Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 sierpnia 2012 r.
 
ILPB2/415-1231/10/12-S/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-424/12/MK Czy organizowanie pracownikom przez płatnika przejazdów wynajętymi przez płatnika autokarami, na trasie do pracy i z pracy (do miejsca zamieszkania pracowników) jest dla tych pracowników przychodem ze stosunku pracy (z tytułu świadczeń nieodpłatnych) i czy w związku z tym płatnik winien doliczyć wartość tego świadczenia do wynagrodzenia za pracę pracowników i pobrać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-658/12/MM Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po zmarłym w 2010 r. ojcu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-494/12/AP Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego (samochodu osobowego), używanego bardziej intensywniej w stosunku do warunków przeciętnych.
 
IBPBI/1/415-441/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
ITPB1/415-342a/12/TK Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód uzyskany przez akcjonariusza z tytułu dywidendy w spółce komandytowo-akcyjnej?
 
IBPBII/2/415-661/12/MMa Czy w związku z objęciem przez nowego wspólnika akcji pochodzących z nowej emisji w spółkach komandytowo-akcyjnych po cenie nominalnej, która może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny majątku spółek komandytowo-akcyjnych, powstanie po stronie wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku z niepodzielonym zyskiem wypracowanym w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconej w 2008 r. w spółkę jawną, a obecnie przekształcaną w spółkę komandytowo-akcyjną? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
ILPB2/415-86/12-4/WS Obowiązki płatnika.
 
ILPB1/415-76/12-4/IM Czy Spółka Wnioskująca, działając jako płatnik, postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z tytułu wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce Wnioskującej nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości nominalnej wartości umarzanych udziałów w Spółce Wnioskującej objętych za wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w Spółce Nabywanej (czyli obliczonymi zgodnie z art. 24 ust. 5d w zw. z 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PIT)?
 
ILPB1/415-250/12-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie działalności gospodarczej.
 
ILPB1/415-250/12-6/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-250/12-7/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych.
 
ILPB1/415-251/12-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-252/12-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-844/12/ŚS Dot. momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
ILPB1/415-1348/11-2/AG Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji Koordynatora Projektu wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1356/11-2/IM 1.Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć wydatki na zakup motocykla do kosztów uzyskania przychodów –bezpośrednio bądź pośrednio przez odpisy amortyzacyjne?
2.Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup ubioru stosowanego przez motocyklistów (buty, kask, rękawice, odzież specjalna)?
 
ILPB1/415-1356/11-3/IM 1.Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć wydatki na zakup motocykla do kosztów uzyskania przychodów –bezpośrednio bądź pośrednio przez odpisy amortyzacyjne?
2.Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup ubioru stosowanego przez motocyklistów (buty, kask, rękawice, odzież specjalna)?
 
IPPB1/415-71/12-2/JB Czy w sytuacji braku znacznej ilości dokumentów potwierdzających poniesione koszty wytworzenia budynku, Wnioskodawca może, na podstawie art. 22g ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej „Ustawą PIT”, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz 307), ustalić wartość początkową środka trwałego (budynku) w oparciu o wycenę sporządzoną przez biegłego?
 
IPPB1/415-148/12-4/JB Stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży samochodu osobowego stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% podatkiem liniowym, zgodnie z wybranym przez Wnioskodawcę sposobem opodatkowania.
 
IPPB1/415-36/12-2/JB Stwierdzić należy, że przychody uzyskane z tytułu najmu ww. nieruchomości mogą zostać zaliczone do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-20/12-4/JB Czy sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-152/12-2/JB Stwierdzić należy, że spółka jawna, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, winna ustalić wartość początkową przedmiotowych nieruchomości w oparciu o treść art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast stosownie do art. 22h ust. 3 w związku z art. 22h ust. 3d) ww. ustawy, obowiązana jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowych wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę wnoszącą wkład.
 
IPPB1/415-154/12-2/JB Stwierdzić należy, że spółka jawna, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, winna ustalić wartość początkową przedmiotowych nieruchomości w oparciu o treść art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast stosownie do art. 22h ust. 3 w związku z art. 22h ust. 3d) ww. ustawy, obowiązana jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowych wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę wnoszącą wkład.
 
IPPB1/415-117/12-2/JB 1. Czy diety pokrywające koszty pobytu poza miejscem zamieszkania i siedzibą działalności, również poza granicami kraju (w miejscu rzeczywistego świadczenia usługi) są kosztami uzyskania przychodu za okres rzeczywistego przebywania poza granicami kraju w celu świadczenia usług?2. Czy wydatki na wynajem lokalu mieszkalnego wynajętego na czas świadczenia usług poza granicami kraju poniesione na podstawie umowy zawartej z osoba fizyczną będącą obywatelem brytyjskim są kosztami uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-578/12-2/JB Skoro Wnioskodawczyni jest zobowiązana do ponoszenia przedmiotowych wydatków, to mając na względzie charakter prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, mogą stanowić one koszt uzyskania przychodów, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ Wnioskodawczyni nie podpisuje polisy OC i nie jest ubezpieczającym, tylko wpłaca składki za pośrednictwem Rady Adwokackiej, to koszt z tego tytułu powstaje u Niej w momencie ich poniesienia, tj. w dniu wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) tego kosztu.
 
IPPB1/415-153/12-2/JB Stwierdzić należy, że spółka jawna, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, winna ustalić wartość początkową przedmiotowych nieruchomości w oparciu o treść art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast stosownie do art. 22h ust. 3 w związku z art. 22h ust. 3d) ww. ustawy, obowiązana jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowych wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę wnoszącą wkład.
 
IPPB1/415-151/12-2/JB Stwierdzić należy, że spółka jawna, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, winna ustalić wartość początkową przedmiotowych nieruchomości w oparciu o treść art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast stosownie do art. 22h ust. 3 w związku z art. 22h ust. 3d) ww. ustawy, obowiązana jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowych wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę wnoszącą wkład.
 
IPPB1/415-598/12-4/JB Stwierdzić należy, iż skoro w wyniku wyodrębnienia lokali i ich podziału, wartość nabytego przez Wnioskodawcę udziału w kamienicy nie uległa powiększeniu w porównaniu do wartości udziału nabytego w spadku, to dokonana czynność zawarcia umowy o zniesienie współwłasności nie jest utożsamiana z nabyciem. Stąd też pięcioletni okres, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwotne nabycie w drodze spadku poszczególnych udziałów we współwłasności nieruchomości przed dokonanym zniesieniem współwłasności tj. z datą śmierci spadkodawców (1961 r. i 1986 r.). Zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w 2012-2013 r. ze sprzedaży ww. nieruchomości, z uwagi na fakt, iż ich odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-257/12-4/JB Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących w firmie Wnioskodawcy środkami trwałymi, należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na ilość sprzedanych lokali mieszkalnych. Jednakże przychód ten, w rozumieniu ww. ustawy nie powstanie, jeżeli sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.
 
IBPBI/1/415-816/12/ZK Czy we wskazanym wyżej stanie faktycznym po stronie Spółki, a więc i Wnioskodawcy, który jest podatnikiem podatku dochodowego rozpoznane zostanie nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, z tytułu udostępnienia mu składników majątkowych zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania świadczonych na jego rzecz usług?
 
IBPBII/1/415-129/12/BD Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty ze źródła, jakim jest wynagrodzenie dyrektora spółki cypryjskiej, będzie opodatkowany, czy też będzie wyłączony od opodatkowania w Polsce?
 
IPPB4/415-480/12-2/MP Czy przejazd pracownika samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania a miejscem pracy stanowi nieodpłatne świadczenie, i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-461/12-2/MP Należy stwierdzić, że wartość przedmiotowego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, będzie stanowić jego przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-381/12-4/MP 1. Czy pracownikom, którym powierzono pojazdy służbowe, należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym na trasie: miejsce parkowania – siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytułu powinien wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu do celów prywatnych stanowi wartość rynkowa odpowiadająca kwocie najmu za wypożyczenie samochodu, ustalona w oparciu o zebrane oferty, z wyłączeniem czasu wykorzystania samochodu służbowego dla celów służbowych?
3 .Czy Spółka prawidłowo ustaliła przychód biorąc pod uwagę tylko czas wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, w oparciu o przedstawioną kalkulację?
 
IPPB2/415-896/11-2/MK W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje.
 
IPTPB2/415-369/12-4/KR Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wskaźniki gospodarcze