Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB1/415-200/12-6/AG Czy w związku z wniesieniem do Spółki Akcyjnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (tj. części działalności Spółki Jawnej) po Jego stronie powstanie podatek do zapłaty?
 
ITPB2/415-276/12/RS Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, w opisanej sytuacji, wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-305A/12/HD Czy otrzymane odszkodowanie w łącznej kwocie 95.000 zł jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-390a/12/TK Czy wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z krajowego rejestru sądowego i tym samym pozostawienie w spółce osobowej uprzednio wniesionego majątku przedsiębiorstwa, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym u pozostałych wspólników spółki osobowej?
 
ITPB1/415-318/12/WM Czy w przedstawionej sytuacji przyjęto prawidłowy sposób ujmowania w księgach rachunkowych poniesionych wydatków wyrażonych w walucie obcej ze względu na ich datę ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości kursów walut używanych do rozliczenia kwot przekazywanych kierowcom jako zaliczek na pokrycie kosztów podróży?
 
ITPB2/415-90/12/MK Czy osiągnięty przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1203/11/MR Jakie są konsekwencje podatkowe otrzymania od spółki tytułem częściowego zwrotu (obniżenia) wkładów do niej wniesionych, a w szczególności:
a) jaka wartość środków otrzymanych od Spółki z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
b) kiedy dochodzi do powstania przychodu z tego tytułu?
 
ITPB1/415-380/12/PSZ Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie za szkody w gruncie rolnym w wyniku prowadzenia na nim prac budowlanych przy budowie gazociągu?
 
ITPB1/415-373/12/TK Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-270/12/IG Czy w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2011 rok można rozliczyć fakturę za protezę do wysokości zapłaconego podatku, a różnicę kwoty przenieść do rozliczenia na następne lata? Czy też należy rozliczyć tylko do wysokości zapłaconego podatku, a reszta „przepadnie" ponieważ Wnioskodawczyni nie zarabia rocznie wystarczająco dużo aby jednorazowo w roku podatkowym rozliczyć całą kwotę poniesionego wydatku?
 
ITPB1/415-391/12/HD 1. Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup gruntu, zapłacone po wprowadzeniu gruntu do ewidencji środków trwałych firmy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości?
2. Czy istnieje możliwość ujęcia odsetek od kredytu na zakup gruntu – jako koszty uzyskania przychodów – przed zakończeniem inwestycji (budowa przedszkola)?
 
ITPB1/415-381/12/PSZ Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie za szkody w gruncie rolnym w wyniku prowadzenia na nim prac budowlanych przy budowie gazociągu?
 
ITPB1/415-389/12/IG Czy przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje po stronie wspólnika spółki przekształconej powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-8/12/MK Czy zwrot poniesionych wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-24/12/MK Czy w opisanej sytuacji powinna Pani zapłacić podatek?
 
ITPB1/415-415/12/PSZ Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydatki poniesione przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na opłatę niestacjonarnych studiów doktoranckich, opłatę za wpis do działalności gospodarczej czy też koszt wyrobienia pieczątki firmowej będą stanowiły koszty podatkowe tej działalności i powinny zostać wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-445/12/IG Czy ustanowiona służebność przesyłu na części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz firmy E. jest odmianą służebności gruntowej, a uzyskany przychód może być zwolniony z opodatkowania?
 
IPTPB2/415-362/12-2/KR Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 
IPPB4/415-413/12-2/SP Obowiązek podatkowy.
 
IPPB2/415-251/12-2/MG 1. powstające po podjęciu uchwały walnego zgromadzenia Spółki lub Istniejącej spółki akcyjnej, wskazującej Dyrektora jako osobę uprawnioną, prawo Dyrektora do nabycia w przyszłości Akcji w zdarzeniu przyszłym nr 1 oraz akcji Istniejącej spółki akcyjnej w zdarzeniu przyszłym nr 2, nie będzie stanowiło przychodu w momencie podjęcia uchwały a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - „updof”), jak również nie będzie stanowiło przychodu z innych źródeł a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C;2. dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową Akcji Spółki w zdarzeniu przyszłym nr 1 lub akcji Istniejącej spółki akcyjnej w zdarzeniu przyszłym nr 2 a ceną zapłaconą przez Dyrektora, nie będzie stanowiła przychodu w dniu ich nabycia, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 updof, jak również nie będzie stanowiła przychodu z innych źródeł, a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C; oraz3. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 updof od przychodu w postaci wynagrodzenia lub wynagrodzenia dodatkowego uzyskanego przez Dyrektora na podstawie Umowy, jak również wskazane wynagrodzenie lub wynagrodzenie dodatkowe nie będzie stanowiło przychodu z innych źródeł, a w związku z tym Wnioskodawca w szczególności nie będzie zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C.
 
IPPB2/415-266/12-4/MG Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca będzie podmiotem wypłacającym w rozumieniu art. 42c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązanym na podstawie art. 42c ust. 1 ustawy o pdof do sporządzenia oraz przesłania do beneficjentów przychodów oraz urzędu skarbowego imiennych informacji IFT-3/IFT-3R?
 
IPPB2/415-338/12-4/MG 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość Składki zapłaconej przez Ubezpieczającego jest, na gruncie UPDOF, neutralna dla Uposażonego (nie stanowi przychodu Uposażonego ani w momencie zapłaty Składki, ani później)?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualny wzrost wartości Funduszu podczas trwania Umowy Ubezpieczenia (o ile nie dochodzi do Zdarzenia Ubezpieczeniowego), jest neutralny dla Uposażonego (nie stanowi przychodu podatkowego) na gruncie UPDOF?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualnie otrzymane przez Uposażonego Świadczenie Stałe jest zwolnione z opodatkowania PDOF na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 UPDOF?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualnie otrzymane przez Uposażonego Świadczenie Zmienne będzie opodatkowane według stawki 19% (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 UPDOF, w związku z art. 24 ust. 15 UPDOF), gdzie podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy Świadczeniem Zmiennym a Składką?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualny podatek dochodowy z tytułu Świadczenia Zmiennego będzie musiał zostać rozliczony samodzielnie przez Uposażonego (bez pośrednictwa Ubezpieczyciela jako płatnika)?
 
IPPB2/415-253/12-3/MG 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę w procesie opisanym w stanie faktycznym (gdzie część udziałów Wnioskodawcy utraci swój byt prawny bez ich zbycia za zgodą wspólnika na rzecz spółki) jest dochodem z tytułu umorzenia udziałów, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku uzyskania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w kapitałowej spółce prawa cypryjskiego, z siedzibą na Cyprze, która stanowi odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, nabytych w drodze darowizny, przychód uzyskany z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów, z dnia uzyskania darowizny?
 
IPPB2/415-530/12-2/AK Czy odpłatne zbycie złota po upływie sześciu miesięcy od daty zakupu będzie uznane jako źródło przychodu i uzyskany dochód będzie podlegał podatkowi?. Czy złoto można zaliczyć do innych rzeczy, które po półrocznym okresie używania można sprzedać niezaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu?
 
IPPB2/415-487/12-2/AK Czy uzyskany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z funduszu inwestycyjnego SI.- SF., opartego na formie SA lub SCA, będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu pdof?
 
IPPB2/415-521/12-4/AK 1 Czy posiadający rozdzielność majątkową małżonkowie muszą rozliczać się indywidualnie tzn. odrębne wnioski każdy po 50% limitu?2. W przypadku dwóch odrębnych wniosków czy jest możliwość zastosowania innego niż po 50% podziału limitów oczywiście za zgodą drugiej strony, podpisy obojga małżonków na wniosku?
 
IPPB2/415-458/12-2/AK Czy odsetki przekazane przez Bank na rzecz Powierzających będą stanowiły ich przychód z tytułu innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji Bank zobowiązany będzie sporządzić informację PIT-8C, w której wykaże wypłatę tych przychodów?
 
IPPB1/415-741/12-2/EC Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki środki pieniężne z tytułu likwidacji Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych (dalej „pdof”)?
 
IPPB2/415-515/12-2/AK Czy Fundusze będą płatnikami 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu (z tytułu udziału w funduszach kapitałowych) w postaci przekazanych uczestnikom Funduszy świadczeń dodatkowych w formie przyznania określonej kwoty pieniężnej uczestnikowi Funduszu, która następnie zostanie zainwestowana w nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy (uczestnicy przystępujący do Programu udzielą Funduszom pełnomocnictwa do nabywania jednostek na ich rejestry)?
 
IPPB2/415-525/12-2/AK Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie dochód ustalony jako różnica między wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia Udziałów oraz kosztem uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych Udziałów, ustalonej na dzień otrzymania darowizny tych Udziałów?
 
IBPBI/1/415-360/12/ZK Czy koszty poniesione na zdobycie licencji, która umożliwi uzyskiwanie przychodów z tytułu zarządzania nieruchomościami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-388/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne oraz sposobu opodatkowania tych przychodów (dochodów).
 
IPPB1/415-383/12-2/KS Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz słowackiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-438/12-3/KS 1. Czy aport udziałów w cypryjskiej Spółce kapitałowej do słowackiej Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkował powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?2. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z udziału w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?3. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu wypłaty przez nią zysku, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-391/12/RM Dot. sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w tej spółce.
 
IPPB1/415-389/12-2/KS Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji cypryjskiej spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB1/415-440/12-2/KS Czy koszty tytułem opłaty za kurs w zakresie pracy z wcześniakami, niemowlętami i dziećmi starszymi z zaburzeniami rozwoju, zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz genetycznymi poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów i zostać ujęte w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 
IPPB1/415-497/12-2/KS Czy z tytułu przekształcenia spółki jawnej w komandytową po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy po stronie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w której udziałowcem jest Wnioskodawca) - jako wspólnika spółki jawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności od stanów magazynowych?
 
IPPB1/415-388/12-2/KS Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariuszem) w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie jego powstania, w momencie jego podziału, jak i w momencie faktycznej wypłaty wspólnikom, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-607/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, momentu uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
IBPBI/1/415-608/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, momentu uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
IBPBI/1/415-609/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, momentu uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
IPPB4/415-180/12-2/MP 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien opodatkować nagrody wydawane w konkursach, w których udział biorą tylko pracownicy Wnioskodawcy? 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien opodatkować nagrody wydawane w konkursach, w których uczestniczyć będą zarówno pracownicy jak i Współpracownicy?
 
IBPBI/1/415-610/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, momentu uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
IBPBII/1/415-1030/11/BJ Czy umorzenia wierzytelności rodzą przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy należy w związku z tym wystawiać PIT-8C?
 
IBPBII/2/415-1436/11/JG Transakcja polegająca na wniesieniu przez Spółkę komandytową aportu do Spółki sp. z o.o. pociągnie za sobą powstanie przychodu po stronie wnioskodawcy (aport obejmowałby wszystkie udziały w Spółce sp. z o.o. znajdujące się w majątku Spółki komandytowej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki sp. z o.o.?
 
IBPBII/2/415-1439/11/JG Transakcja polegająca na wniesieniu przez Spółkę komandytową aportu do Spółki sp. z o.o. pociągnie za sobą powstanie przychodu po stronie wnioskodawcy (aport obejmowałby wszystkie udziały w Spółce sp. z o.o. znajdujące się w majątku Spółki komandytowej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki sp. z o.o.?
 
IBPBI/1/415-18/12/AP Sposób ustalenia wartości początkowej oraz stawki amortyzacyjnej środka trwałego (samochodu).
 
IBPBI/1/415-19/12/ZK Czy w związku z zaistniałym ww. stanem faktycznym spółka może odnieść w koszty uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość przedmiotowej inwestycji?
 
IBPBII/2/415-429/12/MMa Czy w momencie automatycznego umorzenia akcji Spółki koszt uzyskania przychodu umarzanych akcji opłaconych aportem w postaci prowadzonego jednoosobowo przedsiębiorstwa zostanie ustalony w wysokości wartości księgowej przedsiębiorstwa z dnia jego wniesienia do Spółki?
 
IPPB1/415-619/12-2/ES Czy w przypadku wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych, będących jednocześnie najemcami lokali oraz stronami w umowach w sprawie partycypacji w kosztach budowy, i zaliczenia zwaloryzowanych partycypacji w całości na poczet cen sprzedaży lokali, spółka winna wykazać poszczególnym osobom fizycznym kwoty waloryzacji jako przychód z innych źródeł w informacji PIT-8C czy też kwoty zwaloryzowanych partycypacji będą przychodami z praw majątkowych (z uwzględnieniem kosztu uzyskania tego przychodu - nominalnej kwoty wpłaconej partycypacji), od których spółka winna potrącić i odprowadzić na rachunek Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych na zasadach ogólnych wystawiając PIT-11?
 
IBPBII/2/415-432/12/ŁCz możliwości przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na remont domu wybudowanego na działce nabytej przez małżonka w drodze darowizny
 
IBPBII/2/415-7/12/ŁCz opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaconych przez cypryjską spółkę dywidend
 
IBPBII/2/415-452/12/MMa Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawczyni, zgodnie z którym w przypadku przymusowego umorzenia udziałów wnioskodawczyni, która nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, przychód wnioskodawczyni z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie udziałowca za umarzane udziały) może zostać na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu odpowiadające wartości umarzanych udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-453/12/MMa Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawczyni, zgodnie z którym w przypadku automatycznego umorzenia udziałów wnioskodawczyni, która nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, przychód wnioskodawczyni z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie udziałowca za umarzane udziały) może zostać na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu odpowiadające wartości umarzanych udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Wskaźniki gospodarcze