Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-64/12/ZK Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego do opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej należy zastosować art. 21 ust 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego?
 
IBPBI/1/415-65/12/AB Moment powstania przychodu z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji i prowadzenia kursów dla dorosłych w zakresie doradztwa psychologicznego.
 
IBPBI/1/415-74/12/WRz Czy przychód z najmu prywatnego lokali może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IBPBI/1/415-77/12/ZK Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-79/12/WRz Czy produkcja brykietów ze słomy pochodzącej z własnej uprawy jest działalnością rolniczą?
 
IBPBI/1/415-80/12/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały, wykorzystywany w tej działalności.
 
IBPBI/1/415-81/12/AB Skutki podatkowe wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania z tytułu niedotrzymanych od kontrahenta należności.
 
IBPBI/1/415-82/12/RM Dot. skutków podatkowych obniżenia wartości wkładu wniesionego do spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-85/12/BK Sposób sporządzenia spisu z natury.
 
IBPBI/1/415-87/12/ESZ Czy wydatki na zakup wyposażenia dla motocyklisty (rękawic, odzieży specjalnej, ochronnej) związane z wykonywaniem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-93/12/ZK Czy w związku z tym, że adaptacja jest prowadzona w obcym środku trwałym, to wydatki można amortyzować w trybie przyśpieszonym?
 
IBPBI/1/415-95/12/ZK Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-97/12/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione z tyt. czynszu najmu lokalu miejscu świadczenia usług?
 
IBPBI/1/415-98/12/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet przedsiębiorcy?
 
IPPB4/415-370/12-2/JK3 Wartość świadczenia otrzymana od pracodawcy z tytułu najmu mieszkania przez pracownika, którego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Należy wskazać, iż limit 500 zł miesięcznie dotyczy każdego pracownika oddzielnie. W przypadku, gdy koszt świadczenia przekroczy w danym miesiącu 500 zł na osobę, nadwyżka, tj. różnica pomiędzy kosztem wynajmu a kwotą zwolnioną, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 cyt. ustawy.
 
IPPB4/415-349/12-4/JK3 opodatkowanie diet dla członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu za udział w posiedzeniu.
 
IPPB4/415-364/12-4/JK3 Otrzymana przez Wnioskodawczynię rekompensata w postaci przyznanego limitu dostaw wody, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy potraktować jako przychód z tzw. „innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Kwotę przychodu wskazaną w informacji PIT-8C należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-401/12-2/JK3 Jeśli agencja rządowa, w przedmiotowej sprawie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wypłaca osobie fizycznej środki, które otrzymała na ten cel z budżetu państwa, to korzystają one ze zwolnienia od podatku. Istotą jest bowiem bezpośrednie otrzymanie przez osobę fizyczną środków od agencji. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, iż kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w części finansowanej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 
IBPBI/1/415-377/12/ZK Czy Wnioskodawczyni może wprowadzić część lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu?
Czy Wnioskodawczyni ma możliwość ustalenia wartości początkowej części nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej stosując metodę uproszczoną, zgodnie z art. 22g ust. 10 ww. ustawy?
 
IBPBI/1/415-378/12/ZK Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w wysokości proporcji jaką stanowi część mieszkania przeznaczonego na działalność gospodarczą do całości mieszkania będą stanowić koszt uzyskania przychodu w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy?
 
IBPBI/1/415-379/12/ZK Czy koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem mieszkania, do których zalicza się czynsz, opłaty za energię elektryczną, Internet, wg wartości ustalonej od wartości początkowej lokalu mieszkalnego odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni mieszkania, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 
IBPBII/1/415-75/12/AŻ skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości
 
IBPBII/1/415-76/12/MZ Czy przychód uzyskany w 2007 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej w 2005 r. korzysta ze zwolnienia z opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy w 2007 r. zakupiono inną nieruchomość za środki pieniężne pochodzące częściowo z zasobów gotówkowych a częściowo z kredytu bankowego, udzielonego na zakup nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-23/12/MMa Czy koszty zakupu i montażu solarów słonecznych wnioskodawca może zaliczyć do kwoty przeznaczonej na rozbudowę i remont domu?
 
IBPBII/2/415-37/12/MMa W jaki sposób dokonać rozliczenia wszystkich kosztów poniesionych na przysposobienie lokalu do wynajmu i rozliczenie ich przez zastosowanie amortyzacji indywidualnej oraz część z nakładów rozliczenie na zasadzie kosztów bezpośrednich? Mianowicie w akcie darowizny nie zapisano wartości rozdzielnej gruntów oraz domu. Uniemożliwia to bezpośrednie ustalenie wartości początkowej środka trwałego celem jego amortyzacji wykorzystując stawkę indywidualną amortyzacji na poziomie 10%. Wnioskodawczyni nie ma możliwości zmiany treści powyższej darowizny. Zastosowanie metody amortyzacji uproszczonej dla podatnika jest mniej korzystne z uwagi na poniesienie dosyć wysokich kosztów przysposobienia lokalu do wynajmu w kwocie około 30.000 zł. Dodatkowo od miesiąca lutego podatnik utrzymywał lokal i równocześnie przysposabiał go metodą gospodarczą (prace były wykonywane we własnym zakresie) do wynajmu do dnia 14 grudnia 2011 r. Oznacza to, że relatywnie realna wartość środka trwałego nie ma odzwierciedlenia w poniesionych kosztach materiałowych. Dodatkowo koszty również powstały po okresie rozpoczęcia wynajmu przez zmiany sugerowane przez najmujących lokal, a poniesione przez wynajmującego.
 
IBPBII/2/415-68/12/MMa Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008 r. wnioskodawczyni może zaliczyć:
a) odsetki od zaciągniętego kredytu, jeżeli z zawartej umowy z bankiem jednoznacznie wynika, że celem kredytu był zakup tej nieruchomości,
b) ujemne różnice kursowe zrealizowane pomiędzy dniem zaciągnięcia kredytu a dniami, w których dokonywano spłat poszczególnych rat kredytu?
 
IBPBII/2/415-83/12/MMa Czy, mimo że od dnia darowizny upłynęło 8 lat, wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 
IBPBII/2/415-92/12/MMa Czy w związku z dokonaniem odpłatnego zbycia nieruchomości, które nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, uzyskanej na podstawie ostatecznej decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości - przed upływem 5 lat od dnia stwierdzenia ostateczności przedmiotowej decyzji, lecz po upływie 5 lat od dnia nabycia spadku, w tym prawa własności nieruchomości, przez wnioskodawcę po zmarłej matce - wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w szczególności na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-93/12/MMa Czy w świetle obowiązujących przepisów wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej w odniesieniu do obiektu gospodarczego i gruntu, na którym posadowione są budynki?
 
IBPBII/2/415-128/12/MMa 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w opisanym stanie faktycznym wspólnik zbywający odpłatnie udziały w Spółce osiągnie z tego tytułu przychód w roku 2011 r. i w latach następnych, w wysokości odpowiadającej kwocie wypłaconych rat?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w związku z wypłatą kolejnych rat wspólnikowi w 2011 r. i w latach następnych płatnik zobowiązany jest do złożenia za rok 2011 i lata następne deklaracji rocznej PIT-8AR?
 
IBPBII/2/415-138/12/MMa Czy w związku z dokonaniem odpłatnego zbycia nieruchomości, które nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, uzyskanej na podstawie ostatecznej decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości - przed upływem 5 lat od dnia stwierdzenia ostateczności przedmiotowej decyzji, lecz po upływie 5 lat od dnia nabycia spadku, w tym prawa własności nieruchomości, przez wnioskodawcę po zmarłej matce - wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w szczególności na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-148/12/MMa Jakie skutki podatkowe rodzi zbycie udziałów w nieruchomości na podstawie umowy dożywocia w części dotyczącej udziału nabytego w 2011 r. po zmarłej żonie?
 
IBPBII/2/415-165/12/MMa W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży zostanie rozłożona na trzy raty z terminami płatności kolejno w 2012 r., 2013 r. i 2014 r.?
 
IBPBII/2/415-166/12/MMa W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży zostanie rozłożona na trzy raty z terminami płatności kolejno w 2012 r., 2013 r. i 2014 r.?
 
IBPBII/2/415-189/12/MMa W przypadku gdyby w przyszłości wnioskodawca był zmuszony do sprzedania mieszkania jakie będą obowiązywać go podatki związane z tą sprzedażą (dokonaną w okresie krótszym niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego mieszkania lub dokonaną w okresie dłuższym niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego mieszkania). Czy ewentualny fakt zbycia mieszkania w rejonie gdzie zamierza się przeprowadzić nie będzie skutkować utratą prawa do zwolnienia od opodatkowania dochodu ze sprzedaży dokonanej we wrześniu 2011 r. i koniecznością uiszczenia tego podatku wraz z odsetkami ustawowymi?

Wskaźniki gospodarcze