Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 sierpnia 2012 r.
 
ITPB2/415-67/12/MM Czy kwota spłaconego kredytu hipotecznego w okresie od 30 marca 2007 r. do 5 kwietnia 2007 r. (ewentualnie, jakie składniki spłaty tego kredytu, tj. kapitał lub odsetki) jest kwotą przeznaczoną na cele mieszkaniowe uprawniające do zwolnienia przedmiotowego, mimo korzystania z ulgi odsetkowej w latach 2005 -2006 r. naliczonej od ww. kredytu?
 
ITPB1/415-404/12/DP Moment uzyskania przychodu.
 
ITPB1/415-314/12/PSZ Czy otrzymane odszkodowanie w kwocie 74.304 zł 70 gr, z tytułu utraty wartości użytkowej gruntów rolnych i strat w plonach, zbiorach i utraconych dopłat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-348/12/AK Czy opłaty za studia Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów własnej działalności gospodarczej?
 
ITPB3/415-9/12/AW Zakres ustalenia, czy po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, które w spółce kapitałowej podlegały ograniczeniu opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.).
 
ITPB3/415-13/12/AM Zakres opodatkowania wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ITPB2/415-102a/12/IB Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży udziałów w spadku po ojcu oraz w związku z tym na jakim formularzu PIT powinna złożyć zeznanie podatkowe?
 
ITPB2/415-89a/12/MK Czy w przedstawionym stanie faktycznym TFI słusznie postąpiło naliczając 19% podatek dochodowy od całości zgromadzonych przez Pana na IKE środków pieniężnych?
 
IPPB1/415-413/12-4/JB 1. Czy sprzedaż przedmiotowej działki, wywłaszczonej, a następnie zwróconej decyzja administracyjną spadkobiercy właściciela, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy sprzedając ww. nieruchomość w terminie 5-ciu lat od daty jej zwrotu Wnioskodawczyni będzie płaciła podatek dochodowy?3. Czy i jakie znaczenie dla celów podatkowych ma data zwrotu (dzień, w którym decyzja o zwrocie nieruchomości stała się ostateczna), a może data przejęcia spadku?4. Czy w związku ze zwrotem nieruchomości wcześniej wywłaszczonej, spadkobierca po tym zmarłym powinien uiścić podatek od spadku?
 
IPPB1/415-556/12-2/JB 1. Czy przychód Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem w SKA z tytułu uczestnictwa w SKA podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. czy przychód należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a tym samym po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o PIT może być on opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o PIT, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy?2. Czy Wnioskodawca w trakcie trwania roku podatkowego jest zobowiązany deklarować dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane przez SKA i koszty poniesione przez SKA w części proporcjonalnej do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SKA i od tak ustalonego dochodu odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-390/12-4/JB Wydatek poniesiony na zakup działki stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską, będzie kosztem uzyskania przychodu w firmie Wnioskodawcy.
 
IPPB1/415-537/12-4/JB Stwierdzić należy, iż wartość początkowa, o której mowa w art. 23b ust. 1 pkt 3 jest wartość początkowa środka trwałego określona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie aktualna wartość księgowa przedmiotu umowy z dnia zawarcia umowy. W obecnym stanie prawnym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości ustalenia w inny sposób wartości początkowej odpłatnie nabytego środka trwałego oddanego w leasing. Gdyby sformułowanie "wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych" użyte w przepisie art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy miało się odnosić do wartości innej niż wartość początkowa ustalona przez finansującego, to musiałoby to znaleźć odzwierciedlenie w treści tego przepisu.
 
IPPB1/415-23/12-4/JB Czy Wnioskodawca może zaliczyć opłaty za studia jako koszty uzyskania przychodów w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-138/12-4/JB Stwierdzić należy, iż ww. wydatki, tj. koszty poniesione w okresie zawieszenia działalności, na: opłatę wstępną, kolejne raty leasingowe oraz dodatkowe koszty związane z umową nie mogą stanowić w firmie Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodu , ponieważ umowa leasingu operacyjnego samochodu osobowego zawarta została w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. W odniesieniu do tych opłat możliwość ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaistniałaby wyłącznie w sytuacji, gdyby umowa leasingu była podpisana przed zawieszeniem działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-522/12-2/JB W przedmiotowej sprawie, przekroczenie w 2010 r. limitu przychodu 150.000.00 Euro spowodowało, że Wnioskodawca w 2011 r. nie mógł być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co wynika z cytowanego art. 6 ust. 4 ustawy. Ma to natomiast wpływ na formę opodatkowania w roku 2012, jeżeli bowiem Wnioskodawca do dnia 20 stycznia 2012 r. nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to w roku 2012 z mocy obowiązującego prawa podatkowego był zobowiązany do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
 
IPPB1/415-366/12-2/JB Czy w przypadku dokonania darowizny lokalu, wykorzystywanego wcześniej do prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem lokalu?
 
IPPB1/415-78/12-3/JB Stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na koszty noclegów (zakwaterowania) oraz zakup roweru, wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawcy i wypełniają dyspozycję art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-454/12-2/JB Do jakiego źródła przychodu będą kwalifikowane zyski podatnika będącego osobą fizyczną, z udziału w spółce komandytowo - akcyjnej?
 
IPTPB2/415-366/12-4/AKr Czy w sytuacji opisanej we wniosku, jeżeli Wnioskodawca dokona sprzedaży mieszkania wyodrębnionego w nabytej w 2008 r. i 2009 r. nieruchomości i kwotę z jego sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, kwota ta będzie podlegać w całości uldze na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym?
 
IPTPB2/415-366/12-5/AKr Czy kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w postaci pojedynczego lokalu będzie koszt zakupu całej nieruchomości, a dopiero nadwyżka uzyskanej kwoty ze sprzedaży wszystkich lokali nad sumą kosztów zakupu nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
DD3/033/103/KDJ/11/PK-1043 możliwość skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej na dzieci, które skierowane zostały do rodzinnego domu dziecka i dla których ustanowiono opiekuna prawnego

Wskaźniki gospodarcze