Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 sierpnia 2012 r.
 
IPPB4/415-695/11-2/MP Czy w przypadku, gdy przeszkolona według powyższych zasad osoba przepracuje u pracodawcy rok na stanowisku motorniczego i zostanie jej umorzona połowa kosztów szkolenia od tej części, czyli części sfinansowanej przez pracodawcę, powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-423/12-2/AM Kiedy należy rozliczyć korektę VAT w podatku dochodowym - w roku bieżącym (2012), czy też w roku, w którym były wystawione faktury pierwotne (2011)? Problem dotyczy wyłącznie usług objętych akredytacją?
 
IPPB1/415-425/12-2/AM Kiedy należy rozliczyć korektę VAT w podatku dochodowym - w roku bieżącym (2012), czy też w roku, w którym były wystawione faktury pierwotne (2011)? Problem dotyczy wyłącznie usług objętych akredytacją?
 
IPPB1/415-252/12-2/MS Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawczynię i jej synów udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku nie będzie źródłem przychodu Wnioskodawczyni i w związku z tym po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-350/12-2/MK 1. Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek podlegają w Polsce opodatkowaniu na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychody te są opodatkowane polskim zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5%?3. Czy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z odsetek płacony jest w terminie złożenia zeznania rocznego, a więc do końca kwietnia następnego roku? 4. Czy w trakcie roku należy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy?5. Czy PIT-36 jest właściwym wzorem zeznania rocznego, w sytuacji gdy jedynymi przychodami (dochodami) uzyskanymi w Polsce są przychody z tytułu odsetek od pożyczek?
 
IPPB2/415-335/12-4/MK Jaką formę opodatkowania należy zastosować i jak rozliczyć podatek, gdy Wnioskodawca otrzyma środki z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim?
 
IPPB2/415-511/12-2/AK Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty zysków SI. z siedzibą w Luksemburgu dla Wnioskodawcy będzie zwolniona od pdof w Polsce?
 
IPPB2/415-488/12-2/AK Otrzymane dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
IBPBII/2/415-1343/11/MM Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży na rzecz Gminy nieruchomości nabytej na współwłasność w drodze spadku.
 
IBPBII/2/415-3/12/MM Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBII/2/415-10/12/MW Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008 r. może zostać zwolniony z opodatkowania w sytuacji przeznaczenia go na własne cele mieszkaniowe?
 
IBPBII/2/415-532/12/MW Czy kwota wydatkowana w całości na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedane mieszkanie w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ceny zakupu mieszkania korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 
IBPBII/2/415-1493/11/MM Czy wnioskodawca będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli pieniądze z odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze spadku wydatkuje na remont domu, który żona nabyła umową darowizny od swoich rodziców?
 
IBPBII/2/415-1491/11/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania I stanowiącego majątek odrębny wnioskodawczyni, wydatkowanego na zakup mieszkania II do majątku wspólnego małżonków.
 
IBPBII/2/415-1443/11/MW Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. na podstawie umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu.
 
IBPBII/2/415-1478/11/AK Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku w 1984 r. i w drodze działu spadku w 2008 r.
 
IBPBII/2/415-1323/11/HS Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji.
 
IBPBII/2/415-1421/11/MM Czy przychód ze sprzedaży udziału w gruncie, z którym związany jest lokal mieszkalny nabyty w 2007 r. jest zwolniony?
 
IBPBII/2/415-1381/11/MM Czy z tytułu sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku wnioskodawczyni może zapłacić podatek od części kwoty, która pozostała po wywiązaniu się z zapisu testamentowego?
 
IBPBII/2/415-1455/11/AK Objęcie udziałów w zamian za akcje a możliwość zastosowania art. 24 ust. 8a updof.
 
IBPBII/2/415-1422/11/JG Czy zadatek w kwocie 8.700 zł wpłacony przed datą sprzedaży zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może korzystać ze zwolnienia?
 
IBPBII/2/415-19/12/MM Ustalenie wartości początkowej i stawki amortyzacyjnej wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność powstałego z przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 
IPTPB2/415-208/11-11/12-S/KO Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze