Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-8/12/ESZ W związku z zaistniałą sytuacją można zaliczyć jednorazowo (w grudniu 2011r.) w ciężar kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną poniesioną w związku z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego.
 
IBPBI/1/415-15/12/AB Czy kwoty niezwróconych pożyczek wraz z odsetkami przez Spółkę, w związku z jej rozwiązaniem bądź likwidacją, stanowić będą przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód będzie podlegał opodatkowaniu przez jej wspólników, wobec zasady transparentności podatkowej spółek osobowych, na gruncie wspomnianej ustawy?
 
IBPBI/1/415-22/12/RM Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem składek na grupowe ubezpieczenie dla pracowników.
 
IBPBI/1/415-27/12/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela firmy usługowej?
 
IBPBI/1/415-28/12/WRz Jaka jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej wydatków związanych z realizacją usług, które będą świadczone przez małżonkę w ramach prowadzonej przez nią odrębnie pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-30/12/WRz Czy podwykonawca usług instalacyjnych w zakresie osprzętu elektrycznego dla ludności może opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej bez ograniczeń wynikających z ust. 6 Objaśnień do Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej?
 
IBPBI/1/415-31/12/ZK Czy ustalona w protokole przez ubezpieczyciela wartość odtworzeniowa szkody w budynku stanowi koszt uzyskania przychodów i w którym momencie winien zostać ujęty?
Czy wydatki poniesione na odbudowę (remont) przedmiotowego środka trwałego w budowie tj. na doprowadzenie do stanu sprzed szkody, należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też mają zostać one doliczone do wartości tego środka sprzed powodzi i następnie całość, już po przekazaniu do użytkowania winna zostać rozliczona poprzez stosowne odpisy amortyzacyjne?
 
IBPBI/1/415-38/12/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup kasku i odzieży ochronnej niezbędnej do poruszania się na motocyklu.
 
IBPBI/1/415-43/12/WRz Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia doktoranckie?
 
IBPBI/1/415-46/12/RM Dot. skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-50/12/KB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonego indywidualnie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przez spółkę komandytową, do której Wnioskodawca wniósł zorganizowaną część ww. przedsiębiorstwa.
 
IBPBI/1/415-51/12/WRz Czy przychód z działalności usługowej związanej ze sprzątanie budynków prywatnych może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?
 
IBPBI/1/415-53/12/ESZ Czy wstępna opłata leasingowa stanowi koszt jednorazowy w momencie jej poniesienia, czy też należy ujmować ją w kosztach firmy proporcjonalnie do długości trwania umowy?
 
IBPBI/1/415-54/12/AB Skutki podatkowe odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.
 
ITPB2/415-670/11/MM Zakres opodatkowania wypłaconych byłym członkom Spółdzielni zwaloryzowanych udziałów członkowskich.
 
ITPB2/415-836/11/ENB Zakres opodatkowania odpłatnego zbycia praw autorskich.
 
ITPB2/415-834/11/TJ Sprzedaż nieruchomości wywłaszczonej, zwróconej na podstawie decyzji.
 
ITPB2/415-8178/11/MM Zakres ustalenia daty nabycia i skutków podatkowych zamiany nieruchomości.
 
IPTPB1/415-295/12-2/DS Kiedy powstanie przychód podatkowy dla Wnioskodawcy w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-466/12-3/MP Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPTPB1/415-340/12-2/MG 1) Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
IPPB4/415-368/12-4/MP Czy stypendium ufundowane przez niemiecką fundację na naukę dla młodych, szczególnie uzdolnionych studentów jest w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy do wysokości 3.800 PLN rocznie?
 
IPPB4/415-466/12-2/MP należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 
IPTPB1/415-340/12-3/MG 1) Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
IPTPB1/415-341/12-2/MG 1) Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
IPTPB1/415-341/12-3/MG 1) Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
IPPB2/415-966/11-2/MG W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu objętych w zamian za wniesione aportem udziały i akcje w Spółkach kapitałowych oraz objętych w ramach aportu udziałów/akcji w Pozostałych spółkach kapitałowych
 
IPPB2/415-965/11-2/MG W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia udziałów w Holdingu objętych w zamian za wniesione aportem udziały i akcje w Spółkach kapitałowych oraz objętych w wyniku aportu udziałów/akcji w Pozostałych spółkach kapitałowych
 
IPPB4/415-458/12-2/JK3 Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 1995 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 r. bądź w latach kolejnych, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w darowiźnie, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawca przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 
IPPB4/415-415/12-4/JK3 Stwierdzić należy, iż brak jest możliwości do dokonania odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na używanie samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy, w związku z dojazdami na leczenie (wykonanie badań, konsultacja medyczna i odbiór leku). Wskazać bowiem należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy nie została spełniona przesłanka uprawniająca do skorzystania z rzeczonej ulgi, o której mowa w ww. art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe przejazdy nie są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 
IPPB4/415-417/12-4/JK3 Należy stwierdzić, iż do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawczyni może zaliczyć: koszty notarialne, koszty sądowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, wydatki udokumentowane fakturami VAT na budowę domu. Natomiast nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu opłatnego zbycia nieruchomości poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki: na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego na zakup działki i budowę domu, prowizja bankowa, opłata przygotowawcza, obowiązkowe ubezpieczenie kredytu.
 
IPPB4/415-487/12-2/JK3 Przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości o powierzchni 1098 m2 w ramach odszkodowania, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-441/12-4/JK3 Stwierdzić należy, że sprzedaż w 2012 lub w latach następnych r. przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem upłynie wskazany w tym przepisie pięcioletni termin.

Wskaźniki gospodarcze