Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 września 2012 r.
 
IBPBI/1/415-700/12/KB powstanie przychodu w związku z otrzymaniem z tytułu likwidacji spółek osobowych z siedzibą za granicą składników majątku innych niż środki pieniężne
 
IBPBI/1/415-774/12/KB zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 
IBPBI/1/415-775/12/KB zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 
ITPB2/415-945/11/IL Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
DD3/033/9/MCA/11/PK-65 opodatkowanie wygranych w konkursie ogłoszonym na stronach internetowych
 
DD3/033/10/MCA/11/PK-94 opodatkowanie wygranych w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych
 
IPPB2/415-953/11-4/MK Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego akcji w spółce akcyjnej nabytych w ramach przejęcia majątku likwidacyjnego spółki z o.o.
 
DD3/033/17/MCA/11/PK-1557/2010 obowiązki płatnika
 
DD3/033/32/MCA/11/PK-242 zastosowanie zwolnienia przedmiotowego
 
DD3/033/88/MCA/11/PK-681 skutki podatkowe z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników związanych z wykonywaniem pracy
 
IBPBII/1/415-13/12/AA Czy Bank słusznie potrącił zaliczkę w kwocie 101,81 euro na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej emerytury przez Ubezpieczalnię emerytalną w Austrii?
 
IBPBII/1/415-27/12/BD Czy od kwoty zawartej w porozumieniu, a dotyczącej zwrotu kosztów remontu mieszkania należy uiścić podatek?
 
IPPB2/415-1018/11-2/MK Mając na uwadze literalne brzmienie powołanego przepisu art. 24 ust. 15 ww. ustawy, podstawa ustalenia uzyskanego przez Nowego Ubezpieczonego dochodu w momencie wypłaty świadczenia powinna zostać ustalona zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, czyli jako różnica pomiędzy wypłaconą kwotą świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy zarówno przez Dotychczasowego jak i Nowego Ubezpieczonego. Zatem Wnioskodawca jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią ww. art. art. 41 ust. 4 w momencie wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Nowego Ubezpieczonego powinien ustalić dochód z tego tytułu na podstawie przepisu art. 24 ust. 15 ww. ustawy. Dochód ten będzie stanowiła różnica pomiędzy wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia (suma składek faktycznie sfinansowanych przez Dotychczasowego Ubezpieczonego oraz Nowego Ubezpieczonego).
 
IBPBII/1/415-34/12/BD Czy w związku z otrzymaniem jednorazowej rekompensaty w formie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, wycięcie istniejących drzew, uniemożliwienie wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych, sadzenia drzew, wznoszenia budynków i budowli na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy?
 
IBPBII/1/415-51/12/BJ Czy uzyskany dochód w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej, czyli 83,45%, jest wolny od podatku dochodowego?
 
IBPBII/1/415-60/12/BJ Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 istnieje podstawa do zwolnienia Wnioskodawcy z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-108/12/BJ 1. Czy na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody osiągane z umowy zlecenia (ratownictwo medyczne) powinny być traktowane jako przychody z działalności gospodarczej i rozliczane w ramach tej działalności?
2. Czy zleceniodawca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy?
 
IBPBII/2/415-38/12/MM Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości przypadający na udział nabyty w skutek złożenia przez córkę przed sądem oświadczenia woli o zrzeczeniu się swojego udziału w spadku na rzecz wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu?
 
IBPBII/2/415-49/12/JG ulga meldunkowa (użytkowanie wieczyste gruntu)
 
DD3/033/143/KDJ/11/PK-1618 zwolnienie przedmiotowe świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz w zakresie obowiązku składania informacji PIT-8C o wypłaconym stypendium
 
DD3/033/130/KDJ/11/PK-1188 zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
DD3/033/38/ILG/11/PK-195 opodatkowanie świadczeń socjalnych
 
DD3/033/43/ILG/11/PK-337 opodatkowanie świadczeń uzyskanych przez pracowników i emerytów tytułem wycieczki zorganizowanej przez zakład pracy
 
DD3/033/40/ILG/11/PK-334 opodatkowanie świadczeń uzyskanych przez pracowników, emerytów i rencistów tytułem wycieczki zorganizowanej przez zakład pracy
 
DD3/033/42/ILG/11/PK-336 zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 
DD3/033/41/ILG/11/PK-335 opodatkowanie świadczenia uzyskanego w postaci wycieczek sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 
DD3/033/39/ILG/11/PK-333 opodatkowanie świadczeń socjalnych

Wskaźniki gospodarcze