Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB1/415-252/12-4/KO Czy wydatki na remont budynku stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności mimo, iż zostają przedłożone do rozliczenia premii kompensacyjnej?
 
IPTPB1/415-300/12-2/MD Czy w prowadzonej działalności w dalszym ciągu Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-408/12-2/KSM Czy 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ustanowienie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu czy od daty ustanowienia prawa odrębnej własności?
 
IPTPB2/415-371/12-4/AK Czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży działki Wnioskodawca musi wpisać jako Jego przychód do zeznania podatkowego za 2012 r. i zapłacić od niej podatek dochodowy?
 
IPTPB2/415-392/12-4/AK Czy wypłacona kwota wykazana przez PGE winna być ujęta w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy za 2011 r. i doliczona do innych Jego dochodów?
 
IPTPB1/415-269/12-6/KO 1) Czy uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przychody za wykonanie ekspertyz kryminalistycznych na rzecz Prokuratury należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
2) Czy przychody te należy udokumentować rachunkami wystawionymi w ramach prowadzonej firmy, wykazywać je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i uwzględniać przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPTPB1/415-269/12-7/KO 1) Czy uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przychody za wykonanie ekspertyz kryminalistycznych na rzecz Prokuratury należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
2) Czy przychody te należy udokumentować rachunkami wystawionymi w ramach prowadzonej firmy, wykazywać je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i uwzględniać przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPTPB1/415-269/12-8/KO Czy prokurator zlecający wykonanie ekspertyzy kryminalistycznej ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie wynagrodzenia za jej sporządzenie?
 
IPTPB1/415-267/12-5/ASZ Czy wydatki poniesione na zakup części i usługę serwisową mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, czy też należy je amortyzować?
 
IPTPB1/415-290/12-4/AG 1) Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo wystawiając PIT - 8C z tytułu zwrotu kosztów wymiany okien dla osoby, której w momencie ponoszenia wydatku nie przysługiwało prawo odrębnej własności lokalu, natomiast zwracane są jej wydatki poniesione w okresie obowiązywania ulgi remontowej?
2) Czy konieczne jest złożenie korekty informacji PIT - 8C, o ile stanowisko Spółdzielni w powyższej sprawie jest nieprawidłowe?
 
IPTPB1/415-290/12-5/AG 1) Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo wystawiając PIT - 8C z tytułu zwrotu kosztów wymiany okien dla osoby, której w momencie ponoszenia wydatku nie przysługiwało prawo odrębnej własności lokalu, natomiast zwracane są jej wydatki poniesione w okresie obowiązywania ulgi remontowej?
2) Czy konieczne jest złożenie korekty informacji PIT - 8C, o ile stanowisko Spółdzielni w powyższej sprawie jest nieprawidłowe?
 
IPTPB1/415-296/12-2/AG Czy Wnioskodawca od ekwiwalentu z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-318/12-4/MP Czy otrzymane odsetki nie podlegają zwolnieniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-25/12-5/JK Stwierdzić należy, że o ile Wnioskodawczyni spełni przedstawione powyżej warunki dotyczące zameldowania na pobyt stały, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia przedmiotowego mieszkania oraz złoży wymagane przepisami oświadczenie, to przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym wraz z częściami wspólnymi budynku, będzie wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w gruncie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-334/12-2/JK Uznać należy, iż skoro sprzedane mieszkanie stanowiło majątek osobisty Wnioskodawczyni, a uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania przychód został wydatkowany na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez małżonków, na dokończenie budowy domu jednorodzinnego, który stanowić będzie wspólny majątek dorobkowy małżonków, nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostały wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez obojga małżonków na budowę domu, stanowiącego wspólny majątek dorobkowy małżonków.
 
IPPB2/415-60/09/12-10/S/MK Zwolnienia od podatku diet, jako zwrotu kosztów wypłacanych na podstawie uchwały Rady Izby członkom Rady Izby, Komisji Rewizyjnej Izby, członkom stałych Komisji Rady oraz osobom pełniącym funkcje w innych organach Izby, „wynagrodzeń ryczałtowych”, jako zwrotu kosztów wypłacanych na podstawie uchwały Rady Izby przewodniczącemu Zespołu Wizytatorów, Rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz przewodniczącemu Sądu Dyscyplinarnego oraz „wynagrodzeń”, jako zwrotu kosztów wypłacanych na podstawie uchwały Rady Izby członkom Zespołu Wizytatorów, zastępcom Rzecznika Dyscyplinarnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
ILPB2/415-1124/11-5/ES Dlaczego należy zapłacić podatek 19% od kwoty 130 000 zł, a nie od zysku faktycznego, czyli od 67 671,15 zł + 2 500 zł (w gotówce), czyli od 70 171,15 zł?
 
ILPB2/415-1150/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
IPTPB2/415-402/12-2/TS Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Z, tj. zagranicznej spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca powinien wykazać w Polsce przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
ILPB2/415-1154/11-2/ES 1) Czy sprzedaż ww. lokalu spowoduje powstanie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
2) Czy sprzedaż lokalu będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
DD9/033/77/SEW/2012/PK-212 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/334/SEW/2011/PK-1645 skutki podatkowe wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki komandytowej)
 
DD9/033/58/BRT/2011/PK-737 określenie daty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów, przyznanych na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu osobie, która nabyła prawa i roszczenia od spadkobiercy dawnego właściciela tej nieruchomości
 
DD9/033/318/KZU/2011/PK-1660 skutki podatkowe wniesienia posiadanych udziałów oraz akcji w spółce kapitałowej do spółki osobowej
 
DD9/033/323/KZU/2011/PK-1665 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/306a/KZU/2011/PK-1631 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

Wskaźniki gospodarcze