Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 sierpnia 2012 r.
 
ILPB2/415-1044/11-2/ES Czy ulgę meldunkową wynikająca z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się do przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego i gruntu jako nierozerwalnej całości?
 
ILPB1/415-1286/11-2/AP Czy Wnioskodawczyni może zlikwidować prowadzoną od sześciu lat działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz rozpocząć tzw. „prywatny” najem tych samych lokali, będąc jednocześnie opodatkowana podatkiem zryczałtowanym 8,5%?
 
ILPB1/415-1224/11-2/AG Czy prawidłowo Wnioskodawczyni sporządziła zeznanie podatkowe za 2010 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów, dotyczące tylko bieżącej działalności, a nie ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące Projektu?
 
ILPB1/415-1224/11-3/AG Czy Wnioskodawczyni nieprawidłowo sporządziła zeznanie podatkowe za 2009 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów zarówno opodatkowane, dotyczące działalności bieżącej, jak również zwolnione, dotyczące Projektu?
 
ILPB2/415-1047/11-2/WS Obowiązki płatnika w związku z przeprowadzeniem procesu dobrowolnego umorzenia udziałów.
 
ILPB2/415-1047/11-3/WS Obowiązki płatnika w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki.
 
ILPB2/415-1060/11-2/AJ Czy świadczenie zastępcze jest źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1049/11-2/WS Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-1049/11-3/WS Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-1048/11-2/WS Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-1048/11-3/WS Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 
ILPB2/415-1046/11-2/WS Sprzedaż udziału w nieruchomości w związku z przeprowadzeniem procesu dobrowolnego umorzenia udziałów.
 
ILPB2/415-1046/11-3/WS Sprzedaż udziału w nieruchomości w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki.
 
ITPB1/415-382/12/HD 1. Jakie skutki w podatku dochodowym będzie miało zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce?
2. Czy w przypadku odpłatnego przeniesienia ogółu praw i obowiązków przysługujących Wnioskodawcy w spółce komandytowej, do której jako wkład wniesione zostały akcje innej spółki, koszt uzyskania tego przychodu należy określić w oparciu o wartość wkładów określonych w umowie (akcie założycielskim) spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego lub określonych w akcie notarialnym dotyczącym zmiany umowy (aktu założycielskiego) spółki poprzez podwyższenie wkładów?
 
ITPB2/415-353/12/RS Czy środki finansowe uzyskane w ramach stypendium stażowego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-356/12/RS Od kiedy należy liczyć datę nabycia, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. od 28 grudnia 1994 r. czy od 15 października 2007 r.?Jeżeli uznać, że nabycie nastąpiło w dniu 15 października 2007 r., to czy zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kwotę 5.500 zł oraz 3.446 zł 50 gr?
 
ITPB2/415-285/12/IL Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży opisanej działki korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-355/12/RS Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia 19% podatku dochodowego za 2011 r. w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w 1998 r.?
 
ITPB1/415-422/12/HD Czy przedterminowy wykup umów leasingu (przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji) ze skutkiem nabycia przedmiotów umów przed upływem okresu na jaki zostały zawarte umowy, spowoduje konieczność korekty kosztów uzyskania przychodu oraz wprowadzenia samochodów do środków trwałych i naliczenia amortyzacji za poprzednie okresy?
 
ITPB2/415-124/12/IL 1) Czy w związku z faktem, że była Pani zameldowana w przedmiotowym lokalu mieszkalnym na pobyt stały od 1972 r. z przerwami ma Pani prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej?
2) Czy istnieje konieczność opodatkowania gruntu związanego z nieruchomością?
3) Czy w związku z przekształceniem w 2009 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności należy zastosować przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.?
 
ITPB2/415-127/12/IL Czy przekazanie córce mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-268/12/IL Czy odszkodowanie wypłacone Panu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-22/12/AD Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Urząd zobowiązany jest do wystawienia PIT-8C, podmiotom (osobom fizycznym), które otrzymały dotację z budżetu gminy na mocy ww. uchwały?
 
ITPB2/415-26/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB1/415-63/12/MR Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu ww. czynności, tj. serwisowania statków znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 1 updof, czyli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-308/12/MU Koszty uzyskania przychodu.
 
ITPB2/415-206/12/IL Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
ITPB1/415-21/12/AD Czy podatnik ma prawo dokonać odpisu aktualizującego wartość należności, który będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w książce przychodów i rozchodów?
 
ITPB1/415-424/12/HD Czy koszty uzyskania przychodów niepublicznego przedszkola sfinansowane z przychodów opodatkowanych (wpłat rodziców) oraz przychodów wolnych od podatku (dotacji z Urzędu Miasta), mogą być rozliczane w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 22 ust 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-346/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego ( szkody powstałe w uprawach rolnych).
 
IPTPB1/415-285/12-2/ASZ 1)Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przychód z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie dla akcjonariusza (prowadzącego działalność gospodarczą) przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
2)Jaką datę należy przyjąć jako datę uzyskania przychodów?
3)W jakim terminie powstaje obowiązek zapłaty zaliczki od uzyskanego w ten sposób dochodu?
 
ITPB2/415-7/12/IB 1. W jaki sposób zostanie ustalony dochód Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia wszystkich akcji spółek publicznych w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi?
2. Czy kosztem uzyskania przychodu uzyskanego ze zbycia tych akcji, jest poniesiona również ze środków Wnioskodawczyni (ze środków stanowiących współwłasność małżeńską ze zmarłym małżonkiem) kwota wydatków na nabycie tych akcji?
3. W jaki sposób zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się dochód ze zbycia akcji, to jest, czy dochód ten ustala się przy uwzględnieniu wartości akcji nabytych bezpośrednio poprzez dziedziczenie i nie obejmuje on wartości akcji stanowiących własność Wnioskodawczyni wobec ustania z chwilą śmierci małżonka wspólności ustawowej małżeńskiej, czy też dochód ten ustala się od wartości całości akcji zewidencjonowanych na nazwisko zmarłego małżonka na rachunku w biurze maklerskim?
4. Czy na ustalenie dochodu ze zbycia akcji wpływ ma okoliczność, iż akcje były ewidencjonowane na rachunku w biurze maklerskim, który był prowadzony wyłącznie na nazwisko zmarłego małżonka, jednakże akcje te stanowiły część majątku wspólnego?
 
ITPB2/415-266/12/IL Czy może skorzystać Pan ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji przeznaczenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup?
 
ITPB2/415-234/12/IL 1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania i przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup, a także na remont domu, którego jest Pan właścicielem, oraz na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup domu może skorzystać ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy kwota uzyskana z tytułu zadatku na poczet sprzedaży mieszkania i wydatkowana na zakup w 2010 r. domu może korzystać ze zwolnienia?
 
ILPB2/415-357/12-2/ES 1. Czy, jeżeli nie ma możliwości sprzedaży gruntu bez mieszkania i mieszkania bez gruntu, gdyż stanowią nierozerwalną część, można zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnić z opodatkowania cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości?
2. Czy w takim wypadku Wnioskodawca słusznie rozliczył w PIT-36 przychód ze sprzedaży gruntu związanego z lokalem?
 
IPTPB2/415-347/12-2/KR Czy sprzedaż w całości jednej jedynej działki gruntu, która nigdy nie służyła do wykonywania działalności gospodarczej albo uzyskiwania przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-605/09/12-5/S/JK Czy wynagrodzenie pracowników Instytutu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w części pochodzącej ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej – podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, a tym samym czy Instytut zwolniony jest z obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy swoich pracowników, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – dalej w skrócie „u.p.d.o.f.”?
 
IPPB4/415-336/12-2/JK Czy w związku z opisanym w poz. 68 stanem faktycznym środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania i przeznaczone na nabycie wraz z mężem działki pod budowę domu i budowę domu będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-476/09/12-5/S/MP Czy w świetle przepisu 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie Wnioskodawcy, za okres wykonywanej pracy dla ..., w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego?
 
IPPB4/415-250/12-4/MP Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Wnioskodawcy w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB4/415-482/09/12-5/S/MP Czy w świetle przepisu 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie Wnioskodawczyni, za okres wykonywanej pracy dla P E, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego?
 
IPPB2/415-328/12-6/LS Wnioskodawca prosi o informację czy od opisanego powyżej odszkodowania uzyskanego wyrokiem sądowym oraz od odsetek za zwłokę wypłaty odszkodowania należy płacić podatek dochodowy.
 
IPPB4/415-209/12-2/JK Czy wydatek związany z zabiegami leczniczymi przyjmowania komórek macierzystych wraz z odpowiednią rehabilitacją uprawnia do odliczenia od dochodu za 2011 r. w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 
IPPB4/415-321/12-4/JK Czy sprzedaż części posiadanego przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-249/12-4/MP Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Wnioskodawczyni w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IPPB2/415-334/12-2/LS Czy zwolnienie z obowiązku wykonania prac remontowych, do których najemca jest zobowiązany na podstawie art. 6e ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 ze zm.) w zwalnianym lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku przeznaczonym do generalnego remontu, rozbiórki lub zbycia, powoduje u najemcy lokalu mieszkalnego powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i konieczność wystawienia przez Z. PIT-8C?
 
IPPB2/415-490/12-3/LS 1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 
IPPB2/415-447/12-2/LS W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i zapytuje czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego ma prawo do zastosowania w zeznaniach rocznych za lata, w których otrzymywać będzie wynagrodzenie ze stosunku pracy w opisanych okolicznościach, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% osiąganego przychodu ze stosunku pracy w proporcji ustalonej w stosunku, jaki przypada na czas pracy twórczej do czasu pracy ogółem w oparciu o ewidencję czasu pracy prowadzoną w porozumieniu z pracodawcą, czyli do proporcjonalnej części wynagrodzenia uzyskiwanego ze stosunku pracy?
 
IPPB2/415-499/12-2/LS Czy wniesienie przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej spowoduje, po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z tym, że na dzień wniesienia przedmiotowego wkładu w skład kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą wyłączone od podziału zyski z poprzednich lat obrotowych?
 
IPPB2/415-436/12-2/LS Czy dokonanie darowizny papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz Spółki Cypryjskiej, będącej podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, spowoduje powstanie po Jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jak należałoby ustalić wysokość tego przychodu i czy może on być oszacowany na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-491/12-3/LS 1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 
IPPB2/415-360/12-4/LS 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce (po przekształceniu) do Spółki Holdingowej prowadzące do przejęcia przez Spółkę Holdingową bezwzględnej kontroli nad Spółką będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w momencie wniesienia udziałów w Spółce do Spółki Holdingowej?2. Czy odpłatne zbycie przez Spółkę Holdingową udziałów w Spółce (po przekształceniu) będzie podlegało opodatkowaniu u Wnioskodawcy?
 
IPPB2/415-441/12-2/LS 1. Czy ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby jest zwolniony przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wypłata ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby wpływa na zmniejszenie dotychczas stosowanych wyższych kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB2/415-395/12-2/LS Czy przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 updof znajdzie zastosowanie do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, o których mowa w poz. 68 niniejszego wniosku osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r.?
 
IPPB2/415-394/12-2/LS Czy przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 updof znajdzie zastosowanie do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, o których mowa w poz. 68 niniejszego wniosku osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r.?

Wskaźniki gospodarcze