa Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku przymusowego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca jest obowiązany dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez wnioskodawcę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IPPB2/415-250/12-5/MG 1. powstające po podjęciu uchwały walnego zgromadzenia Spółki lub Istniejącej spółki akcyjnej, wskazującej Dyrektora jako osobę uprawnioną, prawo Dyrektora do nabycia w przyszłości Akcji w zdarzeniu przyszłym nr 1 oraz akcji Istniejącej spółki akcyjne w zdarzeniu przyszłym nr 2, nie będzie stanowiło przychodu w momencie podjęcia uchwały, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - „updof”), jak również nie będzie stanowiło przychodu z innych źródeł, a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C;2. dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową Akcji Spółki w zdarzeniu przyszłym nr 1 lub akcji Istniejącej spółki akcyjnej w zdarzeniu przyszłym nr 2 a ceną zapłaconą przez Dyrektora, nie będzie stanowiła przychodu w dniu ich nabycia, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 updof, jak również nie będzie stanowiła przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C; oraz3. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 updof od przychodu w postaci wynagrodzenia lub wynagrodzenia dodatkowego uzyskanego przez Dyrektora na podstawie Umowy, jak również wskazane wynagrodzenie lub wynagrodzenie dodatkowe nie będzie stanowiło przychodu z innych źródeł, a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C.
 
IBPBII/2/415-405/12/MMa Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku automatycznego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca jest obowiązany dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez wnioskodawcę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny na podstawie art. 24 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/1/415-303/12/BK skutki podatkowe wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z zakończeniem działalności gospodarczej tej spółki, bez przeprowadzenia procesu likwidacji
 
IPPB1/415-221/09/12-5/S/EC Czy dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo — akcyjnej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-369/12-3/MG 1. Czy w świetle zapisów art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane pracownikowi kwoty, jako zwrot wydatków za przejazdy taksówkami w podróży służbowej stanowi przychód ze stosunku pracy zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zachodzi obowiązek pobierania z tego tytułu należnych zaliczek na podatek dochodowy?2. Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka postąpi prawidłowo zaliczając wszystkie wydatki na podstawie paragonów za przejazdy taksówkami w podróży służbowej pracownika Spółki, w koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB2/415-290/12-2/MG Czy wypłata na rzecz Klienta będącego rezydentem podatkowym Szwajcarii z tytułu wykupu całkowitego polisy powinna podlegać 19% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który powinien zostać pobrany przez Spółkę jako płatnika tego podatku?
 
IBPBI/1/415-233/12/ESZ Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu Jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?
 
IBPBI/1/415-234/12/ESZ Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu Jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?
 
IPPB2/415-414/12-2/MG Czy Wnioskodawca powinien w ogóle zapłacić podatek od sprzedanych akcji, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
IBPBI/1/415-235/12/ESZ Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu Jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?
 
IPPB2/415-253/12-2/MG 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę w procesie opisanym w stanie faktycznym (gdzie część udziałów Wnioskodawcy utraci swój byt prawny bez ich zbycia za zgodą wspólnika na rzecz spółki) jest dochodem z tytułu umorzenia udziałów, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku uzyskania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w kapitałowej spółce prawa cypryjskiego, z siedzibą na Cyprze, która stanowi odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, nabytych w drodze darowizny, przychód uzyskany z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów, z dnia uzyskania darowizny?
 
IBPBI/1/415-236/12/ESZ Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu Jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?
 
IBPBI/1/415-272/12/KB Podział przychodów i kosztów między wspólników spółki jawnej w przypadku wykluczenia jednego ze wspólników ze spółki z datą wsteczną.
 
IPPB2/415-297/12-2/MG 1. Czy Spółka jest uprawniona do naliczenia i potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof za okres 5 lat wstecz, licząc od kwot zaliczek, których termin płatności przypadał na 20 stycznia 2007 r.?2. Czy potrącenie należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof za okres wstecz może nastąpić z zaliczek na pdof wpłacanych aktualnie do urzędu skarbowego bez konieczności dokonywania korekt deklaracji PIT-4R za lata ubiegłe?3. Czy Spółka uprawniona jest do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na pdof od kwoty zaliczek wpłaconych w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Spółka wpłaciła dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami?4. Czy w przypadku wpłaty zaliczek na pdof w ustawowym terminie w wyższej wysokości niż należna wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczek powinno być naliczane od kwoty zaliczek należnych za dany miesiąc?
 
IBPBI/1/415-273/12/KB Podział przychodów i kosztów między wspólników spółki jawnej w przypadku wykluczenia jednego ze wspólników ze spółki z datą wsteczną.
 
IBPBI/1/415-274/12/KB Obowiązek korygowania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 rok w związku ze zmianą wysokości udziału Wnioskodawczyni w zysku spółki.
 
IPPB4/415-312/12-2/SP Obowiązek podatkowy.

Wskaźniki gospodarcze