Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-190/12/BK Moment ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych i sposobu ich dokumentowania.
 
IBPBI/1/415-193/12/AB Sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów wynikających z faktur wystawionych przez (na) zmarłego małżonka Wnioskodawczyni.
 
IBPBI/1/415-195/12/AP Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki komandytowej z tytułu posiadania udziałów w tej spółce lub akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-197/12/BK Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-198/12/BK Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-205/12/RM Dot. momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku uiszczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-211/12/RM Dot. zasad opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidendy przez Spółkę komandytowo-akcyjną.
 
IPTPB2/415-278/12-4/KR Czy Wnioskodawca może skorzystać z rozliczenia dochodów uzyskanych w 2012 r., jako ojciec samotnie wychowujący dziecko?
 
IPTPB1/415-273/12-4/DS Czy wartość wykonanych usług (przygotowanie do transportu, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest), które finansowane będą przez osoby fizyczne z uzyskanej z budżetu Gminy dotacji celowej składającej się w głównej mierze ze środków pozyskanych przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę informacji PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Gmina nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?
 
IPTPB2/415-352/12-2/KR Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 
IBPBI/1/415-292/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IBPBI/1/415-293/12/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a także momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
IPTPB1/415-331/12-2/MG Czy odsetki od kredytu prywatnego przeznaczonego na uregulowania zobowiązań z tytułu zakupów dla potrzeb działalności oraz spłatę kredytu zaciągniętego dla potrzeb firmy stanowić będą koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-176/12-4/MP Honorarium wypłacane krótkoterminowemu ekspertowi, będącemu pracownikiem Wnioskodawcy, uczestniczącemu w realizacji działań projektowych w Azerbejdżanie. Wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę pracownikowi oddelegowanemu do wykonywania obowiązków służbowych w Azerbejdżanie w roli długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej.
 
IPPB4/415-176/12-6/MP Diety pobytowe wypłacane w formie zaliczki pracownikom Wnioskodawcy (tj. ekspertom krótkoterminowym i długoterminowemu doradcy współpracy bliźniaczej) uczestniczącym z ramienia Urzędu w realizacji działań projektowych poza granicami kraju. Diety pobytowe wypłacane w formie zaliczki krajowemu ekspertowi ad hoc, niebędącemu pracownikiem Wnioskodawcy, uczestniczącemu w realizacji działań projektowych w Azerbejdżanie. Koszty związane z pobytem pracownika Wnioskodawcy w roli długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej podczas realizacji projektu w Azerbejdżanie, pokrywane zgodnie z zasadami unijnymi bezpośrednio z budżetu projektu (tj. koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania w kraju beneficjenta, ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego oraz zakupu biletów lotniczych na coroczny przylot do Polski dla doradcy i towarzyszącej mu żony i dzieci).
 
IPPB4/415-176/12-8/MP Wynagrodzenie dla krajowych osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, za wykonane usługi zewnętrzne na rzecz projektu na podstawie umów zawartych z Wnioskodawcą.
 
IPPB4/415-37/12-5/JK2 Czy podatek ten powinien być naliczony od sumy sprzedaży czy tylko od zysku ze sprzedaży (różnica kupna z 2004 r. i sprzedaży w 2007 r.)?
 
IPPB4/415-367/12-2/JK2 Czy w przypadku Wnioskodawczyni istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z informatycznego systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 
IPPB4/415-335/12-4/JK2 Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik nie zamieszka od razu po zakupie, lecz za ok. 2-4 lat (w zależności od sytuacji życiowej), zaś do tego czasu Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu będą wynajmowane, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 
IPPB4/415-164/11/12-8/S/JK2 Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży Nieruchomości jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-335/12-5/JK2 Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik będzie zamieszkiwał w pewnym okresie po nabyciu, a następnie - w zależności od sytuacji życiowej Podatnika (w związku ze zmianą sytuacji życiowej, której nie jest w stanie przewidzieć na dzień nabywania Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu) — Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu zostaną wynajęte przez Wnioskodawcę, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 
IPPB4/415-198/12-2/MP Należy stwierdzić, iż zwrot kosztów przejazdów prywatnym samochodem w związku z wyjazdami służbowymi odbywanymi poza miejscem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy jest przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że powyższe wyjazdy pracownika poza siedzibę firmy będą podróżą służbową, w rozumieniu powołanego art. 775 Kodeksu pracy. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika, tj. Zainteresowany nie będzie zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-412/12-2/MP Jeśli osoba otrzymująca stypendium traci w trakcie miesiąca status ucznia lub studenta, wówczas dochód (przychód) uzyskany przez nią powinien być rozliczony proporcjonalnie, a więc do momentu utraty ww. statusu – tak jak w przypadku osoby będącej uczniem lub studentem, natomiast po utracie statusu – tak jak w przypadku osoby niebędącej uczniem lub studentem. W konsekwencji płatnik zobowiązany będzie do wystawienia takiej osobie dwóch rozliczeń rocznych:- PIT-8C – za okres, w którym otrzymywała ona stypendium jako uczeń lub student, - PIT-11 – za okres, w którym otrzymywała ona stypendium jako osoba niebędąca uczniem, ani studentem.

Wskaźniki gospodarcze