Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB2/415-298/12-2/TS 1. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (członka boards of directors) Spółki, oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawcy na podstawie umowy ze spółką, Wnioskodawca będzie opodatkowany wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
2. Czy w przypadku gdy wynagrodzenie otrzymane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (członka boards of directors) Spółki, oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawcy na podstawie Umowy Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będąc jedynym źródłem dochodów – tzn. brak jakichkolwiek innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zobowiązany jest składać coroczne zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy?
 
IPTPB2/415-333/12-2/KR Czy w przedstawionym stanie faktycznym przy wniesieniu do Spółki cypryjskiej aportu w postaci Akcji, w przypadku, gdy wartość rynkowa Akcji będzie wyższa od wartości nominalnej objętych w zamian Udziałów, przychodem Wnioskodawcy będzie wyłącznie wartość nominalna objętych Udziałów?
 
IPTPB1/415-278/12-2/AG Czy zakup okularów używanych do pracy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą może być uznany za koszt uzyskania przychodu ?
 
IPTPB2/415-389/12-4/KSM Czy w zaistniałym stanie faktycznym zawarcie umowy dożywocia powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPTPB2/415-275/12-5/MP Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w dniu 13 grudnia 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 00 położonego przy ul. W, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeżeli kwota tego przychodu została w całości przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 29 kwietnia 2010 r., który to kredyt zgodnie z umową zaciągnięty był na dowolny cel, ale faktycznie w całości przeznaczony został na zakup udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 
IPTPB2/415-353/12-2/KR Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 
IPTPB1/415-272/12-4/KO 1.Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Powiatowy Urząd Pracy czy członek Powiatowej Rady Zatrudnienia)? Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie? Czy i kiedy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać od członka Powiatowej Rady Zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8C bez pobierania zaliczki?
 
IPTPB1/415-272/12-5/KO 1.Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Powiatowy Urząd Pracy czy członek Powiatowej Rady Zatrudnienia)? Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie? Czy i kiedy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać od członka Powiatowej Rady Zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8C bez pobierania zaliczki?
 
IPTPB1/415-272/12-6/KO 1.Czy Powiatowy Urząd Pracy jako płatnik wypełniając informację o przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na formularzu PIT-11 lub PIT-8C (w zależności od odpowiedzi na pyt. 2) w kolumnie przychód powinien uwzględnić koszty podróży na szkolenie i z powrotem oraz koszty zakwaterowania w czasie szkolenia; czy kosztów podróży na szkolenie i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania nie uwzględnia się w przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia jako wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach i przepisach?
 
IPTPB1/415-297/12-4/KO Czy w związku z odbywanymi podróżami związanymi z działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów część wydatków związanych z wyżywieniem, ustaloną w formie diety, na zasadach jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę?
 
IPTPB1/415-284/12-4/MD Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem akcji (Spółki matki z s. w Londynie) pracownikom Wnioskodawcy w ramach planu odroczonego premiowania wprowadzonego uchwałą przez Spółkę matkę.
 
IPTPB2/415-308/12-4/JR 1.Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki za lata 2009 – 2011.
2.W jakiej proporcji Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki.
 
IPTPB2/415-376/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-266/12-4/AG Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nabytej wierzytelności oraz czy należy w przypadku jej przedawnienia zaliczyć ją później do przychodów lub skorygować koszty uzyskania przychodu ?
 
IPTPB1/415-266/12-5/AG Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nabytej wierzytelności oraz czy należy w przypadku jej przedawnienia zaliczyć ją później do przychodów lub skorygować koszty uzyskania przychodu ?
 
IBPBII/1/415-1046/11/MK 1. Czy Wnioskodawczyni jako kontynuująca działalność męża sporządza informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (P1T-11) dla pracowników za cały okres rozliczeniowy, tj. za cały 2011 rok obejmujący zatrudnienie w firmie męża do jego śmierci i po przejęciu pracowników przez nią po śmierci męża?
2. Czy Wnioskodawczyni jako kontynuująca działalność męża sporządza deklaracje roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) za cały okres rozliczeniowy, tj. za cały 2011 rok obejmujący zatrudnienie w firmie męża do jego śmierci i po przejęciu pracowników przez nią po śmierci męża?
 
IBPBII/2/415-1460/11/HS Objęcie udziałów w zamian za akcje a możliwość zastosowania art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-1461/11/AK Opodatkowanie sprzedaży działki stanowiącej grunty leśne i orne.
 
IBPBII/2/415-1374/11/MM Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania zakupionego w 2008 r.
 
IBPBI/1/415-396/12/AP Dot. skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-407/12/AP Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IBPBII/1/415-147/12/HK Czy koszty zakupu urządzeń i narzędzi, które mogą służyć w dalszej pracy (mające okres użytkowania dłuższy niż 1 rok), można wliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia za 2011 r.?

Wskaźniki gospodarcze