Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB1/415-327/12-2/MD Czy wniesienie aportem składników majątku opisanych we wniosku do Spółki komandytowej spowoduje wystąpienie u wnoszącej aport osoby fizycznej dochodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-886a/11/RS Opodatkowanie renty otrzymywanej z Niemiec po zmarłym mężu.
 
IPTPB1/415-277/12-4/ASZ Budynek mieszkalno-usługowy w części wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodów.
 
IPTPB1/415-315/12-2/AG Czy uzyskane przychody ze sprzedaży zegarków, których okres używania przez Wnioskodawczynię wynosi powyżej 6miesięcy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB1/415-324/12-2/AG Czy w przypadku, gdy suma przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, z prowadzonego przez Wnioskodawcę działu specjalnego produkcji rolnej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie (równowartość 1.200.000 euro), Wnioskodawca utraci prawo wyboru formy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-329/12-4/MP Czy zwolnienie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wartość samego budynku mieszkalnego, czy również wartość działki, na której budynek się znajduje ?
 
ITPB2/415-261/12/RS Czy w przedstawionej sytuacji przysługuje prawo do skorzystania z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej?
 
ITPB2/415-270/12/MM Sposób opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych członkom Rady Stowarzyszenia.
 
IPTPB2/415-393/12-2/AK Czy w związku ze sprzedażą opisanej nieruchomości Wnioskodawczyni powinna złożyć zeznanie podatkowe za 2011 r. i opodatkować tę sprzedaż?
 
IPTPB2/415-403/12-2/TS Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Z, tj. zagranicznej spółki niebędącej osobą prawną, Wnioskodawca powinien wykazać w Polsce przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
ITPB2/415-1105/11/MM Czy przychód ze sprzedaży gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-416/12-2/JK2 Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji ww. zakresie współtworzenia filmów, spektakli i audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?
 
IPPB4/415-373/12-2/JK2 Czy w przypadku umowy o wybudowanie i sprzedaży lokalu, data wybudowania lokalu (będąca jednocześnie datą jego odbioru) może być podstawą obliczenia 5-letniego terminu decydującego o tym, czy dana sprzedaż podlega, czy nie podlega opodatkowaniu?
 
IPPB4/415-403/12-4/JK2 1. Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f, jeżeli w przeciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie zobowiąże się do wykorzystania uzyskanej kwoty na własne cele mieszkaniowe? 2.Czy w ramach wykorzystania na własne cele mieszkaniowe na podstawie art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f Wnioskodawca może dokonać spłaty zadłużenia kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia masy spadkowej w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej?
 
IPTPB1/415-280/12-4/DS Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. „podatek u źródła” od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPTPB1/415-280/12-5/DS Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. „podatek u źródła” od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPTPB1/415-280/12-6/DS Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. „podatek u źródła” od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPTPB1/415-280/12-7/DS Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. „podatek u źródła” od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPTPB1/415-280/12-8/DS Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. „podatek u źródła” od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPTPB1/415-280/12-9/DS Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. „podatek u źródła” od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
IPTPB1/415-280/12-10/DS Jeśli powstanie podatek lub gdy wypłacone należności licencyjne nie będą opodatkowane w Polsce, to jakie deklaracje lub informacje należałoby złożyć i komu ten podatek lub przychód przypisać, w przypadku, gdy umowa zawierana jest w imieniu dwójki autorów amerykańskich (z umowy nie wynika jaki jest udział w przekazywanym wynagrodzeniu poszczególnych autorów, a zapytana agencja zasłania się tajemnicą umów)?
 
IPTPB1/415-280/12-11/DS Gdyby podatek wystąpił, to po jakim kursie miałby być przeliczany, biorąc po uwagę, że w art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych użyto sformułowania „dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku”? Czy różnica w dniach zapłaty podatku powodowałaby zmianę kursu w stosunku do kursu zapłaty należności?
 
IPTPB1/415-280/12-12/DS Jak długo zachowuje ważność certyfikat rezydencji, biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca może otrzymać potwierdzenie od autorów o niezmienności ich miejsca zamieszkania do celów podatkowych? Jaki kształt powinno mieć to potwierdzenie, biorąc po uwagę, że w każdym następnym roku Wnioskodawca będzie miał możliwość współpracy z tymi autorami? Czy Wnioskodawca musi mieć certyfikaty rezydencji na każdy rok wypłaty należności licencyjnych, czy wystarczą inne potwierdzenia o niezmienności stanu faktycznego?
 
IPTPB1/415-328/12-4/KO Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-328/12-5/KO Czy kary umowne są kosztem uzyskania przychodów w momencie ujęcia not obciążeniowych w księgach?
 
IPTPB1/415-329/12-4/KO Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-329/12-5/KO Czy kary umowne są kosztem uzyskania przychodów w momencie ujęcia not obciążeniowych w księgach?
 
IPTPB1/415-342/12-2/MG 1) Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
IPTPB1/415-342/12-3/MG 1) Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?

Wskaźniki gospodarcze