Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-1299/11/RM Dot. skutków podatkowych realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz braku obowiązku ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów środków finansowych otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją ww. projektu.
 
IBPBI/1/415-1307/11/BK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na nabycie produktów rolnych udokumentowanych zastępczymi dowodami księgowymi.
 
ITPB2/415-832a/11/BK Czy w sytuacji, jeśli zakup domu nastąpi w ciągu dwóch lat od sprzedaży będą zobowiązani zapłacić podatek od otrzymanego od córki w drodze darowizny mieszkania?
 
ITPB2/415-865/11/IB 1. Czy kwota renty starczej podlega opodatkowaniu w Polsce?
2. Czy obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (wykazywane we francuskiej deklaracji dotyczącej emerytury płatnej przez IRCANTEC) płacone we Francji może być odliczone w zeznaniu podatkowym w Polsce?
 
ITPB1/415-371/12/HD Czy otrzymane kwoty z tytułu zwrotu wydatków za użytkowanie samochodu Wnioskodawca powinien doliczyć do przychodu z działalności gospodarczej i opodatkować jako przychody z działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-307/12/MU Sposób opodatkowania należności wypłacanych biegłym tłumaczom, mediatorom, kuratorom i adwokatom w postępowania sądowym.
 
ITPB1/415-363/12/AD Czy w przypadku sprzedaży udziału w lokalu użytkowym nabytym w spadku, który to lokal użyczony został spółce osobowej, źródłem przychodów będzie działalność gospodarcza w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-325/12/HD Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym także z tytułu zasądzonych na rzecz Wnioskodawczyni odsetek z tytułu zwłoki w płatności?
 
ITPB1/415-326/12/HD Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym także z tytułu zasądzonych na rzecz Wnioskodawczyni odsetek z tytułu zwłoki w płatności?
 
ITPB2/415-842/11/BK Prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania w rozliczeniu podatkowym za 2011 rok.
 
IPTPB2/415-304/12-4/KR 1) Czy Wnioskodawca może łączyć przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ze stratą wynikającą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz stratą wynikającą z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, co w konsekwencji dałoby Wnioskodawcy dochód za rok 2011?
2) Czy Wnioskodawca może od dochodu uzyskanego w 2011 r., z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odliczyć stratę powstałą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz stratę z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, powstałą w latach ubiegłych tj. 2008 r. i 2009 r. (w wysokości nie większej niż 50% kwoty tej straty)?
3) Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można zaliczyć wartość nominalną zbytych udziałów z dnia ich objęcia?
4) Czy koszty poniesione, za pośrednictwo biura doradczego, w odpłatnym zbyciu udziałów zmniejszą przychód z odpłatnego zbycia udziałów?
 
IBPBII/2/415-624/12/MMa Czy w opisanej sytuacji przychód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-636/12/MMa Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w wysokości wydatkowanej na spłatę kredytu konsolidacyjnego, w części dotyczącej spłaty kredytu w wysokości 54.590 zł wraz z odsetkami jest wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB1/415-287/12-4/MD 1) Czy w przypadku przekształcenia Spółki jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi do objęcia przez byłych wspólników Spółki jawnej udziałów za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa i czy stosuje się tu art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy przy uznaniu, iż nie dochodzi wówczas do objęcia przez byłych wspólników Spółki jawnej udziałów za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, zdarzenie w postaci przekształcenia powoduje skutki podatkowe w postaci powstania obowiązku uiszczenia podatku dochodowego przez byłych wspólników Spółki jawnej, w związku z otrzymaniem udziałów?
 
IPTPB1/415-287/12-5/MD Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia uzyskanych udziałów w przyszłości? Czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia będzie wartość obliczona zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wartość przedsiębiorstwa Spółki jawnej wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa z chwili przekształcenia, jednak nie wyższa iż wartość nominalna udziałów z dnia objęcia, czy wartość obliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wartość przedsiębiorstwa Spółki jawnej wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa z chwili przekształcenia bez względu na wartość nominalną udziałów z dnia ich objęcia?
 
IPTPB1/415-298/12-2/ASZ Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wierzytelności wynikające z przedmiotowych faktur można uznać za wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, a co za tym idzie, czy ww. wierzytelności można uznać za koszty uzyskania przychodu, jeżeli ich nieściągalność została uprawdopodobniona postanowieniem o nieściągalności jednej z nich, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego oraz postanowieniem sądu o wpisaniu dłużnika do KRS Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, czy tez konieczne jest uzyskanie postanowień o nieściągalności wydanych przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego dla wszystkich ww. wierzytelności przysługujących wobec tego samego dłużnika, co łączyłoby się ze znacznym obciążeniem wierzyciela kosztami procesu oraz kosztami postępowania egzekucyjnego?
 
IPTPB2/415-337/12-5/AKr Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć spłatę zadłużenia komorniczego i koszt wywozu nieczystości do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT-39?
 
ILPB1/415-1285/11-2/AA Czy podatnik może prowadzić ewidencję w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów i na jej podstawie ustalać dochód/stratę z działalności gospodarczej czy też zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.
 
ILPB1/415-1332/11-2/AA Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 
IPPB1/415-579/12-4/ES Stwierdzić należy, iż pomimo że Wnioskodawczyni będzie ponosić wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te należy zatem zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy farmaceutycznej (działalność w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych można również prowadzić bez tego typu wyjazdów szkoleniowych), i w konsekwencji wydatków tych nie można zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Zatem koszty związane z udziałem w tych szkoleniach nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, gdyż służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy. Mają więc one charakter osobisty.
 
IPPB1/415-647/12-2/ES Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 
IPPB1/415-646/12-2/ES Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 
IPPB1/415-649/12-2/ES Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 
IPPB1/415-451/12-2/ES w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w spółce Celowej należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki Celowej przewidzianego dla Wnioskodawcy w statucie Spółki Celowej, niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników na kapitały Spółki Celowej.
 
IPPB1/415-590/12-2/ES jeżeli istotnie Wnioskodawca na podstawie posiadanych dokumentów udowodni, że koszty uzyskania przychodu były wyższe niż w wysokości 20% uzyskanego przychodu i o ile udokumentowane wydatki poniesione przez Wnioskodawcę istotnie pozostają w związku z uzyskiwanymi przychodami z realizacji zawartej umowy o dzieło, to w przedmiotowej sprawie zaistnieją przesłanki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Tym samym Wnioskodawca przy spełnieniu ww. warunków będzie mógł w zeznaniu podatkowym za 2012 r. wykazać koszty uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionej.
 
IPPB1/415-491/12-2/ES Należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe koszty nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowanego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na ten cel będą miały wprawdzie związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, nie zostały jednak poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Celem zapłaty było, bowiem zwolnienie się Wnioskodawcy z ciążącej na niej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Brak jest, zatem spełnienia podstawowej przesłanki uznania wypłaconego odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za koszt uzyskania przychodu.
 
IPPB2/4160-1/12-2/MK Zwolnienia z opodatkowania diet i zwrotu kosztów podróży ławnikom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
 
IPPB1/415-500/12-2/ES Należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe koszty nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowanego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na ten cel będą miały wprawdzie związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, nie zostały jednak poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Celem zapłaty było, bowiem zwolnienie się Wnioskodawcy z ciążącej na niej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Brak jest, zatem spełnienia podstawowej przesłanki uznania wypłaconego odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za koszt uzyskania przychodu.
 
IPPB4/415-369/12-5/SP Opodatkowanie emerytury z Finlandii.
 
IPPB4/415-105/12-2/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB4/415-106/12-2/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB4/415-333/12-5/SP Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium Polski z tytułu udziału w projektach naukowych.
 
IPPB4/415-333/12-6/SP Zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu stypendium naukowego.
 
IPPB4/415-315/12-6/SP Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród osobom fizycznym i spółkom cywilnym w ramach konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę.

Wskaźniki gospodarcze