Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 sierpnia 2012 r.
 
ITPB1/415-946a/11/PSZ Czy może Pan prowadzić działalność gospodarczą - wynajem lokalu na cele działalności gospodarczej i opłacać podatek na zasadach ogólnych, a wynajmowane mieszkanie opodatkować w ramach ryczałtu i nie łączyć dochodów?
 
IBPBII/2/415-228/12/MMa Czy w związku z przeprowadzeniem transakcji polegającej na objęciu przez wnioskodawcę udziałów w spółce nabywającej w zamian za wniesienie do spółki nabywającej (która już uprzednio uzyskała bezwzględna większość praw głosu w Spółce) udziałów w Spółce wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBII/2/415-1294/11/AK Obowiązek zapłaty podatku dochodowego do osób fizycznych z powodu podwyższenia wartości sprzedanej nieruchomości przez organ podatkowy.
 
IBPBII/2/415-1314/11/NG Czy w związku z dokonaną czynnością zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, którego prawo własności wnioskodawczyni nabyła w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek z tytułu sprzedaży mieszkania i ułamkowej części powierzchni gruntowej?
 
IBPBII/2/415-1317/11/AK Opodatkowania dzierżawy gospodarstwa rolnego na cele rolnicze – uprawa wierzby energetycznej, topoli energetycznej i innych zasadzeń, które następnie przerabiane są przez dzierżawcę na tzw. pallety lub brykiety wykorzystywane w energetyce jako opał.
 
IBPBII/2/415-1335/11/HS Czy zwolnienie na podstawie ulgi meldunkowej dotyczy całej kwoty ze sprzedaży i obejmuje zarówno lokal jak i grunt?
 
IBPBI/1/415-55/12/ZK Czy zapłacony podatek od nieruchomości może stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w dacie poniesienia kosztu?
 
IBPBI/1/415-1207/11/ESZ Czy taki wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-1186/11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela firmy usługowej ?
 
IBPBI/1/415-1189/11/BK sposobu dokumentowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych oraz obowiązku przechowywania dowodów dostawy i opisów towaru handlowego wraz z posiadanymi fakturami.
 
IBPBI/1/415-1283/11/AP skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz rozpoczętą na niej budową budynku usługowo-mieszkalnego
 
IBPBI/1/415-1284/11/ESZ Czy do amortyzacji maszyny zakupionej na podstawie leasingu finansowego może skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-292/12-4/ASZ Czy stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 12 ust. 1-3 ww. ustawy oraz art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa – Wnioskodawca, będący zakładem pracy i płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jako pracownicy Wnioskodawcy uzyskują przychody ze stosunku pracy ma obowiązek prawny obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od przychodów swoich pracowników uzyskanych z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci wartości uczestnictwa w zabawie choinkowej, sfinansowanej w całości przez Wnioskodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości wyłączającej zastosowanie w danym roku podatkowym zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-350/12-4/KR Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną, utworzony uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia spółki z o.o. kapitał rezerwowy, składający się z zatrzymanych w spółce zysków z lat ubiegłych, stanowić będzie niepodzielny zysk w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-138/12-5/JB Stwierdzić należy, iż po wznowieniu działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone w tym czasie, w zawiązku z eksploatacja leasingowego samochodu osobowego, wykorzystywanego przez Niego w prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-512/12-2/JB Nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, za środki uzyskane z dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, tj. dodanie lokali mieszkalnych do osobistego majątku, a następnie oddanie lokalu w najem nie spowoduje braku możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.
 
IPTPB1/415-291/12-4/ASZ należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
 
IPTPB1/415-311/12-2/MD Czy nieodpłatne otrzymanie elektrozłomu stanowi przychód podatkowy?
 
IPTPB1/415-325/12-2/ASZ Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760,00 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Wnioskodawcę i podległe Placówki Terenowe są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB/415-1152a/11/IL 1) Czy z tytułu wypłaty emerytom świadczeń pieniężnych Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku dochodowego?
2) Czy świadczenia pieniężne wypłacone emerytom mieszczą się w grupie świadczeń zwolnionych od podatku?
 
IPPB1/415-505/12-2/JB Stwierdzić należy, że otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej zgodnie ze skutecznie wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania. Przychód ten nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej. Dofinansowanie to nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-516/12-2/JB stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obwiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. - z uwagi na fakt, iż nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego miało miejsce w 2006 r. Przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości winien być zatem opodatkowany zgodnie z brzemieniem art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 
ITPB2/415-1145/11/IL Czy odpłatne zniesienie współwłasności stanowi źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy może Pan skorzystać z „ulgi meldunkowej”?
 
IPTPB2/415-372/12-2/MP 1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązana wykazać uzyskany przychód?
2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązana wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-78/12-4/JB Stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup usług gastronomicznych podczas spotkania biznesowego poza siedzibą prowadzonej działalności np. w kawiarniach, restauracjach, czy tez innych miejscach, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawcy.
 
IPTPB2/415-373/12-2/MP 1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązana wykazać uzyskany przychód?
2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązana wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-518/12-2/JB Stwierdzić należy, iż środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży 3/4 udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z takim samym udziałem we współwłasności garażu są podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu, określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) i a). W związku z powyższym, podstawę obliczenia podatku z tytułu ww. sprzedaży należy określić w oparciu o przepis ww. art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r.
 
ITPB2/415-1144/11/IL Czy stypendium naukowe przyznane i wypłacane młodemu naukowcowi na zasadach opisanych w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-374/12-2/MP 1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?
2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-452/12-2/MK 1.Czy w związku z ponoszeniem kosztów Składek uiszczanych w ramach Planu, na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek obliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej „PDOF”) w momencie ich wpłaty?2. Czy w związku z wypłatami przez Spółkę jej byłym pracownikom kwot należnych z tytułu ich uczestnictwa w Planie, na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek obliczenia i pobrania PDOF?
 
ITPB2/415-1143/11/IL Czy z tytułu sprzedaży całej nieruchomości, składającej się z działek o numerach 700/48 i 701/48 wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego i w jakiej kwocie, oraz czy w sytuacji, gdy wystąpi podatek można go przeznaczyć na zakup innej nieruchomości?
 
IPPB2/415-415/12-4/MK Dokonana przez Wnioskodawczynię w 2009 r. sprzedaż akcji w spółce akcyjnej, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-533/12-2/MK Skutki podatkowe z tytułu nabycia na preferencyjnych warunkach przez pracowników Wnioskodawcy akcji spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych nie rodzą po stronie Spółki zatrudniającej pracowników obowiązków płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy podatkowej, ani obowiązków informacyjnych wynikających z przepisu art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu należy zauważyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nie będzie wykonywać wobec swoich pracowników praw i obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest przez tutejszy organ rozpatrywanie w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu nabycia akcji po preferencyjnej cenie.
 
IPPB2/415-402/12-2/MK Przydzielenie samochodu służbowego Dyrektorowi i wyznaczenie miejsca garażowania w miejscu jego zamieszkania gwarantującym jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do realizacji zadań służbowych, wynikającą z charakteru pracy na danym stanowisku, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy o ile samochód ten będzie wykorzystywany w celach służbowych. Powyższe skutkuje tym, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z dojazdami pracownika do i z miejsca wykonywania pracy.
 
ITPB1/415-1142/11/TK Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z dobrowolnego umorzenia udziałów otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia tych udziałów w formie darowizny?
 
ITPB1/415-1139/11/WM Czy będąc podatnikiem rozliczającym się podatkiem liniowym, Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu nabycia nowoczesnego oprogramowania w rocznej deklaracji oraz jednocześnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne? Oba odliczenia dotyczą 30% wartości nowej technologii, nie podlegającej dofinansowaniu.
 
ITPB1/415-1073/11/HD Jak prawidłowo rozliczyć koszty podatkowe i niepodatkowe przy wzroście cen mleka na rynku, jeśli w okresie realizacji projektu Wnioskodawca jest zmuszony wydać mleko (towar) po cenie wyższej, niż gwarantowana do dopłaty w umowie związanej z realizacją projektu, oraz przy braku możliwości ścisłego i trafnego określenia podziału w dokumentach źródłowych na związane z przychodami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi oraz w okresie odpowiednim do przychodów i kosztów związanych z przychodami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi?
 
ITPB1/415-203a/12/AD Czy od dnia 1 stycznia 2012 r., w roku podatkowym 2012 spoczywa na Panu obowiązek zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatnich różnic kursowych wyliczonych przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży walut obcych w kantorach i bankach oraz czy od dnia 1 stycznia 2012 r. ma Pan prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2012 ujemne różnice kursowe wyliczone przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży przez Spółkę walut obcych w kantorach lub bankach?
 
ITPB1/415-311/12/AD Zakres zaliczenia do przychodów ze stosunku pracy wartości dojazdów samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa.
 
IPPB2/415-467/12-4/MK Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?
 
IPPB4/415-492/09/12-7/S/JK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów osób realizujących cel Projektu Central Poland – Business Support Network
 
IPTPB2/415-323/12-5/JR Czy uzyskany przychód wynikający z umowy przedwstępnej zawartej w 2012 r., mimo, że umowa ostateczna zawarta będzie w 2014 r., podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 % uzyskanego dochodu?
 
IPTPB2/415-412/12-2/KR Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału zapasowego do spółki komandytowo-akcyjnej, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-422/12-4/KSM 1. Czy Wnioskodawca ma płacić miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według ustawy o podatkach oraz czy Wnioskodawca ma się rozliczać z tego dochodu rocznie w deklaracji PIT?
2. Czy powinna rozliczać Wnioskodawcę firma na Gibraltarze z podatku dochodowego?
 
IPTPB1/415-97/12-5/12-S/DS Czy akcjonariusz w spółce komandytowo - akcyjnej rozlicza przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w tej spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy tylko za miesiąc, w którym otrzyma dywidendę?
 
IPTPB1/415-98/12-4/12-S/DS Czy akcjonariusz w spółce komandytowo - akcyjnej rozlicza przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w tej spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy tylko za miesiąc, w którym otrzyma dywidendę?
 
IPTPB1/415-316/12-2/DS Czy w odniesieniu do wpływających na rachunki klientów świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność płatnika wynikającą z Ordynacji podatkowej?
 
IPTPB1/415-316/12-3/DS Czy w odniesieniu do wpływających na rachunki klientów świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność płatnika wynikającą z Ordynacji podatkowej?
 
IPTPB2/415-384/12-4/JR Czy odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania, zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z marca 2011 r. na rzecz Wnioskodawczyni w otrzymanej kwocie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IPTPB1/415-304/12-5/ASZ Czy w świetle art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 oraz art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykupienie przez Spółkę ubezpieczenia OC Członków Zarządu i Rad Nadzorczych Spółek Kapitałowych, w części ubezpieczenia, dla której ubezpieczonymi są byli, obecni i przyszli Członkowie Zarządu i Rad Nadzorczych, należy uznać za nieodpłatne świadczenie i doliczyć koszt ubezpieczenia do przychodów ze stosunku pracy lub pozostałych przychodów?
 
IPTPB1/415-304/12-6/ASZ Czy w świetle art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 oraz art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, część ubezpieczenia OC Członków Zarządu i Rad Nadzorczych Spółek Kapitałowych, dla której ubezpieczoną jest Spółka, nie zaś jej Członkowie Zarządu i Rad Nadzorczych, należy uznać za nieodpłatne świadczenie i doliczyć koszt ubezpieczenia Spółki do przychodów ze stosunku pracy lub pozostałych przychodów Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej?
 
DD3/033/127/KDJ/11/PK-1382 skutki podatkowe związane z opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej dla delegowanych ratowników i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika
 
DD3/033/25/OBQ/09/PK-121 zakwalifikowanie środków pieniężnych otrzymanych od syndyka, jako zwrotu wydatków na zakup mieszkania
 
DD3/033/209/OBQ/09/PK-1350 określenie źródła przychodów z tytułu usług sportowych świadczonych przez spółkę jawną
 
DD3/033/14/CRS/11/PK-1383/10 opodatkowanie dochodów otrzymywanych w latach 2007-2008 przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym
 
DD3/033/195/OBQ/09/PK-1313 skutki podatkowe umorzenia długu dłużnika, będącego członkiem Wnioskodawcy oraz umorzenia odsetek naliczonych od kwoty kapitału, odsetek karnych z tytułu nieterminowej płatności zadłużenia oraz opłat windykacyjnych
 
DD3/033/132/CRS/10/PK-622 opodatkowanie stypendium
 
DD3/033/221/OBQ/10/PK-1500 opodatkowanie wygranych w konkursach i grach organizowanych za pośrednictwem Internetu

Wskaźniki gospodarcze