Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 września 2012 r.
 
ITPB2/415-172/12/MK Czy przychód ze sprzedaży działki powstałej w wyniku podziału i zniesienia współwłasności stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-235/12/IL Czy odszkodowanie wypłacone Pani z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest wolne od tego podatku?
 
ITPB1/415-453/12/TK Czy w skład dochodu z likwidacji działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zalicza się wkład pieniężny zwrócony wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej, czy też jest on zwolniony od opodatkowania?
 
ITPB2/415-130a/12/MK Czy powstała różnica pomiędzy wartością zwaloryzowaną a wkładem wniesionym jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego ?
 
ITPB2/415-130b/12/MK Czy Wnioskodawczyni powinna doliczyć do podatku dochodowego kwoty wcześniej odliczone tytułem ulgi mieszkaniowej ?
 
ITPB2/415-132a/12/MK Czy w przypadku przejęcia i spłaty długu przez inną osobę fizyczną na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia osobie fizycznej, której zaległość została spłacona, informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)?
 
ITPB2/415-328/12/BK Czy koszt udziału radnych w szkoleniu, pokrywany z budżetu gminy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tytułu wykonywania mandatu radnego, stanowi nieodpłatne świadczenie uzyskane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-147/12/MK 1. Czy dodatkowa odprawa pieniężna wypłacona na podstawie zawartego pomiędzy pracodawcą i związkiem zawodowym porozumienia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Czy odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, tj. za jeden miesiąc, zgodnie z art. 361 Kodeksu pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-1110/11/MU Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 
ILPB2/415-1054/11-4/WM 1. Czy co miesiąc ze swoich środków Wnioskodawczyni ma płacić za syna ww. podatek, czy może się z tym wstrzymać do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu?
2. Czy, jeżeli Wnioskodawczyni zostanie spadkobierczynią prawną, ma zapłacić ww. podatek w formie zryczałtowanej (tak jak opodatkowany był syn)?
 
ILPB1/415-1297/11-2/AG Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom w przedstawionym stanie faktycznym będą w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej spełniały warunek zwolnienia przewidziany w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) PdofU, tj. czy w myśl ustawy pochodzą one „od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy”?
 
ILPB1/415-1304/11-4/AMN Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
ILPB1/415-1304/11-5/AMN Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1304/11-6/AMN Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1298/11-2/AG Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom w przedstawionym stanie faktycznym będą w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej spełniały warunek zwolnienia przewidziany w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) PdofU, tj. czy w myśl ustawy pochodzą one „od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy”?
 
ILPB1/415-496/12-3/AG 1. Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej?
2. Czy opodatkowaniu na moment przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową będzie podlegać kwota stanowiąca tzw. agio, przelana na kapitał zapasowy Spółki zależnej?
 
ILPB2/415-1097/11-3/ES Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robót remontowych stanowi przychód z innych źródeł?
 
ILPB2/415-1116/11-2/WM Opodatkowanie dodatkowego ubezpieczenia.
 
IPPB1/415-549/12-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „UPO”) oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa pdof”).
 
IPPB1/415-548/12-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „UPO”) oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa pdof”).
 
IPPB1/415-546/12-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „UPO”) oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa pdof”).
 
IPPB1/415-547/12-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „UPO”) oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa pdof”).
 
IPPB2/415-973/11-2/MK Skutki podatkowe związane z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład pieniężny po wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa obejmowanych udziałów
 
IPPB2/415-1007/11-6/MK Zastosowania zwolnienia od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową oraz określenia obowiązków płatnika.
 
IPPB1/415-637/12-4/KS Czy sprzedaż Akcji przez SKA spowoduje powstanie u Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym - w momencie dokonania takiej sprzedaży, czy też w momencie kiedy dochód ten stanie się należną dywidendą należną Wnioskodawcy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia SKA?
 
IPPB1/415-606/12-4/KS Stwierdzić należy, iż przychód (dochód) akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym.
 
IPPB1/415-606/12-5/KS Z tytułu umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej i otrzymania świadectw użytkowych Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w rozpatrywanym przypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero wypłacane kwoty należne z tytułu posiadania świadectw użytkowych w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten powstanie w momencie realizacji praw wynikających ze świadectw użytkowych, tj. w dniu określonym w uchwale zgromadzenia jako dzień wypłaty dywidendy, a najwcześniej w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku i przeznaczeniu go do wypłaty przez zgromadzenie wspólników, choćby nawet faktycznie tej wpłaty nie otrzymał.
 
IPPB2/415-494/12-2/MK Stanowisko Spółki, iż dochodem opodatkowanym 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad ich wartością rynkową z dnia otrzymania darowizny, natomiast jeżeli wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie równe lub mniejsze od ich wartości z dnia nabycia darowizny obowiązek zapłaty podatku dochodowego w ogóle nie powstanie, a w konsekwencji na spółce dokonującej wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały nie będą ciążyć obowiązki związane z poborem i odprowadzeniem do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, należy uznać za prawidłowe.
 
IPPB2/415-468/12-4/MK Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń. Uwzględniając powyższe zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powstanie.
 
IPPB2/415-974/11-2/MK Skutki podatkowe związane z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład pieniężny po wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa obejmowanych udziałów
 
IPPB2/415-469/12-4/MK Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń. Uwzględniając powyższe zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powstanie.
 
IPPB1/415-70/12-2/JB Stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na zakup miału nie zwiększają wartości początkowej wytworzonego środka trwałego. Wydatki te stanowią koszt bezpośredni, który będzie mógł być zaliczony zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
 
IPTPB2/415-382/12-4/MP Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej, czy właściwie zastosował przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w nawiązaniu do art. 10 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy, dokonując oceny wysokości dochodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży odziedziczonego udziału w lokalu mieszkalnym?

Wskaźniki gospodarcze