Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-150/12/BK Skutki podatkowych zbycia kilkumodułowego programu komputerowego.
 
IBPBI/1/415-152/12/AP Skutki podatkowe otrzymania w drodze zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa prowadzonego przez małżonkę Wnioskodawcy.
 
IBPBI/1/415-153/12/AP Amortyzacja środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego w drodze zapisu windykacyjnego.
 
IBPBI/1/415-114/12/WRz Jak prawidłowo dokumentować nieodpłatne nabycie towarów używanych?
 
IBPBI/1/415-118/12/AP Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia części nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
IBPBI/1/415-121/12/AP obowiązku ujęcia w remanencie początkowym na dzień rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej materiałów i towarów otrzymanych w drodze darowizny oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez obdarowaną pozarolniczej działalności gospodarczej ww. towarów i materiałów.
 
IBPBII/2/415-30/12/ŁCz Obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny
 
IBPBII/2/415-31/12/ŁCz Obowiązki płatnika w związku z automatycznym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPBI/1/415-166/12/KB Skutki podatkowe likwidacji spółki cywilnej.
 
IBPBII/2/415-145/12/JG Czy w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych wartości niematerialnych i prawnych, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu w innej wysokości niż wskazana?
 
IBPBI/1/415-167/12/KB Skutki podatkowe zniesienia współwłasności akcji.
 
IBPBI/1/415-170/12/AB Możliwość zakwalifikowania dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji prokurenta do dochodów z działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-171/12/AB Możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji prokurenta tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-173/12/BK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu najmu lokalu, zużycia paliwa, wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi asysty lub szkoleniowe, zakupu towarów, poniesionych niezależnie od wydatków związanych z wytworzeniem programu komputerowego.
 
IBPBI/1/415-176/12/RM Dot. określenia źródła przychodów dla przychodów uzyskiwanych przez komandytariusza spółki komandytowej oraz akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-183/12/ZK Czy przekazanie przez Spółkę jawną udziałów w nieruchomości na rzecz jej wspólników, w proporcji odpowiadającej ich udziałom w tej Spółce jawnej, tytułem wypłaty zysku spowoduje po stronie wspólników obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-184/12/ZK Czy przekazanie przez Spółkę jawną udziałów w nieruchomości na rzecz jej wspólników, w proporcji odpowiadającej ich udziałom w tej Spółce jawnej, tytułem wypłaty zysku spowoduje po stronie wspólników obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-231/12/MMa Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę oraz innych udziałowców udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie przez każdego z nich swojego pakietu udziałów w Spółce (w wyniku czego Spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-232/12/MMa Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę udziałów w Spółce nabywającej w zamian za wniesienie (uprzednio uprzywilejowanych co do praw głosu) udziałów w Spółce (w wyniku czego Spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBII/2/415-233/12/MM Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę oraz innych udziałowców udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie przez każdego z nich swojego pakietu udziałów w spółce (w wyniku czego spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce) wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podatnie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-541/12/MMa Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez osobę fizyczną akcji w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskanych za wniesiony do tego podmiotu aport w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca może przyjąć wartość nominalną zbywanych akcji jako koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/415-539/12/MM Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez osobę fizyczną akcji w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskanych za wniesiony do tego podmiotu aport w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca może przyjąć wartość nominalną zbywanych akcji jako koszt uzyskania przychodów?
 
IPTPB2/415-348/12-4/AK Czy kwota, którą Wnioskodawca uzyska z tytułu spłaty w związku z działem spadku po rodzicach, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w jakim terminie?
 
IPTPB2/415-343/12-2/AK Czy w związku z zaistniałym stanem Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat?
 
IPTPB2/415-300/12-4/MP Czy należy wykazać cyt. „w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu ujętego w PIT - 8C jako odszkodowanie i odprawa netto”?Czy komornik nie powinien sam odprowadzić ten podatek, a Wnioskodawczyni przysłać informację PIT - 11? Jaka powinna być linia postępowania w takim przypadku?
Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku przeformułowała pytania i postawiła następujące pytanie:
Czy jako płatnik powinna, wykazać w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., przychód opisany przez komornika w PIT-8C jako odszkodowanie i odprawa netto?
 
IPTPB2/415-336/12-2/MP Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-367/12-2/AK Czy Wnioskodawcy przysługuje, w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze prace, prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416)?
 
ILPB2/415-1026/11-4/WM Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi na inwestycje budowlane tj. odliczenia spłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego, jeżeli od chwili uzyskania pozwolenia na budowę a jej zakończeniem minęło trzy lata, przy czym opóźnienie budowy powstało z przyczyn niezależnych od Zainteresowanego?
 
IPPB4/415-233/12-4/MP W przedmiotowej sprawie prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającego na lokal mieszkalny. Natomiast przychód ze sprzedaży przypadający na grunt będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ustawy.
 
IPPB4/415-290/12-2/MP Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego, cała wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-339/12-4/MP Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-341/12-4/MP należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-340/12-4/MP należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-383/09/12-9/S/MP Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-342/12-4/MP Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-433/12-2/MP kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w części finansowanej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 
IPPB2/415-396/12-2/AS Wypracowany w ubiegłych latach zysk Spółki osiągnięty przed dniem 1 stycznia 2009 r. przekazany na kapitał zapasowy lub inny fundusz Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-1103/11-2/JK Czy wniesienie wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej przez inne podmioty będzie powodowało powstanie przychodu podatkowego, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, dla Wnioskodawcy?
 
ILPB2/415-1103/11-3/JK Czy umorzenie w akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, u wspólnika, którego akcje nie zostaną umorzone dojdzie do powstania przychodu?
 
ILPB2/415-739/09/12-S/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-26/12/HK Czy do wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinny być zastosowane przepisy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też przepisy art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy?
 
IBPBII/1/415-37/12/MK Czy zwolnione są z podatku dochodowego diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli?
 
IBPBII/1/415-42/12/BD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-44/12/BD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-45/12/BD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-46/12/MK Jakie są skutki podatkowych jednorazowego wypłacenia radnym powiatu zaległych za kilka miesięcy diet?
 
IBPBII/1/415-54/12/MCZ Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek poniesiony na kabinę prysznicową wraz z brodzikiem, gdy rachunek potwierdzający ten zakup wystawiony jest na imię i nazwisko jej męża?
 
IBPBII/2/415-126/12/ŁCz możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego w części odpowiadającej wartości gruntu.
 
IBPBII/2/415-177/12/ŁCz nabycie w 1992 r. przez wnioskodawcę udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, w 2003 r. dokonanie przekształcenia w odrębną własność a powstanie zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego udziału po 2011 r.
 
IBPBII/1/415-57/12/AŻ Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. składkę na ubezpieczenie emerytalne?
 
ILPB1/415-226/11/12-S/AG Czy koszt wymienionych świadczeń i materiałów, z których korzystają radni w toku wykonywania pracy w Radzie Miasta jako reprezentanci wyborców stanowi podstawę podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-211/11/12-S/GM Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymuje za wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z realizacją celów przedmiotowego Projektu w części finansowanej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze