Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-214/12/ZK Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Niego w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku?
 
IBPBI/1/415-215/12/ZK Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Niego w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku?
 
IBPBI/1/415-204/12/AP Dot. możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.
 
IBPBI/1/415-206/12/AP Dot. możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.
 
IBPBI/1/415-207/12/AP możliwość uznania za przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej należności otrzymanych od małżonki z tytułu najmu części budynku, o który mowa we wniosku
 
IBPBI/1/415-297/12/AP Dot. skutków podatkowych wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji tej spółki
 
IBPBI/1/415-298/12/AP Dot. skutków podatkowych nabycia przez wspólnika spółki osobowej innych niż środki pieniężne składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki osobowej.
 
IBPBI/1/415-216/12/ZK Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Niego w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku?
 
IBPBI/1/415-299/12/AP Dot. skutków podatkowych wypłacenia wspólnikowi spółki osobowej środków pieniężnych w związku z zakończeniem działalności gospodarczej tej spółki, bez przeprowadzenia procesu likwidacji.
 
IBPBI/1/415-300/12/AP Dot. skutków podatkowych nabycia przez wspólnika spółki osobowej innych niż środki pieniężne składników majątku tej spółki w związku z zakończeniem działalności tej spółki bez przeprowadzenia procesu likwidacji
 
IBPBI/1/415-224/12/RM Dot. zakresie sposobu i momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku odprowadzania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-225/12/KB Zaliczenie do kosztów wydatków na podróże męża.
 
IBPBI/1/415-226/12/KB Zaliczenie do kosztów wydatków na nieruchomość.
 
IBPBI/1/415-230/12/ZK Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-241/12/KB Kurs faktycznie zastosowany w przypadku otrzymywania należności i zapłaty zobowiązań za pośrednictwem rachunku walutowego.
 
IBPBI/1/415-242/12/ZK Czy dla celów podatkowych jako wartość początkowa środka trwałego – Nieruchomości, spółka osobowa winna przyjąć wartość początkową w wysokości wartości rynkowej z dnia dokonania aportu?
 
IBPBI/1/415-243/12/ZK Czy przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych wybudowanych na przedmiotowej Nieruchomości przez spółkę osobową, kosztem podatkowym będzie odpowiednia część wartości początkowej nieamortyzowanego środka trwałego – Nieruchomości, ustalona zgodnie z pkt l) (część odpowiadająca udziałowi w Nieruchomości, która jest przyporządkowana do sprzedawanego lokalu)?
 
IBPBI/1/415-244/12/KB Kurs faktycznie zastosowany w przypadku otrzymywania należności i zapłaty zobowiązań za pośrednictwem rachunku walutowego.
 
IBPBI/1/415-262/12/ZK Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie dla Niego w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu? Czy opisane wyżej przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-268/12/BK Moment dokonania korekty przychodu, uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z uznaniem reklamacji dot. towarów handlowych.
 
IBPBI/1/415-270/12/ZK Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-282/12/HD Czy kwota wypłaconego Wnioskodawcy odszkodowania za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu wysokiego ciśnienia na działkach stanowiących gospodarstwo rolne Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-263/12/AD Czy spłata pieniężna na rzecz małżonki stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB2/415-309/12/MU Możliwość odliczenia od podatku dochodowego zapłaconych, zaległych składek zdrowotnych po śmierci ojca.
 
ITPB1/415-304/12/AK Czy w zaistniałej sytuacji rozpoczęcie działalności jako wspólnik spółki cywilnej będzie traktowane jako kontynuacja prowadzonej działalności? Czy w tym przypadku można opłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy kwartalne?
 
ITPB1/415-327/12/TK 1. Czy sprzedaż ryb za pośrednictwem Internetu może być opodatkowana w formie karty podatkowej?
2. Jak (kiedy) należy ewidencjonować sprzedaż w przypadku gdy kupujący dokonuje wpłaty (przedpłaty) na konto?
3. Jak (kiedy) należy ewidencjonować sprzedaż w przypadku, gdy kupujący dokona zapłaty za towar przy odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem)?
4. Czy w przypadku otrzymania od kupującego przykładowej kwoty 150 zł można, w formie opodatkowania jaką jest karta podatkowa, zaewidencjonować kwotę pomniejszoną o koszty przesyłki kurierskiej np. 130 zł, czy też należy zaewidencjonować kwotę 150 zł, bez pomniejszania o koszty przesyłki?
 
ITPB1/415-379/12/AK Jak Wnioskodawca powinien rozliczyć opłatę wstępną (czynsz inicjalny)? Czy może ten wydatek (32.000 zł) zaliczyć jednorazowo w całości do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury VAT, tj. 21 marca 20012 r.?
 
ITPB1/415-376/12/TK Czy Wnioskodawca będąc akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej będzie uczestniczył w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki, przewidzianego w statucie spółki komandytowo-akcyjnej?
 
ITPB1/415-254/12/DP Czy właściwym było zaprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i rozliczanie uzyskiwanych dochodów wg skali podatkowej od następnego dnia od uzyskania przychodu, który wykluczał Wnioskodawcę z opodatkowania ryczałtem ewidencyjnym, czy też wyłączenie powinno się zastosować z końcem miesiąca, w którym uzyskano przychody wykluczające z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
ITPB1/415-285/12/PSZ Czy może Pani wprowadzić do ewidencji środków trwałych opisane wyżej środki trwałe, jako wartość początkową przyjąć wycenę biegłego (100% wartości) i dokonać jednorazowej amortyzacji od maszyn zaliczonych do grupy 3-8?
 
ITPB1/415-406/12/AD Czy prawidłowe jest stanowisko podatniczki, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, które może zaistnieć najwcześniej w 2013 r. po wyeliminowaniu obwodnicy, sprzedając działki w całości dotychczasowemu zainteresowanemu lub innym osobom po podziale na działki budowlane, ich sprzedaż nie będzie następowała w wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż działek bądź w całości, bądź odrębnym nabywcom nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu, a może być zakwalifikowana jedynie do źródła przychodów wymienionych w art. 10 ustawy?
 
ITPB1/415-362/12/AD Czy sprzedaż udział w lokalu użytkowym użyczonym dla osobowej spółki handlowej, spowoduje powstanie przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w ww. lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-25/12/MR Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie z wymienionych w art. 551 Kodeksu cywilnego składników przedsiębiorstwa, które to wniesienie powiązane będzie z przejęciem przez spółkę komandytowo-akcyjną zobowiązań wnoszonego przedsiębiorstwa, ustalonych na dzień wniesienia, stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-892/11/ENB Czy w związku z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne pracownika Wnioskodawca ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od opłaconej za pracownika składki?
 
ITPB1/415-370/12/MR Czy w przypadku otrzymania dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) ze Spółki, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) podlegającego zapłacie na terytorium Polski, może pomniejszyć podatek obliczony zgodnie z polskimi przepisami o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. podatek wynoszący 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek?
 
ITPB1/415-1039a/11/MR Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 
ITPB1/415-1038a/11/MR Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 
ITPB1/415-392/12/AK Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskującego, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy z dnia 18 sierpnia 1994 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-302/12/DP Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku po zmarłym mężu?
 
ITPB2/415-844/11/MM 1. czy zwrot kosztów za przejazd pacjentów biorących udział w badaniach jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. czy w związku z wypłatą ww. kwot na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
 
ITPB2/415-231/12/MM 1. Czy różnica między kwotą dofinansowania do wypoczynku, a kwotą zapłaconą przez Spółkę w biurze podróży, która podlega zwrotowi stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, będące podstawą do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Jeżeli pracodawca opłaci wypoczynek wyłącznie lub częściowo za osoby małoletnie (np. kolonie lub wczasy dla rodziny 4 osobowej: 2 osoby dorosłe, 2 małoletnie), spełniające wszystkie warunku do zwolnienia otrzymanego dofinansowania z podatku dochodowego od osób fizycznych, to czy różnica, o której mowa w pytaniu 1 przypadająca na osoby małoletnie stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, będące podstawą do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
3. Jeżeli kwota, o której mowa wyżej stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, będące podstawą do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, to w którym momencie powstaje przychód; czy w momencie dokonania wpłaty przez Spółkę, czy w momencie skorzystania przez pracownika z wypoczynku?
4. Jeżeli kwota, o której mowa wyżej stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, będące podstawą do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, to od jakiej podstawy należy naliczyć podatek, przy założeniu, że pracownik zwraca pracodawcy tę kwotę w trzech nieoprocentowanych ratach?
 
IBPBII/2/415-1296/11/NG Czy przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – weksli – stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych?
 
IPTPB2/415-355/12-2/KR Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 
IBPBII/2/415-1121/11/CJS Czy kapitał zakładowy powstały w wyniku połączenia odwrotnego będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1122/11/CJS Czy kapitał zakładowy powstały w wyniku połączenia odwrotnego będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1213/11/CJS Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego otrzymanego na wyłączną własność na skutek podziału majątku dorobkowego?
 
IBPBII/2/415-1075/11/CJS Opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaconej dywidendy przez cypryjską spółkę kapitałową
 
IBPBII/2/415-1076/11/CJS Opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaconej dywidendy przez cypryjską spółkę kapitałową
 
IBPBII/2/415-1086/11/CJS Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-1100/11/CJS Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę komandytowo-akcyjną.
 
IBPBII/2/415-1110/11/CJS Czy kapitał zakładowy powstały w wyniku połączenia odwrotnego będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1117/11/CJS Czy kapitał zakładowy powstały w wyniku połączenia odwrotnego będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IPPB2/415-362/12-4/AK 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce (po przekształceniu) do Spółki Holdingowej prowadzące do przejęcia przez Spółkę Holdingową bezwzględnej kontroli nad Spółką będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w momencie wniesienia udziałów w Spółce do Spółki Holdingowej?2. Czy odpłatne zbycie przez Spółkę Holdingową udziałów w Spółce (po przekształceniu) będzie podlegało opodatkowaniu u Wnioskodawcy?
 
IPPB4/415-604/11-4/JS 1. Czy zbycie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód z tytułu zbycia nieruchomości w ramach umowy dożywocia?3. Czy uzyskiwana przez Wnioskodawcę renta hipoteczna podlega opodatkowaniu?4. Czy przychód będzie stanowiła dla Wnioskodawcy kwota całej renty hipotecznej wynikającej z umowy dożywocia, czy też kwota tej renty pomniejszona o czynsz do wspólnoty mieszkaniowej zapłacony przez nabywcę (a więc jedynie kwota fizycznie wypłacana bezpośrednio na konto Wnioskodawcy)?
 
IPPB2/415-456/12-2/AK 1. Czy zwrot przedstawicielom handlowym wydatków poniesionych przez nich w związku z wykonywaniem pracy na noclegi w hotelach Spółka powinna traktować jako przychód ze stosunku pracy oraz pobierać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast za zwrot pozostałych wydatków w postaci kosztów za przejazd (paliwo, opłaty przejazdowe i parkingowe) samochodami służbowymi po stronie Spółki nie powstanie obowiązek ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku zaliczenia do przychodów pracownika wydatków na hotele pracownik może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt. 19 z uwzględnieniem ust. 14 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy koszty pobytu w miejscowości siedziby pracodawcy (innej niż miejsce zamieszkania i pracy przedstawicieli i innych pracowników) pokryte przez pracodawcę stanowić będzie dochód podatkowy pracownika?
 
IPPB1/415-453/12-2/KS 1. Czy prawidłowe jest obciążenie kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok?2. Czy wartość nabycia samochodu (koszt, po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej) winien być ustalony w cenie nabycia tj. jako suma pięćdziesięciu procent ceny zakupu wykazanej na fakturze sprzedaży VAT wystawionej w 2008 r. na rzecz dwóch współwłaścicieli (w tym Wnioskodawcy) oraz ceny odpłatnego zniesienia współwłasności?
 
IPPB1/415-469/12-3/KS Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-445/12-3/KS 1. Czy aport udziałów w cypryjskiej Spółce kapitałowej do słowackiej Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkował powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?2. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z udziału w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?3. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu wypłaty przez nią zysku, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-448/12-2/KS Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie objęcia udziału w Nieruchomości przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca pozostaje komandytariuszem, kwotę wolną od podatku, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 50a wspomnianej ustawy, stanowić będzie kwota po jakiej spółka komandytowa objęła udziały likwidowanej Spółki?

Wskaźniki gospodarcze