Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB2/415-351/12-2/KR Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych?
Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 
IPTPB2/415-338/12-3/MP Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w wyniku dokonania przez Niego darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ?
 
IPTPB2/415-338/12-2/MP Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-317/12-2/KR 1) Czy aport udziałów w cypryjskiej Spółce kapitałowej do słowackiej Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkował powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
2) Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z udziału w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
3) Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu wypłaty przez nią zysku, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1036/11/CJS ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport w postaci znaku towarowego.
 
IBPBII/2/415-1037/11/CJS Czy spółka w związku z wypłatą wynagrodzenia z czystego zysku, tytułem nabycia udziałów w celu umorzenia, będzie zobowiązana pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1162/11/MW Od którego momentu należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – czy od momentu nabycia nieruchomości, czy też od momentu wyodrębnienia lokali mieszkalnych?
 
IBPBII/2/415-1204/11/AK Możliwość skorzystania przez wnioskodawczynię z ulgi meldunkowej w sytuacji, gdy na dzień sprzedaży udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym wnioskodawczyni nie pozostawała już w związku małżeńskim a w zbytym lokalu mieszkalnym przed rozwodem zameldowany był tylko mąż wnioskodawczyni.
 
IBPBII/2/415-1246/11/MM Czy podlega opodatkowaniu spłata otrzymana z tytułu zbycia na podstawie działu spadku udziału spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oraz udziału w rzeczach ruchomych?
 
IBPBII/2/415-1263/11/MM Czy od wartości ułamkowej części gruntu w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni musi płacić podatek dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1334/11/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży nieruchomości (budynku mieszkalnego wraz z gruntem).
 
IBPBI/1/415-373/12/AB Zasady opodatkowania zysku przypadającego na wspólnika spółki jawnej w sytuacji zbycia przez Niego prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej w tej spółce, bez przenoszenia na nabywcę praw niemajątkowych oraz obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce.
 
ILPB2/415-1050/11-3/WS Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej.
 
IBPBII/1/415-906/11/MCZ Czy przyznana rekompensata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-986/11/AŻ Czy pracę wykonywaną przez Wnioskodawcę w opisanym zdarzeniu należy zakwalifikować jako pracę wykonywaną na statku eksploatowanym w warunkach kabotażu czy jako pracę na statku eksploatowanym w komunikacji międzynarodowej?
 
IBPBII/1/415-1008/11/BJ Czy odsetki ustawowe zasądzone przez sąd od kwoty odszkodowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-1020/11/BJ Czy można zwolnić z podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacone stypendium zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-1023/11/HK Czy przychód, o którym mowa w opisanym stanie faktycznym, uzyskany w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta X” jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1458/11/AK Objęcie udziałów w zamian za akcje a możliwość zastosowania art. 24 ust. 8a updof.
 
IBPBII/2/415-1459/11/HS Objęcie udziałów w zamian za akcje a możliwość zastosowania art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-740/11/12-S/AMN Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 46?
 
ILPB2/415-1151/11-2/JK Czy wniesienie aportu do spółki komandytowo-akcyjnej powoduje powstanie przychodu podatkowego?
 
ILPB2/415-1152/11-2/JK Czy wniesienie aportu do spółki komandytowo-akcyjnej powoduje powstanie przychodu podatkowego?
 
IPPB4/415-176/12-5/MP Honorarium wypłacane krajowemu ekspertowi ad hoc, niebędącemu pracownikiem Wnioskodawcy, uczestniczącemu w realizacji działań projektowych w Azerbejdżanie. Wynagrodzenie dla krajowych osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, za wykonane usługi zewnętrzne na rzecz projektu na podstawie umów zawartych z Wnioskodawcą.
 
IPPB4/415-176/12-7/MP Wynagrodzenie dla krajowych osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, za wykonane usługi zewnętrzne na rzecz projektu na podstawie umów zawartych z Wnioskodawcą.
 
IBPBII/2/415-1287/11/NG Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej obowiązującej do dnia 31 grudnia 2006 r. w przypadku gdy umowa przedwstępna nabycia nieruchomości została zawarta w 2006r. a umowa przeniesienia własności w 2007r.?
 
IBPBII/2/415-1354/11/MM Ustalenie daty nabycia prawa własności do lokalu mieszkalnego a w konsekwencji określenie, które brzmienie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować.
 
IBPBII/2/415-1373/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-1035/11/BD Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię tytułem pracy badawczej realizowanej w ramach projektu, o którym mowa powyżej podlegają zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 umowy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-1073/11/MZ Czy w rozliczeniu rocznym, w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze), przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-121/12/PSZ Czy w opisanym stanie faktycznym można stosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na podstawie artykułu 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-108/12/MR Rozliczenie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB1/415-109/12/MR Rozliczenie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Wskaźniki gospodarcze