Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 sierpnia 2012 r.
 
IPPB2/415-260/07-2/JK Zakres opodatkowania uzyskanego odszkodowania z tytułu utraconego mienia
 
ITPB2/415-52/12/ENB 1. Czy opisane odpłatne zbycie przedmiotowego lokalu w 2011 r. podlega opodatkowaniu jako odpłatne zbycie nieruchomości dokonane przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie?
2. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawczyni za nieprawidłowe w zakresie pytania 1, w jaki sposób należy obliczyć koszt nabycia przedmiotowego lokalu dla celów określenia dochodu do opodatkowania?
 
ITPB1/415-289a/12/WM Kiedy Wnioskodawca ma prawo ująć w koszty uzyskania przychodu kwoty wydatków zasądzonych i poniesionych zgodnie z wyrokiem Sądu?
 
ITPB1/415-256a/12/WM Czy przychód ze sprzedaży artykułów pochodzących z „wystawek”, można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/1/415-39/12/AŻ dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników
 
IBPBII/1/415-81/12/MK Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-82/12/BJ Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-112/12/BJ Czy zaległe alimenty Wnioskodawczyni musi wykazywać w zeznaniu podatkowym?
 
IBPBII/1/415-118/12/BD Czy gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do konkretnej osoby, a zaproszenia skierowane do wszystkich uprawnionych pracowników/dzieci pracowników nie są równoznaczne z ich obecnością na danym spotkaniu/imprezie, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, a jeśli tak, to w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania?
 
IBPBII/1/415-119/12/BD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-83/12/AA Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu do opodatkowania potrąconą kwotę 30% składek podstawowych wpłaconych do programu jako kwotę składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako (składkę na ubezpieczenie emerytalne)?
 
IBPBII/1/415-92/12/AA Jaką formę opodatkowania należy zastosować i jak prawidłowo rozliczyć podatek z programu partnerskiego polegającego na zamieszczaniu płatnych linków (reklamy) na stronie internetowej?
 
IBPBII/1/415-127/12/MK Czy nagrody w konkursie plastycznym zorganizowanym dla małoletnich dzieci pracowników zwolnione są z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-406/12/MM Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-214/12/MMa Czy wnioskodawca jest zobowiązany złożyć korekty zeznań PIT-37 za lata 2002 r. do 2004 r. i zwrócić odzyskany z tego tytułu podatek?
 
IBPBII/2/415-198/12/MMa Czy planowana przez wnioskodawczynię sprzedaż udziałów w prawie własności trzech niezabudowanych działek budowlanych (o nr 284/77, 284/82 AM-1 oraz nr 284/116) na rzecz spółki z o.o., której wnioskodawczyni jest jednym ze wspólników, po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez nią udziałów w prawie własności tych działek, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (będzie zwolniona od podatku dochodowego)?
 
IBPBII/2/415-194/12/MW Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu na zakup gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego.
 
IBPBII/2/415-54/12/MMa Czy zyski wypracowane w latach poprzedzających przekształcenie, wobec których podjęto zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały o podziale i przekazaniu go na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegają w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych?
 
IBPBII/1/415-146/12/MK Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 
IBPBII/1/415-134/12/MK Czy od otrzymanej renty wyrównawczej powinien być odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-407/12/MM Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-522/12/MMa 1. Czy w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę przychodu z automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny?
2. Czy wartość umorzonych udziałów z dnia nabycia darowizny należy utożsamiać z ich wartością rynkową?
3. Czy wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania przychodu z umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, jeżeli wartość tych udziałów z dnia nabycia będzie równa wartości osiągniętego przychodu albo będzie od niego wyższa?
 
IBPBII/2/415-523/12/MMa Jakim wskaźnikiem należy zaktualizować wartość zakupionych w 1992 r. akcji do warunków 2011 r., w celu właściwego określenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży tych akcji?
 
IBPBII/2/415-554/12/MMa W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPPB4/415-262/12-2/MP Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje ograniczony, czy nieograniczony obowiązek podatkowy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.?
 
IBPBII/1/415-130/12/MCZ obowiązywanie certyfikatu rezydencji
 
IPPB4/415-374/12-2/MP Czy zwrot kosztów naprawy uszkodzonego, z winy dostawcy energii elektrycznej, sprzętu AGD w sytuacji braku, na rzecz Wnioskodawcy - jakiejkolwiek korzyści majątkowej, może stanowić przychód, a co za tym idzie, czy istnieje po stronie Wnioskodawcy obowiązek ujęcia tej kwoty w „Zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011” PIT-37 i odprowadzenia od tej kwoty podatku dochodowego?
 
IPPB4/415-439/12-2/MP Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-1136a/11/MM Zakres ustalenia początku biegu terminu, po upływie którego odpłatne zbycie nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu nie stanowi źródła przychodu.
 
IBPBII/1/415-144/12/MCZ Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek dochodowy w Polsce od renty wdowiej wypłacanej przez niemiecką instytucję rentową Deutsche Rentenversicherung i czy bank powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy?
 
IPPB1/415-698/10-3/ES Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu żony nie można traktować w kategorii wydatkowania na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.
 
IPPB4/415-350/12-2/JK W sytuacji, gdy środki uzyskane przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w terminie 2 lat od sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na sfinansowanie nabycia tegoż lokalu oraz na spłatę odsetek od tego kredytu i spełnione zostały wszystkie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w związku z art. 21 ust. 2a, to w stosunku do części przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, która wydatkowana została na spłatę kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami stosuje się przedmiotowe zwolnienie.
 
IPPB4/415-380/12-3/JK Należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 
IPPB4/415-450/12-2/JK Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-451/12-2/JK Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-393/12-2/JK Wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-486/12/MMa Czy spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przy wypłacie dopłat zwrotnych udziałowcowi, który ich nie wniósł, a udziały nabył w drodze darowizny, powinna pobrać i odprowadzić podatek?
 
IPPB4/415-314/12-6/JK Czy wobec powyższego stanu faktycznego Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (M1)?
 
ITPB2/415-1136b/11/MM Zakres ustalenia początku biegu terminu, po upływie którego odpłatne zbycie nieruchomości nie stanowi źródła przychodu.
 
ITPB1/415-53/12/DP Zakres ewidencjonowania poniesionych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 
IBPBII/2/415-202/12/ŁCz nabycie w 2003 r. przez wnioskodawcę udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, w 2011 r. dokonanie przekształcenia w odrębną własność a powstanie zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego udziału po 2012 r.
 
IBPBII/2/415-282/12/ŁCz kiedy dla współwłaścicieli kamienicy powstaje przychód z tytułu najmu, jeżeli zarząd kamienicą sprawuje ustanowiony prawomocnym postanowieniem Sądu przymusowy Zarządca Sądowy, który pobiera czynsz z najmu i wpłaca je na wyodrębniony rachunek bankowy i co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-286/12/ŁCz kiedy dla współwłaścicieli kamienicy powstaje przychód z tytułu najmu, jeżeli zarząd kamienicą sprawuje ustanowiony prawomocnym postanowieniem Sądu przymusowy Zarządca Sądowy, który pobiera czynsz z najmu i wpłaca je na wyodrębniony rachunek bankowy i co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-287/12/ŁCz kiedy dla współwłaścicieli kamienicy powstaje przychód z tytułu najmu, jeżeli zarząd kamienicą sprawuje ustanowiony prawomocnym postanowieniem Sądu przymusowy Zarządca Sądowy, który pobiera czynsz z najmu i wpłaca je na wyodrębniony rachunek bankowy i co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-43/12/ENB Zakres zaliczenia do przychodów opłaconych przez Spółkę składek z tytułu ubezpieczenia OC.
 
ITPB1/415-52b/12/DP Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z wyjazdami Wnioskodawcy oraz instruktorów na kongresy krajowe i zagraniczne (kilometrówka, noclegi, wpisowe – opłata za udział w kongresie)?
 
ITPB1/415-62/12/PSZ Zakres opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Wskaźniki gospodarcze