Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 września 2012 r.
 
IPTPB1/415-219/12-2/AG Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy?
 
ITPB1/415-68/12/AD Zakres wykonywania obowiązków płatnika z tytułu dokonywanych wypłat wynagrodzenia na rzecz rezydenta Stanów Zjednoczonych.
 
ITPB1/415-410/12/AK Zakres wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.
 
ITPB1/415-409/12/AK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-344/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego ( szkody powstałe w uprawach rolnych).
 
ITPB2/415-1154/11/MK Czy w świetle przepisów należy zapłacić podatek dochodowy od zasądzonego przez sąd zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy?
 
IPTPB2/415-388/12-2/TS Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro całą kwotę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, opisanego powyżej, wykorzysta na zakup wspólnie z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, nowego mieszkania?
 
ITPB1/415-398/12/TK Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego likwidacja spółki jawnej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu (lub dochodu) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-458a/12/TK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie umorzenia (przymusowego albo automatycznego) udziałów Spółki otrzymanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziału spółki z o.o. - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów spółki z o.o. (Spółki) z dnia dokonania darowizny, tzn. dochód z tytułu umorzenia udziału Spółki stanowi różnica pomiędzy: (i) wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów Spółki, oraz (ii) wartością rynkową udziałów Spółki z dnia nabycia w wyniku umowy darowizny?
 
ITPB1/415-458b/12/TK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 1 oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wierzyciela - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu?
 
IPTPB2/415-381/12-4/KR 1) Czy na dzień przekształcenia spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez Wspólników spółki kapitałowej w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału zapasowego do spółki jawnej?
2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, od jakiej daty będzie miało zastosowanie opodatkowanie „zysków niepodzielonych” w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)?
 
ITPB2/415-461/12/TK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, nie powstaje przychód w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy - wspólnika spółki nie będącej osobą prawną (dłużnika z umowy pożyczki) - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu, w razie, gdy wierzycielem zrzekającym się odsetek albo zwalniającym z długu jest osoba zaliczona do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 
IPTPB1/415-343/12-2/MG 1)Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
IPTPB1/415-343/12-3/MG 1)Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem?
 
ITPB2/415-345/12/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (szkody powstałe w uprawach rolnych).
 
ITPB1/415-377/12/TK Czy w przypadku ustanowienia przez sąd likwidatora spółki z o.o. w osobie Wnioskodawcy, od przyznanego wynagrodzenia koszty uzyskania przychodów określa się na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. analogicznie jak w przypadku stosunku pracy czy też na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy tj. w wysokości 20%?
 
ITPB1/415-407/12/IG Czy w części przypadającej na zbycie nieruchomości nabytej w drodze działu spadku wystąpi podatek dochodowy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), z uwagi na zbycie tej części nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie?
 
ITPB1/415-403/12/TK Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego likwidacja spółki jawnej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu (lub dochodu) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-376/12/MU Zwolnienia przedmiotowe.
 
ITPB2/415-370/12/BK Ulga meldunkowa - grunt.
 
ILPB2/415-169/12-4/ES Czy sprzedając zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomość - Wnioskodawczyni zobowiązana jest uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych - od wartości sprzedanego gruntu, czy też zwolnieniu podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości?
 
ILPB1/415-131/12-2/AMN 1. Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do koszt0w uzyskania przychodów w tejże działalności gospodarczej?
2. Czy możliwość kwalifikacji jako kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesionych przed rozpoczęciem działalności uzależniona jest od sposobu prowadzenia
 
ILPB2/415-456/12-2/AJ Czy wobec faktu, iż Wnioskodawczyni zameldowała się wraz z mężem w budynku mieszkalnym w lutym 2009 r., wobec braku wyodrębnienia lokali w dniu zameldowania i przez kolejnych 12 miesięcy, to jeżeli po 12 miesiącach Zainteresowana ustanowiła wraz z mężem odrębną własność lokalu znajdującego się w budynku w którym byli zameldowani i sprzedali ten lokal, to czy korzystają z ulgi meldunkowej, przy sprzedaży tego lokalu?
 
ILPB2/415-1092/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-1094/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB1/415-1235/11-2/AP Skutki podatkowe zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie netto.
 
ILPB2/415-113/09/12-S/ES Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w sierpniu 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 
LPB2/415-1029/11-4/WM Ulga odsetkowa.
 
ILPB1/415-1272/11-2/AA Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, w części odpowiadającej wykonanej pracy, która stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzanie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę lub umowy o dzieło), Spółka jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1062/11-2/ES Czy ustalając dochód ze sprzedaży działki budowlanej w okolicznościach przedstawionych we wniosku Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kosztów: zakupu działki i wydatków na budowę domu stanowiących wcześniej zwolnienie przedmiotowe?
 
LPB2/415-1058/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych.
 
ILPB1/415-1227/11-2/TW Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1064/11-2/WM Czy zwrócone odszkodowanie na fundusz uwłaszczeniowy oraz na poczet opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości jakie obciążają członków i osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w zakresie działki wywłaszczonej, w części przysługujących udziałów rodzi obowiązek dla Spółdzielni wystawienia PIT-8C dla lokatorów, poświadczającego uzyskanie przychodu z innych źródeł?
 
ILPB2/415-1059/11-2/ES Czy spłata kredytu w kwocie 10 000 zł zaciągniętego przed dniem sprzedaży odziedziczonej nieruchomości może być zaliczona do wydatków na własne cele mieszkaniowe, co w przypadku Wnioskodawcy jest zaistniałym stanem faktycznym?
 
ILPB1/415-1200/11-4/TW Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury VAT wystawionej bądź na pracodawcę bądź na pracownika będzie korzystało ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1200/11-5/TW Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury VAT wystawionej bądź na pracodawcę bądź na pracownika będzie korzystało ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1200/11-6/TW Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia soczewek na podstawie faktury VAT wystawionej bądź na pracodawcę bądź na pracownika będzie korzystało ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-127/12-3/WS Skutki podatkowe związane z otrzymaniem świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje.
 
ILPB2/415-1057/11-2/ES Czy kwota wydatkowana po sprzedaży nieruchomości (mieszkania) na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na jego zakup stanowi podstawę do zastosowania do tej kwoty zwolnienia ze zryczałtowanego 10% podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. e) ustawy w treści obowiązującej do końca 2006 r.?
 
ILPB2/415-1063/11-2/JK 1. Czy komplementariusz – sp. z o.o., w spółce komandytowo-akcyjnej jest obowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku wypłaty na rzecz akcjonariuszy – osób fizycznych, dywidendy w tym również dywidendy zaliczkowej i dywidendy zaległej?
2. Czy komplementariusz – sp. z o.o. w spółce komandytowo-akcyjnej jest obowiązany do comiesięcznego przekazywania akcjonariuszom SKA – osobom fizycznym informacji o uzyskanych przez SKA przychodach podatkowych i kosztach podatkowych w celu uregulowania przez nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1259/11-5/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży gospodarstwa rolnego.
 
ILPB2/415-1053/11-3/WM W związku z nową interpretacją ogólną Ministra Finansów powstaje pytania, czy płatnik przy dokonywaniu rozliczenia rocznego pracownika powinien pomniejszyć kwotę przychodu pracownika o wartość przysługującego mu zwolnienia i wykazać zaliczki pobrane w ciągu roku, łącznie z zaliczkami od świadczeń zwolnionych z PIT, które odprowadził do urzędu skarbowego?
 
ITPB2/415-5/12/MK Czy w opisanej sytuacji, jeżeli Wnioskodawczyni nie przeznaczy uzyskanych środków na zakup innego mieszkania (bo ich nie ma), to będzie musiała zapłacić podatek od kwoty uzyskanej ze sprzedaży a przekazanej ojcu?
 
ITPB2/415-1075/11/MK Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej?
 
ITPB2/415-1074/11/MK Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej?
 
IPTPB1/415-310/12-4/AG Czy po zmianie umowy najmu zryczałtowany podatek dochodowy Wnioskodawca będzie musiał płacić od sumy czynszu i pobranych opłat za media?
 
ITPB2/415-902/11/RS Obowiązek podatkowy w związku z uzyskiwaniem dochodów z pracy najemnej na statkach.
 
IPPB4/415-474/12-2/JK Za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli dzień 09 października 1978 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 1983 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 30 sierpnia 2011 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziałem w gruncie i częściach wspólnych, które stanowią prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
IPTPB2/415-436/12-2/AK W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym, jeśli zamierza otrzymywać dochody ze źródła przedstawionego w opisie wniosku
 
IPPB4/415-484/12-2/JK W wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności, udział Wnioskodawcy w przedmiotowej nieruchomości nie uległ powiększeniu, nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, gdyż wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę nieruchomości nie przekroczyła wartości udziału, jaki przysługiwał mu w wyniku nabycia spadku. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż nabycie przedmiotowych nieruchomości nastąpiło w 2003 r., czyli w dacie śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że pięcioletni termin określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 2008 r. Tym samym dokonana w 2010 i 2011 r. sprzedaż nieruchomości nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-440/12-4/JK Mając na uwadze przedstawione okoliczności oraz stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, nie przysługuje uprawnienie do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej z uwagi na nie spełnienie przesłanki wymaganej do zastosowania tej ulgi, wskazanej w art. 27f ust. 6 powołanej ustawy, tj. utrzymania córki w związku z wykonywaniem przez Nią obowiązku alimentacyjnego. Zaakcentować należy, że warunkiem koniecznym do skorzystania z powyższego odliczenia od podatku, jest oprócz pobierania przez córkę zasiłku pielęgnacyjnego, utrzymywanie córki w związku z wykonywaniem przez Wnioskodawczynię obowiązku alimentacyjnego określonego w przepisach ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
 
IPPB4/415-527/12-2/JK Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części odpowiadający udziałowi, który został nabyty w dniu 07.10.1991 r. w spadku po zmarłym ojcu nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabytej w dniu 16.12.2008 r. w spadku po zmarłej matce będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki o których mowa w tym przepisie.
 
IPPB4/415-473/12-2/JK Za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli dzień 09 października 1978 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 1983 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 30 sierpnia 2011 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziałem w gruncie i częściach wspólnych, które stanowią prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
IPPB2/415-1029/11-2/MG W zakresie ustalenia wartości niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę osobową
 
IPPB2/415-1035/11-2/MG W zakresie ustalenia wartości niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę osobową
 
IPPB2/415-1005/11-2/MG W zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez byłego udziałowca
 
IPPB2/415-996/11-6/MG W zakresie powstania po stronie pracowników Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia z tytułu uczestnictwa w organizowanych przez Spółkę przedsięwzięciach
 
IPPB2/415-88/12-2/MG W przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze darowizny, 19% zryczałtowany podatek dochodowy zostanie pobrany od dochodu stanowiącego nadwyżkę otrzymanego przez Wnioskodawcę przychodu nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-1006/11-2/MG Otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Byłego Udziałowca będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-93/12-2/MG Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy nie będzie on uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji nabytych w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną wartości majątku spółki jawnej przypadającego na każdą objętą przez Wnioskodawcę akcję. Kosztem uzyskania przychodów ze zbycia akcji otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki jawnej będą wydatki poniesione na wkłady w spółce jawnej.
 
IPPB2/415-968/11-4/MG W zakresie obowiązku wystawienia Informacji PIT-8C w związku z nieodpłatnym przekazaniem kart SIM w ramach realizacji zobowiązania do zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu.
 
IPPB2/415-764/11-6/MK Przed dokonaniem cesji praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia część inwestycyjna składki nie stanowi przychodu pracownika, jako świadczenie ze stosunku pracy. W momencie, gdy nastąpi przekazanie praw i obowiązków (cesja) na rzecz pracownika, powstanie po stronie pracownika Wnioskodawcy przychód ze stosunku pracy. Po cesji praw, gdy wartość środków po przelewie praw z umowy ubezpieczenia będzie wyższa niż wartość składek wpłaconych przez pracodawcę, różnica między kwotą składek wpłaconych przez pracodawcę a kwotą uzyskaną z funduszu będzie stanowiła w momencie wykupu przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym po stronie pracownika Wnioskodawcy nie wystąpi przychód ze stosunku pracy. Natomiast po cesji praw z umowy ubezpieczenia na pracownika, w sytuacji, gdy kwota uzyskana z funduszu będzie niższa niż kwota składek wpłaconych przez pracodawcę, przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wówczas kwota składek ponoszonych za pracownika przez pracodawcę.
 
IPPB2/415-46/12-2/MG W zakresie prawidłowego uwzględniania w zeznaniu rocznym kosztów uzyskania przychodów wykazanych w informacji PIT-8C i nie uwzględnionych w tej informacji oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zarządzaniem aktywami oraz zryczałtowanych kosztów utrzymania rachunku
 
IPPB2/415-967/11-2/MK Dochody z tytułu odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia po zmarłej matce będącej uczestnikiem funduszu nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w treści art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast podmiot zarządzający FIO był uprawniony do pobrania zryczałtowanego podatku na mocy art. 41 ust. 4 ww. ustawy.
 
IPPB2/415-72/12-2/MG W przestawionym zdarzeniu przyszłym na Spółce, jako płatniku nie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę jawną, w oparciu o przepis art. 24 ust. 5 i art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na to, że przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną nie powoduje powstania u wspólników spółki z o.o. dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 
IPPB2/415-168/12-3/MG W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w planie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
 
IPPB2/415-885/11-5/MG W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce holdingowej objętych w zamian za wniesione aportem udziały w spółce A
 
IPPB2/415-875/11-5/MG W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia przymusowego oraz automatycznego udziałów w spółce holdingowej objętych w zamian za wniesione aportem udziały w spółce A
 
IPPB2/415-444/12-2/MK W przedmiotowej sprawie wypracowany w ubiegłych latach zysk Spółki osiągnięty przed dniem 1 stycznia 2009 r. przekazany na kapitał zapasowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę jawną lub inną spółkę osobową, równowartość niepodzielonych zysków, w tym osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r. stanowić będzie u Wnioskodawcy dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-443/12-2/MK Skoro art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, iż dochód po stronie wspólnika powstaje jednie w przypadku przekazania na kapitał zakładowy kwot z kapitałów zapasowych tej samej spółki, zatem poza zakresem zastosowania przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy jest sytuacja, gdy z kapitałów zapasowych jednej spółki podwyższany jest kapitał zakładowy innej spółki. W konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy, w przypadku podziału przez wydzielenie spółki dzielonej i podwyższenia kapitału zakładowego spółki nowo zawiązanej ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki dzielonej.
 
IPPB2/415-445/12-2/MK Czy w przypadku przekształcenia wskazanej wyżej Spółki, której Wnioskodawca jest akcjonariuszem, w spółkę jawną bądź inną spółkę osobową w trybie wskazanym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, kapitał zapasowy utworzony z zysków zatrzymanych, przekazanych na kapitał zapasowy stosownymi uchwałami o podziale zysku, podjętymi w trybie wskazanym w Kodeksie spółek handlowych, będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF „regulującego opodatkowanie zysków niepodzielonych w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, bądź innego przepisu?
 
IPPB2/415-1021/11-2/MG W zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży Nieruchomości Nr 1 nabytej w 2006 r. przeznaczonego na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup Nieruchomości Nr 2
 
IPPB2/415-976/11-2/MG W zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy podwyższenia kapitału zakładowego spółki i przystąpienia do spółki nowego udziałowca, który obejmie nowe udziały po wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej obejmowanych udziałów.
 
DD3/033/52/CRS/12/PK-831 zwolnienie świadczeń otrzymanych przez członków Rady Zatrudnienia w związku z udziałem w szkoleniu
 
DD3/033/31/MCA/12/PK-722 opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagrody oraz symbolicznych wyróżnień
 
IPPB2/415-31/12-2/MG W zakresie braku powstania po stronie Spółki obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników Spółki w Planie Dopasowanych Akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii
 
DD3/033/163/CRS/10/PK-1100 opodatkowanie przychodu z tytułu udziału w kongresie lekarzy/farmaceutów zatrudnionych na warunkach umowy o dzieło w sytuacji, gdy Wnioskodawca finansuje bezpośrednio koszty związane z ich udziałem oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika
 
IPPB2/415-4/12-8/MG W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w motywacyjnym planie wynagradzania kadry zarządzającej opartym na nieodpłatnym warunkowym przekazaniu akcji restrykcyjnych, organizowanym przez spółkę z siedzibą w Irlandii.
 
ITPB1/415-236b/12/TK Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust 1 lit. a UPO oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
 
ITPB2/415-1011/11/IB Czy renta otrzymywana z tytułu wypadku przy pracy, która jest zwolniona z opodatkowania w Niemczech, podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
IPPB2/415-82/12-2/MG W zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów / akcji w spółkach kapitałowych jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
 
IBPBI/1/415-392/12/KB sposób opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu udzielania pożyczek
 
IPPB2/415-927/11-2/MK opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji nabytych w drodze spadku / darowizny.
 
ITPB2/415-1103/11/RS Stypendium otrzymywane jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 
IBPBI/1/415-417/12/KB zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 
IBPBI/1/415-418/12/KB zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 
IBPBI/1/415-421/12/AP dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wniesionych do spółki cywilnej w formie wkładu niepieniężnego (aportu), stanowiących środki obrotowe w tej spółce
 
IBPBI/1/415-419/12/KB zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 
IBPBI/1/415-520/12/KB sposób opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu udzielenia licencji na kręcone filmy
 
IPPB2/415-5/12-4/MG W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w motywacyjnym planie wynagradzania kadry zarządzającej opartym na nieodpłatnym warunkowym przekazaniu akcji restrykcyjnych, organizowanym przez spółkę z siedzibą w Irlandii
 
ITPB2/415-164/12/MM Zakres możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 
IBPBI/1/415-699/12/KB powstanie przychodu w związku z otrzymaniem z tytułu likwidacji spółek osobowych z siedzibą za granicą składników majątku innych niż środki pieniężne

Wskaźniki gospodarcze