Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-101/12/AB Możliwość amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-102/12/AB Możliwość kontynuacji zawartych w ramach przedsiębiorstwa osoby fizycznej umów leasingu w przypadku wniesienia tego przedsiębiorstwa jako aportu do spółki komandytowej.
 
IBPBII/2/415-414/12/MW Czy wniesienie przez spółkę komandytową wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej będzie zdarzeniem powodującym powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 
IBPBII/2/415-1088/11/NG Czy przekazanie przez wnioskodawcę córce w drodze zawarcia umowy dożywocia mieszkania przed upływem pięciu lat od daty jego zakupu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-103/12/AB Obowiązek opodatkowania kwot zysku wypłacanych wspólnikowi po zakończeniu roku, zgodnie z proporcją ustaloną w umowie spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-104/12/AB Możliwość regulowania przez Wnioskodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych związanych z prowadzoną w ramach spółki komandytowej pozarolniczą działalnością gospodarczą z rachunku bankowego tej spółki.
 
IBPBI/1/415-106/12/AB Obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień wniesienia przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-107/12/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w formie aportu do spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-108/12/AB Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej indywidualnie przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa) wydatków z tytułu wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przez spółkę komandytową, do której Wnioskodawca wniósł w formie aportu przedsiębiorstwo.
 
IBPBI/1/415-115/12/ESZ Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od budynku – pawilonu handlowego stanowią koszty uzyskania przychodu pomimo faktu, że otrzymany został w drodze darowizny?
 
IBPBI/1/415-116/12/ESZ Czy w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki wraz z posadowionym na niej pawilonem handlowym niezamortyzowana wartość pawilonu handlowego może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży?
 
IBPBI/1/415-120/12/KB Skutki podatkowe przekazania środków pieniężnych z rachunku ZFRON na rachunek obrotowy prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej w celu zapłaty podatku dochodowego od odsetek od środków zgromadzonych na ww. rachunku ZFRON.
 
IBPBI/1/415-132/12/ESZ Czy poniesione koszty ww. studiów podyplomowych (faktura VAT) jako wydatki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych, stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/1/415-133/12/ESZ Czy poniesione koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem, koszty podręczników oraz materiałów szkoleniowych dotyczących studiów podyplomowych jako wydatki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych, stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/1/415-144/12/WRz Jaka jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wynagrodzenie małżonki?
 
IBPBI/1/415-145/12/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup roweru, wykorzystywanego w ramach tej działalności.
 
IBPBI/1/415-146/12/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup środków do konserwacji roweru, wykorzystywanego w ramach tej działalności oraz usługi serwisowe dot. tego roweru.
 
IBPBI/1/415-147/12/ZK Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-148/12/BK Skutki podatkowe zbycia kilkumodułowego programu komputerowego.
 
IBPBI/1/415-149/12/BK Skutków podatkowych zbycia kilkumodułowego programu komputerowego
 
IPPB1/415-110/12-2/ES Czy u Wnioskodawcy, będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz akcjonariuszem w SKA powstanie przychód, jeżeli Walne Zgromadzenie SK.A podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji?
 
IPPB2/415-964/11-2/MK Sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały i akcje w Spółkach kapitałowych oraz udziały i akcje w Pozostałych spółkach kapitałowych
 
IPPB2/415-963/11-2/MK Skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z o.o. posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitale zapasowym w spółkę osobową .
 
IPPB2/415-1020/11-2/MK Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z otrzymaniem w toku procesu likwidacyjnego nieruchomości
 
IPPB2/415-1033/11-2/MK W zakresie skutków podatkowych związanych z dokonywaniem jednorazowych wypłat środków z IKZE niespełniających przesłanek do uznania ich za wypłatę oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach informacyjnych
 
IPPB2/415-654/11-2/MS1 Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
IBPBII/1/415-58/12/BD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawca może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-91/12/BD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawca może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-100/12/BD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawca może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-101/12/BJ Ulga abolicyjna
 
IBPBII/1/415-102/12/MK Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu BHP w rolnictwie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-1058/11/AA Czy dopuszczalne jest, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów, stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 
IBPBII/2/415-62/12/CJS Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy w lokalu zameldowany był tylko żona wnioskodawcy.

Wskaźniki gospodarcze